Юридичний інститут

Аспірантура

081 «ПРАВО»

освітньо-наукова програма на третьому (освітньо-науковому) рівні

Доктор філософії (Ph.D.) – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти


Метою даної програми є набуття здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

  • здатності розв’язувати комплексні проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-професійний простір доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», здатного до самостійної науково-дослідної діяльності, до продукування нових системоутворюючих правових знань, вирішення важливихнаукових та прикладних правознавчих проблем, аналітичної роботи і наукового консультування у сфері права, науково-педагогічної діяльності у галузі права, практичної діяльності у сфері права та державного управління.