Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Запровадження інноваційних технологій викладачами кафедри спрямоване, зокрема, на активне використаннявідео і аудіо матеріалу для супроводу лекцій і семінарських занять потемам дисциплін; використання нових форм реалізації навчального процесу; поєднання викладацького процесу із відвідуванням студентами музеїв та історичних місць, які відображають проблеми лекційного матеріалу і практичних занять. Протягом навчального процесу студенти І-х курсів традиційно відвідують Музей української революції 1917-1921 рр., Національний музей історії України, Музей історії Києва, Історико-меморіальний музей М.Грушевського, музей героїв АТО ДВНЗ КНЕУ, інші.

 В процесі викладання дисциплін кафедри використовувалися такі форми активізації роботи студентів, і зокрема, вироблення ними навичок самостійного системного аналізу історичних явищ: як проблемні лекції, презентаційні лекції і семінари, семінари-колоквіуми, семінари-дискусії та інші види навчального процесу.

Набули реалізації інноваційні підходи до активізації навчального процесу, де поряд із загально університетською науковою студентською конференцією, відбувались конференції в межах окремих потоків факультетів по актуальним проблемам історії українського суспільства протягом  2016-2017 н.р.

Цікавою формою є робота 2-х історичних гуртків кафедри:«Цивілізаційні процеси на теренах України: від Трипілля до сучасності», «Історична кінофільмотека радянської доби» 

Внавчальному процесі відбувається використання персональних блогів викладачів, як засобу спілкування із студентами, спрямованого на поглиблене обговорення (проведення дискусії) з проблем історії українського суспільства.

Окремий важливий напрямок навчально-методичної (інноваційної) діяльності кафедри – забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія українського суспільства» в дистанційному режимі (доц. Сацький П.В.), з різноманітними формами роботи: чат-сесії, перегляд відеолекцій, обговорення на форумі питань викладача як модератора і питань студентів по темам науки, обговорення наукових історичних фільмів і передач по проблемам науки, підсумкова тестова перевірка знань студентів.

За результатами інноваціної діяльності за 2016 р. кафедра політичної історії увійшла в перелік 10 кращих кафедр Університету, нагороджена Почесною грамотою.

Серед викладачів Університету відзначено (із нагородженням Почесною грамотою) асистента кафедри Топчія О.С. (Наказ «Про відзначення переможців за результатами інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників у 2016 році» від 27 березня 2017 року)

Важливе місце в роботі викладачів кафедри посідали питання навчально-методичного забезпечення нормативних і вибіркових дисциплін кафедри.

Відповідно до вимог Програми інноваційного розвитку університету на 2016-2020 роки щодо розвитку освітньої діяльності та підвищення її якості,  наказу ректора Університету від 12 травня 2016 р. № 368 «Про введення в дію навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, спеціаліст, магістр денної форми навчання», реалізації процесу щодо підготовки і введення в дію навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, спеціаліст, магістр заочної і дистанційної форми  здійсненооновлення навчально-методичної документації.

Протягом ІІ семестру 2016-2017 н.р. здійснено інтеграцію кафедри до новоствореного Юридичного інституту як структурної складової ДВНЗ КНЕУ та окреслено перспективи подальшого розвитку наукової, науково-методичної, виховної роботи кафедри через реалізацію нових освітніх програм. Було розроблено сертифікаційну програму та документацію щодо відкриття спеціалізації «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності» (спеціальність «Право»)за ступенем вищої освіти бакалавр. Сертифікаційна програма затверджена Вченою радою ДВНЗ КНЕУ 25.05.2017 р.

 

Остання редакція: 05.07.17