Юридичний інститут

Наукова діяльність

Одним з пріоритетних напрямів діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є наукова робота.

В рамках діяльності кафедри здійснюються різнопланові наукові дослідження за новою комплексною темою «Теоретичні та практичні аспекти модернізації політичної системи сучасної України» (науковий керівник проф. Смолянюк В.Ф.), що досліджується в рамках програми Центра перспективних соціальних досліджень (далі ЦПСД) та Національної академії наук України (далі НАН України), а також з теми «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій». Наукові дослідження кафедри відповідають державній науковій та інноваційній політиці в системі вищої освіти України та стратегічним цілям соціально-політичного розвитку держави.

Для наукових досліджень кафедри політичних технологій характерними є такі риси, як конкретизація, безпосередній вихід на практичні проблеми. Це, безумовно, посилює роль наукових досліджень кафедри у вирішенні проблем, пов’язаних із підготовкою висококваліфікованих фахівців, котрі відповідали б усім сучасним вимогам.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • Національна безпека: державний та блоково-коаліційний рівень організації;
 • Загальноцивілізаційні засади соціального управління;
 • Первісне нагромадження капіталу в Україні: формування нової соціальної верстви;
 • Питання функціонування влади;
 • Політичні інститути в умовах демократії;
 • Пріоритетні напрямки розвитку соціальної політики в Україні в контексті євро інтеграційних процесів;
 • Соціальний аудит як тип суспільного контролю;
 • Політична комунікація як складова сучасної демократії;
 • Проблеми бідності в сучасній Україні;
 • Глобалізаційні тенденції сучасності: політичний аспект проблеми;
 • Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України;
 • Особливості формування трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні.

 

Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри політології та соціології належним чином відображені у низці монографій, навчальних посібниках, практикумах і підручниках.

Окремо слід відзначити участь професорсько-викладацького складу кафедри у роботі спеціалізованих вчених, експертних рад:  проф. Смолянюк В.Ф. – голова Спеціалізованої вченої ради К.26.716.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у Воєнно-дипломатичній академії Збройних Сил України.

Значна увага професорсько-викладацького складу кафедри приділялась організації консультативної роботи зі студентами, науковому керівництву науково-дослідної роботи студентів як з актуальних проблем економічного, соціально-політичного життя українського суспільства, так і загальносвітових тенденцій соціально-політичних трансформацій, підвищенню творчої активності студентів під час аудиторних занять шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання під час викладання основних і вибіркових дисциплін кафедри. На базі кафедри діє науковий студентський гурток «Політологічний клуб КНЕУ».

Остання редакція: 18.10.19