Юридичний інститут

Наукова робота

      Пріоритетним напрямом діяльності кафедри теорії та історії права є наукова робота. Протягом 2016-2020 р.р. викладачі працювали над кафедральною науково-дослідною темою «Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні» (державний реєстраційний номер: 0110u001384) під науковим керівництвом доктора політичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Шульженка Ф. П. По завершенню науково-дослідної теми проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика», у якій взяли участь викладачі та аспіранти не лише кафедри, а й всього Юридичного інституту та інших закладів вищої освіти.

     Під час роботи над науково-дослідною темою викладачами кафедри опубліковано 5 індивідуальних та колективних монографій, 91 наукова стаття, 53 тези доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях та круглих столах, 5 підручників та 3 навчальні посібники.

       Зокрема, видано 2 індивідуальні монографії: Гайдулін О. О. «Інститут інтерпретації (ius interpretatio = law of interpretation): методологічні засади цивілістичної теорії» у 2-ох томах (2020 р.); Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: теорія та практика (2017 р.).

       Також протягом останніх років викладачі публікують наукові статті в зарубіжних фахових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (Шульженко Ф. П., Кузьменко О. В., Гайдулін О. О., Кожура Л. О., Солопенко В. В.) та інших міжнародних баз (Гришко О. М., Риндюк В. І.).

       Серед опублікованих підручників: Гайдулін О. О. «Філософія права. Європейські парадигми праворозуміння» (2019 р.); Кузьменко О.В. «Курс адміністративного права» (2018 р.).

       У навчальному процесі використовуються навчальні посібники видані викладачами кафедри, зокрема: Гайдулін О. О., Шаркова І. М. «Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення» (2019 р.); Гайдулін О. О., Шаркова І. М. «Методологія науково-правових досліджень» (2017 р.).

       У 2019 р. викладачами кафедри були захищені 2 дисертаційні роботи:

– дисертація Чорної В. Г. «Обмеження в адміністративному праві» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук;

– дисертація Солопенко В. В. «Правове регулювання видатків на фізичну культуру та спорт» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

           Крім того, викладачі кафедри мають закріплені теми докторських та кандидатських дисертаційних досліджень, над якими плідно працюють. Зокрема, над докторськими дисертаціями працюють: к.філос.н., к.ю.н., доцент Гайдулін О. О., к.ю.н., доцент Кожура Л. О., к.ю.н., доцент Риндюк В. І., к.ю.н., доцент Шаркова І. М. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук виконує старший викладач кафедри Маркарян М. В.

         Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та історії права здійснює керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, які здобувають науковий ступінь доктора філософії у галузі права. На даний час за кафедрою закріплено 4 аспіранти – Білий Д. О., Гапонов О. О., Талдонова К. Г., Федчун А. М.

      Крім того, викладачі кафедри здійснюють рецензування авторефератів та дисертаційних робіт, виступають офіційними опонентами під час захисту дисертаційних робіт.

      Підвищення наукової роботи студентів є провідним завданням викладачів кафедри, оскільки саме вона є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого. Наукова робота студентів переважно здійснюється під час проведення щорічних студентських наукових конференцій та роботи наукових гуртків.

 Звіт про наукову діяльність кафедри за 2020 рік.

Остання редакція: 30.01.21