Юридичний інститут

Кафедра політичних технологій

Свій відлік кафедра політології веде з 1944 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад, підпорядкування різним факультетам тощо. Проте незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри, високий рівень знань, які отримували студенти усіх без винятку факультетів, де задіяний кафедральний колектив.

Історія  кафедри

З 2008 р. кафедру очолює Смолянюк Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор.

Станом на 2018 рік на кафедрі працюють 19  висококваліфікованих спеціалістів: 2 доктори наук (з них 2 професори), 16 кандидатів наук (з них 15 доцентів).

Викладається широкий спектр наук та наукових дисциплін: наука«Політологія», а також вибіркові курси, що є похідними від політологічної науки («Зв’язки з громадськістю», «Національна безпека України» «Історія українського суспільства», «Історія європейської цивілізації» та  вибіркових дисциплін бакалаврського циклу , «Історія і культура Києва», Історія світової культури» тощо).

В умовах розбудови незалежної України на кафедрі сформувалася політологічна науково-педагогічні школа, яка дозволяє ефективно розв’язувати широке коло завдань сучасної вищої школи: від наукових і дидактичних до виховних та кадрових.

Важливим етапом розвитку кафедри стало започаткування в університеті у 2018/2019 н. р. процесу підготовки бакалаврів 052 «Політологія» спеціалізація "Політичні технології та лідерство".

У перспективі кафедра планує розпочати підготовку магістрів політології, для чого готуються необхідні акредитаційні документи, оновлюється кадровий склад кафедри, готуються бази практик, поглиблюються зв’язки з аналогічними кафедрами інших університетів тощо. В основу відповідних дидактичних розробок закладається компетентнісний підхід, який є наскрізною конструкцією, що дозволяє забезпечити інтеграцію освітніх зусиль кафедрального колективу, врахувати вимоги студентського загалу, старшокласників.

Персоналом кафедри активно вивчаються науково-дидактичні, освітньо-комунікативні, виховні та ін. аспекти життєдіяльності кафедр політології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського національного університету ім. В.Каразіна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. З цією ж метою організовано взаємодію кафедрального колективу з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, а також Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Національною академією державного управління при Президентові України, Центром перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України та іншими установами й закладами.

Іншими важливими напрямками інноваційного розвитку кафедри є: періодичне оновлення робочих навчальних програм та методичних матеріалів усіх наук (дисциплін), що викладаються на кафедрі; тематичне урізноманітнення системи науково-методичних семінарів кафедри; опублікування результатів науково-педагогічної діяльності працівників кафедри у наукових та дидактичних виданнях, у тому числі міжнародних; інтенсифікація заходів щодо обміну дидактичним досвідом на міжособистісному та міжкафедральному рівнях; широке запровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес; урізноманітнення системи стажування науково-педагогічних працівників кафедри.

Таким чином, кафедра політичних технологій має усі необхідні кадрові, методологічні та дидактико-прикладні напрацювання задля подальшого розвитку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, успішного вирішення завдань розвитку вищої освіти в цілому.     

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Політологія

Політологія – це інтегрована наука про політику у всіх її проявах, включаючи увесь комплекс наук про політику та її взаємовідносини з людиною і суспільством.

Метою вивчення політології є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування у них політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності

Зв’язки з громадськістю (public relations)

 Зв’язки з громадськістю – це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності, яка спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами у всіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної інформації.

Зв’язки з громадськістю як наука виникла і розвивається на стику соціальної психології, логіки, менеджменту і маркетингу, її основна мета – забезпечити формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації– преси, радіо, телебачення, зв’язку а також безпосередніх контактів з громадськістю, з цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами

Сучасні ідейно-політичні течії

Метою вивчення спецкурсу «Сучасні ідейно-політичні течії» є ознайомлення студентів з найбільш впливовими ідейно-політичними доктринами, формування у студентів політичної свідомості і демократичної політичної культури та відповідних навичок самостійної політичної діяльності

Національна безпека України
Теорико-правові засади національної безпеки
Етно-соціальна історія українського суспільства
Історія світової цивілізації
Українознавство (К-ра політичних технологій)
Інформаційне і медійне право
Виборче право і виборчий процес
Культурно- історична спадщина України
Правові основи національної безпеки України
Правове регулювання воєнної безпеки
Актуальні проблеми історії в медіапросторі України
Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (новий і новітній час)