Юридичний інститут

Кафедра підприємницького та корпоративного права

Кафедра підприємницького та корпоративного права отримала таку назву за рішенням вченої ради Університету від 28 вересня 2018 р. До того часу вона йменувалася кафедрою правового регулювання економіки.

Презентація Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Правознавство" зі спеціальності 081"Право"

Презентація Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти "Приватне право" зі спеціальності 081"Право"

Історія кафедри

Кафедра правового регулювання економіки була створена у 1996 р. у складі факультету міжнародної економіки та права, на якому на той час здійснювалася підготовка юристів у КНЕУ. Її поява стала першим кроком у заснуванні юридичного факультету в структурі Університету, тому саме ця кафедра стала основою  юридичної освіти в КНЕУ.

З самого дня заснування кафедри по серпень 2015 р. її очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  В. Ф. Опришко, який став засновником збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» та очолював Спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій. З 2015 р. по цей час кафедру очолює доктор юридичних наук Світлана Іванівна Шимон.

Заступниками завідувача кафедри з науково-методичної роботи в  різні періоди її діяльності були доценти кафедри:  А. В. Омельченко (1997-1999 рр.), С. І. Шимон (1999-2004 рр.),  І. В. Медведь (2003-2007 рр.), В. М. Черешнюк (2007-2008), Н. А. Фукс (2008-2016 рр.), Удовенко Ю. О. (2016-2020 рр);   а з наукової роботи  –  Т. О. Кагал (1996-2000 рр.),  Н. С. Мороховська (2000-2002 рр.), О. Ю. Нечипоренко (2002-2015 рр.). Нині заступниками завідувача кафедри з науково-методичної роботи є Галина Іванівна Дзяхар (з серпня 2020 р.), та Ігор Абзалович Галіахметов (з січня 2018 р.), а заступником завідувача з наукової роботи –  Віктор Борисович Марченко (з жовтня 2015 р.).

За роки існування кафедри її професорсько-викладацький склад змінювався, що, переважно, було пов’язано з розбудовою юридичного факультету. Нові кафедри у складі юридичного факультету створювалися шляхом відокремлення від кафедри правового регулювання економіки. Так, з її складу виокремилися: кафедра державно-правових дисциплін (1999 р.), кафедра цивільного та трудового права (2004 р.), кафедра міжнародного та європейського права (2005 р.), кафедра фінансового права (2016 р.). Таким чином саме нинішня кафедра підприємницького та корпоративного права стала «материнською» стосовно  більшості галузевих кафедр та історичним фундаментом Юридичного інституту в цілому.

Саме на цій кафедрі були розроблені експериментальні навчальні плани юридичної спеціальності та дві програми розвитку юридичного факультету, які здобули міжнародний грант за програмою міжнародної технічної допомоги Tempus-Taсis, і в межах яких  КНЕУ активно співпрацював із юридичними факультетами університетів Відня (Австрія), Марбурга (Німеччина) та Ньюкасла (Великобританія), Неаполя (Італія). Саме завдяки реалізації другого з цих проектів (2004 р.) на юридичному факультеті було засновано магістерську програму з міжнародного економічного права та створено самостійну кафедру міжнародного та європейського права.

Такі вагомі для юридичного факультету (нині - Юридичного інституту) заходи, як відкриття аспірантури, заснування збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», створення юридичної клініки «Соціальна справедливість», запровадження студентського самоврядування та інші проекти були ініційовані та втілені в життя саме за безпосередньої участі професорсько-викладацького складу цієї кафедри.

Нині кафедра підприємницького та корпоративного права є одним з основних навчальних і наукових підрозділів Юридичного інституту, оскільки саме вона відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти (є випусковою) за спеціальністю 081 «Право» на першому (бакалаврському) рівні зі спеціалізації «Правознавство», яку обирають більшість вступників, та  на другому (магістерському) рівні за Освітньо-професійною програмою «Приватне право» та ОПП "Правове регулювання економіки".

Професорсько-викладацький склад кафедри

Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі цивільного та господарського права та процесу.

Нині на кафедрі працює 20 науково-педагогічні працівників, серед яких 3 доктори юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук. Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності повною мірою забезпечують відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

Науково-методична діяльність кафедри

У процесі діяльності кафедри із науково-методичного забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 081 «Право» у контексті новітніх реформ у системі вищої освіти України професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено низку освітньо-професійних програм. Так, ОПП«Правознавство» реалізується на першому (бакалаврському) рівні вищої юридичної освіти; ОПП  «Приватне право» – на другому (магістерському) рівні, «Правове регулювання економіки» – у системі післядипломної освіти в Інституті бізнес-освіти КНЕУ.

У 2016 рр. розроблено освітньо-професійну програму на бакалаврському рівні навчання «Правознавство», яку затверджено у новій редакції в 2018, 2019, 2020 та 2021 рр. з метою узгодження зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що затверджений наказом МОН України від 12 грудня 2018 р. № 1379.

Освітньо-професійну програму «Приватне право» запроваджено в 2018 р., яка затверджувалася в редакціях 2019, 2020, 2021 рр., що зроблено з метою узгодження зі Стандартом вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», що затверджений  наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2020 р. № 1053

У ці самі роки з метою підвищення якості вищої юридичної освіти, удосконалення її змісту професорсько-викладацьким складом кафедри істотно оновлено перелік дисциплін, які викладаються з кафедри, та запроваджено нові навчальні курси, орієнтовані на потреби практики та запити ринку праці. Зокрема, на бакалаврському рівні запроваджено викладання дисциплін: корпоративне право, легітимація суб’єктів підприємництва, правочини із земельними ділянками, захист прав споживачів, правові процедури банкрутства та ін.

В рамках ОПП "Приватне право" в 2020/2021 н.р. було запроваджено нові обов'язкові дисципліни, спрямовані, поряд з іншим, на підготовку до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ): Тренінг-курс із вирішення юридичних кейсів та Методика вирішення юридичних казусів у сфері приватного права.

 

На магістерському рівні також упроваджено нові вибіркові дисципліни, спрямовані на поглиблення вивчення проблем приватного, підприємницького права: конкурентне право, акціонерне право України, акціонерне право європейських країн, корпоративні договори, правове регулювання електронної комерції, торгівельне право, альтернативні форми вирішення комерційних спорів, недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва.

На третьому рівні вищої освіти (освітньо-науковому) в рамках Освітньо-наукової програми "Право" кафедрою забезбечується викладання дисциплін: доктрина приватного права, комерційне право зарубіжних країн.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. За участі викладачів кафедри підготовлено і видано низку підручників, навчально-методичних посібників, розроблено робочі навчальні програми та методичні матеріали до вивчення всіх навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра.

Кафедра відповідає за викладання низки галузевих та спеціальних правознавчих дисциплін. На бакалаврському рівні це: господарське право, господарське процесуальне право, земельне право, інвестиційне право, корпоративне право; легітимація суб’єктів підприємництва, правочини із земельними ділянками; для студентів економічних спеціальностей – правове регулювання підприємницької діяльності, правове регулювання господарської діяльності, порівняльне комерційне право, бізнес-право.

На магістерському рівні це такі навчальні дисципліни: актуальні проблеми господарського права та процесу,  корпоративні договори, акціонерне право України, акціонерне право європейських країн, торгівельне право, правове регулювання електронної комерції.

Загалом за кафедрою підприємницького та корпоративного права закріплено більше 30 навчальних курсів для здобувачів перщого, другого та третього рівнів освіти, а також низку дисциплін, які викладаються для здобувачів вищої освіти за Освітньо-професійними програмами економічних та інших спеціальностей.

Кафедра організовує проходження практики студентами бакалаврського рівня (4 курс)  та студентами магістерського рівня (5-6 курс) і розробляє навчально-методичне забезпечення цих практик. Кафедра співпрацює з організаціями –  базами практики та відряджає студентів для проходження практики у провідних  організаціях міста Києва та  інших регіонів України: в судах, управліннях юстиції, Антимонопольному комітеті України, в інших органах державної влади, різноманітних приватних корпораціях, підприємницьких товариствах, юридичних компаніях, адвокатських бюро і т. ін.

Важливим напрямом діяльності кафедри є співпраця зі студентською юридичною клінікою «Соціальна справедливість». Така діяльність сприяє поєднанню теорії навчання та практичної діяльності, аудиторних занять і реального життя, що є важливим для майбутніх юристів, яким доведеться розв’язувати різні практичні питання у своїй професійній діяльності.

Всі свої зусилля та потенційні можливості професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує на вдосконалення юридичної освіти, на впровадження такої освітньо-професійної програми юриста, в якій рівноцінними елементами є знання, професійні навички та особистісні якості. Кафедра ставить перед собою завдання дати студентам необхідний запас знань з кожної навчальної дисципліни, компетентності з професійної юридичної діяльності та сформувати певну ціннісну орієнтацію майбутнього юриста через оволодіння етичними нормами професійної поведінки. 

Нині особливо відчутна гостра потреба суспільства у спеціалістах, спроможних знаходити розумні, гуманні правові засоби розв’язання соціальних конфліктів. Тому випускова кафедра підприємницького та корпоративного права орієнтується на підготовку правознавців і практиків, які професійно, вільно, чесно і щиро слугуватимуть праву і людям. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Основи юридичної клінічної практики
Практика

Практика: методичні вказівки

Бізнес право

Бізнес право методичні матеріали

Господарське право

Господарське право методичні матеріали

Господарське процесуальне право

Господарське процесуальне право методичні матеріали

Корпоративне право

Корпоративне право методичні матеріали

Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності

Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності методичні матеріали

Захист прав споживачів

Захист прав споживачів методичні матеріали

Правочини із земельними ділянками

Правочини із земельними ділянками методичні матеріали

Правове регулювання господарської діяльності

Правове регулювання господарської діяльності методичні матеріали

Правове регулювання туристичної діяльності

Правове регулювання туристичної діяльності методичні матеріали

Правове регулювання припинення суб'єктів підприємництва

Правове регулювання припинення суб'єктів підприємництва методичні матеріали

Земельне право

Земельне право методичні матеріали

Курсова робота з ГПП

Курсова робота з Господарського процесуального права

Курсова робота із Земельного права

Земельне право курсова робота: методичні рекомендації

Дисципліни магістерського рівня
Актуальні проблеми господарського права та процесу

Актуальні проблеми господарського права та процесу методичні матеріали

Альтернативні форми вирішення комерційних спорів

Альтернативні форми вирішення комерційних спорів методичні матеріали

Конкурентне право

Конкурентне право методичні матеріали

Методика вирішення юридичних казусів у сфері приватного права

Методика вирішення юридичних казусів у сфері приватного права методичні матеріали

Тренінг-курс з вирішення юридичних кейсів

Тренінг-курс з вирішення юридичних кейсів методичні матеріали

Торгівельне право

Торгівельне право методичні матеріали

Правове регулювання електронної комерції

Правове регулювання електронної комерції методичні матеріали

Акціонерне право України

Акціонерне право України методичні матеріали

Акціонерне право європейських країн

Акціонерне право європейських країн методичні матеріали

Корпоративні договори

Корпоративні договори методичні матеріали

Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва

Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва методичні матеріали

Підприємницьке право

Підприємницьке право методичні матеріали

Практика

Практика: методичні рекомендації

Підготовка та захист КМР

КМР методичні рекомендації