Юридичний інститут

Наукова робота

Наукова робота кафедри цивільного та трудового права

Наукова діяльність викладачів кафедри цивільного та трудового права зосереджена на дослідженні пріоритетних напрямів цивільного права і процесу, порівняльного цивільного права, договірного права, римського приватного права та латинської юридичної фразеології, сімейного права, екологічного права, трудового права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, актуальних проблем цивільного права та процесу, правового регулювання страхової діяльності, захисту корпоративних прав у суді, правового регулювання комерціалізації права інтелектуальної власності.

 

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників кафедри здійснюються в межах діяльності двох науково-методичних секцій: цивільного права та процесу; трудового права та права соціального забезпечення. Робота секцій традиційно проводиться за такими напрямами:розгляд пропозицій щодо впровадження інноваційних технологій, новітніх форм та методів навчання, розширення наукової складової навчального процесу, зокрема, під час карантину;оновлення методичних матеріалів, що використовуються в навчальному процесі;визначення пріоритетних напрямів роботи секцій відповідно до змін у чинному законодавстві та вимог нормативних документів ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; аналіз та вдосконалення методичних матеріалів з наук та навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; формування тематики курсових робіт та наукових доповідей здобувачів; обговорення методики удосконалення проведення семінарських (контактних) занять та організації поточного контролю знань здобувачів під час карантину з використанням технологій дистанційного навчання; обговорення тем дисертаційних досліджень; обговорення та аналіз найбільш істотних змін у чинному законодавстві України та особливостей їх врахування в навчальному процесі; обговорення відкритих лекцій та семінарських занять викладачів, узагальнення позитивного досвіду; обговорення стану наукової та науково-методичної роботи викладачів; аналіз та оновлення змісту екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; підготовка екзаменаційних тестів для проведення онлайнових екзаменів через систему Moodle;аналіз стану методичного забезпечення навчальних дисциплін та готовність до екзаменаційних сесій; аналіз ступеня засвоєння матеріалу здобувачами за результатами поточного контролю знань; затвердження графіків індивідуальної роботи та графіків проведення відкритих лекційних та семінарських занять; вдосконалення методики викладання на лекціях та семінарах; аналіз роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп; вдосконалення робочих навчальних програм на засадах, що відповідають вимогам Болонської декларації та нормативним вимогам ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; координація роботи викладачів зі здобувачами щодо керівництва їх науково-дослідною роботою; координація роботи викладачів щодо підготовки до щорічної студентської наукової конференції університету; обговорення результатів роботи секцій.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують плани індивідуальної наукової роботи за такими напрямами, як цивільне право та адміністративне право (Омельченко А.В., Єфімов О.М., Білоусова Н.О., Вавженчук С.Я., Богданець А.В., Кравець Н.І.), цивільне процесуальне право (Єфімов О.М.), трудове право (Іваненко О.А., Назарчук О.М.), римське приватне право та латинська юридична фразеологія (Виноградова Г.В.), право соціального забезпечення (Іваненко О.А., Назарчук О.М.),  нотаріат (Майданик Н.І., Богданець А.В.), екологічне право (Мачуська І.Б.), договірне право (Вавженчук С.Я., Богданець А.В.), сімейне право (Виноградова Г.В.), житлове право (Виноградова Г.В.), право інтелектуальної власності (Білоусова Н.О.).

 

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, круглих столів, студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

 

На кафедрі функціонує 8студентських наукових проблемних груп:

  1. «Проблемні питання права інтелектуальної власності» ‒ керівник к.ю.н., доцент Білоусова Н.О.

  2. «Правове регулювання екологічних відносин» ‒ керівник: к.ю.н. Мачуська І.Б.

  3. «Цивільне право України: актуальні питання» ‒ керівники: к.ю.н., доцент Майданик Н.І., к.ю.н. Богданець А.В.

  4. «Соціальний захист: проблемні питання» ‒ керівник: к.ю.н. Іваненко О.А.

  5. «Актуальні питання трудового права» ‒ керівники: к.ю.н. Іваненко О.А., к.ю.н. Назарчук О.М.

  6. «Актуальні проблеми цивільного процесу» ‒ керівник к.ю.н. доцент Єфімов О.М.

  7. «Актуальні проблеми реалізації права на житло в Україні» ‒керівник: к.ю.н., доцент Виноградова Г.В.

  8. «Медіація та ефективне вирішення спорів»‒керівник: к.ю.н. Іваненко О.А.

Про пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що  науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють роботу над кандидатськими дисертаціями (Кравець Н.І.). У 2018 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук доцентом кафедри Богданець А.В. У 2020 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 081 «Право») доцентом кафедри Назарчук О.М.У 2021 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук професором кафедри Мачуською І.Б.

 

Активну участь науково-педагогічні працівники кафедри беруть у рецензуванні та обговоренні наукових статей, підручників, дисертаційних робіт, підготовці наукових висновків тощо.

 

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2021 рік

Остання редакція: 03.12.21