Юридичний інститут

Кафедра приватного права

Історія кафедри

З 01.11.2022 р. відповідно до Рішення Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.08.2022 р. «Про організаційно-управлінське оновлення Університету» кафедру цивільного та трудового права перейменовано на кафедру приватного права. Кафедру підприємницького та корпоративного права реорганізовано шляхом приєднання до кафедри приватного права.

 

Метою викладацької, наукової та навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття здобувачами Університету якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з навчальних дисциплін приватно-правового спрямування, формування знань та навичок застосування чинного законодавства.

 

 

детальніше про кафедру

Кафедрою приватного права вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

 

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради Університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення методичних матеріалів відповідно до нормативних документів Університету.

 

Науково-педагогічний склад кафедри приватного права

Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти, старший викладач та асистенти, які спеціалізуються в галузі цивільного, господарського, екологічного, сімейного, підприємницького, земельного права, цивільного та господарського процесів, основних підгалузей та інститутів цивільного та господарського права.

Всього на кафедрі працює 26 науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів юридичних наук, 18 кандидатів юридичних наук (докторів філософії).

Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Кафедра забезпечує організацію практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної (денної) та заочної форм навчання.

 

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів Університету, кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку Університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри приватного права.

 

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі здобувачів, індивідуально-консультативній роботі із здобувачами, керівництву практикою.

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затверджених тем наукових досліджень Університету та Юридичного інституту.

 

Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено науково-методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів. На кафедрі функціонують студентські наукові проблемні групи та гуртки. 

 

Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз’яснення здобувачам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи здобувачів та під час проведення індивідуально-консультативної роботи із здобувачами.

 

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Грузії та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освітиМагістратура