Юридичний інститут

Кафедра теорії та історії права

Кафедра теорії та історії права є одним із структурних підрозділів юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальності "Право";
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія права; історія політичних та правових учень (12.00.01); філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та процесів (23.00.02);
  • бере участь у громадській роботі інституту та Університету.    

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія права», «Методологія науково-правових досліджень», «Історія права України», «Історія права зарубіжних країн», «Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)», «Філософія права», «Нормотворча діяльність», «Компаративна теорія права», «Сучасні теорії інтерпретації права» – для студентів юридичного інституту.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою.  Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Історія права зарубіжних країн

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Предмет і методологія історико-правової науки. Первісне (додержавне) право.
Тема 2. Східна державно-правова традиція. Особливості формування держави і права в країнах Стародавнього Сходу.
Тема 3. Виникнення європейської державно-правової традиції

Історія права України

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет і джерела історії держави і права України. Періодизація історії держави і права України.
Тема 2. Поява рабовласницьких держав на території України в VІІ ст. до н. е. — VІ ст. н. е. Розвиток рабовласницького права.
Тема 3

Нормотворча діяльність

Нормотворча діяльність

Опис.

Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності.
Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні

Теорія права

Опис. 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
 
Тема 1
Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. "Вступ до спеціальності: юридична деонтологія" як навчальна дисципліна
Тема 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
Тема 3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
Філософія права

Соціологія права
Теорія держави і права для спеціальності "Міжнародний бізнес"
Юридична деонтологія (тренінг-курс)

Модуль І
ТЕМА 1. Вступ до спеціальності: юридична деонтологія як навчальна дисципліна.
ТЕМА 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
ТЕМА  3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
ТЕМА  4

Історія правових учень
Права людини в державно-правових концепціях світу
Права людини: система та механізм забезпечення

методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Права людини: система та механізм забезпечення» галузь знань0304 “Право”

спеціальність6.030401 “Правознавство”, спеціалізація

Сучасні теорії інтерпретації права
Компаративна теорія права
Дисципліни магістерського рівня
Проблеми теорії держави і права

Опис.

Модуль І.

ТЕМА 1. Теорія держави і права як наука: сучасний погляд.

ТЕМА 2. Проблеми методології теорії держави і права.

ТЕМА 3. Державорозуміння: історичний огляд та сучасні підходи.

ТЕМА 4

Методологія науково-правових досліджень