Юридичний інститут

Круглий стіл «Правничі студії імені Василя Івановича Синайського: право корпорацій»12 Березня 2021р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Правничі студії імені Василя Івановича Синайського: право корпорацій»,який відбудеться7 квітня 2021 р.

До участі запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та наукових установ, інші фахівці, що зацікавлені у розвитку сучасної юридичної науки.

Для участі в роботі круглого столупросимо у строк до5 квітня 2021 р. надіслати заявку про участь і тези наукового повідомлення на електронну адресу mvb1@kneu.edu.ua

За результатами роботи круглого столу передбачається видання електронного збірника матеріалів, який буде розміщено  на офіційній веб-сторінці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Організаційних внесків за участь у круглому столі не передбачається. Форма участі – очна.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса: вул. Ю. Іллєнка, буд. 81,       м. Київ, 04050

Контактний телефон:(044) 205 54 84

Email: mvb1@kneu.edu.ua

 

Вимоги до ОФОРМЛЕННЯ тез

НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ:

Відповідальність за якість та зміст наукових повідомлень несе автор. 

  • Тези мають бути підготовлені українською мовою; обсягом 3-4 сторінки тексту, формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал1,5; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Назви файлів мають відповідати прізвищу автора: Шевченко_тези; Шевченко_заявка.

 

 

  • Послідовність розміщення інформації у науковому повідомленні: прізвище та ініціали автора(ів); статус (студент, аспірант тощо, заклад вищої освіти, наукова установа, місце роботи (шрифт – напівжирний курсив); тема наукового повідомлення (великі літери, шрифт – напівжирний); текст повідомлення, список використаних джерел. Для здобувачів вищої освіти в кінці тексту слід вказати відомості про наукового керівника (ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи – повна назва організації).

Зразок оформлення НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ:

Шевченко П. І.,

студент магістерського рівня вищої освіти,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Проблеми правового РЕЖИМУ МАЙНА ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

Використані джерела оформляються наприкінці тексту під назвою «Список використаних джерел» за методом наскрізної нумерації (не більше п’яти джерел). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела у списку та номера сторінки (сторінок); наприклад: [5, с. 56].

Список використаних джерел:

1. Марченко В. Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні. Адміністративне право і процес. 2017. № 2. С.136-143.

3. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права Постанову ВР № 582–XII від 25.12.90р. Набуття чинності для України: 25 жовтня 1991 р. – Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_086

Бібліографічний опис джерел оформлюється  відповідно до  Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Круглий стіл

 

«ПРАВНИЧІ  СТУДІЇ  ІМЕНІ 

ВАСИЛЯ  ІВАНОВИЧА  СИНАЙСЬКОГО:

ПРАВО  КОРПОРАЦІЙ»

 

м. Київ, 7 квітня 2021 року

 

 

Заявка

 

Прізвище, ім'я,

по батькові

Шевченко Петро Іванович

Науковий ступінь

 

кандидат юридичних наук

Вчене звання

 

доцент

Місце роботи (повна назва організації)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Посада

доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Контактний телефон,

 e-mail

 

050 157 39 77

shevchenko@ukr.net

Повна назва доповіді

Проблеми правового режиму майна виробничого кооперативу

Відомості про наукового керівника (ПІП, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи)