Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на навчально-методичне забезпечення освітнього процесу юридичного факультету на денній, заочній формах навчання за видами навчальних занять з дисциплін (наук) кафедри фінансового права відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансового права беруть участь у забезпеченні якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів у сфері організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень юридичних та інших галузей науки, а також прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання шляхом:

- складання та удосконалення робочих навчальних програм, методичних матеріалів з дисциплін (наук) кафедри фінансового права;

- організації проведення та загального керівництва виробничою практикою;

- організації розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та систем оцінювання рівня знань;

- підготовки монографій, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів з наук (дисциплін) кафедри фінансового права;

- організації проведення державної атестації випускників, забезпечення умов для ефективної роботи атестаційних кваліфікаційних комісій;

- організаціїрозроблення тематики курсових і магістерських дипломних робіт.

Остання редакція: 14.04.16