Юридичний інститут

Кафедра цивільного та трудового права

    Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття студентами навчально-наукового інституту «Юридичний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права, права соціального забезпечення і права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, екологічного, страхового, нотаріального законодавства.

Детальніше про кафедру »

   Кафедра цивільного та трудового права була створена ухвалою Вченої Ради Київського національного економічного університету у червні 2004 року і є структурним підрозділом університету, який проводить навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність. Кафедрою цивільного та трудового права вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

    Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення паспортів навчальних дисциплін та навчально-методичних матеріалів до них відповідно до нормативних документів університету.

   Всього на кафедрі працює 12 осіб, з них 2 мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 8 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук.

    Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 23 навчальні дисципліни, з них:

    - 15 на бакалаврському рівні навчання, а саме: римське приватне право та юридична латинська фразеологія, цивільне право України загальна частина, цивільне право України особлива частина, цивільне процесуальне право, трудове право, трудове право для студентів економічних спеціальностей, нотаріат, житлове право, право інтелектуальної власності, сімейне право, екологічне право, публічне право (трудове право), порівняльне цивільне право та процес;

    - 6 на магістерському рівні навчання: договірне право, актуальні проблеми цивільного права та процесу, правове регулювання страхової діяльності, захист корпоративних прав у суді, правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності, проблеми теорії цивільного процесу;

    - 2 на рівні PhD: методологія порівняльного цивільного права, права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності.

    Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено паспорти дисциплін, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали по всім навчальним дисциплінам, викладання яких забезпечується кафедрою.

    З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри цивільного та трудового права.

  Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі студентів, індивідуально-консультативній роботі із студентами, керівництву виробничою практикою.

    Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затвердженої теми наукових досліджень 0115 U003418 «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». Наукова робота викладачів кафедри планується індивідуально, відповідно до загальних планів науково-дослідної роботи кафедри, юридичного інституту та університету.

   Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково-методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів - цивільного права та цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення. На кафедрі працюють наукові студентські гуртки.

    Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз'яснення студентам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи студентів та під час проведення індивідуальної роботи із студентами.

    Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Білорусі та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

    Партнерська взаємодія кафедри з іншими державними, громадськими та підприємницькими організаціями здійснюється на рівні індивідуального співробітництва науково-педагогічних працівників із Спілкою юристів України, Верховним судом, Торгово-промисловою палатою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Департаментом інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Українським центром сприяння інвестиціям та торгівлі, а також іншими організаціями.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Графік індивідуальних занять та консультацій викладачів

Графік

індивідуально-консультативної  роботи

викладачів кафедри цивільного та трудового права

на 1 семестр 2020– 2021 навчального року.

П

Дисципліни бакалаврського рівня
Римське приватне право та юридична фразеологія

    Метою навчальної дисципліни є: надати студентам  необхідні знання у сфері римського приватного права латинської юридичної фразеології, сформувати базові системні теоретичні знання, вміння і навички в сфері реалізації  норм сучасного цивільного, сімейного, спадкового права із врахуванням тісного зв’язку системи цих норм з історико-правовим досвідом формування, розвитку і рецепції римського приватного права в країнах романо-германської правової системи, в т

Трудове право

    Метою навчальної дисципліни є засвоєння основ, на яких базується трудове право – індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних та похідних учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Житлове право

   Метою навчальної дисципліни єоволодіння основами знань з житлового законодавства, засвоєння методів правового регулювання у сфері житлових правовідносин, з’ясування механізму захисту житлових прав, а також порядку вирішення житлових спорів.

Цивільне процесуальне право України

    Метою навчальної дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових та особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань підсудності цивільних справ, регламентування прав і обов’язків учасників процесу, забезпечення доказів і т

Право соціального забезпечення

    Мета навчальної дисципліни- полягає в ознайомленні студентів із змістом норм права, які регулюють  різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх відмінність від інших норм права; досягнення всебічного глибокого розуміння с

Право інтелектуальної власності

    Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із природою і сутністю відносин у сфері інтелектуальної власності, тобто відносин, що складаються з приводу результатів творчості та прирівняних до них об’єктів; підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців в умовах інноваційної економіки; вивчення базових засад правового регулювання основних інститутів права інтелектуальної власності, практики його застосування, наукових поглядів (доктрин)

Нотаріат

    Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень нотаріату, з’ясування  сутності основних понять та змісту діяльності нотаріату, ознайомлення  з джерелами регулювання нотаріального процесуального права та засвоєння практики їх застосування та процесуального порядку здійснення нотаріальної  діяльності, правового статусу її учасників, а також закріплення та поглиблення знань у галузі цивільного права

Сімейне право

    Метою навчальної дисципліни є є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності сімейно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців; поглиблене вивчення законодавства, що регулює сімейно-правові відносини, практики його застосування, наукових поглядів (доктрин)

Екологічне право

    Метою навчальної дисципліни є закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок застосування законодавства в області раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

Порівняльне цивільне право та процес

 

    Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США);  а т

Трудове право (для неюридичних спеціальностей)

 

    Метою навчальної дисципліни єзасвоєння основ, на яких базується трудове право – індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних та похідних учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Цивільне право України. Загальна частина

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, суті цивільно-правових категорій; розуміння змісту норм цивільного права, тлумачення його норм; застосовування до конкретних життєвих ситуацій норм цивільного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи в галузі цивільного права

Цивільне право України. Особлива частина

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, суті цивільно-правових категорій; розуміння змісту норм цивільного права, тлумачення його норм; застосовування до конкретних життєвих ситуацій норм цивільного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи в галузі цивільного права

Договірне право

Мета вивчення дисципліни – засвоєння основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення  з джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку; тлумачення норм договірного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи у сфері договірного права

Публічне право (Трудове право)

Мета дисципліни- вивчення основоположних засад, на яких базується трудове право України - індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних,  похідних та допоміжних  учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Дисципліни магістерського рівня
Правове регулювання страхової діяльності

 

    Метою навчальної дисципліни єопанування дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права»: є опанування майбутніми працівниками  сфери правового регулювання економіки основних правових засад регулювання страхової діяльності; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності

Договірне право

    Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення  з джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування

Захист корпоративних прав у суді

    Метою навчальної дисципліни є отримання студентами поглиблених знань у сфері судового захисту корпоративних прав, засвоєння студентами окремих інститутів господарського процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному,  Проблеми теорії цивільного процесу

    Метою навчальної дисципліни є отримання студентами поглиблених знань у сфері цивільного процесуального права, засвоєння студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах;розвиток навичок практичного застосування процесуальних норм; ознайомлення із теоретичними проблемами цивільного процесуального права; аналіз міжнародного досвіду захисту прав у цивільному процесуальному порядку

Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності

    Метою навчальної дисципліни є набуття студентами комплексних знань правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, особливостей процесів  здійснення цих прав у сфері господарювання та їх правового забезпечення, набуття практичних навичок щодо юридичного супроводження операцій із майновими правами інтелектуальної власності

Актуальні проблеми цивільного права та процесу

    Метою навчальної дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності проблем цивільного права та шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців