Юридичний інститут

Кафедра політичної історії

Кафедра політичної історії як підрозділ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціалізується на дослідженні і викладанні значного спектру нормативних і вибіркових історичних наук. Провідний напрям наукового дослідження – історико-політичні проблеми становлення і розвитку українського суспільства від найдавніших часів до сучасності у вимірі європейського цивілізаційного процесу, світових міжнародних і міждержавних відносин.

Персонал кафедри забезпечує навчальний процес на всіх факультетах університету з нормативних наук бакалаврського циклу «Історія українського суспільства», «Історія європейської цивілізації» та  вибіркових дисциплін бакалаврського циклу , «Історія і культура Києва», Історія світової культури».

Професорсько-викладацький склад кафедри (11штатних осіб) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 2 доктори наук (д.політ.н., професор, завідувач кафедри Дудко І.Д.; д.і.н., професор Зайцева З.І.), 8 кандидатів наук (к.і.н., доцент Довганик Н.М.; к.і.н., доцент Маманчук О.І.; к.і.н., доцент Назарчук О.М; к.і.н., доцент  Ніколаєва Т.М.; к.і.н., доцент Обметко О.М.; к.і.н., доцент Погорєлова І.С., к.і.н., доцент Сацький П.В.; к.і.н., доцент Якубенко Н.Т.),  асистент, що має відповідну фахову підготовку, – Топчій О.С.

Кафедра орієнтована на виконання значного обсягу наукової, навчально-методичної, виховної роботи. За наказом ректора Університету від  15 травня 2012 р.на підставі Ухвали Вченої ради від 26 квітня 2012 р. на кафедрі створено Інститут історії українського суспільства як складової Наукового парку ДВНЗ КНЕУ. Кафедра виступила ініціатором заснування в Університеті збірника наукових праць «Історико-політичні студії». Кафедра підтримує й розвиває наукові й організаційні зв’язки з іншими підрозділами університету, а також навчальними і науковими центрами України: історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститутом історії України НАН України, Дипломатичною академією України МЗС України, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Чорноморським державним університетом імені Петра Могили.

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Кафедра політичної історії функціонує в Київському національному економічному університеті з 1990 р., утворившись на організаційних засадах колишньої кафедри історії КПРС. Трансформаційні процеси, пов’язані з кафедрою, зумовлювалися перебудовчими процесами в СРСР, а надалі – від 1991 р. – процесами розбудови незалежної Української держави.

Складні завдання переосмислення історичного минулого як світового, так і національного масштабу з опрацюванням принципово нових дисциплін історичного напрямку здійснювались на кафедрі під керівництвом к.і.н., професора В.Ф.Салабая, який очолював кафедру з травня 1987 р. по липень 2009 р. Значний внесок у  розвиток кафедри за нових історичних умов зробили на етапі 1990-х  її ветерани –  професори Я.А.Титаренко, А.О.Суярко; доценти: В.А.Сліпченко, Л.О.Титаренко, О.Ф.Яхно, а також молоде на той час покоління викладачів – доценти  М.П.Чуб, О.І.Маманчук, Н.М.Довганик, А.М.Олійниченко, І.Д.Дудко. Від поповнення кафедри новими кадрами протягом 2000-х рр.  помітне місце серед її штату посіли як досвідчені спеціалісти –  доцент (від 2007 р. професор) З.І. Зайцева, доценти Н.Т. Якубенко, Т.М.Ніколаєва, так і молоді викладачі, на сьогодні доценти – О.М.Обметко, П.В.Сацький, О.М.Назарчук. Завдяки творчим зусиллям професорсько-викладацького складу кафедрі вдалося забезпечити історико-гуманітарну складову навчального процесу відповідно до вимог нового часу, завдань підготовки високоосвічених фахівців, що відповідають потребам розвитку незалежної України.

В вересні 2009 р. на посаду завідувача кафедри обрано доктора політичних наук, доцента кафедри І.Д.Дудко. Персонал кафедри поповнився молодими фахівцями: к.і.н., ст.викладачем І.С. Погорєловою, асистентами  О.С.Топчієм, Є.В.Ханом.

Протягом 1990- 2009 рр. кафедра забезпечувала викладання нормативної дисципліни «Політична історія ХХ ст.». Після 1991 р. до кола дисциплін, які викладались кафедрою, було додано в якості нормативної та вибіркової (для окремих спеціальностей)  дисципліну «Історія України», а з 2005 р – вибіркову дисципліну – «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.». Від початку 2009-2010 навчального року відповідно до наказу МОН України професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативної дисципліни  «Історія українського суспільства», а з 2010-2011 навчального року – вибіркової дисципліни – «Історія європейської цивілізації».

На сьогодні кафедра політичної історії –  це творчий, різновіковий і водночас потенційно перспективний колектив, спроможний вирішувати складні завдання наукового, навчально-методичного і виховного характеру. Серед принципів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри – викладання історичних дисциплін з урахуванням найновіших підходів і здобутків української історичної науки, вдосконалення навчального процесу шляхом застосування інноваційних технологій,  науковий пошук, підвищення фахового рівня, доброзичливі відносини як між викладачами, так і між викладачами і студентською аудиторією як партнерськими сторонами навчального процесу.

Дисципліни бакалаврського рівня
Історія європейської цивілізації

Метою опанування науки є набуття фактичних знань з основ історії, політичного, соціокультурного, релігійного розвитку європейського суспільства; формування світосприйняття щодо європейської цивілізації як цілісного і водночас багатополюсного, багатоаспектного явища існуючої світ-системи, що визначає загальні і водночас специфічні риси розвитку європейських країн, соціально-економічних і політичних систем, тенденцій культурного розвитку європейських народів.

Історія української культури

Історія української культури відіграє вагому роль у формуванні цілісної особистості та професіоналів своєї спеціальності, що не можливо без всестороннього розвитку. Студенти мають опанувати набір знань, які дозволять їм орієнтуватися в культурній типології, характерній для сучасної України, умови, в яких відбувався процес її формування.

Історія українського суспільства

Метою науки є формування системи теоретичних знань щодо тенденцій становлення і розвитку українського суспільства; надання знань про сутність, об’єктивну обумовленість, взаємозв’язок та взаємозалежність соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, які характеризували суспільство України протягом найбільш важливих етапів  її історичного розвитку та зумовлюють специфіку соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного розвитку українського суспільства на сучасному етапі.

Історія України

Історія України посідає важливе місце у формуванні молодого громадянина нашої держави. Вивчення даної науки відкриває перед студентами можливостей виявити історичну спадковість й обумовленість соціальних тенденцій сучасності, знайти пояснення багатьом явищам нашого часу. Це дасть їм можливість адекватно оцінювати теперішню соціально-політичну ситуацію, включаючи і оцінку через призму власного місця і ролі в суспільстві, виявлення свого життєвого шляху, можливостей для власної самореалізації.

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.

Метою навчальної дисципліни є розкриття основних тенденцій розвитку  світової політики та особливостей міжнародних відносин в різні  періоди історії сучасного світу;  вироблення навичків аналізу міжнародних відносин з урахуванням історичного досвіду, факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, національних інтересів кожного суб’єкта міжнародних відносин; отримання знань щодо основних теорій, доктрин світової політики, загальної проблематики системи міжнародних відносин в різні періоди історії ХХ – початку ХХІ ст.

Історія і культура Києва
Історія світової культури
Розклад занять викладачів
Контактна інформація

Адреса:
м.Київ, вул. Мельникова 81-А
каб.305  5 корпус, 3-й поверх

Телефони:
Кафедра 489 09 28

Ст. лаборант кафедри: Сай Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри 205 54 86

e-mail: pol_hist_kneu@ukr.net