Юридичний інститут

Навчально-методична робота

     Навчально-методична робота кафедри спрямована на навчально-методичне забезпечення освітнього процесу юридичного інституту на денній та заочній формах навчання за видами навчальних занять з навчальних дисциплін кафедри фінансового права відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти.

   Науково-педагогічні працівники кафедри фінансового права беруть участь у забезпеченні якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів у сфері організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень юридичних та інших галузей науки, а також прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання шляхом:

- складання та удосконалення робочих програм навчальних дисциплін, методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри фінансового права;

- організації проведення та загального керівництва виробничою практикою;

- організації розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові завдання, завдання для контрольних (модульних) робіт, екзаменаційні білети тощо) та систем оцінювання рівня знань;

- підготовки монографій, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів з  навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою фінансового права;

- розроблення тематики курсових робіт, дипломних робіт бакалаврів та кваліфікаційних магістерських робіт;

- організації та забезпечення належного проведення державної атестації здобувачів вищої освіти, створення умов для ефективної роботи атестаційних кваліфікаційних комісій.

 

Остання редакція: 22.11.19