Юридичний інститут

Проекти


Міжкафедральна науково-дослідна тема «Проблеми праворозуміння, правотворчості та правореалізації в умовах глобалізації та цифрової трансформації» (номер державної реєстрації 0121U112248).

Наукові керівники: доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Шульженко Ф.П. та доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Кузьменко О.В.

Термін виконання: з червня 2021 року по травень 2025 року.


Міжкафедральна науково-дослідна тема «Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці» (номер державноїреєстрації 0121U111883).
Наукові керівники: доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Кузьменко О.В. та доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Шульженко Ф.П.

Термін виконання: з вересня 2021 року по вересень 2022 року.


Науково-дослідна тема «Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні» (державний реєстраційний номер 0116u001384).
Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Шульженко Ф.П.
Етап: завершена.
Термін виконання: з січня 2016 року по грудень 2020 року.
 


Кількість захищених дисертацій за темою дослідження за весь період виконання: кандидатські – 1 (Солопенко В.В.); докторські – 1 (Чорна В.Г.).

Кількість публікацій за темою дослідження за весь період виконання: статей – більше 90; тез наукових доповідей – більше 60; монографій (колективних та індивідуальних) – 5; підручників – 5; навчальних посібників – 3.

Підсумковий результат науково-дослідної теми: проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика», за результатами якої видано збірник матеріалів конференції до якого увійшли тези наукових доповідей науковців, які безпосередньо брали участь у дослідженні зазначеної теми та інших науковців, які долучилися до її обговорення та з’ясування перспектив удосконалення системи права України, його окремих інститутів, механізму держави, становлення її правового та соціального аспектів як передумов подальшого розвитку громадянського суспільства.