Юридичний інститут

Якісний склад науково-педагогічних працівників

Таблиця 9.2.

Якісний склад кафедри підприємницького та корпоративного права, відповідальної за підготовку  здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правознавство» спеціальності 081 «Право»

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Шимон

Світлана

Іванівна

Завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (1992, правознавство, юрист)

Доктор юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)»,

доцент кафедри правового регулювання економіки

Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва (16);

Торгівельне право (16)

1. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних  правовідносин : монографія / С.  І. Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

2. Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини /
С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2017. - № 16. -
С. 171-180.

3. Шимон С. І. Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2016. - № 15. - С. 105-116.

4. Шимон С. І. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 8. – С. 36–41.

5. Shymon S. I.The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and PracticeOdesa national University Herald. Series: Jurisprudence. Volume 20.  Issue 1 (26). 2015. –  P. 93–104.

1 монографія, 23 статті у фахових виданнях,   участь у 14 конференціях з наданням тез,  підготовлено: 3 кандидата юридичних наук, керівництво 3 аспірантами, офіційне опонування 17 дисертацій, заступникГоловиредакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», керівництво 25 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

Національна академія прокуратури України, диплом доктора наук
ДД № 004076, МОН України,

«Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)», 25.02.2015

Балюк

Ірина

Анатоліївна

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (1986, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і  процес; фінансове право; інформаційне право,

«Адміністративно-правові засади державного регулювання діяльності кооперативів в Україні»

 

Правове регулювання господарської діяльності (32);

Вирішення комерційних спорів (16)

 

1. Балюк И. А. Деятельность Международного кооперативного альянса и правовое регулирование деятельности  кооперативов Украины / И. А. Балюк //  Legea şi viaţa : Publicatie stiintifico-practica – 2013. – № 8.– С. 63–66.

2. Балюк І. А. Питання участі

некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах /
І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 14.  – 126–136.

3. Балюк І. А. Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 15.  –  117–128.

4. Балюк І. Процесуальний статус учасників господарського судочинства / Ірина Балюк // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 4. vydání. S. 206-211.

5. Балюк І. А. Перекладач у господарському та інших судових процесах України /
І. А. Балюк // Порівняльно-аналітичне право. [Електронний ресурс]   – 2016  – № 3  –
С. 89-92.

1  монографія, 5 статтей у фахових виданнях, участь у 8 конференціях з наданням тез, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Борсук

Наталія

Яківна

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (2001, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

«Аміністративний примус у сфері захисту економічної конкуренції»

 

 

Відпустка по догляду за дитиною

1. Борсук Н. Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні /
Н. Я. Борсук // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 20 - 29.

2. Борсук Н. Принципы определения штрафных санкций за нарушения законодательства Украины о защите экономической конкуренции / Н. Борсук // Legea si viata. - 2015. - № 11/2 (287). -
С. 32-35.

3. Борсук Н. Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні /
Н. Я. Борсук // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 20 - 29.

4. Борсук Н. Я. Правові засади методології управління об’єктами комунальної власності / Н. Я. Борсук  // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – Ч.2. – С. 20-25.

5. Борсук Н. Я. Критерії ефективного управління комунальною власністю: правовий аспект / Н. Я. Борсук // Наука і правоохорона. – 2014. – № 3(25). – С. 22-27.

16 статтей у фахових виданнях,  участь у 6 конференціях з наданням тез,  керівництво 1 аспірантом  (Додаток А)

НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ114949, «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації», 05.12.2014

Галіахметов

Ігор

Абзалович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Чернігівський державний педагогічний інститут імені
Т. Г. Шевченка

(1995,  вчитель історії та права);

 

2. Київський національний економічний університет (2002,

правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. –Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,

«Підприємство як об’єкт цивільних прав», доцент кафедри правового регулювання економіки

Інвестиційне право (18);

Акціонерне право України

1. Галіахметов І. А. Акультурація муніципального права України /
І. А. Галіахметов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. - 2014. – Вип. 7. – C. 165-175.

2. Галіахметов І. А. Предмет муніципального права України: теоретико-методологічні аспекти / І. А. Галіахметов // Правове регулювання економіки – 2015. – № 5. – С. 7–20.

3. Галіахметов І. А. Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України / І. А. Галіахметов // Історико-політичні студії: збірник науковий праць. – Серія «Політичні науки». – 2016. – № 2 (6). – С. 27–35.

4. Галіахметов І. А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 37–40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/11.pdf.

5. Галіахметов І. А. Колективні суб’єкти муніципального права / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 68–71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/19.pdf.

1 монографія, 12 статтей у фахових виданнях, участь у 4 конференціях з наданням тез, керівництво 22 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації  12 СС 02070884 / 063315 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Григоренко Олена В’ячеславівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій»

 

Підприємницьке право (2);

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Акціонерне право європейських країн

 

1. Рябенко О. В. Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення /  
О. В. Рябенко // Науковий вісник Ужгородського націнального університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 30 (1). –
С. 148-151.

2. Рябенко Е. Законодательства стран мира о правовом регулировании отношений в сфере репродуктивной медицины /  Е. Рябенко // Legea si Viata (республіка Молдова). – 2015. - № 2. - С. 87-91.

3. Рябенко О. В. Деякі юридичні аспекти «репродуктивного туризму» / О. В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. – Том 1. - С. 145-149.

4. Рябенко О. В. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства / О. В. Рябенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – №17. – Том 2.- С. 35-38.

5. Григоренко О. В. Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій /
О. В. Григоренко // Право и суспільство. – 2016. – № 3. - С. 46-51.

7 статтей у фахових виданнях,  участь у 6 конференціях з наданням тез, керівництво 7 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, диплом кандидата наук ДК № 040672, МОН України, «Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій»,  28.02.2017

 

 

Дзяхар

Галина

Іванівна

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2009, правознавство, магістр права)

не має

Господарське процесуальне право;

Земельне право;

Правове регулювання господарської діяльності;

Правове регулювання економіки;

Господарське право

 

1. Дзяхар Г. І. Законодавство, що регулює господарську діяльність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС /
Г. І. Дзяхар // Атуальні питання публічного та приватного права. - 2013. - № 1. - С. 67-70.

2. Дзяхар Г. І. Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання /                     Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки. - 2015. - № 15. - С. 192-202.

3. Дзяхар Г. І. Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності у нафтогазовій галузі України / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Випуск 41. –Т. 1 – С. 153-157.

4. Дзяхар Г. І. Поняття, юридична природа та види договору факторингу України /
 Г. І. Дзяхар // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 83-88.

5. Дзяхар Г. І. Вирішення земельних спорів господарськими судами / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017. –№ 27. – С. 111-117.

1 монографія, 5 статтей у фахових виданнях, участь у 2 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 5 студентів (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

   Дядюк

Анастасія Леонідівна

Доцент

кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2005, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04. – Господарське право, господарсько-процесуальне право, «Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання»

Господарське право;

Правове регулювання туристичної діяльності (16);

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Правове регулювання економіки (18)

1. Дядюк А. Л. Особливості дистанційної форми юридичної освіти / А. Л. Дядюк // Тези науково-методологічних робіт за результатами міжнародного науково-педагогічного стажування на тему: « Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (Братислава, Словацька Республіка, 10-13 серпня 2016 р.) – Братислава: Вид-во Пан-Європейського ун-ту, 2016. – С. 51-54.

Участь у 1 конференції з наданням тез, керівництво 7 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/001560-17, «Господарсько-правова відповідальність та її подальше вдосконалення в господарському праві», 22.09.2017

Замрига

Артур

Вікторович

 

Доцент  кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013, правознавство, магістр права)

Кандидат економічних наук, 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством,

«Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі рослинництва»

Правове регулювання господарської діяльності  (32);

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу (16)

1. Замрига А. В. Проблеми господарського права в рамках вступу до ЄС / А. В. Замрига // науковий вісник Херсонського державного університету серія: юридичні науки. – 2016. – випуск № 6. -  том 1.– С. 140–144.

2. Замрига А. В. Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України / А. В. Замрига // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 15.  – 2015. – С. 202-214.

3. Замрига А. В. Гармонізація українського господарського права та комерційного права країн Європейського Союзу / А. В. Замрига // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – випуск № 44.– С. 117–120.

4. Замрига А. В. Загальні аспекти та перспективи правового регулювання контрактаціїї сільськогосподарської продукції / А. В. Замрига // науковий журнал Право і суспільство. – 2017. – випуск № 3.–
С. 87–91.

5. Замрига А. В. Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення Антитерористичної операції / А. В. Замрига // наукововий журнал Приватне та публічне право. – 2018. – випуск № 1/2018.– С. 45–49.

22 статті у фахових виданнях, участь у 11 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 7 студентів,  керівництво 20 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра психології та педагогіки, свідоцтво про підвищення кваліфікації
12 СПВ № 083937, «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 27.03.2015

 

Зубачова

Ірина

Сергіївна

Асистент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006, правознавство, магістр права)

не має

Відпустка по догляду за дитиною

1. Зубачева И. С. Отдельные правовые проблемы правового обеспечения Верховного Суда Украины / И. С. Зубачева // Международный научно-практический правовой журнал «Legal si Viata».- Молдова. - 2013. -№11/12. - С. 90-95.

2. Зубачова І. С. Теоретичний аспект визначення понять судової влади та судової системи / І. С. Зубачова // Молодий вчений. — 2014. — №10. -   
С. 54-57.

3. Зубачова І. С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні [Текст] / І. С. Зубачова // Молодий вчений. — 2015. — №5. - С. 45-48.

4. Зубачова І. С. Повноваження Верховного Суду України: досвід Європейського Співтовариства / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.- С. 39-41.

5. Зубачова С. І. Історія становлення Конституційного Суду України /
І. С. Зубачова //Сучасне право творення: питання теорії та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 серпня 2017 року) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 15-17.

3 статті у фахових виданнях,  участь у 15 конференціях з наданням тез (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут післядипломної освіти у сфері розробки дистанційних курсів, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 006574,  «Організація дистанційного навчання у системі MOODLE», 26.03.14

 

 

Ільницька

Надіра

Фатехівна

Старший викладач  кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (1999, правознавство, магістр права)

не має

Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання (18);

Правове регулювання господарської діяльності (32);

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу

 

1. Ільницька Н. Ф. Співвідношення понять «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції / Н. Ф. Ільницька // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літ-ри, 2018. – С. 52-55.

2. Ільницька Н. Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України / Н. Ф. Ільницька // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – С. 76-79.

3. Ільницька Н. Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності / Н. Ф. Ільницька // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 29-30 березня 2018 року.- Київ: КНЕУ. – С. 33-36.

Участь у 3 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 2 студентів (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 063346 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Кикоть

Павло Валерійович

Професор  кафедри підприємницького та корпоративного права

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

(1997,  правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук,  12.00.07. – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, «Міністерства в системі органів виконавчої влади України», доцент кафедри правового регулювання економіки

Господарське право (54);

Правове регулювання економіки (20); Правове регулювання господарської діяльності (16)

1. Кикоть П. В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності на території чорнобильської зони / П. В. Кикоть // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. 12. – С.170-172.

2. Кикоть П. В. ««Вільне небо» між Україною та ЄС: удосконалення правового регулювання та лібералізація механізмів державного управління ринку авіаційних перевезень» /
П. В. Кикоть // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 1 (106). – 2018. – С. 351-359.

3. Кикоть П. В. Господарське право – профільна галузь при підготовці юристів - господарників / П. В. Кикоть // Правове регулювання економіки. – Вип. 13. – 2013. – С. 230 - 232.

4. Кикоть П. В. «Порядок стягнення заборгованості за господарськими угодами за умови заперечення контрагентами факту отримання товару, робіт, послуг» /
П. В. Кикоть// Адвокат. – Вип. 4. – 2014. – С.41 - 44.

5. Кикоть П. В. Законодавство, що регулює здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської зони / Г. І. Дзяхар, П. В. Кикоть // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 76-91. (0,5 д.а.)

1 монографія, 4 статті у фахових виданнях, керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Кохановський

Велеонін

Олексійович

 

Старший викладач

кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка, 2015,

правознавство, юрист

не має

Правове регулювання господарської діяльності;

Правове регулювання туристичної

діяльності

 1. Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму як цивільні правовідносини / / Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – Вип. 46. – С. 94–103.
 2. Кохановский В.А. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине // Legea Si Viata. - 2017. - № 1/2 (301). - С. 84-87.
 3. Кохановский В.А. Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма // Legea Si Viata. - 2018. - № 4/2. - С. 85-89.

8 праць у фахових наукових виданнях; 12 повідомлегнь на науково-практичних конференціях.

(Додаток А)

Захист кандидатської дисертації «Зобов’язання у сфері туризму»., 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; Спеціалізована вчена рада в Київсбкому університеті імені Тараса  Шевченка 9 жовтня 2018 р.

 

Кулага

Еліна

Вікторівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Донецький інститут внутрішніх справ Донецького державного університету (2000, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.02. – Конституційне право; муніципальне право, «Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України»

 

Господарське право (54);

Актуальні проблеми господарського права (16)

 

 

 

1. Кулага Е. В. Договірна форма інвестиційної діяльності в Україні /
Е. В. Кулага // Центральноукраїнський правничий часопис. – 2013. - № 1. –
С. 61-70.

2. Кулага Е. В. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні /Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2015. –№ 11. – С. 12-16.

3. Кулага Е. В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні /Е. В. Кулага // Журнал східноє вропейського права. Тhe Journal of Eastern European Law. – 2016. – № 29. – С. 40-46.

4. Кулага Е. В. Окремі питання державного регулювання ціноутворення в Україні / Е. В. Кулага

// Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. - № 3 – С. 23-28.

5. Кулага Е. В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні /Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2017. –  № 6. – С. 158-164.

5 статтей у фахових виданнях, участь у 3 конференціях з наданням тез,  керівництво науковою роботою 2 студентів, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Літошенко

Олена

Святославівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Київський національний економічний університет (1997, інформаційні системи в менеджменті);

 

2. Міжнародний інститут лінгвістики і права (2000, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,  «Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності», доцент кафедри правового регулювання економіки

 

Земельне право (16);

Господарське законодавство (16);

Правове регулювання господарської діяльності

 

1. Літошенко О. С. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства /                              О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №5 (233). –
С. 67-70.

2. Літошенко О. С. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №8 (236). – С. 42-45.

3. Літошенко О. С. Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні / О. С. Літошенко // Історико-політичні студії: збірник наукових праць. – 2016. - № 2 (6). – С. 102-110.

4. Літошенко О. С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8 (246). – С.83-87.

5. Літошенко О. С. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9 (259). – С. 107-110.

7 статтей у фахових виданнях,  участь у 6 конференціях з наданням тез, підготовлено 1 кандидата юридичних наук, керівництво 1 аспірантом, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 050280 -17, «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 28.04. 2017

 

Марченко

Віктор

Борисович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (1996, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків», доцент кафедри господарського та міжнародного права

Правове регулювання економіки (16); Правове регулювання господарської діяльності (16); Господарське процесуальне право (36);

Правове регулювання електронної комерції (16)

1. Марченко В. Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису / В. Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С. 185-188.

2. Марченко В. Б. Адміністративно-правові засоби захисту прав платників податків /
В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. 89–92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2017/26.pdf.

3. Марченко В. Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні / В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. – 2017. – № 2. – С. 136 - 143.

4. Марченко В. Б. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки /
П. В. Діхтієвський, В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. – 2016. –
№ 1. – С. 106–115 (0,5 д.а).

5. Марченко В. Б. Про деякі гарантії прав громадян при укладанні договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / В. Б. Марченко // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні», частина 1. – 5 грудня 2013 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 197 - 198.

4 статті у фахових виданнях, участь у 10  конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 15 студентів, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами  (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 035747 -17, «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 25.04.2017

 

Медведь

Ірина Володимирівна

Старший викладач  кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2000, правознавство, магістр з правового регулювання економіки)

Не має

Відпустка по догляду за дитиною

 

1. Медведь І. В. Економіко-правові проблеми розвитку системи охорони здоров’я  в умовах формування соціальної правової держави // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко,
О. О. Гайдулін та ін.; За заг. ред.
В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка.– К.: КНЕУ, 2006. – С.  118-133.

2. Медведь І. В. Поняття державного управління в умовах сучасних трансформаційних процесів у системі охорони здоров'я України / І. В. Медведь // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки». Випуск 6. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 86 – 100.

1 монографія, участь у 1 конференції з наданням тез (Додаток А)

Відповідно до плану підвищення кваліфікації кафедри правового регулювання економіки заплановано стажування в 3-4 кварталі 2018

Морозова Вероніка Олексіївна

Асистент кафедри підприємницького та корпоративного права

Національний педагогічний університет імені М. П.

Драгоманова (2015, правознавство, магістр права, викладач правознавства)

 

не має

Правове регулювання господарської діяльності;

Корпоративне право;

Господарське право

1. Морозова В. О. Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів /
В. О. Морозова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - Серія 22. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - С. 154 -159.

2. Морозова В. О. Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова //  Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 6. - С. 98-103.

3. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Порівняльно–аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 76–79.

4. Морозова В. О. Поняття інформаційних прав / В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції «Європейська наука ХХІ ст. – 2017» (7–15 травня 2017 р.). – Przemysl: Nauka i studia, 2017. – С. 33–35.

5. Морозова В. О. Інформаційні права фізичної особи у сфері охорони здоров’я в Україні як суб’єктивні цивільні права /
В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції «Передова наука – 2017» (30 квітня – 7 травня 2017 р.).  – Sheffield: Science and Education Ltd, 2017. – С. 37–39.

3 статті у фахових виданнях, участь у 9 конференціях з наданням тез

(Додаток А)

Національний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова, сертифікат про підвищення кваліфікації № 52, «Мультимедійні технології навчання», 23.12.2015

Намясенко

Ольга

Кузьмівна

 

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.02. – Конституційне право; муніципальне право,

«Правовий статус судді Конституційного Суду України»

Відпустка по догляду за дитиною

1. Намясенко О. К. Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів /
О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки. – 2013. – Вип. 13. – С. 146-154.

2. Намясенко О. К. Современная концепция экологических прав и особенности ее реализации в конституционном праве Украины / О. К. Намясенко // Международный научный журнал «ПРОГРЕСС», 2014. – № 3-4. – С. 53-58.

3. Намясенко О. К. Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві /
О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки. – 2014. – Вип. 14. – С. 294 - 305.

4. Намясенко О. К. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства /
О. К. Намясенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 17 - 20.

5.Намясенко О. К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем / О. К. Намясенко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 185-188.

2 монографії, 5 статтей у фахових виданнях, участь у 1 конференції з наданням тез (Додаток А)

НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 114962, тренінг-курси «Викладачі -тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації», 05.12.2014

 

 

 

Орленко

Борис Миколайович

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (2014,  правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04. – Господарське право; господарсько-процесуальне право,

«Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні»

Господарське –процесуальне право (36);

Господарське право

1. Орленко Б. М. Брокерство та дилерство на ринку цінних паперів в Україні та США: порівняльний аналіз / Б. М. Орленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 33. Т.1 – С. 172–177.

2. Орленко Б. М. Форми здійснення дилерської діяльності / Б. М. Орленко // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 1. – С. 177–185.

3. Орленко Б. М. Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку / Б. М. Орленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7 (245). –
С. 37–43.

4. Орленко Б. М. Регулювання дилерської діяльності на окремих товарних ринках в контексті євроінтеграції України /
Б. М. Орленко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1.– С. 70–76.

5. Орленко Б. Н. Правовое регулирование дилерской деятельности в государствах романо-германской и англо-американской правовых систем / Б. Н. Орленко // Молдавский национальный юридический журнал: теория и практика «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2016. – № 5. –
С. 116–121.

6 статтей у фахових виданнях,  участь у 5  конференціях з наданням тез (Додаток А)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

диплом кандидата наук ДК №045774,

«Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні», 01.02.2017

 

Остапович Вячеслав Миколайович

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Львівський медичний інститут  (1996,

лікувальна справа,

лікар);

 

2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

(2008, правознавство, магістр права)

не має

Правове регулювання господарської діяльності;

Правове регулювання економіки

 

1. Остапович В. М. Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання /
В. М. Остапович // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. суспільства ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 143–150.

2. Остапович В. М. Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи /
В. М. Остапович // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юридич. ф-т ; редкол.:
О. В. Солдатенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 15. – С. 35–48.

3. Остапович В. М. Формування компетентностей студентів економічних спеціальностей в процесі викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» на прикладі ліцензування медичної практики як виду господарської діяльності /
В. М. Остапович // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016. — С. 246.

4. Остапович В. М. Інновації у наданні первинної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: адміністративно-правові питання / Остапович В. М. // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.
В. Гетьмана» [та ін.]; оргком.:
Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 147–150.

5. Остапович В. М. Адміністративно-правові аспекти впровадження електронної медицини як важливої складової євроінтеграції та забезпечення  медичною допомогою осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи / Остапович В. М. //Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського господарського та транспортного права : Матеріали VII Міжнародної науково-парктичної конференції (06-07 квітня 2017 р., м. Київ). – К.: КДАВТ, 2017. – С. 371-374.

1 монографія, 2 статті у фахових виданнях,  участь у 5 конференціях з наданням тез (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана», Інститут післядипломної освіти у сфері розробки дистанційних курсів, свідоцтво про підвищення кваліфікації
12 СПВ 006508, «Організація дистанційного навчання у системі  MOODLE», 26.03.14

 

Стефанчук

Марина

Миколаївна

Професор кафедри підприємницького та корпоративного права

Хмельницький інститут регіонального управління та права (1999, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Органи виконавчої влади як сторона у справах адміністративної юрисдикції в Україні)»

 

Основи юридичної клінічної практики (16);

Виконавче провадження;

Актуальні проблеми господарського процесу

1. Стефанчук М. Н. «Правовой статус прокуратуры» vs «правовой статус прокурора»: соотношение понятий в контексте реализации функции представительства интересов гражданина или государства в суде / М. Н. Стефанчук // Legea și viața.- 2015. - № 9/2 (285). - С. 86-89.

2. Стефанчук М. Н. Полномочия прокуратуры вне сферы уголовной юстиции, связанные с представительством интересов гражданина или государства в суде, по законам государств постсоветской правовой системы / М. Н. Стефанчук //  Право.by. - 2015. - № 3. - С. 106-113.

3. Стефанчук М. Н. Европейские стандарты деятельности прокуратуры вне сферы уголовной юстиции / М. Н. Стефанчук // Научные труды «Эділет». - 2015. - № 2. - С. 101-106.

4. Стефанчук М. М. Тектологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції /                               М. М. Стефанчук  // Eurasian Academic Research Journal. - 2016. - № 4 (04). - С. 44-50.

5. Стефанчук М. М. Проблеми застосування нового законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 5. - С. 19-26.

1 монографія, 45 статтей у фахових виданнях, участь у 20 конференціях з наданням тез,  керівництво 1 аспірантом, керівництво 5 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції», 2018

Удовенко

Юлія Олександрівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2008, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук,

12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій»

 

Земельне право (16);

Правове регулювання правочинів із земельними ділянками (16)

1. Шматова Ю. О. Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання реалізації їх повноважень / Ю. О. Шматова // Вісник Запорізького національного університету. -  2013. - № 3. – С. 135- 140.

2. Шматова Ю. О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 14. - С. 305- 316.

3. Шматова Ю. А. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции / Ю.А. Шматова // Legea si Viata. –2015. - № 11 - 3. - С. 134 – 138.

4. Шматова Ю. О. Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. – 2015. - № 15. -
С. 168- 180.

5. Шматова Ю. А. Получение женщинами – участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих / Ю. А. Шматова, Я. Подмогильная // Legea si Viata. –2016. -  №. 7/2. - С. 138 – 141 (05 д.а).

6 статтей у фахових виданнях, участь у 7 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 9 студентів, керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Чернега

Віталій Миколайович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Національний транспортний університет (2011, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Морально-правові принципи в сімейному праві України»

 

Корпоративне право (18);

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Правове регулюваннння економіки (20);

Корпоративні договори; Недоговірні зобов’язанння суб’єктів підприємництва

 

1. Чернега В. М. Відповідність підстав створення сім’ї моральним засадам суспільства / В. М. Чернега // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - 2014. Вип. 26. - С. 162-166.

2. Чернега В. М. Оціночні поняття в сімейному праві України / В. М. Чернега // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 313–317. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_4_55.

3. Чернега В. М.  Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності /
В. М. Чернега // Журнал східноєвропейського права. – 2016. - № 26. С. 86-92.

4. Чернега В. М. Принцип розумності в сімейному праві України / В. М. Чернега // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 46-50. URL: http://lsej.org.ua/1_2017/12.pdf.

5. Чернега В. М. Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України / В. М. Чернега //  Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. -  С. 80-84.

11 статтей у фахових виданнях,  участь у 29 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 17 студентів, керівництво 7 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Національна академія прокуратури України,  диплом кандидата наук
ДК № 030507, МОН України, «Морально-правові принципи в сімейному праві України», 29.09.2015

 

Чихірьов

Володимир

Леонідович

 

Старший викладач  кафедри  підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003, правознавство, магістр права)

не має

Господарське право;

Правове регулювання економіки

1. Чихірьов В. Л. Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні /
В. Л. Чихірьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. - Випуск № 45.- Т1. - С. 123-126.

2. Чихірьов В. Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб /
В. Л. Чихірьов // Конституційно-правові академічні студії. - 2017 . - № 2. - С. 26 -32.

3. Чихірьов В. Л. Актуальні питання юридичної освіти в непрофільних вищих навчальних закладах / В. Л. Чихірьов // Правове регулювання економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах», присвяч. 20-річчю юрид. ф-ту. Відп. ред. В.Ф. Опришко. К.: КНЕУ, 2013. - № 13. - С.119-123.

2 статті у фахових виданнях, участь у 1 конференції з наданням тез, керівництво науковою роботою 3 студентами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 063341 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Шаталова  Лариса Миколаївна

Доцент  кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2007, правознавство,

магістр права)

не має

Правове регулювання господарської діяльності;

Правове регулювання економіки (20);

Бізнес право (18);

Основи юридичної клінічної практики

 

1. Шаталова Л. М. Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту / Л. М. Шаталова // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). - 2016. - № 10 (20), Том 2. - С. 146-151.

2. Шаталова Л. М. Особливості процедури визнання документів про освіту за новим освітнім законодавством: переваги та недоліки / Л. М. Шаталова // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 4. - С. 212-218.

3. Шаталова Л. М. Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Право і суспільство.  - 2017. - № 1. - С. 180-183.

4. Шаталова Л. М. Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України /  
Л. М. Шаталова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. - № 6 . – 
С. 70-77.

5. Шаталова Л. Н. Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика / Л. Н. Шаталова // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». - 2016. -  4. - С. 96-100.

8 статтей у фахових виданнях,  участь у 4 конференціях з наданням тез

(Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», наказ ректора 
№ 241 від 28.03.2013 про направлення на стажування  на ТОВ «РА Сімпл» з 01.04.2013 по 30.06.2013

Особи, які працюють за сумісництвом

Коломієць-Людвіг

Євгенія

Павлівна

Доцент  кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003,

правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04. – Господарське право, господарсько – процесуальне право, «Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні»

 

Підприємницьке право (12);

Теорія корпоративного права

1. Коломиец-Людвиг Е. П. Поглощение субъекта хозяйствования: понятие и механизмы реализации / Е. П. Коломиец-Людвиг // «Закон и жизнь» («Legeasiviata»). - 2013.  - № 10-3. - С. 103-107 http://legeasiviata.in.ua/archive/2013/10/10-3.pdf.

2. Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services (Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики) /
Є. П. Коломієць-Людвіг, А. Ю. Максименко // Правове регулювання економіки. – 2014. – № 14. – С. 62-79 (англ. та укр.мовами)

3. Коломиец-Людвиг Е. П. Правовое регулирование применения некоторых инновационных технологий при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям / Е. П. Коломиец-Людвиг [Електронний ресурс] // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 5. Государство», Пензенский государственный университет, Россия –2013. – №4 (4) – [Режим доступу]: http://esj.pnzgu.ru/page/10090.

4. Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration // I. M. Riepina,                                   K. A. Andriushchenko, E. P. Kolomiyets-Ludwig / Stіedoevropský vistník provіduavýzkum. – CheckRepublic.- 2016. – NR1 (32). – Pd. 43-49.

5. Коломієць-Людвіг Є. П. Клінічні методи викладання права як складова належної професійної підготовки юриста [Текст] /
Є. П. Коломієць-Людвіг // Правове регулювання економіки. – 2013. – № 13. -  С. 175-179.

4 статті у фахових виданнях, участь у 5 конференціях з наданням тез, керівництво 1 аспірантом, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

                 
 

 

Ректор                                                                                                                                Д. Г. Лук’яненко

 

Завідувач кафедри                                                                                                             С. І. Шимон

 

Додаток А

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів):

 

Шимон Світлана Іванівна

Монографії:

1. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних  правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Шимон С. І.Сутнісні ознаки майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин /
С. І. Шимон // Право України. – 2013. –  № 1. – С. 332–337.

2. Шимон С. І.Оборотоздатність майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин/ С. І. Шимон // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –  № 2. – С.60–63.

3. Шимон С. І.Майнова цінність як передумова об’єктоздатності майнового права / С. І. Шимон // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –  № 3. – С. 3–6.

4. Шимон С. И. Определение гражданско–правовой природы факторинга: перипетии украинского законодателя / С. И. Шимон // Мир экономики и права.  Федеральный научно–теоретический журнал. – СПб. – 2012. – № 12. – С. 47–52.

5. Шимон С. И. Сущность корпоративных прав: несколько ремарок к научной дискуссии /
С. И. Шимон //Закон и жизнь. Международный научно–практический правовой журнал. – Кишинев, 2013. – № 7 (259). – С. 35–39.

6. Шимон С. Науково–практична підготовка правознавців у сфері прав дитини в НПУ імені М.П. Драгоманова / Б. Андрусишин, С. Шимон // Юрид. журнал. - 2013. - № 2. – С. 37–42.

7. Шимон С. І. Теоретичні проблеми визначення сутності категорії «майно» в цивільному праві / С. І. Шимон // Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (02). – С. 66–70.

8. Шимон С. І. Проблеми об’єктоздатності окремих забезпечувальних майнових прав вимоги. /С. І. Шимон // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 20. – С. 270–273.

9. Шимон С. И. О гражданско–правовой природе электронных денег / С. И. Шимон // Электронный журнал «Наука. Общество. Государство»  (Рубрика «Частное право»). 2013. – № 3(33) – № статьи 13/3–21. Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/shymon_si_13_3_21.pdf.

10. Шимон С. І. Концепція застави майнових прав у контексті Цивільного кодексу України / С. І. Шимон // Приватне право. – 2013. – № 2. – С. 169–178.

11. Шимон С.И. Уступка права требования, возникающего из акцессорных обязательств, по законодательству Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь / С.И. Шимон // Право.by. – 2014. – № 3. – С. 28 – 34.

12. Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. –  Випуск 28. –  С. 151–158.

13. Шимон С. І. Природа патронату як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. І. Шимон  // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 4. – С. 87–90. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2015/23.pdf.

14. Шимон С. І. Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої незавершене: співвідношення цивілістичних понять / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 6. –  С. 40-46.

15. Правові ознаки шлюбу за сімейним законодавством України / С. І. Шимон // Вісник Запорізького університету. – 2015. – № 3. – С. 39–44.

16. Шимон С. І. Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 7. – С. 47–52.

17. Шимон С. І. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 8. – С. 36–41.

18. Shymon S. I.The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and PracticeOdesa national University Herald. Series: Jurisprudence. Volume 20.  Issue 1 (26). 2015. –  P. 93–104.

19. Шимон С. І. Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. –  Випуск 29. – С. 61 - 69.

20. Шимон С. І. Термінологічні проблеми категорії «майнові права» у світлі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод // С. І. Шимон // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 2. – C. 52-59

21. Шимон С. І. Наукова база для трансформації правової системи України /
Б. І. Андрусишин, Р. В. Губань, С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2015. –  Вип. 29. – С. 157-159. 

22. Шимон С. І. Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2016. - № 15. С. 105-116.

23. Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини /
С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2017. - № 16. - С. 171-180.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Шимон С. І.«Безтілесні» об’єкти в контексті концепції права власності/ С. І. Шимон  //Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково–практичної конференції : у двох томах, Киіїв, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 172–176.

2. Шимон С. І.Принцип належного та реального виконання в зобов’язаннях, об’єктом яких є майнові права/ С. І. Шимон // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез  Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький,  23–24 листопада 2012 року) : у 4–х частинах.  – Частина третя.  – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. – С. 238–240.

3. Шимон С. И. Уступка имущественного права требования к поручителю в гражданском праве Российской Федерации и Украины: несколько комментариев к научной дискуссии /
С. И. Шимон  //Право и экономика в государствах – бывших республиках СССР: история и современность, проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно–практической конференции. Санкт–Петербург. 20–21 декабря 2012 года. / Под ред. Э. П. Григониса, О.В.Харченко. – СПб : СПбИГО, ООО «МНИОЦ», 2013. – С. 102–106.

4. Шимон С. І. Деякі проблеми відступлення майнового права вимоги, що випливає з договору поруки. /С. І. Шимон // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права. Матеріали міжнародної науково–практичній конференції, присвяченої 91–річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П.Маслова, 15 лютого 2013. – С. 66–70.

5. Шимон С. І. Цивільно–правова природа безготівкових грошей: кілька реплік до наукової дискусії / С. І. Шимон // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення : Матеріали міжнародного цивілістичного форуму (25–26 квітня 2013 р., м. Київ). – Біла церква : ТОВ «Білоцерківдрук»,  2013. – С. 107–109.

6. Шимон С. І. Класифікація майнових прав: ще один погляд на звичну річ / С. І. Шимон // Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права: присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., Одеса, 17 трав. 2013 р. / Одес. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова; [упоряд. та відп. ред. І. С. Канзафарова]. – О. : Астропринт, 2013. – С. 94–98.

7. Шимон С. І. Проблеми визначенняпідстав виникнення майнового права користування як об’єкта цивільних правовідносин / С. І. Шимон / Дев’яті юридичні читання. Політико–правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи : матеріали Міжнародної наукової конференції, 24–25 травня 2013 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко, Б. І. Андрусишин [та ін.]  . – К. : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. –  С. 239–242.

8. Шимон С. І. Право власності: класична тріада чи невичерпне коло повноважень?/ С. І. Шимон// Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (Одеса, 16 травня 2014 р.) / упоряд. та відповід. ред. І. С. Канзафарова ; ОдеС. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова. – Одеса ; Астропринт, 2014. – С. 48–51.

9. Шимон С. І. Цілі  вищої юридичної освіти  та дидактичні принципи цивілістичних дисциплін / С. І. Шимон  // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні : традиції та новації : матеріали Міжнародної наукової конференції (15 травня 2014 р., м. Київ). – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. –  С. 205-208.

10. Шимон С. І. Патронат у системі встановлених державою форм сімейного виховання дитини / С. І. Шимон  // Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті юридичні читання» - 13-14 травня 2015 р., м. Київ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 175-178.

11. Шимон С. І. Практична складова вищої юридичної освіти в контексті сучасної педагогічної парадигми / С. І. Шимон // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) – К. : КНЕУ, 2016. – С. 135-136.

12. Шимон С. І. Ідея визнання права на життя зачатої дитини в контексті прав матері у сфері охорони здоров’я / С. І. Шимон // Розвиток цивільного законодавства України у контексті євроінтеграції: Матеріали Цивілістичного форуму. – 14-15 квітня 2016 р., м. Київ. – К., 2016. – С. 47-50.

13. Шимон С. І. Проблеми узгодження концепції  правоздатності зачатої дитини та правосуб’єктності вагітної жінки / С. І. Шимон // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження).  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 21-2 травня 2016. – С. 42-47.

14. Шимон С. І. Фікція участі та преюдиція судового рішення в моделі групового позову /
С. І. Шимон // Правова держава : історія і сучасність та перспективи формування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. М. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р. – Ужгород : УжНУ, 2018. – С. 146-148.

Робота з аспірантами  тадокторантами: наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Конончук Н. М. Сімейно-правовий статус дитини за законодавством України: автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Н. М. Конончук. – К.: Нац. акад. прокуратури Укр., 2014. – 20 с.

2. Чернега В. М. Морально-правові принципи в сімейному праві України: автореф. дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Чернега, Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України.– К., 2015.– 20 с.

3. Клочко Т. Ю. Цивільно-правовий режим лікарських засобів як об’єктів права інтелектуальної власності: автореф. дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т. Ю. Клочко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2. Офіційне опонування дисертацій: на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – Харченко Г. Г. (2018), Давидова Н.О. (2017), Федорченко Н. В. (2015);  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Простибоженко О. С. , Коросташивець Ю. Г. (2017),
Губська А. В., Матвеєнко Т. Є., Менська О. А. (2015), Козелецька М. О., Лешанич Л. В. (2016),  Гаврилюк В. М., Ковальчук О. О., Самофал М. М.,  (2014) Боднар В.В., Семененко-Мартинюк М. В.,  Простибоженко Т. В., Федоришин О. О. (2013)

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Заступник Голови редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Балюк Ірина Анатоліївна

Монографії:

1. Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб'єктів фінансового ринку: колективна монографія / [Балюк та ін.] під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т.  – 2014. – 246 с.

2. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності : монографія / [Балюк та ін.]зазаг. ред. Л.  М. Савчук. –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Балюк И. А.Деятельность Международного кооперативного альянса и правовое регулирование деятельности  кооперативов Украины  /   И. А. Балюк //  Legea şi viaţa : Publicatie stiintifico-practica – 2013. – № 8.– С. 63–66.

2. Балюк І. А.Питання участи некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 14.  – С. 126–136.

3. Балюк І. А. Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору /
І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 15.  –  С. 117– 128.

4. Балюк І. Процесуальний статус учасників господарського судочинства / І. А. Балюк // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. – 4. vydání.  S. 206-211.

5. Балюк І. А. Перекладач у господарському та інших судових процесах України / І. А. Балюк // Порівняльно-аналітичне право.   – 2016.  – № 3.  –- С. 89-92.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Балюк І. А. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм /І. А. Балюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи:  зб. матеріалів І Міжнарод. науково-практ. конф. 25-26 грудня  2015 р. –  Одеса  : Бондаренко М.О., 2015. — С. 270-273.

2.Балюк І. А. Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир у вдосконаленні вітчизняного законодавства про кооперацію / І. А. Балюк // Всеукраїнська наукова конференція «Асоціація Україна-ЄС: історичні та політико-правові аспекти»,ДВНЗ «Кнеу ім. Вадима Гетьмана». 25 лютого 2016 року. Істирико-політичні студії. Збірник наукових праць.  Інститут історії українського суспільства. – 2016 – № 2. - С. 5-13.

3. Балюк І. А. Щодо дискусійних питань господарського права і господарського процесу /І. А. Балюк // Актуальні проблеми цивільного та господарського права : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 3916 р.).–  Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. — С. 120-123.

4. Балюк І. А. Позасудові (альтернативні) способи вирішення  господарського спору /
І. А. Балюк //
Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук.2017: матеріали наук.-практ. конф. (Києв, 27 січня 2017 року). — К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017.  —  С. 84-88.

5. Балюк І. А. Проблеми судового рішення господарського суду як джерела права України / І. А. Балюк // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права: зб. тез доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. - Ч. 3.  - С.61-63.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 20 захищених магістерських дипломних робіт.

 

  Борсук Наталія Яківна

Статті у фахових виданнях:

1. Борсук Н. Я. Щодо доцільності законодавчої регламентації ведення реєстрів комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – С. 14-17.

2. Борсук Н. Я. Правові засади методології управління об’єктами комунальної власності /
Н. Я. Борсук  // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – Ч.2. – С. 20-25.

3. Борсук Н. Я. Критерії ефективного управління комунальною власністю: правовий аспект / Н. Я. Борсук // Наука і правоохорона. – 2014. – № 3(25). – С. 22-27.

4. Борсук Н. Я. До проблем ефективного управління комунальною власністю в Україні /
Н. Я. Борсук // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 275-280.

5. Борсук Н. Я. Адміністративні та соціально-психологічні методи управління об’єктами комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – № 5. – 2016. – С. 51-54.

6. Борсук Н. Я. Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви / Н. Я. Борсук // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 41–45. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_9.pdf.

7. Борсук Н. Я. Облік як етап управління комунальною власністю: організаційні та правові питання / Н. Я. Борсук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 6. – C. 94-96.

8. Борсук Н. Я. Комунальні підприємства як об’єкти управління комунальною власністю /
Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 6. – С. 46-49.

9. Борсук Н. Я. Учет как этап управления коммунальной собственностью / Н. Я. Борсук // Журнал юридических исследований. – 2017. – № 1. – С. 78-81. https://naukaru.ru/ru/nauka/article/16294/view.

10. Борсук Н. Я. Управління комунальною власністю на прикладі діяльності спеціальностворених Фондів / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – № 8. –
С. 105-112.

11. Борсук Н. Я. Про міжгалузеву категорію «управління» / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 3. – С. 110-112.

12. Борсук Н. Я. Стадії управління комунальною власністю: проблеми законодавства та судової практики / Н. Я. Борсук // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». – 2017. – № 46. – Том 1. – С. 114-117.

13. Борсук Н. Я. Про планування, прогнозування та моніторинг у процесі управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. – № 5. – Том. 1. – С. 180-182.

14. Борсук Н. Я. Знову до проблеми реєстрів об’єктів комунальної власності в Україні /
Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С. 152-154.

15. Борсук Н. Я. Охорона комунальної власності: проблеми законодавства та практики правозастосування / Н. Я. Борсук // Право і суспільство. – 2017. – № 6. – Ч. 2. – С. 68-73.

16. Борсук Н. Я. Щодо деяких неузгодженостей законодавства, яке регламентує порядок передачі комунального майна / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 192-194.

Участь у конференції із наданням тез:

1.Борсук Н. Я. Планування та прогнозування у процесі управління комунальною власністю/ Н. Я. Борсук // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 жовтня 2017 року. – Запоріжжя: «Істина», 2017. – С. 69-71.

2. Борсук Н. Я. Етапи взяття на облік і передачі в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини / Н. Я. Борсук // Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 лютого 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 62-66.

3. Борсук Н. Я. Правова природа та сутність соціально-психологічних методів управління об’єктами комунальної власності / Н. Я. Борсук // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 65-67.

4. Борсук Н. Я. Шляхи покращення адміністративно-правової охорони комунального майна від протиправних посягань / Н. Я. Борсук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: МатеріалиМіжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса,  11-12 листопада 2016 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С.100-111.

5. Борсук Н. Я. Облік та безпека в управлінні комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції «Фінансова безпека України на сучасному етапі», м. Ірпінь, 28 листопада 2016 р. – Ірпінь, 2016. – С. 16-19.

6. Борсук Н. Я. Проблемні питання визначення критеріїв об’єктів комунальної власності /
Н. Я. Борсук // Сучасна університетська правова освіта і наука: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р. Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 49-51.

Керівництво аспірантами або/та докторантами: 

керівництво аспірантами : 1 ( Боганець А. В.)

 

Галіахметов Ігор Абзалович

Монографії:

1. Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку : [монографія] / І. А. Галіахметов. – К: КНЕУ, 2016. – 343 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Галіахметов І. А. Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки / І. А. Галіахметов // Форум права. – 2013. – С. 179-185. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13giapjn.pdf.

2. Галіахметов І. А. Функції муніципального права України / І. А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2013. – № 1. – С. 74 -77.

3. Галіахметов І. А. Парадигма муніципального права України / І. А. Галіахметов // Вісник Маріупольського державного університету: Серія «Право». – Маріуполь, 2013. – Випуск 6. – С. 91-97.

4. Галіахметов І. А. Права і свободи людини в системі інститутів муніципального права/ І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 48-52. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4/2/Haliakhmetov%20I.A.pdf.

5. Галіахметов І. А. Конституційні принципи організації процесу формування і розподілу бюджетних та позабюджетних коштів місцевого самоврядування / І. А. Галіахметов // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». Випуск 23. – Частина 1: Том 1. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2013. – В 2-х частинах. – С. 129-132.

6. Галіахметов І. А. Конституційно-правова природа місцевого самоврядування та принцип самостійності як інституціональна основа муніципального права / І. А. Галіахметов // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – Випуск 23. – Частина 2. – Т. 1. – Ужгород «Говерла», 2013. – С. 85-88.

7. Галіахметов І. А. Інституціональна і процесуальна форма як механізм реалізації муніципально-правових норм / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 48-52. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2014/Haliakhmetov.pdf.

8. Галіахметов І. А. Акультурація муніципального права України / І. А. Галіахметов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. - 2014. – Вип. 7. – C. 165-175.

9. Галіахметов І. А. Предмет муніципального права України: теоретико-методологічні аспекти / І. А. Галіахметов // Правове регулювання економіки – 2015 – № 5. – С. 7–20.

10. Галіахметов І. А. Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України / І. А. Галіахметов // Історико-політичні студії: збірник науковий праць. – Серія «Політичні науки». – 2016. – № 2 (6). – С. 27–35.

11. Галіахметов І. А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 37–40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/11.pdf.

12. Галіахметов І. А. Колективні суб’єкти муніципального права / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 68–71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/19.pdf.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Галіахметов І. А. Методологія дослідження муніципального права як науки /
І. А. Галіахметов // Методологія науки сьогодення: Збірник наукових праць. – Частина 1 (Економічні науки, Юридичні науки, Педагогічні науки, Соціальні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 29 червня 2013 р.; Центр наукових публікацій. – Київ, 2013. – С. 48-52.

2. Галіахметов І. А. Теоретичні проблеми визначення поняття «муніципально-правові відносини» / І. А. Галіахметов // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – C. 74-78.

3. Галіахметов І. А. Інституціоналізація муніципальних прав і свобод людини /
І. А. Галіахметов // L’udské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva : Zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19 – 20 septembra 2014 r.; [Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava]. – Bratislava, 2014. – S. 174-177.

4. Галіахметов І. А. Інституціонально-правове забезпечення транскордонного та регіонального співробітництва територіальних громад України / І. А. Галіахметов // Právna veda a prax v treťom tisícročí: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27 – 28. február 2015 r. [Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice]. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – S. 40-42.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 22 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Григоренко Олена В’ячеславівна

Статті у фахових виданнях:

1. Рябенко О. В. Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення / О. В. Рябенко // Науковий вісник Ужгородського націнального університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 30 (1). – С. 148-151.

2. Рябенко Е. Законодательства стран мира о правовом регулировании отношений в сфере репродуктивной медицины / Е. Рябенко // Legea si Viata (республіка Молдова). – 2015. - № 2. - С. 87-91.

3. Рябенко О. В. Право жінки на материнство / О. В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. -  2014. – Випуск 6-1. – Том 1.– С. 211-215.

4. Рябенко О. В. Деякі юридичні аспекти «репродуктивного туризму» / О. В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. – Том 1. - С. 145-149.

5. Рябенко О. В. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства /
О. В. Рябенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 17. – Том 2.- С. 35-38.

6. Григоренко О. В. Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій / О.В. Григоренко // Право и суспільство. – 2016. – № 3. - С. 46-51.

7. Григоренко О. В. Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини / О. В. Григоренко, М. П. Петрушко // Probl Cryobiol Cryomed 2017; 27 (2): 179 https://doi.org/10/15407/cryo27.02.179 - C. 179.

Участь у конференції із наданням тез:

1.Рябенко О. Право фізичної особи на репродукцію та сучасні допоміжні репродуктивні технології / О. Рябенко // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 372-375.

2. Рябенко О. В. Особисті немайнові права фізичної особи у сфері сучасних репродуктивних технологій / О. В. Рябенко // Студентський бюлетень цивілістики: Збірник наукових праць цивілістичного гуртка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 1 / За ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта, 2014. – С. 107-125.

3. Рябенко О. В. Відносини сурогатного материнства: проблеми правового регулювання /
О. В. Рябенко // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 лютого 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С. 53-58.

4. Рябенко О.В. Право на життя як легальна першооснова застосування допоміжних репродуктивних технологій / О. В. Рябенко // «Юридическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов»: Материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь, 21-22 февраля 2014 года. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2014. – С. 33-35.

5. Григоренко О. В. До розгляду окремих проблемних питань при реалізації права особи на репродуктивний вибір / О. В. Григоренко // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 26-28.

6. Григоренко О. В. До питання про поняття репродуктивних прав фізичних осіб /
О. В. Григоренко // Приватне право України і Європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 123-125.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 7 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Дзяхар Галина Іванівна

Монографії:

1. Дзяхар Г. І. Законодавство, що регулює здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської зони / Г. І. Дзяхар, П. В. Кикоть // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 76-91. (0,5 д.а.)

Статті у фахових виданнях:

1. Дзяхар Г. І. Законодавство, що регулює господарську діяльність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / Г. І. Дзяхар // Атуальні питання публічного та приватного права. - 2013. - № 1. - С. 67-70.

2. Дзяхар Г. І. Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки. - 2015. - № 15. - С. 192-202.

3. Дзяхар Г. І. Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності у нафтогазовій галузі України / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Випуск 41. –Т. 1. – С. 153-157.

4. Дзяхар Г. І. Поняття, юридична природа та види договору факторингу України / Г. І. Дзяхар // Право і суспільство. – 2017. –№ 4. – С. 83-88.

5. Дзяхар Г. І. Вирішення земельних спорів господарськими судами / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017. –№ 27. – С. 111-117.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Дзяхар Г. І. Деякі проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах». – Київ : КНЕУ, 2013. – № 13. – С. 107-110.

2. Дзяхар Г. І.  Окремі питання господарських договорів у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / Г. І. Дзяхар // Наука и образование без границ – 2015 : материалы XI  Международной научно-практической конференции, 07-15 грудня2015 р. – Перемишль : Nauka i studia, 2015. – ч. 5. – С. 67-70.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 5 студентів - Семенов О., 2016;  Марущак С., 2017;  Горкуша Є., 2017, Баранніков К.; 2016, Сотніченко О., 2016

 

Дядюк Анастасія Леонідівна

Участь у конференції із наданням тез:

1. Дядюк А. Л. Особливості дистанційної форми юридичної освіти / А. Л. Дядюк // Тези науково-методологічних робіт за результатами міжнародного науково-педагогічного стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (Братислава, Словацька Республіка, 10-13 серпня 2016 р.) – Братислава: Вид-во Пан-Європейського ун-ту, 2016. – С. 51-54.

Керівництво науковою роботою студентів:

1. Участь у Міжнародній літній школі «Право охорони громадського здоров’я в Україні та Сполучених Штатах Америки: актуальні питання» організованій Навчально-науковим центром медичного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Американським центром загального права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та Асоціацією адвокатів України (Київ, 17-22 липня 2016 р.).

2. Науковий керівник 7 захищених магістерських дипломних робіт.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

відповідальний секретарем Наукової вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом Д 26.142.01, 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право», Наказ МОНмолодьспорту від 25.01.2013 р. № 54. Рада діяла у період з 25.01.2013 по 25.01.2016 р.

 

Замрига Артур Вікторович

Статті у фахових виданнях:

1. Замрига А. В. Інноваційна діяльність як фактор конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору / А. В. Замрига // Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 41–44.

2. Замрига А. В. Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів в рослинництві / А. В. Замрига // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» ; [ред. рада: Т. М. Боголіб (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 70–73.

3. Замрига А. В. Особливості організації та функціонування інноваційного процесу в рослинництві / А. В. Замрига // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7–8 (158–159). – С. 29–32.

4. Замрига А. В. Особливості побудови нелінійних моделей інноваційного процесу /
А. В. Замрига // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» ; [ред. рада: Т. М. Боголіб (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/3. – С. 18–23.

5. Замрига А. В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в АПК України / А. В. Замрига // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка / [редкол.: І. М. Коваль (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2014. – Т. 19, вип. 2/2. – С. 69–72.

6. Замрига А. В. Підприємництво як фактор стимулювання інноваційних процесів в аграрному секторі / А. В. Замрига // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7–8 (158–159). – С. 108–112.

7. Замрига А. В. Сільськогосподарське консультування як дієвий інструмент реалізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] / А. В. Замрига // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

8. Замрига А. В. Структурні проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу в Україні: історичний аналіз / А. В. Замрига // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки / [редкол.: К. С. Шапошников (голов. ред.) та ін.]. – Херсон, 2014. – Вип. 6, ч. 1. – С. 192–195.

9. Замрига А. В. Сутність понять «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність» у теорії аграрної економіки / А. В. Замрига // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 92–96.

10. Замрига А. В. Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі / А. В. Замрига // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 5. – С. 76–81.

11. Замрыга А. В. Анализ эффективности выращивания пшеницы с использованием элементов экономико-математического моделирования / А.В. Замрыга // Наука Красноярья.- 2015. -№ 5. - С. 82-88.

12. Замрига А. В. Проблемні питання реалізації української сільськогосподарської продукції в країнах Європейського союзу / А. В. Замрига // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2016. – № 1. – С. 135–140.

13. Замрига А. В. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / А. В. Замрига  // науково практичний господарсько-правовий  журнал Підприємництво, Господарство і Право. – 2016. – випуск № 6.– С. 60–65.

14. Замрига А. В. Теоретико-правове регулювання правового статусу споживача в господарських відносинах / А. В. Замрига // науковий журнал Право і суспільство. – 2016. – випуск
№ 3. – С. 68-72.

15. Замрига А. В. Актуальні проблеми правового регулювання антимонопольних конкурентних відносин в умовах сьогодення / А. В. Замрига  // науково практичний господарсько-правовий  журнал Підприємництво, Господарство і Право. – 2016. – випуск № 10.– С. 31–34.

16. Замрига А. В. Теоретико-правова природа господарських договорів в національному та європейському праві / А. В. Замрига // науковий журнал Право і суспільство. – 2016. – випуск № 5.– С. 60–65.

17. Замрига А. В. Проблеми господарського права в рамках вступу до ЄС / А. В. Замрига // науковий вісник Херсонського державного університету серія: юридичні науки. – 2016. – випуск № 6 том 1.– С. 140–144.

18. Замрига А. В. Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України / А. В. Замрига // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 15.  – 2015. – С. 202-214.

19. Замрига А. В. Гармонізація українського господарського права та комерційного права країн Європейського Союзу / А. В. Замрига // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – випуск № 44.– С. 117–120.

20. Замрига А. В. Сучасний стан та економіко-правові перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів в Україні / А. В. Замрига // науково практичний господарсько-правовий  журнал Підприємництво, Господарство і Право. – 2017. – випуск № 6.– С. 59–63.

21. Замрига А. В. Загальні аспекти та перспективи правового регулювання контрактаціїї сільськогосподарської продукції / А. В. Замрига // науковий журнал Право і суспільство. – 2017. – випуск № 3.– С. 87–91.

22. Замрига А. В. Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення Антитерористичної операції / А. В. Замрига // наукововий журнал Приватне та публічне право. – 2018. – випуск № 1/2018.– С. 45–49.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Замрига А. В. Формування організаційно-економічного механізму розвитку інноваційних процесів у рослинництві / А. В. Замрига // Формування ринкової економіки. Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях : зб. наук. пр. : [матеріли Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2015 р.] / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33. – С. 129–134.

2. Замрига А. Роль фінансування в інноваційному процесі / А. Замрига // Економічний дискурс : міжнар. зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки», (22–23 трав. 2014 р.) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [відп. ред. Н. В. Семенишена]. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 2. – С. 117–120.

3. Замрига А. В. Аналіз і проблеми розвитку інноваційних процесів в рослинництві / А. В. Замрига // Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 черв. 2015 р.) : у 2 ч. / ГО «Львів. екон. фундація». – Львів, 2015. – Ч. 1. – С. 59–62.

4. Замрига А. В. Підприємницька діяльність як основа інноваційних процесів в аграрному секторі / А. В. Замрига / Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 черв. 2014 р. / Ф-т міжнар. економіки і менеджменту ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. В. Матвійчук (голова) та ін.]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – С. 59–61.

5. Замрига А. В. Формування системи управління інноваційними процесами в аграрному секторі / А. В. Замрига // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2015 р. / Ужгород. торгово-екон. ін-т Київ. нац. торгово-екон. ун-ту [та ін.] ; [редкол.: М. А. Лендєл (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород ; Мукачево : Карпатська вежа, 2015. – С. 40–42.

6. Замрига А. В. Теоретико-правові аспекти правового статусу споживача у господарському законодавстві  / А. В. Замрига // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 92 - 94.  

7.Замрига А. В. Проблеми реалізації права на підприємницьку діяльність в сучасній Україні / А. В. Замрига // Законність і правопорядок у сучасному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2017 р.). – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – С. 39 - 41.

8. Замрига А. В. Проблематика вдосконалення правового становища індивідуальних підприємців як суб’єктів господарських правовідносин / А. В. Замрига // Юридичні науки: Проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 42 - 46.

9.Замрига А. В. Актуальні питання господарського права в сучасних умовах сьогодення /
А. В. Замрига // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, м. Херсон, 2-3 червня 2017 р. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 41 -  44.  

10.Замрига А. В. Практичні та теоретичні аспекти правового статусу споживача в господарських правовідносинах крізь призму угоди про асоціацію з Європейським Союзом /
А. В. Замрига // Актуальні питання юридичної теорії та практик : наукові дискусії : Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, м. Харків, 1-2 грудня 2017 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. – С. 54–57.

11. Замрига А. В. Проблематика тлумачення поняття «господарські договори» / А. В. Замрига // Законодавство України: недоліки, проблеми, систематизації та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. – Херсон: Херсонський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Південний регіональний науковий центр національної академії правових наук україни, 2018. – С. 38–42.

Керівництво науковою роботою студентів:

1. Науковий керівник 20 захищених магістерських дипломних робіт.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 7 студентів - Козир Ю, 2016, Карпин П., 2016, Вороненко А., 2016, Михальчук П., 2016, Титорчук О., 2016, Плискань І., 2017, Серединська А., 2017

 

Зубачова Ірина Сергіївна

Статті у фахових виданнях:

1. Зубачева И. С. Отдельные правовые проблемы правового обеспечения Верховного Суда Украины / И. С. Зубачева // Международный научно-практический правовой журнал «Legal si Viata».- Молдова. - 2013. - №11/12. - С.90-95.

2. Зубачова І. С. Теоретичний аспект визначення понять судової влади та судової системи / І. С. Зубачова // Молодий вчений. — 2014. — № 10. - С. 54-57.

3. Зубачова І. С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні [Текст] / І. С. Зубачова  // Молодий вчений. — 2015. — № 5. -С. 45-48.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Зубачова І. С. Щодо ролі судів загальної юрисдикції у захисті прав і свобод людини і громадянина / І. С. Зубачова // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Запоріжжя, 18-19 липня 2014 p.). - Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація . Істина, 2014. - С. 28-31.

2. Зубачова І. С. Суди загальної юрисдикції та їх роль щодо захисту прав та свобод внутрішньо переміщених осіб  / І. С. Зубачова // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18-19 липня 2014 р.). – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 18-21.

3. Зубачова І. С. Судова система України та особливості її функціонування І. С. Зубачова // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 червня 2014 р.) – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 51-54.

4. Зубачова І. С. Принципи реалізації судово-правової реформи в Україні / І. С. Зубачова // зб. Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст]: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 липня 2014 р.) / Партнерство «Нова Освіта»-Запоріжжя, 2014. - С. 141-143.

5. Зубачова І. С. Роль та значення Верховного Суду України У системі судів загальної юрисдикції І. С. Зубачова // Юридична наука: виклики і сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, Україна, 8-9 серпня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 10-14.

6. Зубачова І. С. Правове регулювання судової влади щодо її самостійності та незалежності суддів  /  І. С. Зубачова // Сучасне право творення : питання теорії та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 серпня 2014 року) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. – С. 24-26.

7. Зубачова І. С. Визначення сутності поняття «судова система»/  І. С. Зубачова // «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 серпня 2014 р.) – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 26-28.

8. Зубачова І. С. Теоретичне визначення поняття «суд» / І. С. Зубачова // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: міжнар. наук.-практ. Конф., ( м. Харків, 15 – 16 серп. 2014 р.). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів»,  2014. – С. 26-27.

9. Зубачова І. С. Особливості класифікації принципів судової системи / І. С. Зубачова // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10-11 квітня 2015 р. – У 2 частинах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – Ч.1. – С. 28-29.

10. Irina S. Zubachova. Judical Reform as a Basis for the Formation of an Independent Judiciary  in Ukraine/ Irina S. Zubachova // European Reforms Bulletin, 2015.- №4.-- Center for European Reforms studies a.s.b.l.: Grand Duchy of Luxemburg.--p. 197-199.

11. Зубачова І. С. Перспективи реформування діяльності Верховного Суду України /
І. С. Зубачова // «Сучасний вимір держави і права»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 травня 2016 р.- Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. - С. 23-25.

12. Зубачова І. С. Шляхи підвищення ефективності судової влади в Україні / С. І. Зубачова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчості діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 20-21 травня 2016 р.)- Харків: Громадська організація «Асоціація аспірантів-юристів», 2016.- С. 29-30.

13. Зубачова І. С. Інститут конституційної скарги: переваги та недоліки / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 травня 2016 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. - С. 26-27.

14. Зубачова І. С. Повноваження Верховного Суду України: досвід Європейського Співтовариства / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.- С. 39-41.

15. Зубачова С. І. Історія становлення Конституційного Суду України / І. С. Зубачова //Сучасне право творення: питання теорії та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 серпня 2017 року) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 15-17.

 

 

 

Ільницька Надіра Фатехівна

Участь у конференції із наданням тез:

1. Ільницька Н. Ф. Співвідношення понять «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції / Н. Ф. Ільницька // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – С. 52-55.

2. Ільницька Н. Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України / Н. Ф. Ільницька // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – С. 76-79.

3. Ільницька Н. Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності / Н. Ф. Ільницька // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 29-30 березня 2018 року.- Київ: КНЕУ. – С. 33-36.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції:3 студенти Бринзак А., 2017, Рожнятовська О., 2017, Приймак Н., 2017

 

Кикоть Павло Валерійович

Монографії:

1. Кикоть П. В. Законодавство, що регулює здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської зони / Г. І. Дзяхар, П. В. Кикоть // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 76-91. (0,5 д.а.)

Статті у фахових виданнях:

1. Кикоть П. В. Деякі питання правового регулювання господарської діяльності на території чорнобильської зони / П. В. Кикоть // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. 12. – С. 170-172.

2. Кикоть П. В. ««Вільне небо» між Україною та ЄС: удосконалення правового регулювання та лібералізація механізмів державного управління ринку авіаційних перевезень» / П. В. Кикоть // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 1 (106). – 2018. – С. 351-359.

3. Кикоть П. В. Господарське право – профільна галузь при підготовці юристів - господарників / П. В. Кикоть // Правове регулювання економіки. – Вип. 13. – 2013. – С. 230-232.

4. Кикоть П. В. «Порядок стягнення заборгованості за господарськими угодами за умови заперечення контрагентами факту отримання товару, робіт, послуг» / П. В. Кикоть // Адвокат. – Вип. 4. – 2014. – С. 41-44.

Керівництво аспірантами або/та докторантами: 

керівництво аспірантами : 2 ( Медведенко Ю. В., Мокрецька М.М.)

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Кохановський Велеонін Олексійович

Статті у фахових виданнях:

 1. Кохановський В.О. Колективний позов у сфері туризму (цивілістичний аспект) / В.О. Кохановський // Право України. – 2015. – № 9. – С. 63–70.
 2. Кохановський В.О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму / В.О. Кохановський // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – Вип. 7. – С. 315–318.
 3. Кохановський В.О. Зобов’язання і договір у сфері туризму: проблеми співвідношення / В.О. Кохановський // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017. – № 30. – Т. 2. – С. 17–20.
 4. Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В.О. Кохановський // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 26–30.
 5. Кохановський В.О. Розірвання договору про надання туристичних послуг та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договорів у сфері туризму в Україні / В.О. Кохановський // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С. 96–100.
 6. Кохановский В.А. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2017. - № 1/2 (301). - С. 84-87.
 7. Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму як цивільні правовідносини / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – Вип. 46. – С. 94–103.
 8. Кохановский В.А. Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2018. - № 4/2. - С. 85-89.

 

Участь у конференції із наданням тез:

 1. Кохановський В.О. Розвиток туризму як явища і як сфери регулювання правом / В.О. Кохановський // Междисциплинарность как тенденция современной науки : материалы Междунар. конф. (г. Харьков, 14 февраля 2015 г.). – Харьков, 2015. – С. 58–62.
 2. Кохановський В.О. Закріплення у договорах про надання туристичних послуг положень про звільнення сторін від цивільно-правової відповідальності / В.О. Кохановський // Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 листопада 2015 р.). – К., 2015. – С. 85–87.
 3. Кохановський В.О. Договори у сфері туризму: історичний аспект і сучасні цивілістичні підходи до поділу на види / В.О. Кохановський // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27–28 лютого 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 75–79.
 4. Кохановський В.О. Інформація як один із основних елементів у визначенні змісту, форми і умов договору про надання туристичних послуг / В.О. Кохановський // IT-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (круглого столу) (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). – Л., 2016. – С. 213–223.
 5. Кохановський В.О. Міжнародний етап правового регулювання туристичних відносин і особливості розвитку туризму в Україні / В.О. Кохановський // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) (м. Одеса, 20–21 травня 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 425–428.
 6. Кохановський В.О. Припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг у зв’язку з ненаданням чи наданням недостовірної інформації про споживчі якості туристичного продукту або включення у договір умов, які ущемлюють права туристів / В.О. Кохановський // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи : матеріали VI Міжнар. цивілістичного форуму (м. Київ, 14–15 квітня 2016 р.). – К., 2016. – С. 155–157.
 7. Кохановський В.О. Припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг у зв’язку з істотною зміною обставин / В.О. Кохановський // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 березня 2016 р.). – К., 2016. – С. 160–162.
 8. Кохановський В.О. Класифікація засобів розміщення (готелів) у туристичній сфері та її правове значення / В.О. Кохановський // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 6–7 жовтня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 127–130.
 9. Кохановський В.О. До питання про співвідношення понять «туристичний продукт» і «туристичні послуги» з позицій цивілістики / В.О. Кохановський // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10–11 березня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 64–66.
 10. Кохановський В.О. Істотна зміна обставин у договорах про надання туристичного продукту / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми приватного права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 15 грудня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 95–101.
 11. Кохановський В.О. Вирішення правових питань на різних етапах розвитку туризму / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми приватного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 лютого 2018 р.). – Х., 2018. – С. 343–346.
 12. Кохановський В.О. Позитиви і ризики застосування смарт-контрактів (на прикладі відносин у сфері туризму) / В.О. Кохановський // Договір як універсальна форма правового регулювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – С. 71–75.

 

Кулага Еліна Вікторівна

Статті у фахових виданнях:

1. Кулага Е. В. Договірна форма інвестиційної діяльності в Україні / Е. В. Кулага // Центральноукраїнський правничий часопис. – 2013. - № 1. – С. 61-70.

2. Кулага Е. В. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2015. –№ 11. – С. 12-16.

3. Кулага Е. В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Журнал східноєвропейського права. Тhe Journal of Eastern European Law. – 2016. – № 29. – С. 40-46.

4. Кулага Е. В. Окремі питання державного регулювання ціноутворення в Україні / Е. В. Кулага // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. - № 3. – С. 23-28.

5. Кулага Е. В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право– 2017. –  № 6. – С. 158-164.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Кулага Е. В. Договірні відносини у сфері трансферу технологій: проблемні питання. /
Е. В. Кулага // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності». – КІОЮА,  2015. –– С. 45-46.

2. Кулага Е. В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи / Е. В. Кулага // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції 7 грудня 2016 рокуСт. 39-41 http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf.

3. Кулага Е. В.Ключові напрями розвитку законодавства у сфері технічного регулювання відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Е. В. Кулага // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (травень 2016) КНТУ,  – 2016. -  С. 126-128.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Літошенко Олена Святославівна

Статті у фахових виданнях:

1. Літошенко О. С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О. С. Літошенко // Правове регулювання економіки. – 2014. – № 14. – С. 284-293.

2. Літошенко О. С. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв’язок / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4 (232). – С. 14-17.

3. Літошенко О. С. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5 (233). – С. 67-70.

4. Літошенко О. С. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236). – С. 42-45.

5. Літошенко О. С. Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні / О. С. Літошенко // Історико-політичні студії: збірник наукових праць. – 2016. - № 2 (6). – С. 102-110.

6. Літошенко О. С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8 (246). – С. 83-87.

7. Літошенко О. С. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9 (259). – С. 107-110.

 

 

Участь у конференції із наданням тез:

1. Літошенко О. С. Особливості викладання земельного та аграрного права студентам юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / О. С. Літошенко // Правове регулювання економіки: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах». – К.: КНЕУ. – 2013. – № 13. – С. 233-235.

2. Літошенко О. С. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини / О. С. Літошенко // Наукові читання, присвячені пам’яті
В. М. Корецького: зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Євдокимов В. О., Чернецька О. В. та інш.]. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – С. 125-128.

3. Літошенко О. С. Адаптація інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення до законодавства ЄС: окремі аспекти / О. С. Літошенко // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Дніпро, 25-26 листопада 2016 р. – Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 139-142.

4. Літошенко О. С. Особливості методології земельного права / О. С. Літошенко // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Дніпро, 3-4 березня 2017 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 59-62.

5. Літошенко О. С. Принцип пріоритетності сільськогосподарського землекористування та його значення для регулювання земельних відносин / О. С. Літошенко // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 22 червня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 96-98.

6. Літошенко О. С. Іноземні особи як суб’єкти права власності на землю / О. С. Літошенко // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. - К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 112-115.

Робота з аспірантами та докторантами, наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Міловідова С. В. Попередження та протидія адміністративним правопорушенням в Україні: автореф. дис… канд. юридичних наук: 12.00.07 / С. В. Міловідова. – К.: Друкарня Прінт Квік, 2016. – 20 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.006.09. у ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (з 12.2015 р. по 05.2016 р.).

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 20 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Марченко Віктор Борисович

Статті у фахових виданнях:

1. Марченко В. Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С.185-188.

2. Марченко В. Б. Адміністративно-правові засоби захисту прав платників податків / В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. 89–92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2017/26.pdf.

3. Марченко В. Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні / В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. – 2017. – № 2. – С. 136-143.

4. Марченко В. Б. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / П. В. Діхтієвський,  В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. – 2016. – № 1. – С. 106–115 (0,5 д.а)

Участь у конференції із наданням тез:

1. Марченко В. Б. Щодо визначення правового статусу криптовалют в Україні / В. Б. Марченко  // Матеріали І Міжнародної конференції «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» (29 листопада 2017 р.). – К.: КНЕУ, 2018. –  С. 208 - 212.

2. Марченко В. Б. Щодо надання небанківським установам права емісії електронних грошей / В. Б. Марченко // Матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Юридична наука і практика: пошук правової гармонії». – Актуальна юриспруденція. – 5 жовтня 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1665%3A051017-21&catid=192%3A2-102017&Itemid=238&lang=ru.

3. Марченко В. Б. Модернізація правового регулювання електронних довірчих послуг в Україні / В. Б. Марченко // Матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Модернізація правових інститутів: вимоги часу». – Актуальна юриспруденція. – 8 грудня 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3A031216-11&catid=167%3A2-1216&Itemid=208&lang=en.

4. Марченко В. Б. Способи гармонізації господарського законодавства України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС / В. Б. Марченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». – Київ, НАУ, 26 лютого 2016 р. Т.II – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 303 - 305.

5. Марченко В. Б. Особливості використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / В. Б. Марченко // Матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». – ННІПБП Європейського університету. – Київ, 27 травня 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mvbstud.wordpress.com/2015/05/30/.

6. Марченко В. Б. Щодо гарантій захисту працівника при покладенні на нього матеріальної відповідальності у проекті Трудового кодексу України від 26.12.2014 р. / В. Б. Марченко // Матеріали Підсумкової науково-теоретичної інтернет-конференції наукового товариства студентів «Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції в умовах євроінтеграції України: юридичні та суспільні аспекти». ННІПП НАВС. (Київ, 23 квітня 2015 року). – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2015. – С. 287 - 288.

7. Марченко В. Б. Особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Марченко В. Б., Ковтун А. О. // Матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання права та правової держави: наукова дискусія». –  Актуальна юриспруденція. – 1 листопада 2013. – (0,1д.а.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=665%3A011113-18&catid=86%3A3-1213&Itemid=106&lang=ru.

8. Марченко В. Б. Про деякі гарантії прав громадян при укладанні договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / В. Б. Марченко // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні», частина 1. – 5 грудня 2013 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 197 - 198.

9. Марченко В. Б. Щодо змісту поняття матеріальної відповідальності за чинним законодавством про працю / В. Б. Марченко // Матеріали Підсумкової науково-теоретичної конференції «Перспективи втілення демократичних цінностей та реалізація прав людини в Україні», ННІПП НАВС, 24 квітня 2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mvbipp.wordpress.com/щодо-змісту-поняття-матеріальної-від/.

10. Марченко В. Б. Правове регулювання базових умов поставки товарів у зовнішньоекономічній діяльності / В. Б. Марченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти», Європейський університет, 11 квітня 2013 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mvbstud.wordpress.com/2013/04/15/.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 20 захищених магістерських дипломних робіт.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 5 студентів - Біляр І., 2013, Поліщук Н., 2013, Чечіль А., 2013, Біляр Б., 2013, Романенко І., 2014, Малацковська, 2014, Дем’яненко О.,  2016, Рябчук О., 2016, Підлісна В., Нестаренко А., 2016, Підлісна В., 2017, Нечипорук М. 2017, Спицька К., 2017

 

Медведь Ірина Володимирівна

Монографії:

1. Медведь І. В. Економіко-правові проблеми розвитку системи охорони здоров’я  в умовах формування соціальної правової держави // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України: Монографія / В. Ф.Опришко,
Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін та ін.; За заг. ред. В. Ф.Опришка, Ф. П. Шульженка.– К.: КНЕУ, 2006. – С.  118-133.

Участь у конференції із наданням тез:

Медведь І. В. Поняття державного управління в умовах сучасних трансформаційних процесів у системі охорони здоров'я України  / І. В. Медведь // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки». Випуск 6. – К.: КНЕУ, 2006. –  С. 86 – 100.

 

Морозова Вероніка Олексіївна

Статті у фахових виданнях:

1. Морозова В. О. Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів / В. О. Морозова //  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - Серія 22. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - С. 154 -159.

2. Морозова В. О. Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова //  Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 6. - С. 98-103.

3. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Порівняльно–аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 76–79.

Участь у конференції із наданням тез:

1.Морозова В. О. Реалізація державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки в умовах глобалізації інформаційного простору /  В. О. Морозова // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи» (24-25 травня 2013 р.). - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - С. 360 - 363.

2. Морозова В. О. Визначення змісту та специфіки забезпечення інформаційної безпеки держави через призму впливу зумовлюючих чинників / В. О. Морозова // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації» (15-16 травня 2014 р.). -  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - С. 244 - 247.

3. Морозова В. О. Інформаційна безпека держави / В. О. Морозова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (30-31 травня 2014 р.). - Луганськ, 2014. - С. 113-114.

4. Морозова В. О. Державна політика Китаю у сфері інформаційної безпеки телекомунікацій / В. О. Морозова // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції  «Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи» (21-22 травня 2015 р.). - К.: Вид-во НПУ імені  М. П. Драгоманова, 2015. - С. 230 - 233.

5. Морозова В. О. Межі інформаційних суб’єктивних прав у сфері охорони здоров’я /
В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності». –  Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 77–78.

6. Морозова В. О. Інформаційні права фізичних осіб у сфері охорони здоров’я за законодавством України / В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності». – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 74–76.

7. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я України / В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина». – Запоріжжя, 2017. – С. 47–48.

8. Морозова В. О. Поняття інформаційних прав / В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції «Європейська наука ХХІ ст. – 2017» (7–15 травня 2017 р.). – Przemysl: Nauka i studia, 2017. – С. 33–35.

9. Морозова В. О. Інформаційні права фізичної особи у сфері охорони здоров’я в Україні як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції «Передова наука – 2017» (30 квітня – 7 травня 2017 р.).  – Sheffield: Science and Education Ltd, 2017. – С. 37–39.

 

Намясенко Ольга Кузьмівна

Монографії:

1. Намясенко О. К. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту» / [за ред. чл.-кор. НАН України В.Ф.Опришка]. – К.: Парламентське видавництво. – 2014. – 670 с.

2.Намясенко О. К. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс] : монографія / [В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.]; за заг. ред. В. Ф. Опришка. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. – 541 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Намясенко О. К. Роль непрофільного спеціалізованого вищого навчального закладу у підготовці наукових юридичних кадрів / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки. – 2013. – Вип. 13. – С. 146-154.

2. Намясенко О. К. Современная концепция экологических прав и особенности ее реализации в конституционном праве Украины / О. К. Намясенко // Международный научный журнал «ПРОГРЕСС», 2014. – № 3-4. – С. 53-58.

3. Намясенко О. К. Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки. – 2014. – Вип. 14. – С. 294 - 305.

4. Намясенко О. К. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства / О. К. Намясенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 17 - 20.

5.Намясенко О. К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем / О. К. Намясенко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 185-188.

Участь у конференції із наданням тез:

1.Намясенко О. К. Юридичні науки та юридичні навчальні дисципліни (співвідношення понять на прикладі викладання науки «Господарське процесуальне право») / О. К. Намясенко // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 451.

 

Орленко Борис Миколайович

Статті у фахових виданнях:

1. Орленко Б. М. Договірне забезпечення дилерської діяльності на товарному ринку / Б. М. Орленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. –  № 3. Т. 1 – C. 187–193.

2. Орленко Б. М. Брокерство та дилерство на ринку цінних паперів в Україні та США: порівняльний аналіз / Б. М. Орленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 33. Т.1 – С. 172–177. 

3. Орленко Б. М. Форми здійснення дилерської діяльності / Б. М. Орленко // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 1. – С. 177–185.

4. Орленко Б. М. Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку / Б. М. Орленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7 (245). – С. 37–43.

5. Орленко Б. М. Регулювання дилерської діяльності на окремих товарних ринках в контексті євроінтеграції України / Б. М. Орленко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 1. – С. 70–76.

6. Орленко Б. Н. Правовое регулирование дилерской деятельности в государствах романо-германской и англо-американской правовых систем / Б. Н. Орленко // Молдавский национальный юридический журнал: теория и практика «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». – 2016. – № 5. – С. 116–121.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Орленко Б. М. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України / Б. М. Орленко // Актуальні питання державотворення в Україні: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22.05.2015 р.). – 2015. – С. 283–285.

2. Орленко Б. М. Співвідношення понять: «дилер» та «офіційний дилер»: теоретико-правовий аспект / Б. М. Орленко // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: зб. наук. праць (Хмельницький, 12-13.11.2015 р.). – 2015. – С. 249–258.

3. Орленко Б. М. Регулювання брокерської, дилерської та дистриб’юторської діяльності: порівняльно-правовий аспект / Б. М. Орленко // Пріоритетні напрямки розвитку сучасної юридичної науки: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18–19.09.2015 р.) – 2015. – С. 57–61.

4. Орленко Б. М. Суб’єктний склад дилерських правовідносин / Б. М. Орленко // Актуальні питання державотворення в Україні: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23.05.2016 р.) – 2016. – С. 128–130.

5. Орленко Б. М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні / Б. М. Орленко // Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права: матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 27.10.2017 р.) – 2017. – С. 244–247.

 

Остапович Вячеслав Миколайович

Монографії:

1. Остапович В. М. Правові аспекти реалізації права на медичну допомогу постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи / О. К. Намясенко, В. М. Остапович // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. — К. : КНЕУ, 2015. — С. 269 - 287.

Статті у фахових виданнях:

1. Остапович В. М. Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання / В. М. Остапович  // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. суспільства ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 143–150.

2. Остапович В. М. Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юридич. ф-т ; редкол.: О. В. Солдатенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 15. – С. 35–48.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Остапович В. М. Вивчення особливостей забезпечення реалізації права на медичну допомогу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в процесі викладання навчальної дисципліни «Правознавство / В. М. Остапович // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 454–455.

2. Остапович В. М. Проблеми та перспективи запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:адміністративно-правовий аспект/ В. М. Остапович // Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2016р., м. Київ). - К.: КТ «Забєліна — Фільковська Т. С. і компанія Київська нотна фабрика», 2016. - С. 234 - 236.

3. Остапович В. М. Формування компетентностей студентів економічних спеціальностей в процесі викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» на прикладі ліцензування медичної практики як виду господарської діяльності / В. М. Остапович // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016. — С. 246.

4. Остапович В. М. Інновації у наданні первинної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: адміністративно-правові питання / В. М. Остапович // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 березня 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 147–150.

5. Остапович В. М. Адміністративно-правові аспекти впровадження електронної медицини як важливої складової євроінтеграції та забезпечення  медичною допомогою осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович //Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського господарського та транспортного права : Матеріали VII Міжнародної науково-парктичної конференції (06-07 квітня 2017 р., м. Київ). – К.:КДАВТ, 2017. – С. 371-374.

 

Стефанчук Марина Миколаївна

Монографії:

1.  Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики: монографія / М. М. Стефанчук. - Київ: Ін Юре, 2016. - 500 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Стефанчук М. М. Забезпечення органами прокуратури додержання законів про права неповнолітніх при їх притягненні до адміністративної відповідальності / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2013. - № 3. - С. 495-500.

2. Стефанчук М. М. Представництво прокурором інтересів держави в адміністративному суді (в розрізі завдань адміністративного судочинства) / М. М. Стефанчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 2. - С. 73-77.

3. Стефанчук М. М. До питання про нові виміри правової регламентації реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді /
М. М. Стефанчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 6. - С. 111-115.

4. Стефанчук М. М. Законодавчі перспективи забезпечення прокурором законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення / М. М. Стефанчук //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. -  2013. - Випуск 23. - С. 142-146.

5. Стефанчук М. М. Актуальні питання адміністративної відповідальності неповнолітніх /
М. М. Стефанчук // Публічне право. - 2014. - № 3. - С. 44-50.

6. Стефанчук М. М. Деякі питання застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення як одного із перспективних напрямків діяльності прокурора в адміністративно-деліктному провадженні / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. - 2014. - Випуск 24. - С. 131-137.

7. Стефанчук М. М. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її оскарження або внесення на неї подання прокурора / М. М. Стефанчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 1. - С. 65-71.

8. Стефанчук М. М. Сучасні тенденції реформування порядку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення або внесення на неї подання прокурором /
М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2014. - № 1. - С. 131-137.

9. Стефанчук М. М. Актуальні питання правової регламентації адміністративних корупційних правопорушень / М. М. Стефанчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. Випуск 34. С. 90-100.

10. Стефанчук М. М. Проблеми застосування нового законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 5. С. 19-26.

11. Стефанчук М. М. Новації законодавства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 5. - С. 105-110.

12. Стефанчук М. М. Проблеми юридичної методології та законодавчої техніки у новому Законі України «Про прокуратуру» (на прикладі законодавчого закріплення функції представництва інтересів громадянина або держави в суді) / М. М. Стефанчук, Р. О. Стефанчук // Вісник прокуратури. - 2014. - № 11. - С. 20-32 (персональний внесок автора становить 80%).

13. Стефанчук М. М. Правова регламентація підстав представництва прокурором інтересів громадянина в суді за законодавством України / М.М. Стефанчук // Вісник прокуратури. - 2014. - № 12. - С. 31-46.

14. Стефанчук М. М. Повноваження прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення крізь призму правової регламентації функцій прокуратури України /
М. М. Стефанчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. - Випуск 36. - С. 63-76.

15. Стефанчук М. М. Історичні та правові передумови становлення функції прокуратури України з представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 4. - С. 165-178. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/4-2015/stefanchuk.pdf (дата звернення: 28.12.2014).

16. Стефанчук М. М. Практична реалізація прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом / М. М. Стефанчук // Вісник прокуратури. - 2015. - № 1. - С. 22-36.

17. Стефанчук М. М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України / М. М. Стефанчук // Вісник прокуратури. - 2015. - № 3. - С. 12-25.

18. Стефанчук М. М. Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України «Про прокуратуру» / М. М. Стефанчук //Право України. - 2015. - № 6. - С. 109-118.

19. Стефанчук М. М. Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2015. - № 2 (54). - С. 240-249.

20. Стефанчук М. М. Концептуальні засади теорії функцій прокуратури / М. М. Стефанчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - № 10 (168). - С. 61-68.

21. Стефанчук М. М. Обґрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування /
М. М. Стефанчук // Вісник прокуратури. - 2015. - № 10. -С. 19-28.

22. Стефанчук М. М. У пошуках оптимальної моделі реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2015. - № 3. - С. 85-99. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/7-2015/stefanchuk.pdf (дата звернення: 29.09.2015).

23. Стефанчук М. М. Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. - 2015. - Випуск 34. Том 3. - С. 115-121.

24. Стефанчук М. М. До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1 (57). - С. 213-223.

25.  Стефанчук М. М. Форми та способи реалізації прокуратурою представницької функції в суді / М. М. Стефанчук // Право.ua. - 2016. - № 2. - С. 48-55.

26. Стефанчук М. М. Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді / М. М. Стефанчук // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Правознавство. - 2016. - Том 21. Випуск 1 (28). - С. 69-78.

27. Стефанчук М. М. Прокурорський менеджмент в аспекті реалізації функції представництва / М. М. Стефанчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. - № 1. - С. 102-110. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/9-2016/stefanchuk.pdf (дата звернення: 25.03.2016)..

28. Стефанчук М. М. Поняття та складові елементи організації діяльності прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. - 2016. - Випуск 38. Том 2. - С. 82-86.

29. Стефанчук М. М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді / М. М. Стефанчук //  Юридична наука. - 2016. - № 9 (63). - С. 99-111.

30. Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді як різновид юридичної діяльності / М. М. Стефанчук // Право України. - 2016. - № 9. - С. 138-148.

31. Стефанчук М. М. Об’єкт реалізації прокуратурою України функції представництва: питання визначеності / М. М. Стефанчук //  Право України. - 2016. - № 10. - С. 186-194.

32. Стефанчук М. М. Повноваження прокурора в адміністративно-деліктному провадженні: пошук функціональної приналежності / М. М. Стефанчук // Адміністративне право і процес. - 2016. - № 3 (17). -  С. 88-94.

33. Стефанчук М. М. Публічний інтерес як об’єкт реалізації прокуратурою України функції представництва / М. М. Стефанчук // Право України. - 2016. - № 11. - С. 236-244.

34. Стефанчук М. М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва / М. М. Стефанчук //  Вісник Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 4. - С. 36-42.

35. Стефанчук М. М.Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів / М. М. Стефанчук // Право України. - 2016. - № 12. - С. 140-150.

36. Стефанчук М. М. Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції / М. М. Стефанчук // Право України. - 2017. - № 5. - С. 148-160.

37. Стефанчук М. М. Правова визначеність об’єкта прокурорського представництва: практичний аспект / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2017. - № 63. - С. 324-335.

38. Стефанчук М. Н. Конституционное закрепление полномочий прокуратуры вне сферы уголовной юстиции: опыт зарубежных стран / М. Н. Стефанчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. - № 2/1(12) -  2015. - С. 25-29.

39. Стефанчук М. Н. «Правовой статус прокуратуры» vs «правовой статус прокурора»: соотношение понятий в контексте реализации функции представительства интересов гражданина или государства в суде / М. Н. Стефанчук // Legea și viața.- 2015. - № 9/2 (285). - С. 86-89.

40. Стефанчук М. Н. Полномочия прокуратуры вне сферы уголовной юстиции, связанные с представительством интересов гражданина или государства в суде, по законам государств постсоветской правовой системы / М. М. Стефанчук //  Право.by. - 2015. - № 3. - С. 106-113.

41. Stefantschuk M. Die rechtliche Ausgestaltung der Beteiligung der Staatsanwaltschaft im Zivilverfahren im Lichte der verfassungsrechtlichen Funktion der ukrainischen Staatsanwaltschaft /
M. Stefantschuk  // ReOS. - 2015. - № 2. - С. 122-134.

42. Стефанчук М. Н. Европейские стандарты деятельности прокуратуры вне сферы уголовной юстиции / М. Н. Стефанчук  // Научные труды «Эділет». - 2015. - № 2. - С. 101-106.

43. Стефанчук М. Н. К вопросу о создании новой модели представительской функции прокуратуры Украины. Qanun. 2015. № 8 (250). С. 51-57.

44. Стефанчук М. Н. Полномочия прокуратуры вне сферы уголовной юстиции, связанные с представительством интересов гражданина или государства в суде, по законам некоторых государств Европейского Союза (Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerde Ceza Hukuku Dışında Devlet ve Vatandaşların Menfaatlerinin Korunması ve Temsili Açısından Savcılık Makamının Yetkileri). Law & Justice Review. Year: 6. Issue: 11, December 2015. P. 33-47.

45. Стефанчук М. М. Тектологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції / М. М. Стефанчук  // Eurasian Academic Research Journal. - 2016. - № 4 (04). - С. 44-50.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Стефанчук М. М. До питання проблем правового регулювання відносин у сфері здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення / М.М. Стефанчук // Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення: матеріали круглого столу, м. Запоріжжя, 10 грудня 2013 р. Запоріжжя: КПУ, 2013. - С. 168-171.

2. Стефанчук М. М.До питання про представництво прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному процесі / М. М. Стефанчук // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення: матеріали Міжнародного цивілістичного форуму, м. Київ, 25-26 квітня 2013 р. Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. - С. 210-211.

3. Стефанчук М. Н. К вопросу об участии прокурора в административных юрисдикционных производствах: опыт Украины / М. Н. Стефанчук // Актуальные проблемы современного развития гражданского, арбитражного и административного судопроизводств: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, 18 октября 2013 г. Часть II. Под общ. ред. В.П. Очередько, Л.В. Войтович, В.И. Кайнова. СПб.: ИД «Петрополис», 2013. - С. 149-153.

4. Стефанчук М. М. Деякі питання представництва прокурором інтересів у цивільному процесі / М. М. Стефанчук // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 травня 2014 р. Упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2014. - С. 178-182.

5.  Стефанчук М. М. Деякі питання реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді в адміністративному судочинстві / М. М. Стефанчук // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 р. За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2014.- С. 270-273.

6. Стефанчук М. М. Представництво прокурором інтересів громадянина в суді: до постановки проблеми / М. М. Стефанчук // L’udské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva: zbornik prispevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 19-20 Septembra, 2014. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2014. - С. 241-244.

7. Стефанчук М. Н.Новые полномочия суда при реализации прокуратурой функции представительства интересов гражданина или государства в суде: опыт Украины / М. Н. Стефанчук // Полномочия суда в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах: сборник статей по материалам Всероссийского научно-практического круглого стола, 7 ноября 2014 г. Сост.: В.П. Очередько, Л.В. Войтович, В.И. Кайнов. СПб: ИД «Петрополис», 2014. -С. 249-255.

8. Стефанчук М. Н. Правовая регламентация оснований представительства прокурором интересов граждан в суде: опыт Украины / М. Н. Стефанчук // Гражданское общество. Право. Суд: материалы VI Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 30 сентября 2014 г. Под ред. проф. Л.А. Чеговадзе, АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС». Нижний Новгород: АНО «НОЦ «ЦЕЗИУС», 2014. - С. 100-104.

9. Стефанчук М. М. До питання визначеності інтересу держави як об’єкта представництва прокурором у суді / М. М. Стефанчук //  Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 жовтня 2014 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2014. Т. 2. - С. 349-352.

10.  Стефанчук М. М. Представництво прокурором інтересів держави в адміністративному суді: проблемні питання та виклики часу / М. М. Стефанчук // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 р.: у 3-х ч. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 161-163.

11. Stefanchuk M. The legal regulation of prosecutor’s office activities outside the criminal justice system according to the law of Ukraine and Poland / M.   Stefanchuk // Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod redakcją Mateusza Kępy, Macieja Marszała. Wrocław, 2016. - С. 85-90.

12. Стефанчук М. М. Новели правової регламентації участі прокурора у виконавчому провадженні / М. М. Стефанчук //  П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
м. Одеса, 22 травня 2015 р. Відп. ред. І.С. Канзафарова, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2015. - С. 219-223.

13. Стефанчук М. М. До питання інституційної та функціональної періодизації розвитку функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у суді / М. М. Стефанчук // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції, с. Коблеве,
17-20 вересня 2015 р. Ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп. секр.), А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.О. Малишев, І.В. Музика, О.Н. Ярмиш. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. - С. 376-381.

14. Стефанчук М. Н. Актуальные вопросы доказывания прокурором наличия оснований для осуществления представительства интересов гражданина или государства в суде: опыт Украины /
М. Н. Стефанчук //  Проблемы реализации норм, регулирующих доказывание и доказательства в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 16 октября 2015 г. Под. ред. Л.В. Войтович, В.И. Кайнова, ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». СПб: ИД «Петрополис», 2016. - С. 316-322.

15. Стефанчук М. М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? / М. М. Стефанчук //  Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: (до 150-річчя від дня його народження): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 травня 2016 р. Упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2016. - С. 132-135.

16. Стефанчук М. М. Правова визначеність як засадниче положення реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 травня 2016 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. - С. 265-267.

17. Стефанчук М. М. Право власності Українського народу як складова публічного інтересу (в контексті представницької функції прокуратури України) / М. М. Стефанчук //  Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали I Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 вересня 2016 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. - С. 196-199.

18. Стефанчук М. М. Захист прав тимчасово переміщених осіб як складова публічного інтересу (в контексті представницької функції прокуратури України) / М. М. Стефанчук //  Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції: матеріали Міжнародного круглого столу, м. Київ, 27 жовтня 2016 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. - С. 101-104.

19. Стефанчук М. М. Правова регламентація представницької функції прокуратури України: реальний стан та перспективи / М. М. Стефанчук //  Конституційно-правові засади участі прокурора у розгляді адміністративних і господарських спорів в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2017 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. - С. 31-34.

20. Стефанчук М. М. Інституційно-функціональне правове позиціонування прокуратури за судовою реформою / М. М. Стефанчук //   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26-27 жовтня2017 р. Чернівці: Технодрук, 2017. - С. 269-272.

 

Керівництво аспірантами або/та докторантами: 

керівництво аспірантами : 1 (Дзяхар Г.І.).

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 5 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Удовенко Юлія Олександрівна

Статті у фахових виданнях:

1. Шматова Ю. О. Медична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання її реалізації / Ю. О. Шматова // Митна справа. – 2013. - № 5. – С. 174-179.

2. Шматова Ю. О. Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання реалізації їх повноважень / Ю. О. Шматова // Вісник Запорізького національного університету. - 2013. - № 3. – С. 135- 140.

3. Шматова Ю. О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. - 2014. - Вип. 14. - С. 305- 316.

4. Шматова Ю. А. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции / Ю. А. Шматова // Legea si Viata. –2015. -  № 11 - 3. - С. 134 – 138.      

5. Шматова Ю. О. Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. – 2015. - № 15. - С. 168- 180.

6. Шматова Ю. А. Получение женщинами – участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих / Ю. А. Шматова, Я. Подмогильная // Legea si Viata. –2016. -  №. 7/2. - С. 138 – 141 (05 д.а).

Участь у конференції із наданням тез:

1. Шматова Ю. О. Міністерство оборони України у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Ю. О. Шматова // Публічна адміністрація та адміністративне право в сучасних умовах : матеріали круглого столу (23  квітня 2014 р.) [Текст]. – К. : Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – С. 27-28.

2. Шматова Ю. О. Отримання землі для городництва учасниками антитерористичної операції / Ю. О. Шматова // Materialy ХІ Mіеdzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» Volume 4. Prawo. Historia. Politologija. Filozofia: Przemysl. Nauka i studia. – Str. 20 – 23.

3. Шматова Ю. О. Державний контроль за використанням землі: сучасний стан і шляхи вдосконалення законодавства / Ю. О. Шматова // Materialy ХІ mezinarodni vedecko – prakticka conference «Veda a vznik – 2015». – Dil 5. Pravni vedy. :  Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 80 – 82 stran.

4. Шматова Ю. О. Обмеження права на представництво інтересів в господарських судах України / Ю. О. Шматова // Актуальні проблеми законодавства України : пріоритетні напрями його вдосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. Україна 14 - 15 жовтня 2016 р.), – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016.  – С. 55 – 58.

5.  Удовенко Ю. О. Надання житлових приміщень учасникам бойових дій: теоретичні засади / Ю. О. Удовенко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17 - 18 листопада 2017 р.), - Харків : ГО «Асоціація аспірантів – юристів», 2017. – Ч. 1. – С. 133 – 135.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 8 студентів -Копанчук М., 2016, Камарчук, 2016, Лазаревич В., 2016, Шаманська К., 2016, Корня А., 2017, Полюхович О., 2017, Свічар О., 2017, Шматова Н., 2017

 

Чернега  Віталій Миколайович

Статті у фахових виданнях:

1. Чернега В. М. Вимога відповідності поведінки суб’єкта моральним засадам суспільства в контексті положень ч. 2 ст. 110 Сімейного кодексу України / В. М. Чернега // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 1141-1146. URL: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/20131/13hvmcku.pdf‎.

2. Чернега В. М. Принципи сімейного права України як об’єкти наукової класифікації /
В. М. Чернега // Вісник Академії адвокатури України.  - 2013. - № 2 (27). - С. 45-50.

3. Чернега В. Н. К вопросу об определении содержания  принципов розумности и справедливости в семейном праве Украины / В. Н. Чернега //  Legea si Viata. - 2013.  - № 7 (259). -
C. 59-62.

4. Чернега В. Н. Право на брак лиц, не достигших брачного возраста, в контексте нравственных начал общества / В. Н. Чернега // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. - 2013. - № 4 (26). - С. 68-72 (Серия: Гуманитарные науки).

5. Чернега В. Н. Концепт добросовестности и соответствия нравственным началам общества в семейном праве / В. Н. Чернега // Общество и право. - 2014. - № 2 (48). - С. 69-73.

6. Чернега В. М. Відповідність підстав створення сім’ї моральним засадам суспільства / В. М. Чернега // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - 2014. Вип. 26. - С. 162 - 166 (Серія № 18. Економіка і право).

7. Чернега В. М. Оціночні поняття в сімейному праві України / В. М. Чернега // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 313–317. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_4_55.

8. Чернега В. М.  Гендерний баланс у сімейних правовідносинах / В. М. Чернега // Форум права. - 2016. - № 1. - C. 257–261. URL: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2016_1_41.pdf.

9. Чернега В. М.  Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності / В. М. Чернега // Журнал східноєвропейського права. – 2016. № 26. С. 86-92 URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cherneha_ 26.pdf.

10. Чернега В. М. Принцип розумності в сімейному праві України / В. М. Чернега // Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 1. - С. 46-50. URL: http://lsej.org.ua/1_2017/12.pdf.

11. Чернега В. М. Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України / В. М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 80-84.

 

Участь у конференції із наданням тез:

1. Чернега В. М. Деякі теоретичні проблеми визначення принципів сімейного права / В. М. Чернега //  Роль права та закону у громадянському суспільстві: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2012 р.): у 2-х ч. Одеса: ГО »Причорноморська фундація права», 2012. - Ч. 1. -  С. – 106 - 107.

2. Чернега В. М. Концепт принципу відповідності моральним засадам суспільства: сімейно-правовий аспект / В. М. Чернега // Юридичні наукові дискусії як фактор розвитку правової доктрини та законодавства: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2013 р.): у 2-х ч. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2013. - Ч. 1. - С. 75-77.

3. Чернега В. М. Визначення та виміри принципу розумності в сімейному праві України / В. М. Чернега // Дев’яті юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи: матер. Міжнар. наук. конф. (24-25 травня 2013 р.). – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 237-239.

4. Чернега В. М. Принцип добросовісності в сімейному праві (до 10 річниці функціонування Сімейного кодексу України) / В. М. Чернега // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації: матер. Міжнар. наук. конф. (15-16 травня 2014 р.).Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - С. 203-204.

5. Чернега В. М. Паритетний аспект у структурі принципу справедливості в сімейному праві / В. М. Чернега // Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи: матер. Міжнар. наук. конф. (21-22 травня 2015 р.). Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - С. 172-175.

6. Чернега В. М. Функції засад справедливості, добросовісності, розумності, відповідності моральним засадам суспільства в сімейному праві України / В. М. Чернега // Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 novembra 2015 r.). Bratislava: РANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, 2015. - P. 58-61. 

7. Чернега В. М. Механізм сімейно-правового регулювання очима цивіліста-сучасника / В. М. Чернега // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: зб. матер. ІІІ-ї Наук.-практ. конф. (18 березня 2016 р.). Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 196-198.

8. Чернега В. М. Nulla regula sine exceptione, або в яких виняткових випадках суб’єкт правозастосування може присудити з дочки, сина аліменти? / В. М. Чернега // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15  квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ,  2016. - С. 273-275. 

9. Чернега В. М. Договір і домовленість у сфері сімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ, 2016. - С. 267-272.

10. Чернега В. М. Чи потрібно вдосконалювати деякі законодавчі формулювання в Сімейному кодексі України? / В. М. Чернега, M. Л. Гапійчук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ,  2016. - С. 275-278.

11. Чернега В. М. Право на шлюб: проблеми та рішення / В. М. Чернега, І. В. Ящук //  Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 р.).  Київ: КДАВТ,  2016. - С. 280-283.

12. Чернега В. М. Тлумачення оціночного поняття «надзвичайно невигідне матеріальне становище» (ч. 4 ст. 93 Сімейного кодексу України) / В. М. Чернега // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: матер.Міжнар. наук.-практ. конф.(22-23 квітня 2016 р.).  Кіровоград: «КОД», 2016. - С. 45-47.

13. Чернега В. М. Cутність переважних прав у сімейному праві / В. М. Чернега, Ю. Б. Задорожний // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ, 2016. - С. 278-280. 

14. Чернега В. Н. Соответствие содержания брачного договора нравственно-правовым началам (заметки к научной дискуссии) / В. Н. Чернега // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации: сб. ст. Междунар. начн.-практ. конф.  (27 апреля 2016 г.). Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. - Ч. 1. - C. 197-201. 

15. Чернега В. М. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання / В. М. Чернега // Актуальні питання державотворення в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.). В 3 т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. - Т. 2. - С. 89-91.

16. Чернега В. М. Місце правосвідомості в механізмі сімейно-правового регулювання /
В. М. Чернега // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (7 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. - С. 62-64.

17. Чернега В. М. Науково-практичні проблеми тлумачення деяких оціночних понять у сімейному праві / В. М. Чернега // Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан: матер. Всеукр. наук. конф. (28 жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016. - С. 242-245.

18. Чернега В. М. Гуманістичне спрямування сучасного сімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. (2 грудня 2016 р.).  Кіровоград: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016. -  С. 91-93.

19. Чернега В. М. Диферентний аспект принципу справедливості в сімейному праві України / В. М. Чернега // Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні:  зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (16 грудня 2016 р.). Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. - С. 122-128.

20. Чернега В. М. Проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без реєстрації шлюбу як підстава створення сім’ї / В. М. Чернега // Право, суспільство і держава: форми взаємодії: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 cічня 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2017. - С. 36-38.

21. Чернега В. М. Проблеми неузгодження окремих положень Сімейного кодексу України / В. М. Чернега // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 січня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. - С. 50-51.

22. Чернега В. М. Компромісне врегулювання сімейних відносин на основі договору та домовленості / В. М. Чернега // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матер. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (17 лютого 2017 р. ). Харків: Право, 2017. -  С. 210-213.

23. Чернега В. М. Неправозгідність усиновлення дитини особами однієї статі та шлюбів з їх участю / В. М. Чернега // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (24 лютого 2017 р.). Одеса: ОНУВС, 2017. - С. 152-154.

24. Чернега В. М. Юридична рівність учасників сімейних правовідносин / В. М. Чернега // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: матер. регіон. наук.-практ. конф. (7 квітня 2017 р.). Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - С. 22-25.

25. Чернега В. М. Перешкоди до укладення шлюбу (замітки до наукової дискусії) /
В. М. Чернега // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.  (7–8 квітня 2017 р.). Кропивницький: КОД, 2017. - C. 302-305.

26. Чернега В. М. Самобутність принципів сімейного права // Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів: матер. наук.-практ. Інтернет-конф. (22 квітня 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. - С. 424-425.

27. Чернега В. М. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні питання державотворення в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2017 р.). В 2 т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. - Т. 1. - С. 353-354. 

28. Чернега В. М. Тенденції розвитку сімейного законодавства, або прагнення українського законодавця відтворити європейські стандарти / В. М. Чернега //  Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ.  конф. , присяч. 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (20 травня 2017 р. ). Запоріжжя: Просвіта, 2017. - Т. 2. - С. 282-284.

29. Чернега В. М.Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів: нотатки до наукової полеміки / В. М. Чернега // Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (16 листопада 2017 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. - С. 235-237.

 

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 7 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 17 студентів - Попова К., 2016, Ляненко А., 2016, Костюк Д., 2016, Дунець Д., 2016, Толочин Є., 2016, Хіменес С., 2016, Лошкарь А., 2016, Чепур Н., 2016, Войтецький Д., 2016, Гуртовенко Л., 2016, Гаргун С., 2017, Бідюкова А., 2017, Козак Д., 2017, Зарицька І., 2017, Солонович А., 2017, Вітюк А., 2017, Малєкіна Н., 2017

Чихірьов Володимир Леонідович

Статті у фахових виданнях:

1. Чихірьов В. Л. Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні / В. Л. Чихірьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017 . - Випуск № 45.- Т1. - С. 123-126.

2. Чихірьов В. Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб / В. Л. Чихірьов // Конституційно-правові академічні студії. - 2017 . - № 2. - С. 26 -32.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Чихірьов В. Л. Актуальні питання юридичної освіти в непрофільних вищих навчальних закладах / В. Л. Чихірьов // Правове регулювання економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах», присвяч. 20-річчю юрид. ф-ту. Відп. ред. В.Ф. Опришко. К.: КНЕУ, 2013. - № 13. - С.119-123.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 3студенти - Келим Д., 2013, Мельнікова К., 2016, Хащевацька Ю., 2016

 

Шаталова Лариса Миколаївна

Статті у фахових виданнях:

1. Шаталова Л. М. Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту / Л. М. Шаталова // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). - 2016. - № 10 (20). - С. 146-151.

2. Шаталова Л. М. Особливості процедури визнання документів про освіту за новим освітнім законодавством: переваги та недоліки / Л. М. Шаталова // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 4. - С. 212-218.

3. Шаталова Л. М. Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Право і суспільство.  - 2017. - № 1. - С. 180-183.

4. Шаталова Л. М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії  / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. -  2015. - № 14. - С. 317-326.

5. Шаталова Л. М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект / Л. М. Шаталова //  Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск № 68 / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. К.: Вид-во «Юридична думка». - 2015. - С. 179 – 192.

6. Шаталова Л. М. Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України / Л. М. Шаталова //  Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. - № 6 . –  С. 70 - 77.

7. Шаталова Л. Н. Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика / Л. Н. Шаталова // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». - 2016. -  № 4. - С. 96-100.

8. Шаталова Л. М. Електронізація адміністративної послуги апостилювання документів про освіту: проблеми та перспективи розвитку / Л. М. Шаталова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. Серія ПРАВО. - Випуск 40. Том 2. - С. 62 - 66.

 

Участь у конференції із наданням тез:

1. Шаталова Л. М. Форми публічного адміністрування Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Інноваційні напрямки розвитку правової системи України: матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї. Тернопіль, 2015. - С. 43–45.

2. Шаталова Л. М. Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2015. – № 15. – С. 48-59.

3. Шаталова Л. М. Класифікація адміністративних послуг Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова //  Десяті економіко-правові дискусії: матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї. Львів, 2016. - С. 67-70. 

4.Шаталова Л. М. Cучасні тенденції удосконалення процедури апостилювання документів про освіту / Л. М. Шаталова // Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї. Тернопіль, 2016. - С. 57- 60.

5. Шаталова Л. М. Особливості контрольно-наглядової діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року). – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 75–77.

 

Коломієць – Людвіг Євгенія Павлівна

Статті у фахових виданнях:

1. Коломиец-Людвиг Е. П. Поглощение субъекта хозяйствования: понятие и механизмы реализации / Е. П. Коломиец-Людвиг // «Закон и жизнь» («Legeasiviata»). - 2013.  - № 10 - 3. - С. 103-107 http://legeasiviata.in.ua/archive/2013/10/10-3.pdf.

2. Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services (Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики) / Є. П. Коломієць-Людвіг,
А.Ю. Максименко // Правове регулювання економіки. – 2014. – № 14. – С. 62-79.

3. Коломиец-Людвиг Е. П. Правовое регулирование применения некоторых инновационных технологий при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям / Е. П. Коломиец-Людвиг [Електронний ресурс] // Электронный научный журнал «Наука. Общество. 5. Государство», Пензенский государственный университет, Россия –2013. – №4 (4) – [Режим доступу]: http://esj.pnzgu.ru/page/10090.

4. Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration // I.M. Riepina, K.A. Andriushchenko, E.P. Kolomiyets-Ludwig / Stіedoevropský vistník provіduavýzkum. – CheckRepublic.- 2016. – NR1 (32). – Pd. 43-49.

 

Участь у конференції із наданням тез:

1.Коломієць-Людвіг Є. П. Клінічні методи викладання права як складова належної професійної підготовки юриста [Текст] / Є. П. Коломієць-Людвіг // Правове регулювання економіки. – 2013. – № 13. -  С. 175-179.

2. Коломієць-Людвіг Є. П. Організаційно-правові аспекти діяльності юридичних клінік в США [Текст] / Є. П. Коломієць-Людвіг // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Дванадцяті осінні юридичні читання» : У 4-х частинах. – Частина четверта. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2013. – С. 139 – 141. 

3. Kolomiyets-Ludwig Evhenia. The effect of the 2008 crisis on the content of cities’ strategy development. Four years on: how have capital cities dealt with the crisis: collection of RSA Research Network Seminar proceedings: 26th October, 2012 / ProfessorV. I. Chuzhykov (Ed.). – Kyiv: KNEU, 2013. 88 p. – P. 20-21.

4.Kolomiyets-Ludwig Evhenia. Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services [Текст] / Evhenia Kolomiyets-Ludwig // «Justice Education for a Just Society» : Theses of reports of The 8th Worldwide Conference of Global Alliance for Justice Education [Електронний ресурс]: http://www.gaje.org/8th-worldwide-conference/session-abstracts/?id=5011.

5. Коломієць-Людвіг Є. П. Інститут незалежних директорів як механізм якісного корпоративного управління [Текст] / Є. П. Коломієць-Людвіг // Сучасні проблеми правової системи України : Матеріали  Міжнародноїнауково-практичноїконференції. – К.: Київський університет права, 2015 р. – С. 88-89.

 

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 20 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

 

 

Ректор                                                                                        Д. Г. Лук’яненко

 

 

Завідувач кафедри                                                                     С. І. Шимон

 

Остання редакція: 27.12.18