Юридичний інститут

Основні наукові праці

1. Kozhura L., Zadereiko S., Omelchenko A. SYSTEM OF ECONOMIC MEANS OF STATE ADMINISTRATION OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES TO HEALTHCARE. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 4, 2021. Р. 101–107.

2. Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади використання міжнародної технічної допомоги в Україні.Правове регулювання економіки. 2017. № 16. С. 63–71.

3. Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади міжнародної інвестиційної діяльності. Правове регулювання економіки. 2018. № 17. С. 99–106. 

4. Омельченко А.В. Співпраця України із Світовою організацією торгівлі як інструмент реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року) / ред. колегія: Кузьменко О.В. та ін. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 276-280.

5. Омельченко А.В. Методологія дослідження адміністративно-правових засад інтеграції України до Європейського Союзу // Наближення законодавства України до права Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (9 грудня 2019 року) / ред. кол.: Кузьменко О.В., Чорна В.Г. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 147-150. 

6. Омельченко А.В. Правовий статус закордонних дипломатичних представництв як суб’єктів державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Київський часопис права: збірник наукових праць. 2021. № 1. С. 78–82.

7. Омельченко А.В. Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері цифрової економіки та цифрового суспільства. Київський часопис права: збірник наукових праць. 2021. № 2. С. 66–71.

8. Омельченко А. В. Законодавче забезпечення дипломатичної та консульської діяльності. Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (15 січня 2021 р.) / ред. кол.: Ф. П. Шульженко та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 108–110.

9. Омельченко А.В. Особливості трансферу технологій як предмета правового регулювання. Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій: збірн. наук. прац. IV Всеукр. наук.-практ. конф.-семін. з пробл. екон. інтел. власн., 21 травня 2021 р.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К.: Інтерсервіс, 2021. С. 94–96.

10. Омельченко А. В. До питання про розробку та прийняття цифрового кодексу України. Політико-правова реформа в Україні: теорія, методологія, праксеологія: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (15 жовтня 2021 року) / ред. кол.: Кузьменко О.В., Чорна В.Г. - К.: Видавничий центр «Кафедра», 2021. С. 150–152.

11. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. За редакцією О.В. Кузьменко (Спеціальне редагування: О.В. Кузьменко, В.Г. Чорна). К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с.

12. Інтелектуальна власність та патентознавство [Електронний ресурс]: підручник для студ., які навчаються за програмами підготовки магістрів / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, М. В. Дубняк, Н. Д. Когут, О. В. Литвин, А. С. Ромашко, П. М. Цибульов, О. Я. Юрчишин; КПІ ім. Ігоря Сікорського; за ред. П. М. Цибульова, А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,03 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. ‒ 377 с. – Назва з екрана. С. 64-91. ISBN 978-966-990-039-5. Ідентифікатор для посилання - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44252

13. Білоусова Н.О. До питання про запобігання зловживання правами інтелектуальної власності.Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали наук.-практ. конф. 26 квіт. 2019 р., м. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка». 2019. С. 129–133.

14. Білоусова Н.О. Актуальні питання правової охорони промислових зразків в контексті євроінтеграції. // Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. / за ред. О.В. Кузьменко.  К.: Видавничий центр «Кафедра». 2019. 700 с. – С. 675–689

15. Білоусова Н.О. Охорона промислових зразків, що мають короткий строк актуальності. Наближення законодавства України до права Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (9 грудня 2019 року) / ред. кол.: Кузьменко О.В., Чорна В.Г. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. С. 57–61.

16. Білоусова Н.О. До питання регулювання стимулювання науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 25) (17.09.2020). Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. С. 63-66. Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3043

17. Білоусова Н.О. Заснування державним закладом вищої освіти господарських товариств з метою комерціалізації інтелектуальної власності: проблеми правового регулювання. Aктуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. 1. – С. 150–153.

18. Білоусова Н.О. Компенсація як спосіб судового захисту прав інтелектуальної власності. Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / ред. кол. Ф.П. Шульженко та ін. Київ, Юрінком Інтер, 2021. 192 с. С. 159-162.

19. Білоусова, Н. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ КУЛЬТУРИ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ. Scientific  Collection «InterConf»,(64):with  the  Proceedings  of  the 3rd International Scientific and Practical Conference «Science,  Education,  Innovation:  Topical  Issues and Modern Aspects» (June 25–26, 2021). Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2021.  300 p. Стор. 197-202. ISBN 978-5-7983-4322-5

20. Богданець А. В. Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти. Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т»; [редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) та ін.]. Київ: КНЕУ, 2018. № 17. С. 129–139.

21. Богданець А. В. Методи публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти. Київський часопис права: збірник наукових праць.2021. № 1. С. 83–89.

22. Богданець А. В. Об’єкт зобов’язання як теоретико-правова категорія. Київський часопис права: збірник наукових праць. 2021. № 2. С. 72–19. Богданець А. В. Адміністративно-правове регулювання управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти Франції. Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15 березня 2019 р. К.: КНЕУ, 2019. С. 57–60.

23. Богданець А. В. Міжнародно-правове регулювання підготовки юристів у закладах вищої освіти України. Наближення законодавства України до права Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:   збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (9 грудня 2020 року) / ред. кол. Кузьменко О.В., Чорна В.Г. – К.: Видавичий центр «Кафедра», 2019. С.179–183.

24. Богданець А. В. Наближення законодавства України про ноу-хау відповідно до європейських стандартів. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Одеса, 28 лютого2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. С. 35‒37.

25. Богданець А. В.Коучинг як інтерактивна технологія у підготовці фахівця-юриста. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, квітень 2020 р. ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна», 2020. URL: http://www.vmurol.zt.ua/working.html

26. Богданець А. В. Співвідношення категорій «захист» та «охорона» трудових прав працівників. Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту: матеріали науково-практичного семінару, м. Львів, 
21 травня 2020 р.Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/pro-universytet/naukova-diialnist

27. Богданець А. В. Теоретичні проблеми співвідношення понять «договірні відносини» та «договірні зобов’язання». Сучасний стан правової науки України перспективи її розвитку в умовах сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,  28 жовтня 2020 р.,  К.:ДУІТ, 2020. С. 89‒93.

28. Богданець А. В. Теоретичні проблеми співвідношення понять «цивільне судочинство», «правосуддя» та «цивільна юрисдикція». Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ,  15 січня 2021 р.,  К.:Юрінком Інтер, 2021.  С. 144‒148.

29. Богданець А. В. Теоретичні проблеми визначення поняття «відчуження майна» у цивільному праві України. «Modern methods and means of training future lawyers»: scientific and pedagogical internship, which was organized by Faculty of Legal Sciences with the assistance of Association of International Educational and Scientific Cooperation for scientific of lawyers schools, of Ukrainian universities of February 1 – March 12, 2021 in Arad, Romania,  2021. С. 27‒31.

30. Богданець А. В. Особливостіцивільно-правового договоруза законодавством країн континентальної системи права. Процедура реформування юридичних наук в Україні та країнах ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон,  21 травня 2021 р.,  ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 36‒40.

31. Богданець А. В. Електронна форма договору: проблеми теорії та практики. Політико-правова реформа в Україні: методологія, теорія, праксеологія: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ,  15 жовтня 2021 р., К.: Видавничий центр «Кафедра», 2021.С.152‒156.

32. Виноградова Г.В. Спільна сумісна власність співвласників багатоквартирного будинку: законодавство, теорія, практика// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. 26 січня 2019 року, м. Полтава. – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. – С. 26–28.

12.2. Виноградова Г.В. Принципи житлового права: потреби оновлення та розширення змісту// Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 242–245.

33. Виноградова Г.В. До питання розширення змісту права на належне житло// Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 лютого 2020 року, м. Полтава. – С. 34–36. 

34. Виноградова Г.В. Деякі аспекти реалізації заходів протидії домашньому насильству в умовах пандемії. Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021.  С. 70–73.

35. Виноградова Г.В. Врегулювання вимог до притулків для постраждалих від домашнього насильства осіб в законодавстві України. Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19 травня 2021 р.). Полтава:Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021,  С. 241–243.

36. Виноградова Г.В. Використання дебатів як навчальної гри при підготовці майбутніх юристів. Актуальний стан та основні пріоритети розвитку педагогіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 28 травня 2021 р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 60–61.

37. Єфімов О.М. Матеріальне благо у цивільному праві та податковому законодавстві. Теорія і практика правознавства. 2018. № 13. Том 1. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/126184

38. Єфімов О.М. Матеріальне благо як об’єкт оподаткування: цивільно-правові та податкові аспекти. Економіка, фінанси, право. 2018. № 7/1. С. 34–40.   

39. Єфімов О.М. Єфімов С.А. Тлумачення податкового законодавства на прикладі прощення боргу. Економіка, фінанси, право. 2018.  № 9/1. С. 16–23.

40.  Єфімов О.М.  Корпоративні права у податкових відносинах. Правове регулювання економіки: зб. наук. праць. 2018. № 18. С.  113–124.

41. Єфімов О.М. Відшкодування майнової шкоди як об’єкт оподаткування податком на доходи. Правові горизонти. 2019.  № 15 (28). С. 36–41. 

42. Єфімов О.М., Корпоративні права у податкових відносинах. Правове регулювання економіки. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 18/2019. М. Київ. Стор.113-124

43. Єфімов О.М., Суб’єкти позовної давності. // Subjects of statute of limitations / Visegrad Journal on Human Rights. ISSN 1339-7915 № 05, 2020. С. 122–128. Фахове видання.

44. Єфімов О.М., Позовна давність у податкових правовідносинах. // Строки. Позовна давність. / Серія «ФОКУС і РАКУРС». Збірка статей за редакцією професора І.В.Спасибо-Фатєєвої. ISBN 978-617-7934-11-9. 2021. С. 20–29.

45. Іваненко О.А. Медіація в трудових спорах. Experimental and theoretical research in modern science. (Google Scholar) Kishinev, Moldova, № 2 (35) November, 2020. 705 с. С. 330–339. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407

46. Іваненко О.А., Сайченко М.О. Недійсність засновницького договору як установчого документа господарського товариства. International Scientific and Practical Conference Specialized and Multidisciplinary Scientific Researches. (Google Scholar) December 11, 2020. Amsterdam, The Netherlands. С. 89–82. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5844

47. Іваненко О.А., Волошин А.О. Поняття та ознаки речового права. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 5/1. С. 5–9.

48. Hamova, Oksana; Dergach, Anna; Pikulyk, Oksana; Ivanenko, Olesia; Zolotykh, Irina; Diachenko, Kateryna. Methods of Regulating Migration Processes in EU Countries. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, (WoS) VOL.21 No.3, March 2021. https://publons.com/publon/46476333/

49. Іваненко О.А., Пономаренко І.П. Безпека дорожнього руху в Україні: стан та перспективи розвитку.Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 6/2. С. 24–28.

50. Іваненко, О.А., Акімов, М.О., Кунтій, А.І., Ларченко, М.О., Матюшкова, Т.П. Підготовче провадження у кримінальному процесі. Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права. Харків, 2019. С. 55–61.

51. Іваненко, О.А. Правове регулювання праці надомників. Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Київ: Видавничий центр «Кафедра», 2019. С. 148–153.

52. Іваненко, О.А. Ефективні способи захисту прав та інтересів сторін трудових правовідносин з урахуванням досвіду країн ЄС. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Київ, Видавничий центр кафедра, 2019. С. 516–525.

53. Іваненко О.А. Медіація в трудових спорах. Experimental and theoretical research in modern science. Kishinev, Moldova, № 2(35) November, 2020. 705 с. С. 330-339.

54. Іваненко О.А., Сайченко М.О. Недійсність засновницького договору як установчого документа господарського товариства. International Scientific and Practical Conference Specialized and Multidisciplinary Scientific Researches. December 11, 2020. Amsterdam, The Netherlands. С. 89–82.

55. Іваненко О.А. Юрисдикційні форми захисту трудових прав працівників // Судова влада в системі стримувань і противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (15 січня 2021 р.) / ред. кол.: Ф.П.Шульженко та ін. Київ: Юрінком Інтер, 202. 192 с. С. 149–152.

56. Иваненко О. Как немецкий бизнес разрешает трудовые споры в Украине. Управление персоналом. № 08/2021. https://e.hrliga.com/upravlenie-personalom-2021-8/kak-nemeckiy-biznes-razreshaet-trudovye-spory-v-ukraine

57. Roman Maydanyk, Nataliia Maydanyk, Maryna Velykanova Legal management of banking risks in Ukraine and its stages / Journal of Law and Political Sciences (JLPS). Vol. 26 Issue/2021. P. 134–163. (Web of Science)

58. Haliantych, M. K., Kostruba, A. V., Maydanyk N. I. Legal aspects of the implementation of a pledge of a bill of lading as a security: National legal realities (Правові аспекти імплементації застави коносаменту як цінного паперу: національні правові реалії). International Journal of Criminology and Sociology. 2021, 10. pp. 363 – 367. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57221997963 (Scopus)

59. Maydanyk Roman, Maydanyk Nataliia, Velykanova Maryna. Legal Management оf Banking Risks іn Ukraine аnd Its Stages. Journal of Law and Political Sciences, Vol. 26. Issue 1-2021. P. 134-163. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551, January, 2021. WOS:000658358100005 Impact Factor 2020 = . (https://drive.google.com/file/d/1c19lON-_lXgfO8oDbIuLMx1wT6yS0bQH/view (Web of Science)

60. Roman A. Maydanyk, Nataliia І. MaydanykMaryna M. Velykanova Liability for damage caused using artificial intelligence technologies // Journal of the National Academy of legal Sciences of Ukraine (Роман Майданик, Наталія Майданик, Марина Великанова Відповідальність за шкоду, завдану використанням технологій штучного інтелекту // Вісник Національної академії правових наук України). 2021. – № 2. C. 150–159. Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.150–159. (Scopus)

61. Maydanyk, R., Maydanyk N., Popova, N. (2021). Europe towards a Unified pan-European Model of Enterprise. Implementation of best practice. Academia Letters, Article 1589. Pages 1-6. https://doi.org/10.20935/AL1589

62. Роман Майданик, Наталія Майданик, Наталія Попова Переосмислення загальної частини речового права в умовах європеїзації та кодифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 6. С. 39–54.

63. Roman A. Maydanyk, Nataliia I. Maydanyk, Natalia R. Popova Peculiarities of Usufruct in the Countries of Roman-German Law: Implementation of Best Practice in Ukrainian Law. Open Journal for Legal Studies 2021-11-10 | journal-article DOI: 10.32591/coas.ojls.0402.02061m URL https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0402.02061m

64. Майданик Н. І. Щодо питань, пов’язаних із переходом прав на земельну ділянку при відчуженні об’єктів нерухомості, що належать до військового майна // Матеріали круглого столу «Представництво прокурором інтересів держави в суді у земельних відносинах» 20 червня 2019 р. Видавництво Національної академії прокуратури України. (120 с.). С. 82–95.

65. Nataliia Maydanyk Житлове приміщення як об’єкт довірчої забезпечувальної власності / Тези міжнародної наукової конференції, 5 лютого 2021 року, Париж, Франція. SCI Sorbonne, European Scientific Platform. Certificate  of Participation LS 050221-184.  

66. Рябчинська А. О., Майданик Н. І. Неакцесорність довірчої забезпечувальної власності. Tendences scientifiques de la recherché fondamentale et appliqué. Strasbourg, Vol. 5, 30 Octobre 2020. P. 100 – 105. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/articel/view/5402 

67. Майданик Н. І. Майданик Н. І. Глобалізація права осіб із психічними розладами: адаптація права України до європейських стандартів // Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. Київські правові читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 17 вер. 2020 р. [Електронне видання] / Р. А. Майданик, К. В., Москаленко та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2020. 264 с. С. 141–145

68. Roman Maydanyk, Nataliia Maydanyk, Maryna Velykanova Legal management of banking risks in Ukraine and its stages / Journal of Law and Political Sciences (JLPS). Vol. 26 Issue/2021. P. 134–163. 

69. Мачуська І.Б. Земельне право: Навчально-методичний посібник з грифом МОН України (лист № 14/18.2-356 від17.02.2005). К.: КНЕУ, 2005. 129 с.

70. Мачуська І.Б. Земельне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2007. 280 с.

71. Мачуська І.Б. Аграрне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2009. 273 с.

72. Мачуська І.Б. Екологічне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2009. 301 с.

73. Мачуська І. Б. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері надрокористування. Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року) / ред. Колегія: Кузьменко О.В., та ін. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. 320 с. С. 158–161.

74. Мачуська І. Б. «Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у період перебування українських земель у складі Австро-Угорської імперії». «Верховенство Права» Міжнародний науковий журнал Молдова. № 3. 2018. С. 54-60. 209 с.

75. Мачуська І. Б. Мачуська І. Б. «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері надрокористування» «Порівняльно-аналітичне право» Юридичний факультет ДВНЗ  «Ужгородський національний університет». 2018. № 2. С. 241-243. 402 с.

76. Мачуська І. Б. Поняття «надра» в контексті здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні. Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»«Порівняльно-аналітичне право» № 2 2019 р. С. 146-150.

77. Мачуська І. Б. Мачуська І.Б., Мачуський В.В. «Становлення інституту контрольно-наглядової діяльності у період перебування українських земель у складі Російської імперії». 2020. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. С. 261-264.

78. Nataliia Kravets. Legal regulation of financial leasing in Ukraine // Multidisciplinarni mezinarodni vedecky magazine «Veda a perspektivy» - №6(6) – Praha, Ceske republika/ - 2021. P.93-103, ISSN : 2695-1584 (Print); 2695-1592 (Online); DOI:10.52058/2708-7530-2021-6(6); https://doi.org/10.52058/2695-1592-2021-6(6)-93-102 (фахове, Index Copernicus,Google Scholar)

79. Назарчук О. М. Розвиток інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах валютної лібералізації. Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 133–137. URL: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS17_3.pdf

80. Назарчук О. М. Правовий аналіз акціонерної угоди акціонерних товариств в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. Том 2. С. 44–47. 

81. Nazarchuk O. M. Strategy of protection of financial security of joint stock companies. Адміністративне право і процес. 2018. № 2. С. 34–41. URL: https://doi.org/10.17721/2227-796X.2018.2.04

82. Назарчук О. М. Природа правового регулювання права акціонерних товариств. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 8. С. 213–220. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/8_2018/32.pdf 

83. Назарчук О. М. Особливості юридичної відповідальності за порушення прав акціонерних товариств. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6. Р. 130–135.

84. Назарчук О. М. Вплив глобалізаційних викликів на акціонерне право Німеччини. Globalization. Development and Perspectives: proceedinds and scientific essays. (Lviv, 14–15th of September, 2015). NGO Society Initiatives Institute. Lviv. 2015. P. 60–61.

85. Назарчук О. М. Сучасна система інформаційної безпеки акціонерних товариств. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». Київ, 17–18 листопада 2016 р. С. 95–97.

86. Назарчук О. М. Концепція дуалізму правового статусу акціонерних товариств. The concept of dualizm in the legal status of the joint stock companies. «Human rights: theory and practice». (Poland, January 23–28, 2017). С. 18–21. URL: http://docplayer.net/66817341-Human-rights-theory-and-practice-collectionof-scientific-papers.html

87. Назарчук О. М. Дуальна природа правового статусу акціонерних товариств. International Scientific-Practical Conference: Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference рroceedings January 27–28, 2017. Sandomierz: Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. Р. 124–127.

88. Назарчук О. М. Формування інвестиційної моделі привабливості акціонерних товариств. Міжнародна науково-практична конференція: «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення». Запоріжжя, 28–29 липня 2017. С. 59–62.

89. Назарчук О. М. Акціонерні товариства: сучасні проблеми та глобальні тренди корпоративного управління. Міжнародно науковопрактична конференція: «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні». Львів, 18–19 серпня 2017. С. 69–71.

90. Назарчук О. М. Векторная стратегия развития акционерных обществ. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю юридичного факультету і 50-річчю Полоцького державного університету. 12 Новополоцк, том 2. 6–7 октября 2017 г. С. 91–92. URL: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/21150

91. Назарчук О. М. Порівняльний аналіз моделі акціонерних товариств між Україною та Францією. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави». Одеса, 2–3 березня 2018 р. С. 74–77.

92. Назарчук О. М. Захист прав акціонерів при процедурі squeeze-out: удосконалення законодавства про акціонерні товариства. Міжнароднонаукова конференція: «Верховенство права та правова держава». Ужгород 14–15 вересня 2018 р. С. 96–98.

93. Назарчук О. М. Новели законодавства України про акціонерні товариства. Наближення законодавства України до права Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. К.: Видавничий центр «Кафедра», 9 грудня 2019 року. С. 78-82.

94. Назарчук О. М. Защита прав акционерных обществ в Украине и опыт зарубежных стран. Legea si Viata. 2020. № 4-5. C. 64–69. (Республіка Молдова). URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/11.pdf 

95. Назарчук О.М. Окремі аспекти застосування штучного інтелекту в цивільному процесі.Міжнародно-правова конференція «Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність». 19.11.2021 р.

96. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблеми правового регулювання // Публічне право. – № 1. – 2017. – С. 175–183. (фахове, Index Copernicus )

97. Вавженчук С.Я. Африканская система охраны трудовых прав: очерк проблем нормативно-правового регулирования // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2017. – № 3. – С. 43–46.  (іноземне).

98. Вавженчук С.Я. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право. – № 2. – 2018. – С. 35–40. (фахове, Index Copernicus )

99. Вавженчук С.Я. Істотні умови договору будівельного підряду // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 9–13.

100. Вавженчук С., Мидель А. Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 75–79. (фахове, Index Copernicus )

101. Вавженчук С.Я., Биркович О.І. Право як соціокультурне явище: до постановки проблеми // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. –  № 3. – С. 43–47.

102. Вавженчук С., Мидель А. Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 1. – С. 61–65. (фахове, Index Copernicus).

103. Вавженчук С.Я. Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 6–11. (фахове, Index Copernicus)

104. Вавженчук С.Я. Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 6. – С. 6–11. (фахове, Index Copernicus)

105. Вавженчук С.Я. Правова доктрина дотримання трудових прав // Вісник Національної академії правових наук України.  2019. – № 2. – С. 109–117. (фахове, Index Copernicus)

106. Vavzhenchuk S.,Y, Fisun K.A., Tkachenko Yu.V., Cherkashina M.V. Financial and Legal evaluation of the consistency of individual preferences asked  in the form of choice functions// Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – № 3 – P. 293–304. (Web of Science)

107. Вавженчук С.Я., Біркович О.І., Біркович Т.І. Право на працю як соціокультурний феномен //  Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. –  № 2. – С. 31–34.

108. Вавженчук С.Я., Кодинець А., Біркович Т.І. Права працівників культурно-мистецької сфери в сучасних умовах // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. –  № 3. – С. 47–51.

109. Вавженчук С.Я. Сутність та способи класифікації договорів // Проблеми законності. – 2019. – № 4. – С. 58–65.  (фахове, Index Copernicus)

110. Vavzhenchuk S.,Burylo Y., Protsyshen M., Protection of Healthcare Workers’ Rights by Trade Unions and Biological Hazards in Ukraine // International Journal of of Recent Technology and Engineering (IJRTE) – 2019. – Special Issue-Volume-8 Issue-4S, November 2019.– P. 46-51. (Scopus, Index Copernicus)/друкується) https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10201184S19.pdf

111. Вавженчук С., Вєршинін Д.Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 65–70. (фахове, Index Copernicus)

112. Вавженчук С.Я.До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори. // Проблеми законності. – 2020. - № 1. – С. 45–51. (фахове, Index Copernicus)

113. Вавженчук С.Я. Трудова охороноздатність як складова трудової правосуб’єктності // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 115–120. (фахове, Index Copernicus)

114. K. Fisun, S. Vavzhenchuk, Yu. Tkachenko, M. Naumenko Algorithmization of procedures for coordination individual opinions in the process of implementation organizational and managerial labor relations// Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – № 3 – P. 237–250. (Web of Science)

115. Вавженчук С.Я.До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори ч. 2 // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 11–15. (фахове, Index Copernicus).

116. Вавженчук С.Я. Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав. Частина 1 // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 11. – С. 61–65. (фахове, Index Copernicus)

117. Вавженчук С.Я. Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав. Частина 2 // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 1. – С. 88–92. (фахове, Index Copernicus)

118. Вавженчук С.Я. Визнання угод недійсними в трудовому праві України. Частина 1.// Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 2. – С. 69–74. (фахове, Index Copernicus)

119. Вавженчук С.Я. До питання класифікації договорів на односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 6. – С. 5–10.  (фахове, Index Copernicus).

120. Vavzhenchuk S., Inshin M., Moskalenko K. PROTECTION OF LABOUR RIGHTS BY TRADE UNIONS IN POST-SOVIET COUNTRIES: TENDENCIES IN THE EXERCISEMENT OF RIGHTS  // Вісник Національної академії правових наук. – Т. 28 –  № 2. – 2021. – С. 222–233. (Scopus)

121. Кравець Н.І. Наближення законодавста України в сфері малого та середнього підприємництва до права Європейського Союзу: значення та деякі проблемні питання // Електронна збірка матеріалів науково-практичної конференції «Україна на шляху до європейського приватного права в сфері економічних відносин». Матвєєвські цивілістичні читання від 22 жовтня 2021 року - К.: КНУ ім.. Т.Шевченка, 2021. – Посилання на Zoom: https://сutt.ly/UEpP9mH

122. Кравець Н.І. Наближення законодавста України в сфері малого та середнього підприємництва до права Європейського Союзу: значення та деякі проблемні питання // Науково-практична конференція «Україна на шляху до європейського приватного права в сфері економічних відносин». Матвєєвські цивілістичні читання від 22 жовтня 2021 року - К.: КНУ ім.. Т.Шевченка, 2021. – Посилання на Zoom: https://сutt.ly/UEpP9mH

 

 

 

 

 

Остання редакція: 07.09.22