Юридичний інститут

Наукова робота

Наукова робота кафедри цивільного та трудового права.

    Наукова діяльність викладачів кафедри цивільного та трудового права зосереджена на дослідженні пріоритетних напрямів цивільного права і процесу, порівняльного цивільного права, договірного права, римського приватного права та латинської юридичної фразеології, сімейного права, екологічного права, трудового права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, актуальних проблем цивільного права, правового регулювання страхової діяльності, захисту корпоративних прав у суді, правового регулювання комерціалізації права інтелектуальної власності, проблем теорії цивільного процесу.

    Викладачами кафедри підготовлено більше 200 наукові публікацій, що здійснюються за такими напрямами: цивільне та сімейне право (Омельченко А.В., Єфімов О.М., Білоусова Н.О., Вавженчук С.Я., Богданець А.В., Кравець Н.І., Майданик Н.І.), цивільне процесуальне право (Ярошенко І.С., Єфімов О.М., Куколевська Ж.Д.), трудове право ( Демченко Н.М., Іваненко О.А.), римське приватне право та латинська юридична фразеологія (Виноградова Г.В., Заіка Ю.О.), право соціального забезпечення (Іваненко О.А., Демченко Н.М.), нотаріат (Демченко Н.М.), екологічне право (Мачуська І.Б.), договірне право (Омельченко А.В., Вавженчук С.Я., Заіка Ю.О.), порівняльне цивільне право (Омельченко А.В.), житлове право (Виноградова Г.В.).

    Професорсько-викладацьким складом кафедри досліджується ряд актуальних на сьогодні питань в рамках міжкафедральної наукової теми: «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

    У травні 2015 року на кафедрі було проведено науково-методичний семінар за темою «Проблемні питання застосування нового Закону України «Про вищу освіту». 

    Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

    Викладачами кафедри здійснюється керівництво студентськими науковими роботами в рамках роботи студентських наукових гуртків, студентських наукових проблемних груп, а також в рамках підготовки до студентських наукових конференції.

    В чотирнадцятому випуску збірника наукових праць КНЕУ «Правове регулювання економіки» опубліковані статті Омельченка А.В., Виноградової Г.В., Богданець А.В. Викладачі кафедри взяли активну участь у науково-методичній конференції викладачів ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана «Творчий потенціал кафедр та факультетів в інноваційному розвитку дослідницького університету».

   На кафедрі працюють науково-методичні секції: цивільного права та процесу (керівник – к.ю.н., доцент Білоусова Н.О.) і трудового права та права соціального забезпечення (керівник – к.ю.н., доцент Ярошенко І.С.), в рамках яких здійснюються: розгляд пропозицій щодо впровадження інноваційних технологій, новітніх форм та методів навчання, розширення наукової складової навчального процесу; оновлення методичних матеріалів, що використовуються в навчальному процесі; аналіз та вдосконалення методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

   Про пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що  викладачі кафедри здійснюють роботу над кандидатськими дисертаційними дослідженнями (Куколевська Ж.Д., Кравець Н.М., Демченко Н.М.) та докторськими дисертаціями (Мачуська І.Б.). У 2018 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук доцентом кафедри Богданець А.В.

   Активну участь викладачі кафедри беруть у рецензуванні та обговоренні наукових статей, дисертаційних робіт, підготовці відгуків на автореферати дисертацій.

Остання редакція: 22.04.19