Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Методична робота кафедри організована і проводиться на основі сучасної теорії і методології, вимог Міністерства освіти України і керівництва університету. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення аудиторних занять  та самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання  та вітчизняного і зарубіжного досвіду, організаційних і методичних принципів Болонської Конвенції та методів синергетичної освіти, новітніх інноваційних тренінгових технологій навчання.

Основну увагу кафедра зосереджує на активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів з використанням інноваційних і традиційних методів сучасної освіти. Такими методами є самонавчання студентів, нелінейний діалог, пробуджуюче навчання, навчання як адаптивна модифікація, кейс-метод та інші, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу. Крім того проводяться інтелектуальні, методичні і практичні тренінги, читаються проблемні лекції, лекції-дискусій та ін.

З цією метою розроблені і опубліковані: У 2010 р. за авторством доц. Манелюка Ю.М. та доц. Чубур Н.В. вийшов практикум «Сучасні ідейно-політичні течії» (видавництво КНЕУ), а за авторством доц. Бульбенюк С.С. та Лебединської Г.О. – практикум з курсу «Політологія». Обидва видання рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

Важливим дидактичним здобутком кафедри став навчальний посібник за авторством доц. Бульбенюк С.С. та доц. Іванової Н.Ю. «Політологія у запитаннях і відповідях», а також підручник за авторством доц.Іванової Н.Ю.та проф. Смолянюка В.Ф. "Політологія".

Всі навчально-методичні видання викладачів кафедри можна переглянути тут.

Проведена робота з удосконалення організації і методики іспитів з “Політології”. Переглянуто і доповнено перелік питань  до іспитів, всі питання конкретизовані і наближені до політичної практики.

Значну роль в удосконаленні методики навчальної і виховної роботи виконує постійно діючий методичний семінар викладачів кафедри,  на якому обговорюються важливі проблеми учбово-методичної роботи з урахуванням принципів Болонської конвенції і досвіду провідних вітчизняних за зарубіжних вузів, особлива увага надається використанню сучасних тренінгових технологій.
У вдосконаленні методичної роботи кафедри і підвищенні ефективності навчально-виховного процесу значну роль відіграють щорічні науково-методичні конференції викладачів КНЕУ, у якій приймають участь увесь  професорсько-викладацький склад кафедри.

У зв’язку з тим, що аудиторний час на вивчення дисципліни “Політологія” обмежений, кафедра особливу увагу надає правильному розподілу навчального матеріалу між лекціями і самостійним вивченням тем програми курсів. Зокрема, доповнена і удосконалена методика вивчення окремих тем лише на семінарських заняттях, методики самостійної розробки і написання рефератів з певних тем курсу та проведення наукових досліджень студентами.

У системі поточного контролю знань студентів важливим напрямком є розробка і реалізація методів індивідуалізації навчання і удосконалення самоконтролю студентів як важливого елементу самоуправління навчальним процесом. Викладачі кафедри намагаються залучити кожного студента до процесу самоконтролю, підводять студентів до самостійних висновків про необхідність засвоєння певних знань і навичок для майбутньої професійної діяльності. Для цього використовуються індивідуальні завдання, дослідження, реферати, консультації, ігрові ситуації, нелінейний діалог, презентації та інші підходи. На цей процес позитивно впливають тренінгові технології.

При цьому на кафедрі відпрацьовуються такі механізми контролю і самоконтролю та оцінювання знань студентів, які забезпечують рівноправність, рівнозацікавленість студента і викладача в результатах навчального процесу,а також переконання студентів в тому, що підсумкова оцінка залежить від результатів їх діяльності  на протязі всього семестру. Для цього кафедра удосконалює рейтингову та конкурсну системи, які є комплексом цілеспрямованих навчальних і виховних засобів впливу на формування сучасного типу мислення. 

В подальшому кафедра намагатиметься спрямовувати методичну роботу не лише на підвищення  ефективності засвоєння теорії, методології і практики нормативних навчальних дисциплін, але й на удосконалення методів формування таких професійних якостей майбутніх економістів як здатність самостійного аналізу соціально-економічних і політичних явищ і процесів, самоорганізація, самоуправління, взаємодія і взаємодопомога, відповідальність тощо.

   

Остання редакція: 18.10.19