Юридичний інститут

Кафедра теорії та історії права

Кафедра теорії та історії права є одним із структурних підрозділів юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальностей "Право" (освітньо-кваліфікаційних програм "Правознавство" та "Право громадської і політичної діяльності"), "Міжнародне право", "Політологія" (освітньо-кваліфікаційна програма "Політичні технології та лідерство");
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія права; історія політичних та правових учень (12.00.01); філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та процесів (23.00.02);
  • бере участь у громадській роботі інституту та Університету.    

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

       Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія права», «Теорія держави і права», «Загальна історія права», «Загальна історія держави і права», «Історія правових учень», «Права людини: система та механізм забезпечення», «Правові системи сучасності», «Філософія права», «Нормотворча діяльність», «Компаративна теорія права» – для студентів юридичного інституту; «Право» та "Нормотворча діяльність в публічному управлінні" - для студетів інших інститутів та факультетів Університету.

       Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою.  Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Загальна історія держави і права (для освітньої програми "Міжнародне право")

Змістовий модуль 1. ІСТОРІЯ ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 1. Предмет, метод та джерела загальної історії держави і права
Тема 2. Генеза держави і права давніх слов’ян у контексті формування східної та західної політико-правових традицій
Тема 3

Загальна історія права (для освітніх програм "Правознавство", "Право громадської і політичної діяльності")

Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Історія права України
Тема 1. Становлення права на території сучасної України (середина І тис. до н.е. – ХІV ст.).
Тема 2. Право та система судочинства в українських землях Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та козацько-гетьманської доби ХVІІ– ХVІІІ століть

Теорія права

Перший семестр

МОДУЛЬ 1. Загальне вчення про державу
Тема 1. Загальнотеоретичне вчення про державу
Тема 2. Форма держави та її законодавче закріплення
Тема 3. Механізм держави та його законодавче закріплення
Тема 4

Історія правових учень
Права людини: система та механізм забезпечення

Контактна інформація