Юридичний інститут

Партнери

     Кафедра теоретичної юриспруденції в процесі здійснення наукової, освітньої, методичної діяльності співпрацює з науково-дослідними інститутами, закладами вищої освіти та з державними інституціями.

     Зокрема, професор Шульженко Ф.П. та професорка кафедри Гришко О.М. здійснюють наукове консультування Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

     Професорка кафедри Кожура Л.О. регулярно проводить лекції для державних службовців, адвокатів, директорів шкіл. Так, для Спілки адвокатів м. Києва була проведена лекція «Проблемні питання правил адвокатської етики»;  для директорів шкіл Деснянського р-ну м. Києва – «Новели законодавства про протидію корупції»; для керівного складу Фонду державного майна – «Запобігання та протидія корупції»; для начальницького складу Державного бюро розслідувань – «Особливості праці державних службовців та осіб рядового та начальницького складу з урахуванням практики Верховного Суду та Європейського Суду з прав людини».

     Також проводиться обмін науковою інформацією з відділом теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, відділом історико-правових досліджень  та центром теоретичних проблем законотворчості Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та відділом методології приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України,  яка використовується в навчальному процесі та в наукових дослідженнях.

     Крім обміну науковою інформацією професорсько-викладацький склад обмінюється досвідом викладання навчальних дисциплін для студентів, які здобувають ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр», а також аспірантів, які здобувають ступінь вищої освіти «доктор філософії» з такими закладами вищої освіти: Національний авіаційний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний лінгвістичний університет (кафедра права) та інші.

     Також на постійній основі професор Шульженко Ф.П. співпрацює з газетою-тижневиком «Юридичний вісник України» видавництва Юрінком Інтер, яка розрахована для професійних юристів, адвокатів, нотаріусів, працівників органів державної влади та управління, викладачів, науковців, студентів та громадян, які цікавляться правовою інформацією. У статтях професора Шульженка Ф.П. висвітлюється актуальна проблематика сучасної правової системи України.

     Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права та кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право у спеціалізованих вчених радах Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету митної справи та фінансів, Львівського університету внутрішніх справ, Класичного приватного університету та інших.

Остання редакція: 03.11.22