Юридичний інститут

Гармонійно вписаний у структуру КНЕУ Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" дозволяє отримати знання на стику економіки та права, що суттєво розширює можливості працевлаштування випускників.

На юридичному інституті створені умови для забезпечення належного рівня роботи професорсько-викладацького складу всіх кафедр та якісної підготовки у сфері юридичної освіти висококваліфікованих бакалаврів і магістрів права.

У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на дев'яти кафедрах інституту беруть участь понад 130 викладачів, у тому числі 10 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів. Якісний склад викладачів постійно зростає завдяки функціонуванню при інституті спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Положення про інститут

Детальніше про інститут »


Гімн інституту

Турбуючись, про фахове і наукове зростання рівня викладачів, у 2015 році на факультеті створено спеціалізовану Вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

В інституті функціонують: зал судових засідань, система студентського самоврядування, Центр художньої творчості, Клуб цікавих зустрічей, телестудія юридичного факультету (ЮФ-TV).

Студенти юридичного інституту реалізують свої здібності, своє бачення навчального процесу та інших сфер життя колективу через газету юридичного факультету «Правознавець». 

Найкращі студенти разом з викладачами мають можливість публікувати свої наукові праці у Збірнику «Правове регулювання економіки» – фаховому виданні з юридичних наук, членами редколегії якого є іноземні вчені.

У складі інстиутуту ефективно функціонує Юридична клініка «Соціальна справедливість», де студенти (під фаховим керівництвом викладачів) надають правову допомогу жителям України, удосконалюючи практичні навики, здобуті протягом навчання.

На кожному курсі, в кожній групі функціонує інститут кураторства.

Випускники спеціальності «Правознавство» зможуть працювати юрисконсультами підприємств, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, викладачами права у навчальних закладах, науковими співробітниками у наукових установах, займати інші посади, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Студенти юридичного інституту виконують магістерські дипломні роботи, використовуючи здобуті теоретичні знання під час навчання,та практичні навички, що були отримані на таких базах практики, як: Головне юридичне управління Верховної Ради України, Київська міська рада, Центральна виборча комісія України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Головне управління юстиції у місті Києві, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Вищий господарський суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційний суд міста Києва, тощо.

Юридичний інститут успішно втілює в життя спеціально розробленої навчальної програми, які виграли міжнародний грант по лінії ТЕМРUS-ТАСІS, у рамках якої й була відкрита нова магістерська програма «Міжнародне економічне право». Раніше такий грант був отриманий за розробку і втілення в навчальний процес магістерської програми «Правове регулювання економіки». Сума двох грантів складала понад 1 млн. доларів США. До реалізації програми були залучені юридичні факультети з університетів Марбурга (Німеччина), Неаполя (Італія), Відня (Австрія) та Ньюкасла (Великобританія).

Слід відмітити, що міжнародне співробітництво інституту отримує свій подальший розвиток. Зокрема, у 2010 р. підписаний та реалізується договір про співпрацю нашого інституту із юридичним інститутом Центрального університету економіки та фінансів (м. Пекін), а також інститут прийнятий до Всесвітньої асоціації юристів. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» разом з юридичним інститутом є членом Європейської організації публічного права.

Історія інституту

Ще в далекому, колишньому Київському інституті народного господарства, була започаткована юридична освіта з відкриттям правового відділення у складі соціально-економічного факультету (керівник відділення професор В.І. Синайський). Пізніше, у червні 1921 року на його базі було створено соціально-правовий (юридичний) факультет з відділеннями: судовим, адміністративним, охорони праці і соціального забезпечення та соціологічним. Першим деканом юридичного факультету був професор В.І. Бошко. На факультеті працювали відомі вчені-юристи, професори Р.Н. Бабун, М.О. Бебутов-Чельцов, О.М. Гуляєв, Є.І. Кельман, А.К. Мітюков, М.І. Мітіліно, М.М. Паше-Озерський, М.М. Тавтоліс, В.Т. Яновський.

З 1927 року основним завданням юридичного факультету була підготовка юрисконсультів для підприємств, організацій та установ. Він профункціонував лише до жовтня 1930 року, у зв'язку з тим, що в Київському університеті був відновлений юридичний факультет, на який пішла працювати значна частина викладачів із КІНГ.

У післявоєнні роки тривалий час підготовка юристів в Україні здійснювалась на юридичних факультетах Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, Львівського університету ім. І.Франка, Одеського університету ім. І.І. Мечнікова, Донецького університету та Харківського юридичного інституту ім. Ф.Дзержинського, який потім був перейменований в Харківську юридичну академію ім. Я.Мудрого. У цих навчальних закладах, які у сфері юридичної освіти в цілому, особлива увага приділялась підготовці судових, слідчо-прокурорських працівників, працівників для роботи в місцевих радах (державно-правова спеціалізація) та ін. Проте незначна увага приділялась підготовці фахівців для народногосподарської сфери. Як правило, на господарсько-правову спеціалізацію відповідних факультетів на той час ішли найбільш слабкі студенти, які не могли бути зараховані за рівнем своїх знань на інші, хоча в цьому і була велика потреба. Так, на кінець 1988 року на підприємствах, об'єднаннях, організаціях і установах України працювало 15 тис. юрисконсультів. У той же час на багатьох із них було немало вакантних посад. Ряд державних комітетів, міністерств, відомств скорочуючи свій управлінський апарат, якщо не зовсім ліквідували юридичні служби, то значно їх звузили, доводячи їх чисельність до однієї-двох осіб. Без власної юридичної служби на той час залишилось немало підприємств, організацій, установ.

Водночас, корінна перебудова управління економікою, нові умови господарювання поставили питання про радикальний перегляд у сфері юридичної освіти та підготовки юристів, які б могли працювати в сфері народного господарства. Саме тоді професор В.Ф. Опришко виступив з проблемною статтею в газеті «Правда України», в якій підняв питання про необхідність створення юридичного факультету при Київському інституті народного господарства ім. Д. Коротченка та в інших економічних вузах. Ішлося про кадрове забезпечення правової реформи, створення чіткої системи добору, підготовки, виховання і перепідготовки юридичних кадрів, які б направлялись на роботу в Ради народних депутатів, народне господарство, міліцію та інші правоохоронні органи. Особливо почала зростати потреба в юридичних кадрах для народногосподарської сфери, адже в умовах економічної реформи, зміцнення договірної дисципліни значно зросла потреба захисту прав підприємств, прав та інтересів членів трудових колективів. Слід було підвищити роль юридичних служб від підприємства, об'єднання до міністерства або ж державного комітету.

Вирішуючи питання про відродження юридичної освіти у КІНГу, перш за все потрібно було розробити концепцію і відповідну навчальну програму з підготовки фахівців-юристів, спроможних вирішити будь-які правові питання в різних ланках економічної сфери. Такий варіант концепції було підготовлено на кафедрі правознавства і розглянуто Вченою радою університету 24 червня 1993 року. Були схвалені її основні положення. Крім того, були розроблені першочергові заходи щодо організації навчання студентів за спеціальністю «Правознавство», у межах господарсько-правової спеціалізації.

Пропозицію про відкриття спеціальності та юридичного факультету було підтримано Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України. Кафедрою правознавства було розроблено експериментальну програму по підготовці юристів господарсько-правової спеціалізації, яку було схвалено Міністерством освіти України. Особливістю цієї програми було те, що вона передбачала вивчення не лише юридичних, а й економічних курсів у співвідношенні 70 % і 30 %. У процесі її реалізації виникла необхідність у відповідному коригуванні цього співвідношення. Нині воно становить 80 % і 20 %. Міністерство дало дозвіл розпочати підготовку цих фахівців з 1993 року (спочатку чисельністю 50 чоловік). Потім чисельністю поступово збільшувалась.

Враховуючи те, що в 1993 році не було відповідної матеріально-технічної бази для створення окремого юридичного факультету, було вирішено відкрити підготовку юристів за цією спеціальністю на факультеті міжнародної економіки з 1993 року. Це рішення зумовило необхідність внесення змін і до самої назви цього факультету, який став називатися факультетом міжнародної економіки і права. У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету.

Незвичайний для КНЕУ, однак гармонійно вписаний у структуру університету, юридичний факультет, безсумнівно, є справжнім відродженням правничого факультету 1920-х років.

Спеціальність «Правознавство» на юридичному факультеті Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на магістерському рівні підготовки сьогодні передбачає чотири магістерські програми: «Правове регулювання економіки», «Міжнародне економічне право», «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності».

Контактна інформація

Інспектори денної форми навчання    тел. 489-09-54.

Інспектори заочної форма навчання тел. 489-09-40.
 

Графік роботи:
Понеділок - Четвер 8.30 - 16.30. Обідня перерва 13.15-14.15.
П'ятниця 8.30-15.30. Обідня перерва 13.15-14.15.

Офіційна сторінка факультету на  https://www.facebook.com/lawfacultykneu/

Адреса: 5-й корпус КНЕУ Адреса: м. Київ вул.Мельникова, 81.
e-mail: ji_kneu@ukr.net
jf@kneu.edu.ua