Юридичний інститут

Кафедра політичних технологій

   Свій відлік кафедра політології веде з 1944 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад, підпорядкування різним факультетам тощо. Проте незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри, високий рівень знань, які отримували студенти усіх без винятку факультетів, де задіяний кафедральний колектив.

Історія  кафедри

     З 2021 р. кафедру очолює Гапоненко Віра Анатоліївна – доктор політичних наук, доцент.

   Станом на 2021 рік на кафедрі працюють 19  висококваліфікованих спеціалістів: 3 доктори наук (з них 2 професори), 15 кандидатів наук (з них 14 доцентів). . В умовах розбудови незалежної України на кафедрі сформувалася політологічна науково-педагогічні школа, яка дозволяє ефективно розв’язувати широке коло завдань сучасної вищої школи: від наукових і дидактичних до виховних та кадрових.

 Важливим етапом розвитку кафедри стало започаткування в університеті у 2018/2019 н. р. процесу підготовки бакалаврів спеціальності 052 «Політологія» за інноваційною прикладною міждисциплінарною спеціалізацією "Політичні технології та лідерство".

    У перспективі кафедра планує розпочати підготовку магістрів політології, для чого готуються необхідні акредитаційні документи, оновлюється кадровий склад кафедри, готуються бази практик, поглиблюються зв’язки з аналогічними кафедрами інших університетів тощо. В основу відповідних дидактичних розробок закладається компетентнісний підхід, який є наскрізною конструкцією, що дозволяє забезпечити інтеграцію освітніх зусиль кафедрального колективу, врахувати вимоги студентського загалу, старшокласників.

  Також кафедра забезпечує викладання низки дисциплін суспільствознавчого, комунікативного та соціокультурного спрямування на загально університетському рівні.

   Кафедра політичних технологій активно співпрацюють з кафедрами політології провідних українських та зарубіжних ВНЗ, зокрема Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського національного університету ім. В.Каразіна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. З цією ж метою організовано взаємодію кафедрального колективу з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, а також провідними науково-дослідними установами, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Національною академією державного управління при Президентові України, Центром перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України та іншими установами й закладами.

  Важливими напрямками інноваційного розвитку кафедри є оновлення робочих навчальних програм та методичних матеріалів згідно з актуальними вимогами ринку праці та здобувачів спеціальності «Політологія» , використання різноманітних методик викладання, зокрема тренінгових, онлайнових, дистанційних, що дає змогу забезпечувати якісне викладання дисциплін в умовах поточних суспільних викликів, проведення та публікація результатів науково-дослідної роботи викладачів, у тому числі міжнародних; інтенсифікація заходів щодо обміну дидактичним досвідом на міжособистісному та міжкафедральному рівнях; широке запровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес; урізноманітнення системи стажування науково-педагогічних працівників кафедри.

  Методична робота кафедри організована і проводиться на основі сучасної теорії і методології, вимог Міністерства освіти України і керівництва університету. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення аудиторних занять  та самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання  та вітчизняного і зарубіжного досвіду, організаційних і методичних принципів Болонської Конвенції та методів синергетичної освіти, новітніх інноваційних тренінгових технологій навчання.

  Основну увагу кафедра зосереджує на активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів з використанням інноваційних і традиційних методів сучасної освіти. Такими методами є самонавчання студентів, нелінейний діалог, пробуджуюче навчання, навчання як адаптивна модифікація, кейс-метод та інші, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу. Крім того проводяться інтелектуальні, методичні і практичні тренінги, читаються проблемні лекції, лекції-дискусій та ін.

  З цією метою розроблені і опубліковані у 2020-2021 рр. посібники «Політичні технології» та «Політичне лідерство», 2010 р. за авторством доц. Манелюка Ю.М. та доц. Чубур Н.В. вийшов практикум «Сучасні ідейно-політичні течії» (видавництво КНЕУ) а за авторством доц. Бульбенюк С.С. та Лебединської Г.О. – практикум з курсу «Політологія». Обидва видання рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

  Важливим дидактичним здобутком кафедри став навчальний посібник за авторством доц. Бульбенюк С.С. та доц. Іванової Н.Ю. «Політологія у запитаннях і відповідях», а також підручник за авторством доц.Іванової Н.Ю.та проф. Смолянюка В.Ф. "Політологія".

   Всі навчально-методичні видання викладачів кафедри можна переглянути тут.

  У навчальному процесі широко застосовуються дискусії та зустрічі з провідними науковцями, екскурсії до органів державної влади, тематичні семінари, групові форми роботи, ділові ігри. 

 Таким чином, кафедра політичних технологій має усі необхідні кадрові, методологічні та дидактико-прикладні напрацювання задля подальшого розвитку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, успішного вирішення завдань розвитку вищої освіти в цілому. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Політологія
Зв’язки з громадськістю (public relations)
Сучасні ідейно-політичні течії
Національна безпека України
Теорико-правові засади національної безпеки
Етно-соціальна історія українського суспільства
Історія світової цивілізації
Українознавство (К-ра політичних технологій)
Інформаційне і медійне право
Виборче право і виборчий процес
Культурно- історична спадщина України
Правові основи національної безпеки України
Правове регулювання воєнної безпеки
Актуальні проблеми історії в медіапросторі України
Міжнародні відносини і світова політика
Політична реклама
Правова політологія
Політична компаративістика
Політичні партії та рухи
Політична конфліктологія
Теорія політичних систем
Політологічна теорія держави
Мистецтво презеннтації та політична реклама
Стратегічне партнерство в сучасному світі
Вступ до спеціальності
Політична іміджелогія
Політичне лідерство
Політична психологія
Політичні ідеології
Технології прийняття політичних рішень
Політичні комунікації
Політична влада
Історія зарубіжних політичних вчень