Юридичний інститут

Основні наукові праці

 1. Білоусова Н.О. / кер. авт. кол. А.Ф. Павленко «Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / А.Ф. Павленко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Павленка та д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. К.: КНЕУ, 2014. 550 с. 25 д.а./ автор. обсяг – 2 д.а. ‒ розділи «Правове забезпечення діяльності дослідницьких університетів», «Правова охорона результатів університетських досліджень в Україні», «Стратегічні напрямки формування дослідницьких університетів світового рівня в Україні»;

 2. Богданец А. Министерство образования и науки Украины: к проблеме определения административно-правового статуса. Legea si Viata.2015. № 11. С. 24–28.

 3. Богданець А.В. Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти. Правове регулювання економіки. 2018.  № 17. С. 129–139.

 4. Богданець А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки юристів у вищих навчальних закладах США. Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. 2017. № 16. С. 265–275.

 5.  Богданець А. В. Адміністративно-правові засади внутрішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 01–02 березня 2016 р. К.: КНЕУ, 2016. С. 77. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/17661/1/77.pdf

 6. Богданець А. В. Адміністративно-правові засади підготовки юристів у закладах вищої освіти Німеччини. Сучасний рух науки: матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 29–30 березня 2018 р. Дніпро, 2018. С. 9–13.URL: http://www.wayscience.cоm/wp-cоntent/uplоads/2018/04/I-kоnferentsiya-Suchasniy-ruh-nauki.pdf

 7. Богданець А. В. Вища юридична освіта як об’єкт публічного адміністрування. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18–19 квітня 2014 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. С. 39–41.

 8. Богданець А. В. Окремі аспекти якості юридичної освіти у непрофільних вищих навчальнихзакладах. Актуальні проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  м. Київ, 15–16 квітня 2015 р. К.: Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія». URL: http://www.оnuai.kiev.ua/index.php/nоvini-ua/199-vseukrajinska-naukоvо-praktichna-kоnferentsiya\\\\\\\\

 9. Богданець А. В. Особливості державного замовлення на підготовку юристів з вищою освітою в Україні.  Журнал східноєвропейського права. 2015. № 18. С. 72–80.URL: http://easternlaw.cоm.ua/wp-cоntent/uplоads/2015/08/bоhdanets_18.pdf

 10. Богданець А. В. Поняття та ознаки державного управління підготовкою юристів у непрофільних вищих навчальних закладах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 1. Т. 2. С. 148–151.

 11. Богданець А. В. Професійна підготовка юристів в контексті Болонського процесу. Правове регулювання економіки: збірник наукових праць.  2015. № 15. С. 303–314.

 12. Богданець А. В. Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів у непрофільних вищих навчальних закладах. Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. 2013. № 13. С. 123–130.

 13. Богданець А. В. Сутність автономії вищого навчального закладу. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 13–14 лютого 2015 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. С. 60–63.

 14. Богданець А. В. Вищий навчальний заклад як обєкт адміністративно-правового регулювання. Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. 2014. № 14. С. 53–61.

 15. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблеми правового регулювання. Публічне право. 2017. № 1. С. 175‒183.

 16. Вавженчук С.Я. Об’єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 11 (227). С. 26–29.

 17. Вавженчук С.Я. Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 55–59

 18. Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав / Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2017. 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3. С. 495‒500). (у співавторстві ‒ 0,5 д.а.).

 19. Вавженчук С.Я. Секундарне охоронне трудове право. Право України. 2016. № 8. С. 133‒139.

 20. Вавженчук С.Я. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 12 (228). С. 8–12.

 21. Відповідальність у приватному праві: монографія. І.Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.; за заг ред. І. Безклубого. К.: Грамота 2014. 416 с. (С. 224–238; С.255–258). (1,5 д.а.).                  

 22. Єфімов О.М. TaxConflictbytheExampleofAllocation.dieZeitschriftRechtderOsteuropäischenStaaten(ReOS)“.2018.№ 3.Seite. 86-98. 

 23. Єфімов О.М. Виплати заробітної плати третій особі: податкові наслідки. Журнал «Головбух». 2017. № 31 (1038). С. 39–43.

 24. Єфімов О.М. Договір контрак­тації сільськогосподарської продукції. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. 2015. № 2 (ІІ). С. 53–56

 25. Єфімов О.М. Єфімов С.А., Тлумачення податкового законодавства на прикладі прощення боргу.Економіка, фінанси, право.2018.  № 9/1. С. 16-23.

 26. Єфімов О.М. Ліцензована діяльність та договір ЦПХ з фізособами. Журнал «Заробітна плата». 2017.  № 5. С. 28–30;

 27. Єфімов О.М. Матеріальне благо у цивільному праві та податковому законодавстві. Теорія і практика правознавства. 2018.Том 1.№ 13.URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/126184

 28. Єфімов О.М. Матеріальне благо як об’єкт оподаткування: цивільно-правові та податкові аспекти. Економіка, фінанси, право. 2018. № 7/1.С. 34-40.

 29. Єфімов О.М. Права користування як внесок до статутного капіталу. Журнал «Головбух», 2017.  № 13 (1020). С. 45–48.

 30. Єфімов О.М. Правова сутність представництва в цивільному процесі. Право і суспільство. 2015. Ч. 4.  С. 61–67.

 31. Єфімов О.М. Правові засади підсудності цивільних справ. Юридична Україна. К.: ТОВ «Юрінком Інтер», 2015. № 6 (150). С. 29–39.

 32. Єфімов О.М. Правові засади цивільної юрисдикції. Юридична Україна. К.: ТОВ «Юрінком Інтер», 2015. № 4–5. С. 105–108

 33. Єфімов О.М. Розірвання договору оренди землі з будівлею на ній: можливість і наслідки. Журнал «Головбух», 2017.  № 15 (1022). С. 20–23.

 34. Єфімов О.М. Цивільні процесуальні правовідносини та передумови їх виникнення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Випуск 32. Том 2. С. 32–35.

 35. Єфімов О.М. Цивільно-правовий договір чи приховані трудові відносини. Журнал «Головбух». 2017.  № 27 (1034). С. 46–50.

 36. Животныекак аномальное правовое явлениеАльманах цивилистики: Сборник статей/ Под ред. Р. А.Майданика. К.: Алерта, 2015. (554 с.). Вып. 6. С. 126–143. (0,8 д. а.)

 37. Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального призначення. Юридична наука.  2015.  № 1.  С. 21-29.

 38. Іваненко О.А. Альтернативна форма освіти проти «класичної»: що обрати? URL: Opinion.biz.ua, 29.08.18 р.

 39. Іваненко О.А. Гендерна дискримінація на ринку праці. URL: Сайт 24 каналу, 05.09.18 р.

 40. Іваненко О.А. Запровадження альтернативного обвинувального акту. Інформаційне агентство "ІБ "Сек'юріті ЮЕй". 28.07.18 р.

 41. Іваненко О.А. Кредити готівкою. Як убезпечити себе. URL: Інтернет-видання vsim.ua, 15.08.18 р.

 42. Іваненко О.А. Незаконна вирубка дерев у парках. URL: Медіа-проект «Народний контроль», інтерв’ю 24.08.18 р.

 43. Кравець Н.І.Актуальність вивчення та можливості адаптації зарубіжного досвіду організаційно-правового регулювання малого та середнього підприємництва в Україні // Збірник матеріалів VIII міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: реалії та перспективи» (червень 2014 р.). К.: Науковий парк КНЕУ, 2014. С.94-98.                

 44. Кравець Н.І. Державна політика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні. Право України. 2012. №11-12.  С.378-384.

 45. Кравець Н.І. Законодавство про інноваційну діяльність: проблемні аспекти // Зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конфер. (29-30 березеня 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. економіки підприємств, Ін-т інноваційного підприємництва, Громад. орг. «Н-д ін-т екон. Розвитку», Наук. парк КНЕУ; [уклад.: Г. О. Швиданенко та ін.]. Київ: КНЕУ, 2017. С. 140142.

 46. Кравець Н.І. Науково-правові аспекти проведення семінарських занять з курсу сімейного права // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (січень 2013 р.).  К.: КНЕУ, 2013.  С.436-437.

 47. Кравець Н.І. Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки». – №15. – К.: КНЕУ, 2015 – С.250-260.

 48. Кравець Н.І. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття малого та середнього підприємництва. Право України. 2013. №7. С.326-332.

 49. Майданик Н. І. Поняття аномалій зобов’язань у цивільному праві України. Jurnalul Juridic National: teoriesi practica. Кишинев. 2014. Июнь. № 3. С. 111–114. (0,13 д.а.)

 50. Майданик Н. І. Правовий статус соціально вразливих фізичних осіб із психічним розладом: адаптація права України до європейських стандартів. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р. С. Мельника, відповід. ред. к. ю. н. Л. Ю. Малюга. Єреван: Видавництво: EurasianSocialScienceAssociation, 2017. С. 44‒47. (0,25 д.а.);

 51. Майданик Н. І. Проблеми здійснення права на психіатричну допомогу. Другі правові читання «Актуальні проблеми медичного права»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Вінницький національний медичний університет ім. М. М. Пирогова, м.Вінниця, 15 березня 2014 р. (0,16 д.а.)

 52. Майданик Н. І. Сімейне право України: підручник / Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера та ін.; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2016. (520 с.). С.15–18. З грифом МОН. (у співавторстві –0,25 д.а.).

 53. Майданик Н.І. Право на психіатричну допомогу: поняття та природа. Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. (0,2 д.а.)

 54. Мачуська І. Б. «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері надрокористування: теоретико-правовий аспект». Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, / за ред.проф. Р.С. Мельника. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 143-145.

 55. Мачуська І. Б. «Екологічна освіта в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення» Науково-практична конференція «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку» 27 квітня 2017 р. Академія Адвокатури України. 2017 р . С. 10-13.

 56. Мачуська І. Б. Удосконалення правового регулювання земельних відносин України у контексті наближення законодавства України до ЄС (Угоди про асоціацію Між Україною та ЄС / І. Б. Мачуська // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: зб. наук. праць за матеріапами міжнар. наук.-практ. конф., 4 листоп. 2016 р., Київ. / Київск. нац. ун-т біорес. і прир. К. : Вид. центр НУБіП України, 2016. С. 143-145.

 57. Мачуська І. Б., Мачуський В. В. «Юридичний переклад актів acquis communautaire у сфері екології як один із актуальних напрямів сучасного перекладознавства» Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, / за ред.проф. Р.С. Мельника. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 220-222.

 58. Мачуська І.Б. «Проблеми управління у сфері земельних відносин в Україні, у контексті адаптації законодавства України до ЄС» Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки і практики». Національний університет біоресурсів та природокористування. С. 33-35.(травень 2016 р.). URL: http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2016-06-02-elbib_1.pdf

 59. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Нотаріат» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / Н.М. Демченко, О.А. Іваненко, А.В. Богданець. К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. 2019. 24 с.

 60. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Нотаріат» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / Н.М. Демченко, О.А. Іваненко, А.В. Богданець. К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. 2019.  23 с.

 61. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / І.С. Ярошенко, Н.М. Демченко, О.А. Іваненко,  А.В. Богданець. К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. 2019. 23 с.

 62. Наукові підходи до викладання сімейного права / Г. В. Виноградова // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 414-416.

 63. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту» / за ред. чл.-кор. НАН України В.Ф. Опришка. К.: Парламентське вид-во, 2014. 672 с. (у співавторстві) С. 274-318.

 64. Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі / Г. В. Виноградова // Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юридичний ф-т ; редкол.: В. Ф. Опришко (головн. ред.) [та ін.].  Київ : КНЕУ, 2014.  Вип. 14. С. 272–283.

 65. Поняття «належне житло» в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України// Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Київ: КНЕУ, 2015. Вип. 15. С. 138‒149.

 66. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : монографія / В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка. К.: КНЕУ, 2015. 540 с. (у співавторстві) С.332‒347.

 67. Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження маневреного житлового фонду. Юридична наука. 2015. № 5. С. 30-37.

 68. Розробка та реалізація спільного Словацько-Українського проекту європейських стандартів у сфері надрокористування "Європейські стандарти надрокористування та їх імплементація в українське законодавство" / Мачуська І.Б., Світличний О.П.  Пряшів-Тернопіль ФОП Бондарчук І.В., 2018. 90 с.

 69. Сучасні тенденції розвитку спадкового права (порівняльно-правове дослідження): монографія / Ю.О.Заіка, Н.Б.Солтис, В.В.Проценко, Є.О. Рябоконь; відп ред. В.В.Луць. К.: НДІПрПіП ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. 2015. 248 с. (підрозд.1.1.; 2.1.2.; 3.2; підр. 2.1.1. у співавт.) (3 д.а.).

 70. Транспортне право: навч. посіб. / за ред. Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко Рекоменд. МОН.К.: КНТ, 2014. 189 с. (глава 1; глава 4 – у співавт); ( 1,0 д.а.).

 71. Українське цивільнеправо [текст] : навч. посіб. 3-тє вид. перероб. та доп. / за ред. Заіки Ю.О. [Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов’як та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 358 с.

 72. Цивільне право України: Договірні і недоговірні зобов’язання : підручник  / За ред. С.С.Бичкової. Затверджено МОН України. К.: Алерта, 2014. 484 с. (глави 11, 24 §§1, 2; глава 24 § 3 – у співавт.; глави 25-27); (1,5 д.а.)

 73. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. Затверджено МОН України. К.: Алерта, 2014. 510 (автор глав 2, 12, 13, 19, 20, 24, 26, співавтор 3, 25) (10 д.а.)

 74. Цивільне право України. Особлива частина : підручник. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика; Рекоменд. МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. 4-те вид., стер. К. : Юрінком Інтер, 2014. 1174 с.  (глави 40, 64). (2 д.а.).

 75. Цивільне право України. Особлива частина: підручник. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика; Рекоменд. МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. 5-те вид., стер. К.: Юрінком Інтер, 2017. 1174 с.  (глави 40, 64). (2 д.а.).

 76. Цивільне процесуальне право: підручник / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. К.:  КНЕУ, 2014. 519 с. (41,9 д.а.) (9 д.а.)

 77. Ярошенко І.С. Ефективність норм цивільного процесуального права. Національні та європейські процедури (порівняльно-правовий аналіз). Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII Міжнар. наук-конф. (Київ. 17 лист. 2016 р.) / За заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 2016.  540 с. С. 528-532.

 78. Ярошенко І.С. Моніторинг діяльності викладача як інституційний інструмент забезпечення якості освіти. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті:  зб.  матеріалів Всеукр.  наук.-метод.  конф.  за міжнар. участю (Київ, 2-3 берез. 2016 р.). К. : КНЕУ, 2016  434 с. C. 140-141

 79. Ярошенко І.С. Цивільний процесуальний кодекс України: актуальні питання кодифікації. Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) / за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. К.: ВД «Дакор», 2014. 416 с.  С.402-405

 80. Ярошенко І.С. Юридичні факти як підстава виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. К.: ВД «Дакор», 2015. 630 с. С.625-630. 0,2 д.а.

 81. Ярошенко І.С.Співвідношення приватного та публічного інтересів у цивільному процесі як складова принципу пропорційності. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. Київ : ВД Дакор, 2017. 238 с. С.   208-211;

 82. Zaika Y. Illegal Behavior As condition of civil liability under vehicle storage agreement. KELM (Knowledge, Education, Law, Management. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. 2016. № 1. Р. 212–221.  (0,5 д.а.).

 83. Zaika Y. Inheritance Law and Civilist Doctrine // Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums. Volume 3: Private Law Doctrine of Ukraine Edited by: V. La. Tatsyi (editor), William E Butler (editor and translator) Published by Wildy and Sons Limited 2017-05-11, London (2017). 1 д.а.

 84. Zaika Y.A. Aleatory contracts in a system of civil contracts.  Knowledge. Education. Law. Management. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. (ISSN: 2353-8406 ). 2018.  № 1 (20).  S. 250-261. (0,5 д.а.).

Остання редакція: 12.04.21