Юридичний інститут

Кафедра публічного та міжнародного права

01.11.2022 р. відповідно до Рішення Вченої ради ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" від 30.08.2022 р. "Про організаційно-управлінське оновлення Університету" кафедру адміністративного та фінансового права переіменовано на кафедру публічного та міжнародного права. 

 Кафедра публічного та міжнародного права є випусковою кафедрою:

- для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Публічне право" (керівник проєктної групи (гарант) - Дмитренко Е. С.), за освітньо-професійною програмою "Міжнародне комерційне право" (керівник проєктної групи (гарант) - Кузьменко О.В.),    

- для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Міжнародне право" (керівник проєктної групи (гарант) - Чорна В.Г.).

детальніше про кафедру

 

   Історія створення кафедри почалась 24 грудня 2015 року, коли відповідно до Ухвали Вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про оптимізацію структури юридичного факультету та створення в Університеті кафедри кримінального права та процесу та кафедри фінансового права» та наказу Ректора «Про реорганізацію кафедр юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 25.12.2015 р. № 882 зі складу кафедри правового регулювання економіки було виокремлено кафедру фінансового права, яка стала структурним підрозділом Навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". 

Відповідно до зазначеної Ухвали Вченої ради кафедра розпочала свою діяльність 01.02.2016 р. під керівництвом доктора юридичних наук, професора Солдатенко О. В.

    У період з 01.09.2016 р. по 15.06.2017 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент кафедри фінансового права, кандидат економічних наук, доцент Фукс Н. А.

       З 16.06.2017 р. по 28.02.2021 р. кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Дмитренко Е. С. 

      З 01.03.2021 р. обов'язки завідувача кафедри призначено виконувати доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України - Кузьменко О. В.

      З 31.05.2021 р. згідно Рішення Вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” від 25.03.2021 р. "Про організаційно-управлінське оновлення навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" кафедру фінансового права було переіменовано на кафедру адміністративного та фінансового права.

    Робота кафедри ґрунтується на принципах: верховенства права, людиноцентризму, науковості, саморозвитку, гуманізму, патріотизму, демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, академічної цілісності, академічного наступництва; забезпечення якості освітньої діяльності, єдності навчання, виховання та розвитку, інтеграції з ринком праці, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір; колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень, що належать до її компетенції; персональної і колективної відповідальності.

       Мета кафедри: здійснення гідного внеску в розвиток українського суспільства через генерування нових наукових знань, їх поширення та підготовку на цій основі конкурентоспроможних фахівців, які здатні до самостійної професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки та мають гуманістичну ціннісну орієнтацію, відповідно до Стратегії розвитку Університету; забезпечення освітнього процесу відповідно до державної освітньої політики, що спрямована на всебічний розвиток національної системи вищої освіти, її адаптацію до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове освітнє товариство згідно з Програмою інноваційного розвитку Університету.

       Основними напрямами діяльності кафедри є: навчальна робота; науково-методична робота; науково-дослідна та інноваційна діяльність; організаційна робота; профорієнтаційна діяльність; виховна робота зі студентами; міжнародна діяльність.

       Кафедра публічного та міжнародного права спрямовує свою діяльність на:

1. сприяння утвердженню Університету як провідного національного закладу вищої освіти та формування іміджу Університету як глобального дослідницького освітнього центру;

2. якісну реалізацію освітньо-професійних й освітньо-наукових програм, успішне виконання навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

3. запровадження інноваційних методів наукової, методичної та педагогічної діяльності, формування узгодженої концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які закріплені за кафедрою;

4. усебічний розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів Університету та створення організаційних умов для його реалізації;

5. розвиток та наступництво наукових шкіл Університету;

6. сприяння комерціалізації результатів науково-дослідних робіт кафедри за рахунок трансферту продуктів інтелектуальної власності; сприяння захисту прав інтелектуальної власності на найбільш перспективні та міждисциплінарні наукові розробки;

7. професійний, духовний, моральний, етичний, естетичний розвиток особистості студента, формування у нього людиноцентрованого світогляду, гуманістичних культурних цінностей, високих етичних і естетичних потреб, патріотизму та міжнаціональної і релігійної толерантності.

     Кафедра забезпечує провадження освітнього процесу в Університеті, здійснення навчальної, науково-методичної, наукової, інноваційної, виховної, організаційної роботи державною мовою України.

       З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності кафедра публічного та міжнародного права має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох навчальних дисциплін англійською та (або) іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому можливості опанування здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Застосування іноземних мов можливе також в інших випадках, передбачених нормативними актами Університету та договорами про академічне співробітництво.

 

       Науково-педагогічний склад кафедри публічного та міжнародного права

    Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти, старший викладач та асистент, які спеціалізуються в галузі адміністративного, фінансового, бюджетного, податкового, банківського, валютного, інформаційного права, адміністративного та фінансового процесів, кримінального права та процесу, міжнародного права та основних його галузей і інститутів.

       На сьогодні на кафедрі працює 30 науково-педагогічних працівників, серед яких 8 докторів юридичних наук, 19 кандидатів юридичних наук, 2 кандидати економічних наук.

       Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

      Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

      Кафедра забезпечує організацію практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри