Юридичний інститут

Кафедра фінансового права

     Кафедра фінансового права є випусковою кафедрою для студентів освітнього ступеня магістр (спеціалізація «Правознавство») за магістерською програмою «Правове регулювання фінансової діяльності» (науковий керівник Дмитренко Е.С.), запроваджену в 2016-2017 навчальному році (з 2009 до 2016 р. програма мала назву «Правове регулювання банківської діяльності»).

   Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр та  доктор філософії.

       Кафедра забезпечує організацію практики за спеціалізацією «Правознавство»: виробничої – для студентів освітнього ступеня бакалавр денної форми та переддипломної – для студентів освітнього ступеня магістр денної форми за магістерською програмою «Правове регулювання фінансової діяльності».

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Фінансове право

Метою навчальної дисципліни  є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань фінансового права як галузі права за окремими її підгалузями та правовими інститутами.

Завданням навчальної дисципліни є надання допомоги студентам в з’ясуванні проблем правового регулювання фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування та відносин, які складаються в сфері ринків фінансових послуг

Податкове право

Мета: формування у студентів спеціальності "Правознавство" методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, вміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників

Виробнича практика 4 курсу (К-ра Фінансового права)

Методичні вказівки до організації та проведення виробничої практики студентів 4 курсу

Практичні заняття (К-ра Фінансового права)
Дисципліни магістерського рівня
Правове регулювання фондового ринку

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Метою дисципліни«Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання кредитно-розрахункових відносин, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері застосування банківського законодавства в частині регулювання кредитних та розрахункових операцій, набуття студентами практичних навичок щодо застосування отриманих знань у професійній діяльності

Правове регулювання валютного ринку

Метою дисципліни«Правове регулювання валютного ринку» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання валютного ринку, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері валютного законодавства, набуття студентами навичок застосування отриманих знань у практичній діяльності

Міжпредметний тренінг (К-ра Фінансового права)
Фінансовий процес
Правові засади фінансового контролю
Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ
Правове регулювання фінансової безпеки
Правове регулювання ринків фінансових послуг