Юридичний інститут

Шимон Світлана Іванівна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Виросла і закінчила школу у місті Мукачеві Закарпатської області. Трудовий стаж перевищує 30 років; у сфері  науково-педагогічної діяльності -  понад 20 років; на посаді завідувача кафедри - 14 років.

Вищу юридичну освіту здобула на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію захистила в 1998 р. Докторську дисертацію захистила в 2014 р. за темою «Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)». Наукова спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Вчене звання доцента присвоєне по кафедрі правового регулювання економіки у 2002 р.

У КНЕУ працювала на посадах: доцента, заступника завідувача кафедри правового регулювання економіки (1997-2004 рр.); завідувача кафедри цивільного та трудового права (2004-2007 рр.). Кафедру правого регулювання економіки очолює з вересня 2015 р.

Підготувала трьох  кандидатів юридичних наук. Є авторкою понад 190 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015 р.), подякою Вищого адміністративного суду України (2015 р.).

Є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Показники щодо відповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (2013-2018 рр.)

Монографії:

1. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних  правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Шимон С. І.Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /
С. І. Шимон // Право України. – 2013 –  № 1. – С. 332–337.

2. Шимон С. І.Оборотоздатність майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин/ С. І. Шимон// Підприємництво, господарство і право. – 2013. –  № 2. – С.60–63.

3. Шимон С. І. Майнова цінність як передумова об’єктоздатності майнового права / С. І. Шимон // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –  №3. – С. 3–6.

4. Шимон С. И. Определение гражданско–правовой природы факторинга: перипетии украинского законодателя / С. И. Шимон // Мир экономики и права.  Федеральный научно–теоретический журнал. – СПб. – 2012. – № 12. – С. 47–52.

5. Шимон С. И. Сущность корпоративных прав: несколько ремарок к научной дискуссии /
С. И. Шимон //Закон и жизнь. Международный научно–практический правовой журнал. – Кишинев, 2013. – № 7 (259). – С. 35–39.

6. Шимон С. Науково–практична підготовка правознавців у сфері прав дитини в НПУ імені М.П. Драгоманова / Б. Андрусишин, С. Шимон // Юрид. журнал. - 2013. - № 2. – С. 37–42.

7. Шимон С. І. Теоретичні проблеми визначення сутності категорії «майно» в цивільному праві / С. І. Шимон // Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (02). – С. 66–70.

8. Шимон С. І. Проблеми об’єктоздатності окремих забезпечувальних майнових прав вимоги. /С. І. Шимон // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 20. – С. 270–273.

9. Шимон С. И. О гражданско–правовой природе электронных денег / С. И. Шимон // Электронный журнал «Наука. Общество. Государство»  (Рубрика «Частное право»). 2013. – № 3(33) – № статьи 13/3–21. Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/shymon_si_13_3_21.pdf.

10. Шимон С. І. Концепція застави майнових прав у контексті Цивільного кодексу України / С. І. Шимон // Приватне право. – 2013. – № 2. – С. 169–178.

11. Шимон С.И. Уступка права требования, возникающего из акцессорных обязательств, по законодательству Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь / С.И. Шимон // Право.by. – 2014. – № 3. – С. 28 – 34.

12. Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. –  Випуск 28. –  С. 151–158.

13. Шимон С. І. Природа патронату як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. І. Шимон // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 4. – С. 87–90. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2015/23.pdf.

14. Шимон С. І. Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої незавершене: співвідношення цивілістичних понять / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 6. –  С. 40-46.

15. Правові ознаки шлюбу за сімейним законодавством України / С. І. Шимон // Вісник Запорізького університету. – 2015. – № 3. – С. 39–44.

16. Шимон С. І. Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 7. – С. 47–52.

17. Шимон С. І. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 8. – С. 36–41.

18. Shymon S. I.The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and PracticeOdesa national University Herald. Series: Jurisprudence. Volume 20.  Issue 1 (26). 2015. –  P. 93–104.

19. Шимон С. І. Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги / С. І. Шимон //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. –  Випуск 29. – С. 61-69.

20. Шимон С. І. Термінологічні проблеми категорії «майнові права» у світлі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод // С. І. Шимон // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 2. – C. 52-59

21. Шимон С. І. Наукова база для трансформації правової системи України /
Б. І. Андрусишин, Р. В. Губань, С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2015. –  Вип. 29. – С. 157-159. 

22. Шимон С. І. Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2016. - № 15. С. 105-116.

23. Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини /
С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2017. - № 16. - С. 171-180.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Шимон С. І. «Безтілесні» об’єкти в контексті концепції права власності/ С. І. Шимон  //Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково–практичної конференції : у двох томах, Киіїв, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 172–176.

2. Шимон С. І. Принцип належного та реального виконання в зобов’язаннях, об’єктом яких є майнові права/ С. І. Шимон // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез  Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький,  23–24 листопада 2012 року) : у 4–х частинах.  – Частина третя.  – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – С. 238–240.

3. Шимон С. И. Уступка имущественного права требования к поручителю в гражданском праве Российской Федерации и Украины: несколько комментариев к научной дискуссии /
С. И. Шимон  //Право и экономика в государствах – бывших республиках СССР: история и современность, проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно–практической конференции. Санкт–Петербург. 20–21 декабря 2012 года. / Под ред. Э. П. Григониса, О.В.Харченко. – СПб : СПбИГО, ООО «МНИОЦ», 2013. – С.102–106.

4. Шимон С. І. Деякі проблеми відступлення майнового права вимоги, що випливає з договору поруки. /С. І. Шимон // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права. Матеріали міжнародної науково–практичній конференції, присвяченої 91–річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П.Маслова, 15 лютого 2013. – С. 66–70.

5. Шимон С. І. Цивільно–правова природа безготівкових грошей: кілька реплік до наукової дискусії / С. І. Шимон // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення : Матеріали міжнародного цивілістичного форуму (25–26 квітня 2013 р., м. Київ). – Біла церква : ТОВ «Білоцерківдрук»,  2013. – С. 107–109.

6. Шимон С. І. Класифікація майнових прав: ще один погляд на звичну річ / С. І. Шимон // Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права: присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., Одеса, 17 трав. 2013 р. / Одес. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова; [упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова]. – О. : Астропринт, 2013. – С. 94–98.

7. Шимон С. І. Проблеми визначення підстав виникнення майнового права користування як об’єкта цивільних правовідносин / С. І. Шимон / Дев’яті юридичні читання. Політико–правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнародної наукової конференції, 24–25 травня 2013 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко, Б. І. Андрусишин [та ін.]  . – К. : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. –  С. 239–242.

8. Шимон С. І. Право власності: класична тріада чи невичерпне коло повноважень?/ С. І. Шимон // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (Одеса, 16 травня 2014 р.) / упоряд. та відповід. ред. І. С. Канзафарова ; ОдеС. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова. – Одеса ; Астропринт, 2014. – С. 48–51.

9. Шимон С. І. Цілі  вищої юридичної освіти  та дидактичні принципи цивілістичних дисциплін / С. І. Шимон  // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні : традиції та новації : матеріали Міжнародної наукової конференції (15 травня 2014 р., м. Київ). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. –  С. 205-208.

10. Шимон С. І. Патронат у системі встановлених державою форм сімейного виховання дитини / С. І. Шимон  // Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті юридичні читання» - 13-14 травня 2015 р., м. Київ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 175-178.

11. Шимон С. І. Практична складова вищої юридичної освіти в контексті сучасної педагогічної парадигми / С. І. Шимон // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) – К. : КНЕУ, 2016.– С. 135-136.

12. Шимон С. І. Ідея визнання права на життя зачатої дитини в контексті прав матері у сфері охорони здоров’я / С. І. Шимон // Розвиток цивільного законодавства України у контексті євроінтеграції: Матеріали Цивілістичного форуму. – 14-15 квітня 2016 р., м. Київ. – К., 2016. – С. 47-50.

13. Шимон С. І. Проблеми узгодження концепції  правоздатності зачатої дитини та правосуб’єктності вагітної жінки / С. І. Шимон // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження).  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 21-2 травня 2016. – С. 42-47.

14. Шимон С. І. Фікція участі та преюдиція судового рішення в моделі групового позову /
С. І. Шимон//Правова держава : історія і сучасність та перспективи формування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. М. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р. – Ужгород : УжНУ, 2018. – С. 146-148.

Робота з аспірантами  тадокторантами: наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Конончук Н. М. Сімейно-правовий статус дитини за законодавством України: автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Н. М. Конончук. – К.: Нац. акад. прокуратури Укр., 2014. – 20 с.

2. Чернега В. М. Морально-правові принципи в сімейному праві України: автореф. дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Чернега, Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України.– К., 2015.– 20 с.

3. Клочко Т. Ю. Цивільно-правовий режим лікарських засобів як об’єктів права інтелектуальної власності: автореф. дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т. Ю. Клочко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2. Офіційне опонування дисертацій: на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – Харченко Г. Г. (2018), Давидова Н.О. (2017), Федорченко Н. В. (2015);  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Простибоженко О. С. , Коросташивець Ю. Г. (2017),
Губська А. В., Матвеєнко Т. Є., Менська О. А. (2015), Козелецька М. О., Лешанич Л. В. (2016),  Гаврилюк В. М., Ковальчук О. О., Самофал М. М.,  (2014) Боднар В.В., Семененко-Мартинюк М. В.,  Простибоженко Т. В., Федоришин О. О. (2013)

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Заступник Голови редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.