Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри здійснювалась протягом 2016-2017 н. р. по декількох напрямах, об’єднаних спільною темою «Цивілізаційний вибір України: історія сучасність, пенрспективи» (державний реєстраційний номер 0116U001383), керівник - д.політ.н., проф.  Дудко І.Д. До досліджень в межах цієї кафедральної теми залучені всі викладачі кафедри.

Конкретизованими напрямками дослідницькоїроботи викладачів кафедри політичної історії є:

 •      Суспільно-політичні процеси в Україні на етапі підписання Угоди про асоціацію з ЄС та Революції Гідності;
 •      Процес інтеграції Криму з Україною у першій половині 1950-х рр.;
 •      Правобережна Україна у європейській політиці другої третинт XVIIIст (безпековий вимір);
 •      Міжконфесійні відносини в Україні на сучасному етапі;
 •      Міжнародні відносини і зовнішня політика у ХІХ-ХХІ ст. і Україна;
 •      Українська культура як ключовий чинник самореалізації суспільства України;
 •      Українська інтелігенція та її роль у суспільно-політичних процесах ХІХ-ХХ ст.;
 •      Політика українських національних урядів 1917-1920 рр. у сфері зовнішньої політики і державної безпеки;
 •      Традиції українського меценатства і українське суспільство на рубежі ХІХ-ХХ ст.;
 •      Сільська інтелігенція Чернігівщини у 1920-1930-ті рр.;
 •      Проблеми на шляху модернізації української освіти на сучасному етапі й шляхи їх подолання;
 •      Основні чинники трансформації освітньої сфери у глобальному просторі;
 •      Основні чинники євроінтеграційних перспектив України;
 •      Право і економіка тюрків у період раннього Середньовіччя.

Наукові розробки викладачів кафедри знайшли висвітлення в наукових статтях, виступах наміжнародних, всеукраїнських наукових та науково-методичних  конференціях з подальшою публікацією тез. Співробітниками кафедри в рамках відзначення 25-ї річниці Незалежності України підготовано і проведено 28 жовтня 2016 року Всеукраїнський круглий стіл за участі закордонних учасників «Україна за 25 років Незалежності: громади, політичний плюралізм, суспільство». 15 червня 2017 р. проведено  Міжнародний круглий стіл, присвячений 150-річчю з дня народження М.Довнар-Запольського та 110-річниці ДВНЗ КНЕУ «М.Довнар-Запольський – історик, державний діяч, фундатор економічної освіти в Україні».

 Відповідно до проблематики дослідження викладачі кафедри залучались до підготовки відгуків на автореферати дисертацій, опонування дисертаційних робіт. Окремі викладачі кафедри (зокрема, д. політ. наук Дудко І. Д., д. і. н. Зайцева З. І.) здійснювали наукове керівництво аспірантами і пошукачами наукових ступенів.

Професор Дудко І. Д. у своїх працях протягом року присвятила увагу проблемам сучасних міжнародних відносин, зовнішньополітичних орієнтирів США за республіканську адміністрацію Д.Трампа, проблемам безпекової стратегії України.

Професор Зайцева З. І. у своїх працях розкриває актуальні аспекти наукової і суспільно-політичної діяльності української інтелігенції на рубежі ХІХ-ХХ ст., а також проблемам інституціоналізації української науки.

Доцент Погорєлова І.С. розглядає проблеми міжнародних відносин в районі АТР, політики адміністрації США щодо АТР.

Доцент Сацький П. В. у своїх публікаціях досліджував проблеми економіки і права тюркських держав у період раннього Середньовіччя, процес соціально-економічної інтеграції Криму з Україною у першій половині 1950-х рр., проблеми політики українських національних урядів 1917-1920 рр. у сфері міжнародних відносин і безпеки; проблеми розвитку Правобережної України у вимірі безпекової політики Європи в другій третині XVIIIст.

Доцент Ніколаєва Т.М. розглядає питання участі українських підприємців др. пол. ХІХ ст. в культурному і суспільно-політичному житті України; проблеми політики РФ на сучасному етапі у сфері історичної пам’яті як засобу інформаційної війни.

Асистент Топчій О.С. вивчає проблеми інтелігенції Чернігівщини в 1920-30-ті рр.

Актуальність проблем дослідження підтверджується їх цитуванням через інтернет платформу Google Академія, де на сьогодні зареєстровані всі викладачі кафедри. Здійснюється поповнення репозитарію ДВНЗ КНЕУ науковим доробком викладачів кафедри. Зокрема, у Інституційному репозитарії розміщено роботи Дудко І. Д., Зайцевої З. І., Сацького П. В., Погорєлової І. С., Довганик Н. М., Якубенко Н. Т., Топчія О. С.

Невід’ємною складовою наукових здобутків кафедри є доробок Інституту історії українського суспільства (ІІУС), який функціонує в межах наукового парку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Основу кадрового забезпечення Інституту складають викладачі кафедри політичної історії.

На засадах ІІУС готується збірник наукових праць «Історико-політичні студії». Протягом 2016/17 н. р. було видано п’ятий і шостий випуски. Підготовлено документи щодо реєстрації збірника в переліку фахових МОН України.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри в 2015-2016 н. р. став доробок у написанні колективних монографійта навчальних посібників: Сацький П. Правобережна Україна у безпековому вимірі Європи другої третини XVIII ст. / П. Сацький // На варті Батьківщини: безпековий вимір українського державотворення другої третини XVIII ст. [передмова В. С. Грицака; авт. кол.: В. Омельчук та ін.]. – К.: Прометей, 2017. – С. 73-99.;Шевчук О.В., Погорєлова І.С., Вовчук Л.А. Зовнішня політика країн АТР (1945-2000 рр.): Навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 292 с.

Наукові публікації, у тому числі у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних та фахових виданнях. За 2016-2017 н. р. викладачами кафедри опубліковано 35 позицій наукових матеріалів (наукові статті, матеріали та тези виступів на наукових конференціях): загальним обсягом до 22,5 друк. арк.

Викладачі кафедри (д.політ.н., доц. Дудко І.Д., д.і.н., проф. Зайцева З.І.) здійснюють наукове керівництво з підготовки дисертаційних робіт пошукачів наукового ступеня та є членами Вчених рад. Зайцева З. І. -  з історії України при Черкаському державному технологічному університеті; Дудко І. Д. -  з політичних проблем міжнародних систем і глобального розвиткупри Дипломатичній академії України при МЗС України.

Остання редакція: 05.07.17