Юридичний інститут

Кафедра фінансового права

 

     Кафедра фінансового права є випусковою кафедрою для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціалізація «Публічне право») за освітньо-професійною програмою "Публічне право" (гарант освітньо-професійної програми - Дмитренко Е.С.), запровадженою у 2018-2019 навчальному році, та забезпечує викладання навчальних дисциплін вибіркового пакету «Правове регулювання фінансової діяльності». 

   Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

      Кафедра забезпечує організацію практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінансове право

Метою навчальної дисципліни  є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань фінансового права як галузі права за окремими її підгалузями та правовими інститутами.

Завданням навчальної дисципліни є надання допомоги студентам в з’ясуванні проблем правового регулювання фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування та відносин, які складаються в сфері ринків фінансових послуг

Податкове право

Мета: формування у студентів спеціальності "Правознавство" методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, вміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників

Виробнича практика 4 курсу (К-ра Фінансового права)

Методичні вказівки до організації та проведення виробничої практики студентів 4 курсу

Практичні заняття (К-ра Фінансового права)
Дисципліни магістерського рівня
Правове регулювання фондового ринку

Правове регулювання валютного ринку

Метою дисципліни«Правове регулювання валютного ринку» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання валютного ринку, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері валютного законодавства, набуття студентами навичок застосування отриманих знань у практичній діяльності

Міжпредметний тренінг (К-ра Фінансового права)
Фінансовий процес
Правові засади фінансового контролю
Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ
Правове регулювання забезпечення фінансової безпеки
Правове регулювання ринків фінансових послуг
Правове регулювання валютних відносин (К-ра фінансового права)
Захист прав споживачів фінансових послуг
Захист прав інвесторів в цінні папери
Захист прав користувачів платіжних систем
Вирішення податкових спорів
Програма організації та проведення переддипломної практики (К-ра фінансового права)
Комплексний міжпредметний тренінг (К-ра фінансового права)
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи (К-ра фінансового права)
Дисципліни рівня PhD

Перелік навчальних дисциплін рівня PhD,

які забезпечуються кафедрою фінансового права:

1. «Актуальні проблеми банківського права»;

2. «Тенденції розвитку податкового права»;

3. «Проблеми правового регулювання бюджетної системи в Україні»;

4