Юридичний інститут

   

Юридичний інститут – структурний підрозділ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, створений для реалізації освітніх і науково-дослідних завдань вищої правничої школи України.

Юридичний інститут – це не тільки місце підготовки сучасних кадрів – висококваліфікованих правників (адже наш інститут дозволяє отримати знання на перетині економіки та права, що суттєво розширює можливості працевлаштування випускників), а й установа, де формується еліта нації, а також твориться сучасна юридична наука.

 

 

Положення про інститут ⬅️

Детальніше про інститут »

Історія інституту

Ще в далекому, колишньому Київському інституті народного господарства, була започаткована юридична освіта з відкриттям правового відділення у складі соціально-економічного факультету (керівник відділення професор В.І. Синайський). Пізніше, у червні 1921 року на його базі було створено соціально-правовий (юридичний) факультет з відділеннями: судовим, адміністративним, охорони праці і соціального забезпечення та соціологічним. Першим деканом юридичного факультету був професор В.І. Бошко. На факультеті працювали відомі вчені-юристи, професори Р.Н. Бабун, М.О. Бебутов-Чельцов, О.М. Гуляєв, Є.І. Кельман, А.К. Мітюков, М.І. Мітіліно, М.М. Паше-Озерський, М.М. Тавтоліс, В.Т. Яновський.

З 1927 року основним завданням юридичного факультету була підготовка юрисконсультів для підприємств, організацій та установ. Він профункціонував лише до жовтня 1930 року, у зв'язку з тим, що в Київському університеті був відновлений юридичний факультет, на який пішла працювати значна частина викладачів із КІНГ.

У післявоєнні роки тривалий час підготовка юристів в Україні здійснювалась на юридичних факультетах Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, Львівського університету ім. І. Франка, Одеського університету ім. І.І. Мечнікова, Донецького університету та Харківського юридичного інституту ім. Ф. Дзержинського, який потім був перейменований в Харківську юридичну академію ім. Я. Мудрого. У цих навчальних закладах, як і у сфері юридичної освіти в цілому, особлива увага приділялась підготовці судових, слідчо-прокурорських працівників, працівників для роботи в місцевих радах (державно-правова спеціалізація) та ін. Проте незначна увага приділялась підготовці фахівців для народногосподарської сфери. Як правило, на господарсько-правову спеціалізацію відповідних факультетів на той час ішли найбільш слабкі студенти, які не могли бути зараховані за рівнем своїх знань на інші, хоча у таких спеціалістах була велика потреба. Так, на кінець 1988 року на підприємствах, в організаціях і установах України працювало 15 тис. юрисконсультів. У той же час на багатьох із них було немало вакантних посад. Ряд державних комітетів, міністерств, відомств скорочуючи свій управлінський апарат, якщо не зовсім ліквідували юридичні служби, то значно їх звузили, доводячи їх чисельність до однієї-двох осіб. Без власної юридичної служби на той час залишилось немало підприємств, організацій, установ.

Водночас, корінна перебудова управління економікою, нові умови господарювання поставили питання про радикальний перегляд існуючих підходів у сфері юридичної освіти та підготовки юристів, які б могли працювати в народному господарстві. Саме тоді професор В.Ф. Опришко виступив з проблемною статтею в газеті «Правда України», в якій підняв питання про необхідність створення юридичного факультету при Київському інституті народного господарства ім. Д. Коротченка та в інших економічних вузах. Ішлося про кадрове забезпечення правової реформи, створення чіткої системи добору, підготовки, виховання і перепідготовки юридичних кадрів, які б направлялись на роботу в ради народних депутатів, народне господарство, міліцію та інші правоохоронні органи. Особливо почала зростати потреба в юридичних кадрах для народногосподарської сфери, адже в умовах економічної реформи, зміцнення договірної дисципліни значно зросла потреба захисту прав підприємств, прав та інтересів членів трудових колективів. Слід було підвищити роль юридичних служб від підприємства, об'єднання до міністерства або ж державного комітету.

Вирішуючи питання про відродження юридичної освіти у КІНГу, перш за все потрібно було розробити концепцію і відповідну навчальну програму з підготовки фахівців-юристів, спроможних вирішити будь-які правові питання в різних ланках економічної сфери. Такий варіант концепції було підготовлено на кафедрі правознавства і розглянуто Вченою радою університету 24 червня 1993 року. Були схвалені її основні положення. Крім того, були розроблені першочергові заходи щодо організації навчання студентів за спеціальністю  «Правознавство», у межах господарсько-правової спеціалізації.

Пропозицію про відкриття спеціальності та юридичного факультету було підтримано Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України. Кафедрою правознавства було розроблено експериментальну програму по підготовці юристів господарсько-правової спеціалізації, яку було схвалено Міністерством освіти України. Особливістю цієї програми було те, що вона передбачала вивчення не лише юридичних, а й економічних курсів у співвідношенні 70 % і 30 %. Міністерство дало дозвіл розпочати підготовку цих фахівців з 1993 року (спочатку чисельністю 50 чоловік). Потім чисельність поступово збільшувалась.

Враховуючи те, що в 1993 році не було відповідної матеріально-технічної бази для створення окремого юридичного факультету, було вирішено відкрити підготовку юристів за цією спеціальністю на факультеті міжнародної економіки. Це рішення зумовило необхідність внесення змін і до самої назви цього факультету, який став називатися факультетом міжнародної економіки і права.

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був підписаний наказ про створення у складі КНЕУ юридичного факультету.

У різні роки деканами факультету працювали професори Опришко В.Ф., Солдатенко О.В., Шульженко Ф.П., Колодій А.М.

Наказом ректора Університету з 1 квітня 2017 року юридичний факультет реорганізовано у навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нині -  навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Сьогодні директором юридичного інституту є Кожура Людмила Олександрівна, доктор юридичних наук, професор.

Наразі у забезпеченні навчального процесу на восьми кафедрах інституту працюють  97 викладачів, у тому числі 15 докторів наук та 67 кандидатів наук. Якісний склад викладачів постійно підвищується завдяки функціонуванню при інституті спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Незвичайний для КНЕУ, однак гармонійно вписаний у структуру університету, юридичний інститут є справжнім відродженням правничого факультету 1920-х років, який, безсумнівно, є запорукою юридичної освіти вищого ґатунку та успішного майбутнього його випускників.