Юридичний інститут

Кафедра приватного права

З 01.11.2022 р. відповідно до Рішення Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.08.2022 р. «Про організаційно-управлінське оновлення Університету» кафедру цивільного та трудового права перейменовано на кафедру приватного права. Кафедру підприємницького та корпоративного права реорганізовано шляхом приєднання до кафедри приватного права.

 

Історія кафедри

 

Кафедра цивільного та трудового права була створена ухвалою Вченої ради КНЕУ (далі – Університет) у червні 2004 року.

 

Кафедра правового регулювання економіки була створена у 1996 році у складі факультету міжнародної економіки та права, на якому на той час здійснювалася підготовка юристів в Університеті. Її поява стала першим кроком у заснуванні юридичного факультету в структурі Університету. Згідно рішення Вченої ради Університету від 28.09.2018 р. кафедру правового регулювання економіки перейменовано на кафедру підприємницького та корпоративного права. З самого дня заснування кафедри по серпень 2015 р. її очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України  В. Ф. Опришко. З 2015 р. до 01.11.2022 р. кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор С.І. Шимон.

 

Кафедрою приватного права вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

 

Метою викладацької, наукової та навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття здобувачами Університету якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з навчальних дисциплін приватно-правового спрямування, формування знань та навичок застосування чинного законодавства.

 

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради Університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення методичних матеріалів відповідно до нормативних документів Університету.

 

Науково-педагогічний склад кафедри приватного права

Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти, старший викладач та асистенти, які спеціалізуються в галузі цивільного, господарського, екологічного, сімейного, підприємницького, земельного права, цивільного та господарського процесів, основних підгалузей та інститутів цивільного та господарського права.

Всього на кафедрі працює 28 науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів юридичних наук, 20 кандидатів юридичних наук (докторів філософії).

Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Кафедра забезпечує організацію практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної (денної) та заочної форм навчання.

 

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів Університету, кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку Університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри приватного права.

 

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі здобувачів, індивідуально-консультативній роботі із здобувачами, керівництву практикою.

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затверджених тем наукових досліджень Університету та Юридичного інституту.

 

Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено науково- методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів. На кафедрі функціонують студентські наукові проблемні групи та гуртки. 

 

Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз’яснення здобувачам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи здобувачів та під час проведення індивідуально-консультативної роботи із здобувачами.

 

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Грузії та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

 

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Римське приватне право
Трудове право
Житлове право
Цивільне процесуальне право
Право соціального забезпечення
Право інтелектуальної власності
Нотаріат
Сімейне право
Екологічне право
Порівняльне цивільне право та процес
Трудове право (для неюридичних спеціальностей)
Порівняльне трудове право та право соціального забезпечення
Цивільне право України. Загальна частина
Цивільне право України. Особлива частина
Публічне право (Трудове право)
Курсова робота з навчальної дисципліни "Цивільне право України. Особлива частина"
Деліктні зобов`язання в цивільному праві
Римське приватне право та латинська юридична фразеологія
Бізнес право
Вирішення господарських спорів
Господарське право. Загальна частина
Господарське право. Особлива частина
Господарське процесуальне право
Захист прав споживачів
Конкурентне право
Земельне право
Інвестиційне право
Корпоративне право
Виконавче право і процес
Курсова робота з навчальної дисципліни "Господарське право. Особлива частина"
Курсова робота з навчальної дисципліни "Господарське право. Загальна частина"
Курсова робота з навчальної дисципліни "Земельне право"
Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності
Основи юридичної клінічної практики
Порівняльне комерційне право
Правове забезпечення комерційної діяльності та логістики
Правове регулювання будівельної діяльності
Правове регулювання господарської діяльності
Правове регулювання туристичної діяльності
Правочини із земельними ділянками
Правове регулювання підприємницької діяльності
Легітимація і припинення суб'єктів підприємницької діяльності
Господарське право
Медичне право
Договірне право
Практика
Законодавче забезпечення захисту прав споживачів
Підприємницьке право
Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти
Правове регулювання страхової діяльності
Договірне право
Захист корпоративних прав у суді
Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності
Актуальні проблеми цивільного права та процесу
Підприємницьке право
Актуальні проблеми господарського права та процесу
Альтернативні форми вирішення комерційних спорів
Конкурентне право
Корпоративні договори
Методика вирішення юридичних казусів у сфері приватного права
Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва
Правове регулювання електронної комерції
Торгівельне право
Тренінг-курс з вирішення юридичних кейсів
Міжпредметний тренінг
Акціонерне право України
Акціонерне право європейських країн
ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО (АТЕСТАЦІЙНОГО) ЕКЗАМЕНА для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 081 – Право за Освітньо-професійною програмою «Приватне право»
Практика
Тренінг «Особливості вирішення комерційних спорів у різних сферах господарювання»
Тренінг «Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту майнових прав»
Корпоративне право