Юридичний інститут

Кафедра цивільного та трудового права

Кафедра цивільного та трудового права була створена ухвалою Вченої Ради Київського національного економічного університету у червні 2004 року і є структурним підрозділом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), який проводить навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність. Кафедрою цивільного та трудового права вирішуються завдання за такими напрямами: навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

 

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри є забезпечення набуття здобувачами навчально-наукового інституту «Юридичний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Юридичний інститут) якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права, права соціального забезпечення і права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, екологічного, страхового, нотаріального законодавства.

 

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради Університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення навчально-методичних матеріалів відповідно до нормативних документів Університету.

 

Всього на кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівники, з них 3 мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 8 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії). 

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 22 навчальних дисциплін, з них:

  • 15 на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Римське приватне право та латинська юридична фразеологія», «Цивільне право України. Загальна частина», «Цивільне право України. Особлива частина», «Цивільне процесуальне право», «Трудове право», «Нотаріат», «Житлове право», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право», «Екологічне право», «Публічне право (трудове право)», «Договірне право», «Право соціального забезпечення», «Порівняльне цивільне право та процес», «Порівняльне трудове право та право соціального забезпечення»;
  • 5 на другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», «Договірне право», «Правове регулювання страхової діяльності», «Захист корпоративних прав у суді», «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»;
  • 2 на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: «Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності», «Методологія порівняльного цивільного права».

 

З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів Університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку Університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри цивільного та трудового права.

 

Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі здобувачів, індивідуально-консультативній роботі із здобувачами, керівництву виробничою практикою.

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затверджених тем наукових досліджень Університету та Юридичного інституту.

 

Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково- методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів – цивільного права та цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення. На кафедрі функціонує 8 студентських наукових проблемних груп. 

 

Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз’яснення здобувачам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи здобувачів та під час проведення індивідуально-консультативної роботи із здобувачами.

 

Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними закладами вищої освіти Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Білорусі та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

 

Партнерська взаємодія кафедри з іншими державними, громадськими та підприємницькими установами та організаціями здійснюється на рівні індивідуального співробітництва науково-педагогічних працівників із Спілкою юристів України, Верховним судом, Торгово-промисловою палатою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності Міністерства економіки України, Українським центром сприяння інвестиціям та торгівлі та іншими.

 

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Римське приватне право та латинська юридична фразеологія

Метою навчальної дисципліни є: надати студентам  необхідні знання у сфері римського приватного права латинської юридичної фразеології, сформувати базові системні теоретичні знання, вміння і навички в сфері реалізації  норм сучасного цивільного, сімейного, спадкового права із врахуванням тісного зв’язку системи цих норм з історико-правовим досвідом формування, розвитку і рецепції римського приватного права в країнах романо-германської правової системи, в т

Трудове право

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основ, на яких базується трудове право – індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних та похідних учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Житлове право

Метою навчальної дисципліни єоволодіння основами знань з житлового законодавства, засвоєння методів правового регулювання у сфері житлових правовідносин, з’ясування механізму захисту житлових прав, а також порядку вирішення житлових спорів

Цивільне процесуальне право

Метою навчальної дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових та особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань підсудності цивільних справ, регламентування прав і обов’язків учасників процесу, забезпечення доказів і т

Право соціального забезпечення

Мета навчальної дисципліни - полягає в ознайомленні студентів із змістом норм права, які регулюють  різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх відмінність від інших норм права; досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності відносин з соціального забезпечення, засвоєння студентами знань основних принципів та норм права соціального забезпечення, змісту основних законодавчих актів; підготовка студентів до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців

Право інтелектуальної власності

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із природою і сутністю відносин у сфері інтелектуальної власності, тобто відносин, що складаються з приводу результатів творчості та прирівняних до них об’єктів; підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців в умовах інноваційної економіки; вивчення базових засад правового регулювання основних інститутів права інтелектуальної власності, практики його застосування, наукових поглядів (доктрин)

Нотаріат

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень нотаріату, з’ясування  сутності основних понять та змісту діяльності нотаріату, ознайомлення  з джерелами регулювання нотаріального процесуального права та засвоєння практики їх застосування та процесуального порядку здійснення нотаріальної  діяльності, правового статусу її учасників, а також закріплення та поглиблення знань у галузі цивільного права

Сімейне право

Метою навчальної дисципліни є є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності сімейно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців; поглиблене вивчення законодавства, що регулює сімейно-правові відносини, практики його застосування, наукових поглядів (доктрин)

Екологічне право

Метою навчальної дисципліни є закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок застосування законодавства в області раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

Порівняльне цивільне право та процес

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США);  а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових правовідносин, досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що розглядаються

Трудове право (для неюридичних спеціальностей)

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основ, на яких базується трудове право – індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних та похідних учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Порівняльне трудове право та право соціального забезпечення

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів трудового права та права соціального забезпечення зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи права (Англія, США);  а також ознайомлення з особливостями трудових правовідносин та у сфері соціального забезпечення, досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що розглядаються

Цивільне право України. Загальна частина

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, суті цивільно-правових категорій; розуміння змісту норм цивільного права, тлумачення його норм; застосовування до конкретних життєвих ситуацій норм цивільного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи в галузі цивільного права

Цивільне право України. Особлива частина

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців; оволодіння  правилами  самостійної роботи з цивільними нормативно-правовими актами,  навичками практичної роботи; засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, суті цивільно-правових категорій; розуміння змісту норм цивільного права, тлумачення його норм; застосовування до конкретних життєвих ситуацій норм цивільного права; набуття досвіду  науково-дослідної роботи в галузі цивільного права

Публічне право (Трудове право)

Мета дисципліни - вивчення основоположних засад, на яких базується трудове право України - індивідуальних та колективних відносин, які регулюються трудовим правом; методів та принципів трудового права; змісту трудової правосуб`єктності основних,  похідних та допоміжних  учасників трудових відносин; диференціації у трудовому праві; дослідження основних інститутів трудового права та надання знань у сфері правового регулювання складових трудових відносин та також відносин, які тісно пов’язані з трудовими

Дисципліни магістерського рівня
Правове регулювання страхової діяльності

Мета вивчення дисципліни – опанування дисципліни «Правове регулювання страхової діяльності»: є опанування майбутніми працівниками сфери правового регулювання економіки основних правових засад регулювання страхової діяльності; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності

Договірне право

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення  з джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування

Захист корпоративних прав у суді

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами поглиблених знань у сфері судового захисту корпоративних прав, засвоєння студентами окремих інститутів господарського процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в теоретичному аспектах; розвиток навичок практичного застосування процесуальних норм; ознайомлення із теоретичними проблемами господарського процесуального права; аналіз міжнародного досвіду захисту прав у процесуальному порядку

Проблеми теорії цивільного процесу

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами поглиблених знань у сфері цивільного процесуального права, засвоєння студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах;розвиток навичок практичного застосування процесуальних норм; ознайомлення із теоретичними проблемами цивільного процесуального права; аналіз міжнародного досвіду захисту прав у цивільному процесуальному порядку

Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами комплексних знань правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, особливостей процесів  здійснення цих прав у сфері господарювання та їх правового забезпечення, набуття практичних навичок щодо юридичного супроводження операцій із майновими правами інтелектуальної власності

Актуальні проблеми цивільного права та процесу

Мета вивчення дисципліни – опанування дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права та процесу»: є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності проблем цивільного права та процесу, а також шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності фахівців-правознавців у сфері цивільного права та процесу;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Дисципліни рівня PhD
Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Метою опанування дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами національної правової системи охорони інтелектуальної власності, особливостей правового режиму результатів наукової діяльності, правового регулювання передачі знань та комерціалізації наукових розробок, вивчення іноземного досвіду з означених питань, а також:

1) надання здобувачам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття здобувачами цілісної системи умінь виконувати науково-практичні професійні завдання у правової охорони результатів наукової діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у здобувачів здібностей до проведення науково-практичних правничих досліджень і презентації їх результатів

Методологія порівняльного цивільного права

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами природи і сутності проблем методології порівняльного цивільного права та шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців, а також:

1) надання здобувачам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття здобувачами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері порівняльного цивільного права;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у здобувачів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів