Юридичний інститут

Кафедра теоретичної юриспруденції

    Кафедра теоретичної юриспруденції є одним із структурних підрозділів Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальностей "Право" (освітньо-кваліфікаційних програм "Правознавство" та "Право громадської і політичної діяльності"), "Міжнародне право", "Політологія" (освітньо-кваліфікаційна програма "Політичні технології та лідерство");
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія права; історія політичних та правових учень (12.00.01); філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та процесів (23.00.02);
  • бере участь у громадській роботі Інституту та Університету.    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Теорія права", "Теорія держави і права", "Загальна історія права", "Загальна історія держави і права", "Історія правових учень", "Права людини: система та механізм забезпечення", "Правові системи сучасності", "Філософія права", "Нормотворча діяльність", "Компаративна теорія права" – для студентів юридичного інституту; "Право" та "Нормотворча діяльність в публічному управлінні" - для студетів інших інститутів та факультетів Університету.

  Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою.  Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

     Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »