Юридичний інститут

Кафедра іноземних мов юридичного інституту

Кафедра іноземних мов є наймолодшим структурним підрозділом Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 
Кафедра була заснована у квітні 2017 року внаслідок реорганізації юридичного факультету у навчально-науковий інститут “Юридичний інститут ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.
 
Основною метою створення кафедри іноземних мов була подальша спеціалізація навчального процесу іншомовної підготовки майбутніх юристів та впровадження новітніх комунікативних технологій навчання іноземних мов.
 
Навчання іноземної мови у вищій освіті спрямоване передусім на формування та розвиток у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції, необхідної і достатньої для професійної усної і письмової комунікації іноземною мовою, самостійного пошуку й опрацювання іншомовних юридичних текстів різних типів.                                                     
 
Сьогодні в юридичному інституті першокласну освіту здобувають більше 1000 студентів, які готуються стати високо кваліфікованими юристами, що володіють іноземними мовами як засобом комунікації у своїй професійній діяльності.
 
Кафедра іноземних мов забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: «Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови», «Друга іноземна мова», «Теорія та практика перекладу», «Юридична академічна іноземна мова», «Укладання договорів та вирішення спорів в міжнародних комерційних відносинах» та інші, для студентів усіх рівнів підготовки.
 
Найбільша кількість дисциплін викладається для спеціальностей бакалаврського рівня, зокрема це спеціальності "Право" (освітньо-кваліфікаційних програм "Правознавство" та "Право громадської і політичної діяльності"), "Міжнародне право", "Політологія" (освітньо-кваліфікаційна програма "Політичні технології та лідерство").
 
В навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній та виховній роботі кафедра іноземних мов керується Законами України, наказами та рішеннями колегії Міносвіти і науки України, наказами ректора університету, рішеннями Вченої Ради університету, Вченої Ради ЮІ та рішеннями кафедри.
 
Робота колективу кафедри зосереджується на наступних напрямках:
1. навчально-методична робота
2. науково-дослідна робота.
 
Викладачі кафедри систематично докладають зусиль щодо впровадження сучасних інтерактивних методів та технологій навчання.
 
Значна увага приділяється також підвищенню кваліфікації і системному професійному розвитку. Викладачі кафедри навчаються на курсах підвищення кваліфікації у різних вишах Києва та за кордоном, а також беруть участь у заходах міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL.

 

Положення про кафедру іноземних мов 2022

Положення про кафедру іноземних мов 2020