Юридичний інститут

Наукова робота

      Пріоритетним напрямом діяльності кафедри теоретичної юриспруденції є наукова робота. Протягом 2016-2020 рр. викладачі працювали над кафедральною науково-дослідною темою «Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні» (державний реєстраційний номер: 0110u001384) під науковим керівництвом доктора політичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Шульженка Ф. П. Під час роботи над науково-дослідною темою викладачами кафедри опубліковано 5 індивідуальних та колективних монографій, 91 наукова стаття, 53 тези доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях та круглих столах, 5 підручників та 3 навчальні посібники. Зокрема, видано 2 індивідуальні монографії: Гайдулін О. О. «Інститут інтерпретації (ius interpretatio = law of interpretation): методологічні засади цивілістичної теорії» у 2-ох томах (2020 р.); Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: теорія та практика (2017 р.). Серед опублікованих підручників: Гайдулін О. О. «Філософія права. Європейські парадигми праворозуміння» (2019 р.); Кузьменко О.В. «Курс адміністративного права» (2018 р.). У навчальному процесі використовуються навчальні посібники видані викладачами кафедри, зокрема: Гайдулін О. О., Шаркова І. М. «Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення» (2019 р.); Гайдулін О. О., Шаркова І. М. «Методологія науково-правових досліджень» (2017 р.).

     У 2021 р. зареєстровано тему науково-дослідної роботи «Проблеми праворозуміння, правотворчості та правореалізації в умовах глобалізації та цифрової трансформації» (державний реєстраційний номер 0121U112248), над якою професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної юриспруденції працює разом із кафедрою адміністративного та фінансового права. Наукові керівники теми – Шульженко Ф.П. (доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України) та Кузьменко О.В. (доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України).

     У 2021 р. на замовлення Департаменту з питань виконання кримінальних виконань зареєстровано науково-дослідну тему «Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці» (державний реєстраційний номер 0121U111883), яка також є між кафедральною.Наукові керівники теми – Шульженко Ф.П. (доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України) та Кузьменко О.В. (доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України).

     Викладачі кафедри публікують наукові статті в зарубіжних фахових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кожура Л.О., Власенко В.В., Гришко О.М., Риндюк В.І., Пікуля Т.О.).

     Протягом останніх років викладачами кафедри захищені такі дисертаційні роботи:

– дисертація Чорної В. Г. «Обмеження в адміністративному праві» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2019 р.);

– дисертація Солопенко (Власенко) В. В. «Правове регулювання видатків на фізичну культуру та спорт» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2019 р.);

– дисертація Кожури Л. О. «Публічне адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2021 р.);

– дисертація Гайдуліна О.О. «Інститут інтерпретації (тлумачення) в європейському контрактному праві: теоретико-цивілістичні засади» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2021 р.);

– дисертація Риндюк В.І. «Упорядкування законодавства України (теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2021 р.).

     У 2021 р. до докторантури Університету зарахована Шаркова І.М., яка працює над дисертаційною роботою «Доброчесність та добросовісність в юриспруденції стародавнього Риму: парадигма рецепції в Україні».

     Крім того, викладачі кафедри здійснюють рецензування авторефератів та дисертаційних робіт, виступають офіційними опонентами під час захисту дисертаційних робіт.

     Підвищення наукової роботи студентів є провідним завданням викладачів кафедри, оскільки саме вона є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього вченого. Наукова робота студентів переважно здійснюється під час проведення щорічних студентських наукових конференцій, наукових заходів, організованих кафедрою, та роботи наукових гуртків.

 Звіт про наукову діяльність кафедри за 2022 рік