Юридичний інститут

Кафедра цивільного та трудового права

Кафедра цивільного та трудового права була створена ухвалою Вченої Ради Київського національного економічного університету у червні 2004 року і є структурним підрозділом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), який проводить навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність. Кафедрою цивільного та трудового права вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

 

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття здобувачами навчально-наукового інституту «Юридичний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Юридичний інститут) якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права, права соціального забезпечення і права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, екологічного, страхового, нотаріального законодавства.

 

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради Університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення навчально-методичних матеріалів відповідно до нормативних документів Університету.

 

Всього на кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівники, з них 3 мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 8 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії). 

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 22 навчальних дисциплін, з них:

  • 15 на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Римське приватне право та латинська юридична фразеологія», «Цивільне право України. Загальна частина», «Цивільне право України. Особлива частина», «Цивільне процесуальне право», «Трудове право», «Нотаріат», «Житлове право», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право», «Екологічне право», «Публічне право (трудове право)», «Договірне право», «Право соціального забезпечення», «Порівняльне цивільне право та процес», «Порівняльне трудове право та право соціального забезпечення»;
  • 5 на другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», «Договірне право», «Правове регулювання страхової діяльності», «Захист корпоративних прав у суді», «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»;
  • 2 на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: «Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності», «Методологія порівняльного цивільного права».

 

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів Університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку Університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри цивільного та трудового права.

 

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі здобувачів, індивідуально-консультативній роботі із здобувачами, керівництву виробничою практикою.

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затверджених тем наукових досліджень Університету та Юридичного інституту.

 

Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково- методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів – цивільного права та цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення. На кафедрі функціонує 8 студентських наукових проблемних груп. 

 

Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз’яснення здобувачам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи здобувачів та під час проведення індивідуально-консультативної роботи із здобувачами.

 

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Білорусі та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

 

Партнерська взаємодія кафедри з іншими державними, громадськими та підприємницькими установами та організаціями здійснюється на рівні індивідуального співробітництва науково-педагогічних працівників із Спілкою юристів України, Верховним судом, Торгово-промисловою палатою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства економіки України, Українським центром сприяння інвестиціям та торгівлі та іншими.

 

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »