Юридичний інститут

Навчально-методична робота

   Навчально-методична робота кафедри цивільного та трудового права спрямована на реалізацію основних завдань юридичного інституту, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі права, удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

 

    Основні напрями навчально-методичної роботи кафедри:

    - розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;

    - розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;

    - подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес;

   - вдосконалення існуючих та розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;

    - вдосконалення методичних матеріалів щодо поточного та підсумкового контролю та критеріїв оцінювання знань студентів по кожній дисципліні;

    - розробка екзаменаційних матеріалів комплексного характеру за програмами навчальних дисциплін кафедри відповідно до Ухвал Вченої ради КНЕУ;

   - розробка методичних рекомендацій для професорсько-викладацького складу по організації та методиці проведення семінарів, заліків, екзаменів, захисту курсових робіт;

    - розробка нових методик читання лекцій, продовження практики читання проблемних лекцій;

   - оновлення паспортів навчальних дисциплін, у т.ч. формування переліку сучасної навчальної та науково-монографічної літератури, яка рекомендована для вивчення дисциплін, що забезпечуються кафедрою;

    - розробка методичних матеріалів для проведення тренінгів, рольових та ділових ігор з метою активізації навчального процесу;

    - підготовка до видання навчально-методичних посібників та наукових видань;

    - продовження впровадження та використання новітніх інноваційних освітніх технологій;

    - проведення методичних семінарів, участь у конференціях, круглих столах;

    - наукове керівництво виробничою практикою студентів 4-го курсу.

    Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: цивільного права України, цивільного процесуального права, порівняльного цивільного права, договірного права, римського приватного права та латинської юридичної фразеології, сімейного права, екологічного права, трудового права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності.

    Науково-дослідна робота здійснюється у відповідності до затвердженої теми наукових досліджень 0115 U003418 «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

   Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється підготовка навчальної та навчально-методичної літератури. Викладачами кафедри підготовлено більше 200 наукових публікацій до наукових періодичних видань та збірників наукових праць, монографій, навчальних та навчально-методичних видань.

    У 2014 р. професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено  підручник з дисципліни «Цивільне-процесуальне право» з грифом МОН України (лист № 1/11-4467 від 27.02.2013)  керівник авторського колективу – к.ю.н., доцент Ярошенко І.С. У червні 2015 р. рекомендовано до друку практикум з дисципліни «Екологічне право», підготовлений к.ю.н., доцентом кафедри цивільного та трудового права Мачуської І.Б.

   Індивідуальні наукові дослідження викладачів кафедри відповідно до їх наукових інтересів здійснюються за такими напрямками, як цивільне право, цивільне процесуальне право, трудове право, римське приватне право та латинська юридична фразеологія, право соціального забезпечення, нотаріат, сімейне право, екологічне право, договірне право, порівняльне цивільне право, право інтелектуальної власності, правове регулювання страхової діяльності.

   Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково-методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямів – цивільного права та цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення.

    На кафедрі здійснюється робота студентських проблемних наукових груп:

1. «Цивільне право України: актуальні питання» – керівники: к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного та трудового права Майданик Н.І.; к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права Богданець А.В.;

2. «Актуальні питання трудового права» – керівники: к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права Іваненко О.А.; старший викладач кафедри цивільного та трудового права Демченко Н.М.;

3. «Соціальний захист: проблемні питання» керівники: к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права Іваненко О.А.; старший викладач кафедри цивільного та трудового права Демченко Н.М.;

4. «Проблемні питання права інтелектуальної власності» – керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права Білоусова Н.О.;

5. «Проблеми правового регулювання екологічних відносин» – керівник к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права Мачуська І.Б.

   Значна увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів.

    Науково-педагогічні працівники кафедри надають безкоштовно консультаційні послуги в юридичній клініці з широкого спектру правових питань, зокрема цивільного, сімейного та трудового права.

    На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право; та спеціальністю 081 «Право».

Остання редакція: 22.04.19