Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії права
Навчально-методична робота на кафедрі теорії та історії права спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних програм, навчальних посібників, методичних матеріалів (зокрема, електронних), що забезпечуються кафедрою. Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямку оновлення всієї навчально-методичної інформації з дисциплін, що викладаються на кафедрі. У навчальному процесі ефективно використовуються новітні технології навчання, комп’ютерна техніка, проблемні лекції, тренінги, кейс-технології.
       Одним з основних завдань при підготовці  юристів є забезпечення навчально-методичною літературою кожного студента. Викладачами кафедри постійно здійснюється розробка нових та удосконалення застарілих навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальних дисциплін, методичних рекомендацій написання курсових робіт тощо.

       У вересні 2015 року професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено навчальний посібник з дисципліни "Правове регулювання господарської діяльності" (керівник авторського колективу - к.ю.н., доцент Мачуський В.В.) для студентів економічних спеціальностей університету.

       На кафедрі працюють 2 наукові гуртки - "Теорії права" та "Історії держави і права України та зарубіжних країн" під керівництвом к.ю.н., доцента Макаренко А.В. та к.ю.н., доцента Шаркової І.М. відповідно.

Остання редакція: 08.10.19