Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри приватного права є передумовою забезпечення навчального процесу. Відповідно до нормативних документів Університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, йде робота над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури.

Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри у звітному навчальному році відповідно до ухвал Вченої ради університету, Науково-експертної та Науково-методичної ради університету та рішень Ректорату були:

 • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;

 • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;

 • подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;

 • вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;

 • вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань здобувачів;

 • розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри;

 • розроблення тестових завдань для проведення онлайнових екзаменів на платформі Moodle;

 • розробка методичних рекомендацій для професорсько-викладацького складу по організації та методиці проведення семінарів, заліків, екзаменів, захисту курсових робіт;

 • розробка нових методик читання лекцій, продовження практики читання лекцій з проблемних питань;

 • розробка та затвердження індивідуальних планів роботи із здобуачами за графіком в години індивідуальних занять викладачів кафедри;

 • розробка завдань для індивідуально-консультативної роботи із здобувачами;

 • формування переліку сучасної навчальної та науково-монографічної літератури, яка рекомендована для вивчення дисциплін, що забезпечуються кафедрою;

 • формування пакетів методичного забезпечення для проведення лекційних та семінарських (контактних) занять;

 • розробка методичних матеріалів для проведення тренінгів, рольових та ділових ігор з метою активізації навчального процесу;

 • підготовка до видання навчально-методичних посібників, підручників та наукових видань;

 • продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій (експрес-контролів, експрес-опитувань, усного опитування, вирішення ситуаційних правових задач, рольових ігор, наочності, кейс-методу, роботи в малих групах, проблемних лекцій та семінарів тощо) та розробка тестових завдань;

 • взаємовідвідування занять викладачами з метою обміну досвідом та напрацювання методичних навичок;

 • проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах;

 • наукове керівництво підготовкою наукових студентських робіт.

Розробка, доопрацювання, вдосконалення відповідних робочих програм та інших навчально-методичних матеріалів здійснювалися з метою їх оптимізації та осучаснення, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог Закону України «Про вищу освіту», Стратегії розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» на 2023‒2025 роки, Програми інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» на 2022‒2025 роки,  інших нормативних документів.

Всі питання і проблеми навчально-методичної роботи викладачів та кафедри в цілому є предметом постійної уваги і обговорення на засіданнях кафедри. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється підготовка навчальної та навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри підготовлено більше 300 наукових публікацій до наукових періодичних видань та збірників наукових праць, монографій, навчальних та навчально-методичних видань.

Науково-педагогічний колектив кафедри приватного права підготував значну кількість монографій, підручників, посібників, методичних вказівок з навчальних дисциплін кафедри:

Мачуська І.Б. Земельне право: Навчально-методичний посібник з грифом МОН України (лист № 14/18.2-356 від17.02.2005). К.: КНЕУ, 2005. 129 с.

Мачуська І.Б.Земельне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2007. 280 с.

Мачуська І.Б. Аграрне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2009. 273 с.

Мачуська І.Б. Екологічне право: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2009. 301 с.

Ярошенко І.С.,Ізарова І.О., Єфімов О.М. та ін. Цивільне-процесуальне право: підручник з грифом МОН України (лист № 1/11-4467 від 27.02.2013). К.: КНЕУ. 2014. 519 с.

Майданик Н. І.Сімейне право України: підручник / Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера та ін.; за заг. ред. Т. В. Боднар та О.В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2016. (520 с.). С.15–18. З грифом МОН.

Вавженчук С.Я.Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві: монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017 - 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3. – С. 495–500).

Вавженчук С.Я.Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; від.ред. І.С. Сахарук - Харків: Юрайт, 2017. – С. 131–142 (282 с.)

Вавженчук С.Я.Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) / Трудове право України: підручник / за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600 с. (С. 427–485)

Вавженчук С.Я.Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук. 2-ге вид.– Х.: Право, 2018. – 560 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у20 т. – Харків: Право, 2016. – Т.11. Трудове право. / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.Я. Вавженчук; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с.

Вавженчук С.Я.Особливості механізму охорони і захисту основних соціальних прав людини в умовах взаємодії громадянського суспільства та держави / Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 2 т. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Скрипнюка / Т.1: Загально-теоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. – Київ: Юридична думка, 2018. – 676 с. (С. 364–417.)

Вавженчук С.Я.Правова природа договору з урахуванням досвіду провідних держав ЄС /Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства./ Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наук. монографія за ред. О.В. Кузьменко – К.: Вид. центр «Кафедра», 2019. – С. 497–508. (678 с.).

Вавженчук С.Я., Бурило Ю.П., Процишен М.В.Правове забезпечення цифрової економікинавч. посібник. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф., академіка НАПрН України О. Д. Крупчана. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019.  – 302 с.

Вавженчук С.Я.Захист соціальних прав. Великаукраїнська юридична енциклопедія. Київ: «Вид. Людмила», 2020: Право соціального забезпечення / редкол.: М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заст. голови), Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Н.М. Вапнярчук, 2020, С. 262–264. (912 с.)

Vavzhenchuk S. Ya.Local governments and preventive protection of labor rights // Social and ecological security through the prism of urbanism: collective monograph / Edited by Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, M. I. Inshyn and Doctor of Law, Ya. Ya. Melnyk. Institute of Law of KNU n.a. T. Shevchenko, Publisher: European institute of further education, Podhajska, 2020. P. 278 – 287. (497 p.)

Вавженчук С.Я.Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук. 3-є вид. перероб та доп. – Х. : Право, 2021. – 592 с.

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Трудове право» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / Н.М. Демченко, О.А. Іваненко, А.В. Богданець. – К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. – 2019. – 24 с.

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / І.С. Ярошенко, Н.М. Демченко, О.А. Іваненко,  А.В. Богданець. – К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. – 2019. – 23 с.

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Нотаріат» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081«Право» / Н.М. Демченко, О.А. Іваненко, А.В. Богданець. – К.: Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання» України. – 2019.  – 23 с.

Інтелектуальна власність та патентознавство [Електронний ресурс]: підручник для студ., які навчаються за програмами підготовки магістрів / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, М. В. Дубняк, Н. Д. Когут, О. В. Литвин, А. С. Ромашко, П. М. Цибульов, О. Я. Юрчишин; КПІ ім. Ігоря Сікорського; за ред. П. М. Цибульова, А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,03 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. ‒ 377 с. – Назва з екрана. С. 64-91. ISBN 978-966-990-039-5. Ідентифікатор для посилання - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44252

Борсук Н. Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія / Н. Я. Борсук. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 328 с.

Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку: монографія / І. А. Галіахметов. – К. : КНЕУ, 2016. – 343 c.; Балюк І. А.Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб / І. А. Балюк. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244 с. – Назва з титул. екрану.Балюк І. А.Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб / І. А. Балюк. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244 с. – Назва з титул. екрану.

Шматова Ю. О. Земельне право : практикум / Ю. О. Шматова. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 220 с.

Сімейне право України: підручник / [Шимон С.І. та ін.] За ред. Боднар Т. В., Кузнецової Н. С., Майданчика Р. А. – К. : Юрінком Інтер. (у співав.). 2016. – 520 с

Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. А. Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред І. А. Балюк, О. К. Намясенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244, [4] с. – Назва з титул. екрану.

Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] : підруч. / [ І. А. Балюк, Л. В. Борець, І. А. Галіахметова та ін.]; за ред.: О. С. Літошенко, І. А. Галіахметова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – 342, [2] с. – Назва з титул. екрану.

Значна увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів.

Науково-педагогічні працівники кафедри надають безкоштовно консультаційні послуги в юридичній клініці з широкого спектру правових питань, зокрема цивільного, господарського, сімейного та трудового права.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 081 «Право».

Навчальна робота

 У зв’язку із триваючим режимом воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи норми законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про освіту», «Про вищу освіту», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2022 р. № 1/3417-22 «Про завершення навчального року», інші настанови Міністерства освіти і науки України, наказ ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 24.03.2022 р. № 105 «Про призупинення дії Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Університеті у частині окремих складових, що стосуються оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час поточного та підсумкового контролю», розпорядження ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 18.03.2022 р. № 15 «Про подальші заходи щодо реалізації «дорожньої карти» завершення 2021-2022 навчального року», організація навчальної діяльності характеризується певними особливостями