Юридичний інститут

Якісний склад науково-педагогічних працівників

за 2015-2019 н.р.

Якісний склад кафедри підприємницького та корпоративного права, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Правознавство» спеціальності 081 «Право»

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Шимон

Світлана

Іванівна

Завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (1992, правознавство, юрист)

Доктор юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)»,

доцент кафедри правового регулювання економіки

Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва (16);

Торгівельне право (16)

1.Shymon S. Сompliance auditing in public administration: ukrainian perspectives/ Y. Slobodianyk, S. Shymon, V. Adam // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 320-331. DOI : http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-320-331.

2. Shymon S. I. The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and Practice Odesa national University Herald. Series: Jurisprudence. Volume 20. Issue 1 (26). 2015. P. 93104.

3. Шимон С. І. Право власності на бездокументарні цінні папери / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр.- 2018/17. - С. 158-169.

 

За 5 років – 35 друкованих праць: 1 підручник, 16 статей у фахових виданнях, 8 праць в наукових виданнях, 3 навчально-методичні праці, участь у 7 конференціях з наданням тез; підготовлено 2-х кандидатів юридичних наук, керівництво 3 аспірантами; офіційне опонування 13 дисертацій (у т.ч. 4 докторські); заступник Голови редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, «Legal Education of the Future: Perspective and Priority Directions of Scientific Research», 27.11.2017 – 01.12.2017

Балюк

Ірина

Анатоліївна

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (1986, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

«Адміністративно- правові засади державного регулювання діяльності кооперативів в Україні»

 

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Вирішення комерційних спорів (16)

 

1. Балюк І. А. Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. Зб. наук. Праць. — 2015. — № 15. — С. 117128.

2. Перекладач у господарському та інших судових процесах України / І. А. Балюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2016 – № 3 –- С. 8992 [Електронний ресурс] Ужгородський національний університет.

3. Балюк І. А. Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир у вдосконаленні вітчизняного законодавства про кооперацію / І. А. Балюк // Історико-патріотичні студії. 2016. 2. С. 513.

5. Baliuk I. Procedural status of participants of economic legal proceedings. Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3,Iss. 4. – P. 206-211.

4. Балюк І. А. Досудове врегулювання господарського спору: обов’язок чи право / І. А. Балюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (16) С.172185.

5. Балюк І. А. Правові аспекти визначеності судового рішення як джерела права України / І. А. Балюк // Науковий вісник публічного та приватного права. Зб. наук. праць.2019. № 1, Т.2 С.38.

 

6 статей у фахових виданнях, участь у 6 конференціях з наданням тез, керівництво 15 магістерських дипломних роб.

(Додаток А)

Сертифікат ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних та української мов “Інтенсив” від 10.09.2018 на знання іноземної мови на рівні В2.

Борсук

Наталія

Яківна

 

 

Професор кафедри підприємницького та корпоративного права

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (2001, правознавство, юрист)

Доктор юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні»

 

Правове регулювання економіки (20);

Бізнес право (18)

1. Борсук Н.Я. Щодо доцільності законодавчої регламентації ведення реєстрів комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016. - № 5.- С.14-17.

2. Борсук Н.Я. Охорона комунальної власності: проблеми законодавства та практики правозастосування / Н. Я. Борсук // Право і суспільство. - 2017. - № 6. Ч. 2.- С.68–73.

3. Борсук Н.Я. Щодо деяких неузгодженостей законодавства, яке регламентує порядок передачі комунального майна / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 5. - С. 192–194.

4. Борсук Н.Я. Проблеми охорони комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2017. - № 12 (18).- С. 80–85.

5. Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія / Н. Я. Борсук. - Київ: Юрінком Iнтер, 2018. - 328 с.

6. Борсук Н.Я. Форми управління комунальною власністю, спрямовані на відчудження майна Україні / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2018. - № 1 (19). - С. 106–111.

 

Монографія, 21 стаття у фахових виданнях, участь у 9 конференціях з наданням тез, підготовлено: 1 кандидата юридичних наук, офіційне опонування 1 дисертацією,
(Додаток А)

Державний науково-дослідний інститут МВС України, диплом доктора наук
ДД № 008630, МОН України,

«Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні», 20.06.2019

Галіахметов

Ігор

Абзалович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Чернігівський державний педагогічний інститут імені
Т. Г. Шевченка

(1995, вчитель історії та права);

 

2. Київський національний економічний університет (2002,

правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. –Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,

«Підприємство як об’єкт цивільних прав», доцент кафедри правового регулювання економіки

Інвестиційне право (16);

Акціонерне право України (16)

1. Галіахметов І. А. Предмет муніципального права України: теоретико-методологічні аспекти / І. А. Галіахметов // Правове регулювання економіки – 2015 – № 5. – С. 7–20.

2. Галіахметов І. А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 37–40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/11.pdf.

3. Галіахметов І. А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму / І. А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2 (34). – С. 56–61.

4. Галіахметов І. А. Колективні суб’єкти муніципального права / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 68–71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/19.pdf.

5. Галіахметов І. А. Дисциплінарність як складова предмета муніципального права // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 70–73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2018/18.pdf.

6. Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку : [монографія] / І. А. Галіахметов. – К. : КНЕУ, 2016. – 343 с.

 

1 монографія, 5 статті у фахових виданнях, участь у 5 конференціях з наданням тез, керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070884 / 063315 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Григоренко Олена В’ячеславівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2013, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій»

 

Підприємницьке право (14); Порівняльне комерційне право (34);

Акціонерне право європейських країни (16)

1. Рябенко О. В. Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення / О. В. Рябенко // Науковий вісник Ужгородського націнального університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 30 (1). –
С. 148-151.

2. Рябенко Е. Законодательства стран мира о правовом регулировании отношений в сфере репродуктивной медицины / Е. Рябенко // Legea si Viata (республіка Молдова). – 2015. - № 2. - С. 87-91.

3. Рябенко О. В. Деякі юридичні аспекти «репродуктивного туризму» / О. В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. – Том 1. - С. 145-149.

4. Рябенко О. В. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства / О. В. Рябенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – №17. – Том 2.- С. 35-38.

5. Григоренко О. В. Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій / О. В. Григоренко // Право и суспільство. – 2016. – № 3. - С. 46-51.

 

8 статей у фахових виданнях, участь у 5 конференціях з наданням тез, керівництво магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 069141-19, Інститут післядипломної освіти, «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 17.05.2019

Дзяхар

Галина

Іванівна

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2009, правознавство, магістр права)

не має

Господарське процесуальне право;

Земельне право;

Господарське право;

Корпоративне право

 

1. Дзяхар Г. І. Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки. – 2015. – № 15. - С. 192–202.

2. Дзяхар Г. І. Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності у нафтогазовій галузі України / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Випуск 41. – Т. 1. – С. 153–157.

3. Дзяхар Г. І. Поняття, юридична природа та види договору факторингу України / Г. І. Дзяхар // Право і суспільство. – 2017. –№ 4. – С. 83–88.

4. Дзяхар Г. І. Вирішення земельних спорів господарськими судами / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017. –№ 27. – С. 111–117.

5. Дзяхар Г. І. Міжнародно-правові джерела забезпечення прав дітей в цифровому середовищі / Г. І. Дзяхар // Теорія і практика розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 грудня 2018 р. – Київ, 2018. – ч. ІІІ. – С. 39-40.

 

1 монографія (у співавторстві, особистий внесок автора — 0,5 д.а.), 1 підручник (у співавторстві, особистий внесок автора — 1,75 д.а.), 7 статтей у фахових виданнях, участь у 12 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою студентів (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Дядюк

Анастасія Леонідівна

Доцент

кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2005, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04. – Господарське право, господарсько-процесуальне право, «Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання»

Актуальні проблеми господарського права (16);

Корпоративне право (16);

Правове регулювання туристичної діяльності (16);

Господарське право (18)

1. Gusarov K., Diadiuk A. Economic and Legal Aspects of the Franchise Agreement in the United Kingdom / K. Gusarov, A. Diadiuk. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/671.

 

1 стаття у фахових виданнях, офіційне опонування 3 дисертацій, відповідальний секретар збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», керівництво 8 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво ПК № 00127522/003028-18,

«Господарська діяльність в Україні», від 19.10.2018

Замрига

Артур

Вікторович

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013, правознавство, магістр права)

Кандидат економічних наук, 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством,

«Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі рослинництва»

Правове регулювання господарської діяльності (32);

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу (16)

1. Замрига А. В. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Є.С. / А. В. Замрига // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. - С. 60–65.

2. Замрига А. В. Теоретико-правова природа господарських договорів в національному та європейському праві / А. В. Замрига // Науковий журнал Право і суспільство. - 2016. - № 5. - С. 60–65.

3. Замрига А. В. Господарське договірне право як правовий інститут / А. В. Замрига // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - 12. - С. 94–97.

4. Замрига А. В. Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення Антитерористичної операції / А. В. Замрига // Наукововий журнал Приватне та публічне право. - 2018. - № 1/2018. - С. 45–49.

5. Zamryha A. State policy in the field of energy efficiency. / L. Soroka, O. Riabchenko, A. Zamryha, O. Korotun // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2019.- №4 (172). - С. 141–146.

 

24 статті у фахових виданнях, участь у 15 конференціях з наданням тез, Відповідальний секретар приймальної комісії юридичного факультету КНЕУ (2015р.), керівництво 12 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування на тему «Юридична освіта як складова частина системи освіти України та кріїн ЄС», 25 березня – 5 квітня 2019 року (м. Влоцлавек, Республіка Польща).

 

Сертифікат №112 від 27.03.2019 про те, що 26 березня 2019 року Замрига Артур Вікторович склав тест з англійської мови та досяг рівня B2 володіння англійською мовою за шкалою CEFR.

Зубачова

Ірина

Сергіївна

Асистент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2006, правознавство, магістр права)

не має

Земельне право;

1. Зубачова І. С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні [Текст] / І. С. Зубачова // Молодий вчений. — 2015. — №5. - С. 45-48.

2. Зубачова І. С. Повноваження Верховного Суду України: досвід Європейського Співтовариства / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.- С. 39-41.

3. Зубачова С. І. Історія становлення Конституційного Суду України /
І. С. Зубачова //
Сучасне право творення: питання теорії та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 серпня 2017 року) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 15-17.

 

3 статті у фахових виданнях, участь у 15 конференціях з наданням тез (Додаток А)

Відповідно до плану підвищення кваліфікації кафедри підприємницького та корпоративного права заплановано стажування в 3-4 кварталі 2020

Ільницька

Надіра

Фатехівна

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (1999, правознавство, магістр права)

не має

Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання (16);

Легітимація суб`єктів підприємницької діяльності (16)

 1. Ільницька Н. Ф. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України / Н. Ф. Ільницька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. - №9. – С. 49-53.

 2. Ільницька Н. Ф. Припинення юридичних осіб за законодавством України: питання термінології / Н. Ф. Ільницька // Visegrad Jurnal on Human Rights. – 2019. - №4. – С.67-72.

 3. Ільницька Н.Ф. Співвідношення понять «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції / Н. Ф. Ільницька // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - С.52-55.

 4. Ільницька Н.Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України / Н. Ф. Ільницька // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. - Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. - С.76-79.

 5. Ільницька Н.Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності / Н. Ф. Ільницька // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Київ, 29-30 березня 2018 року. - Київ.: КНЕУ. - С. 104-106.

 

1 монографія, 23 статті у фахових виданнях, участь у 14 конференціях з наданням тез, підготовлено: 3 кандидата юридичних наук, керівництво 3 аспірантами, офіційне опонування 17 дисертацій, заступник Голови редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 063346 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Кикоть

Павло Валерійович

Професор кафедри підприємницького та корпоративного права

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

(1997, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, «Міністерства в системі органів виконавчої влади України», доцент кафедри правового регулювання економіки

Господарське право (18);

Правове регулювання господарської діяльності (16)

1. Співавтор колективної монографії Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. К. : КНЕУ, 2015.- 541/19 c. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://10.1.1.100/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (фіксований власний внесок – 0,5 д. арк).

2. Кикоть П.В. ««Вільне небо» між Україною та ЄС: удосконалення правового регулювання та лібералізація механізмів державного управління ринку авіаційних перевезень» / П.В. Кикоть // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 1 (106). – 2018. – С. 351-359.

3. Кикоть П. В. Деякі питання авіаперевезень між Україною та Європою / Кикоть П. В. // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу : зб. мат. міжнар. наук-практ. конференції. – 2019. – С. 265-269.

4. Кикоть П. В. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. Правове регулювання господарської діяльності: підручник / під ред.. доц.. літошенко О.С., доц.. Галіахметов І.А. – К.: КНЕУ, 2019. – 473 с. – С. 294-310.

 

1 монографія, 4 статті у фахових виданнях, керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

 

 

Коломієць-Людвіг

Євгенія

Павлівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003,

правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.04. – Господарське право, господарсько – процесуальне право, «Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні»

 

Теорія корпоративного права (16)

 

 1. Kolomiyets-Ludwig Evhenia. Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services / Evhenia Kolomiyets-Ludwig [Електронний ресурс] // Justice Education for a Just Society : Theses of reports of The 8th Worldwide Conference of Global Alliance for Justice Education (Eskishehir, Turkey, July22 – 25, 2015 ) [Режим доступу]: http://www.gaje.org/8th-worldwide-conference/session-abstracts/?id=5011.  

 2. Коломієць-Людвіг Є. П. Інститут незалежних директорів як механізм якісного корпоративного управління / Є. П. Коломієць-Людвіг // Сучасні проблеми правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листопада 2015 р.) / Київський університет права. – К.: КУП, 2015 р. – С. 88-89.

 3. Kolomiyets-Ludwig E. P. Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration // I. M. Riepina, K. A. Andriushchenko, E. P. Kolomiyets-Ludwig // Stіedoevropský vіstník pro vіdu a výzkum. – Check Republic.- 2016 . – NR 1 (32). – Pd. 43-49. (in English).

 4. Коломієць-Людвіг Є.П. Системний підхід до аналізу нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки // І. А. Джалладова, Н. Г. Батечко, Є. П. Коломієць-Людвіг [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання «Social development and Security». – 2018. – 7 (5) – [Режим доступу] :http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/61/52С.3 – 20 (ISSN 2522-9842).

 5. Kolomiyets-Ludwig E. Modern Approaches to Information Security Legislation Modelling // I. Dzalladova, N. Batechko, E. Kolomiyets-Ludwig//Scientific development and achievements. – Monograph. – Vol. 3 – London : Sciemcee Publishing, 2018.– 329 p. – P. 125 – 136 (ISBN 978-1-9993071-0-3) – [Режим доступу] : http://www.sciemcee.org/library/books/london/scientificdevelopmentandachievements/FLASH/index.html Стор.1036 – 1050.

 

1 колективна монографія, 2 статті у зарубіжних фахових виданнях, участь у 6 конференціях з наданням тез, офіційне опонування 1 дисертації, керівництво 18 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/068909-19 «ІТ – платформа освітньої діяльності викладача» 29.03.2019

Кохановський

Велеонін

Олексійович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (2015, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. «Зобов’язання у сфері туризму».

Земельне право;

Правочини із земельними ділянками

1. Кохановський В.О. Колективний позов у сфері туризму (цивілістичний аспект) / В. О. Кохановський // Право України. - 2015. - № 9. - С. 63-70.

2. Кохановський В. О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму / В. О. Кохановський // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. - Вип. 7. - С. 315-318.

3. Кохановський В. О. Зобов'язання і договір у сфері туризму: проблеми співвідношення / В. О. Кохановський // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юриспруденція". - 2017. - № 30. - Т. 2. - С. 17-20.

4. Кохановський В.О. Зобов'язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В. О. Кохановський // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 26-30.

5. Кохановський В. О. Розірвання договору про надання туристичних послуг та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договорів у сфері туризму в Україні / В. О. Кохановський // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 4. - С. 96-100.

6. Кохановский В. А. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине / В. А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2017. - № 1/2 (301). - С. 84-87.

7. Кохановський В. О. Зобов'язання у сфері туризму як цивільні правовідносини / В. О. Кохановський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. - Вип. 46. - С. 94-103.

8. Кохановский В. А. Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма / В. А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2018. - № 4/2. - С. 85-89.

5 статтей у фахових виданнях, участь у 3 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 2 студентів, керівництво 2 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Київський університет імені Тараса Шевченка, диплом кандидата наук ДК № 049522, МОН України,

«Зобов’язання у сфері туризму» 18.12.2018

Кулага

Еліна

Вікторівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Донецький інститут внутрішніх справ Донецького державного університету (2000, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.02. – Конституційне право; муніципальне право, «Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України»

 

Господарське право (54)

 

 

 

1. Кулага Е. В. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №11. – С. 12-16.

2. Кулага Е. В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Журнал східноєвропейського права. Тhe Journal of Eastern European Law. – 2016. – № 29. – С. 40-46.

3. Кулага Е. В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №6. – С. 158-164.

4. Кулага Е.В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи / Е. В. Кулага // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу. – 2016. – № 1. – С. 39-41.

5. Правове регулювання господарської діяльності : підручник І. А. Балюк, Л. В. Борець, І. А. Галіахметов, Г. І. Дзяхар, А. Л. Дядюк, А. В. Замрига, І. С. Зубачова, Н. Ф. Ільницька, П. В. Кикоть, Е. В. Кулага та ін. / за ред. О. С. Літошенко, І. А. Галіахметова. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2018. – 474 с.

 

5 статтей у фахових виданнях, участь у 3 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 2 студентів, керівництво 20 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Літошенко

Олена

Святославівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Київський національний економічний університет (1997, інформаційні системи в менеджменті);

 

2. Міжнародний інститут лінгвістики і права (2000, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності», доцент кафедри правового регулювання економіки

 

Земельне право (16); Господарське законодавство (16)

1. Літошенко О. С. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236). – С. 42–45.

2. Літошенко О. С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8 (246). – С. 83–87.

3. Літошенко О. С. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9 (259). – С. 107–110.

4. Літошенко О. С. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1 (263). – С. 63-67.

5. Літошенко О. С. Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10 (272). – С. 113-117.

 

8 статей у фахових виданнях, участь у 7 конференціях з наданням тез, підготовлено: 1 кандидата юридичних наук, керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання земельного права», керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української мов «Інтенсив», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 065804 - 18, «Інтенсивний комунікативний курс фахового спрямування», 10.09.2018

Марченко

Віктор

Борисович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський університет імені Тараса Шевченка (1996, правознавство, юрист)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків», доцент кафедри господарського та міжнародного права

Правове забезпечення комерційної діяльності і логістики (16),

Господарське процесуальне право (14),

Правове регулювання електронної комерції (16)

1. Марченко В.Б. Приєднання до плану BEPS та розвиток податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні / В. Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4.- С. 176–181.

2. Марченко В. Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису / В. Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 4. - С. 185–188.

3. Марченко В.Б. Адміністративно-правові засоби захисту прав платників податків / В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 5. - С. 89–92.

4. Марченко В. Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні. Адміністративне право і процес. - 2017. - № 2. - С. 136–143.

5. Марченко В.Б. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / В. Б. Марченко, П.В. Діхтієвський // Адміністративне право і процес. - 2016. - № 1. - С. 106–115

 

6 статей у фахових виданнях, участь у 14 конференціях з наданням тез, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, офіційне опонування 2 дисертацій, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, керівництво 28 дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070884 / 035747 -17, «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 25.04.2017

Медведь

Ірина Володимирівна

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2000, правознавство, магістр з правового регулювання економіки)

не має

Господарське законодавство;

Правове регулювання господарської діяльності;

Основи юридичної клінічної практики;

Бізнес право

 

 

 

1. Медведь І. В. Економіко-правові проблеми розвитку системи охорони здоров’я в умовах формування соціальної правової держави / І. В. Медведь // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка.– К.: КНЕУ, 2006. – С. 118-133.

2. Медведь І. В. Поняття державного управління в умовах сучасних трансформаційних процесів у системі охорони здоров'я України / І. В. Медведь // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки». Випуск 6. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 86 – 100.

 

1 монографія, участь у 1 конференції з наданням тез (Додаток А)

Відповідно до плану підвищення кваліфікації кафедри підприємницького та корпоративного права заплановано стажування в 3-4 кварталі 2019

Морозова Вероніка Олексіївна

Асистент кафедри підприємницького та корпоративного права

Національний педагогічний університет імені М. П.

Драгоманова (2015, правознавство, магістр права, викладач правознавства);

Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова (2015, психологія, психолог)

 

 

не має

 

 

Корпоративне право; Господарське право;

Правове регулювання економіки

1. Морозова В. О. Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 6. – С. 98-103.

2. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Порівняльно–аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 76-79.

3. Морозова В. О. Межі інформаційних суб’єктивних прав у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 77-78.

4. Морозова В. О. Інформаційні права фізичних осіб у сфері охорони здоров’я за законодавством України / В. О. Морозова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 74-76.

5. Морозова В. О. Інформаційні права фізичної особи у сфері охорони здоров’я в Україні як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // Передова наука – 2017: збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції. – Sheffield: Science and Education Ltd, 30 квітня -7 травня 2017. – С. 37-39.

 

2 статті у фахових виданнях, участь у 10 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою студентки (участь у 1 конференції з наданням тез) (Додаток А)

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут інформатики, курс: «Мультимедійні технології навчання», сертифікат № 52 про підвищення кваліфікації, 2015 р.

Намясенко

Ольга

Кузьмівна

 

 

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.02. – Конституційне право; муніципальне право,

«Правовий статус судді Конституційного Суду України»

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Господарське процесуальне право (14)

1. Намясенко О. К. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Электронный ресурс] : монографія / [В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.]; за заг. ред. В. Ф. Опришка. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 541 с.

2. Намясенко О.К. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства / О. К. Намясенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 185-188.

3. Намясенко О.К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем / О. К. Намясенко // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. – С. 185-188.

4. Namiasenko O. Impact of the EU-Ukraine association agreement on judicial reform in Ukraine: general aspects / O. Namiasenko // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2015. - № 15. – С. 275-286.

5. Намясенко О. К. Конституційне та законодавче закріплення судової спеціалізації в Україні та міжнародний досвід / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2017. - № 17. – С. 92-101.

 

Участь у підготовці 1 монографії, 4 статті у фахових виданнях, 1 практикум, участь у 3 конференціях з наданням тез, відповідальний секретар редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» (2015). (Додаток А)

Відповідно до плану підвищення кваліфікації кафедри підприємницького та корпоративного права заплановано стажування в 3-4 кварталі 2019

Остапович Вячеслав Миколайович

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

1. Львівський медичний інститут (1996,

лікувальна справа,

лікар);

 

2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

(2008, правознавство, магістр права)

не має

Правове регулювання господарської діяльності;

Правове регулювання економіки

 

1.Намясенко О.К., Остапович В.М. Правові аспекти реалізації права на медичну допомогу постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи / Намясенко О.К., Остапович В.М. // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : монографія / В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка. [Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2015. — С.269-287.

2. Остапович В. М. Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович // Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. -2015. - №15. - С.35-48.

3. Остапович В. М. Адміністративно-правовий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович // Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. - 2017. - №16. - С.150-160.

4. Остапович В. М. Адміністративно-правові аспекти впровадження електронної медицини як важливої складової євроінтеграції та забезпечення медичною допомогою осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського господарського та транспортного права : Матеріали VII Міжнародної науково-парктичної конференції (06-07 квітня 2017 р., м. Київ). – К.:КДАВТ, 2017. – С. 371-374.

5. Остапович В.М. Інновації у наданні первинної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: адміністративно-правові питання / В. М. Остапович // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 147–150.

6. Остапович В.М. Адаптація законодавства України про охорону здоров’я до законодавства Європейського Союзу / В. М. Остапович // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 15 берез. 2019 р. / ред. колегія: Кузьменко О.В. та ін. – Київ : Видавничий центр “Кафедра”, 2019. – С. 116–120.

 

1 монографія, 5 статтей у фахових виданнях, участь у 10 конференціях з наданням тез (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана», Інститут післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації

12 СC 02070884, «Формування у студентів

компетентностей ХХІ сторіччя», 11.04.2019

Удовенко

Юлія Олександрівна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2008, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук,

12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій»

 

Земельне право (32)

Правове регулювання правочинів із земельними ділянками (16)

1. Шматова Ю. А. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции / Ю.А. Шматова // Legea si Viata. – 2015. - № 11 - 3. - С. 134 – 138.

2. Шматова Ю. О. Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. – 2015. - № 15. - С. 168- 180.

3. Шматова Ю. А. Получение женщинами – участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих / Ю. А. Шматова, Я. Подмогильная // Legea si Viata. – 2016. - №. 7/2. - С. 138 – 141 (0,5 д.а).

4. Удовенко Ю. О. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з переданням права власності на земельну ділянку: проблеми теорії та практики / Ю. О. Удовенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 4 (109). С. 146 -158.

5. Web of Science Udovenko Y. Legal description of the factoring contract in Romania / S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha // Baltic Journal of Economic Studies.- 2018. - Vol. 4. - No5. - P. 251-255.

 

4 статті у фахових виданнях, 1 у Web of Science, участь у 6 конференціях з наданням тез, керівництво науковою роботою 4 студентів, керівництво 25 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», сертифікат про участь № 553110-EPP – 1 -2014 -1- UA-EPPJMO-MODULE, тренінг «Європейські бізнес практики КСВ», 01.06.2017

Чернега

Віталій Миколайович

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

Національний транспортний університет (2011, правознавство, магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, «Морально-правові принципи в сімейному праві України»

 

Корпоративне право (16);

Правове регулювання господарської діяльності (16);

Корпоративні договори (16);

Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва (16)

1. Cherneha V. Legal description of the factoring contract in Romania / S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha // Baltic Journal of Economic Studies. -2018. - Vol. 4. - No5. - P. 251-255.

2. Чернега В. М. Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві / В. М. Чернега // Правове регулювання економіки. - 2018. Вип. 17. - С. 180-189. 

3. Чернега В. М. Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи / В. М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 9. - С. 55-63. 

4. Чернега В. М. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження) / В. М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 10. - С. 84-88. 

5. Чернега В. М. Українські наукові розвідки з корпоративного права у третьому тисячолітті / В. М. Чернега // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 152-155. URL: http://www.pap.in. ua/4_2018/41.pdf  

 

1 монографія, 1 стаття, включена до Web of Science, 10 статей у фахових виданнях України, участь у 33 конференціях з наданням тез, керівництво 12 магістерськими дипломними роботами, керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Клуб знавців бізнес-права та господарської юстиції», науковий керівник 8 опублікових тез доповідей студентів (Додаток А)

Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської

(м. Люблін, Республіка Польща), сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»,

27.11.2017 – 01.12.2017

Чихірьов

Володимир

Леонідович

 

Старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права

Київський національний економічний університет (2003, правознавство, магістр права)

не має

Земельне право; Господарське право;

Правове регулювання економіки;

Правове регулювання господарської діяльності;

Господарське процесуальне право

1. Чихірьов В. Л. Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні /
В. Л. Чихірьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. - Випуск № 45.- Т1. - С. 123-126.

2. Чихірьов В. Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб /
В. Л. Чихірьов // Конституційно-правові академічні студії. - 2017 . - № 2. - С. 26 -32.

3. Чихірьов В. Л. Проблеми правового закріплення «реструктуризації» та «реорганізації» в національному законодавстві / В. Л. Чихірьов // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. – С. 82-85.

 

2 статті у фахових виданнях, участь у 1 конференції з наданням тез, керівництво науковою роботою 2 студентами (Додаток А)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 063341 -18, «Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя», 29.03.2018

Шаталова Лариса Миколаївна

Доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2007, правознавство,

магістр права)

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, “Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства освіти і науки України”

Правове регулювання економіки (20)

 

1. Шаталова Л. М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки: Зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2015. – № 14. – С. 317-326.

2. Шаталова Л. М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект / Л. М. Шаталова // Держава і право: Зб. наук. пр. Серія: Юрид. науки. Вип. № 68 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 179-192.

3. Шаталова Л. М. Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України / Л. М. Шаталова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 6. С. 70-77.

4. Шаталова Л. М. Державні підприємства як суб’єкти реалізації компетенції Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] / Л. М. Шаталова // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – №. 6. – С. 289-291. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2017/87.pdf.

5. Шаталова Л. М. Контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і науки України: теорія та практика / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки: Зб. наук. пр.К. : КНЕУ, 2018. – № 17. – С. 140-147.

 

1 колективна монографія, 1 підручник, 10 статей у фахових виданнях, участь у 6 конференціях з наданням тез, 3 навчально-методичні праці (Додаток А)

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, сертифікат від 11.10.2016, «Міжнародна акредитація освітніх програм як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ»

Особи, які працюють за сумісництвом

Стефанчук

Марина

Миколаївна

Професор кафедри підприємницького та корпоративного права

Хмельницький інститут регіонального управління та права (1999, правознавство, юрист)

Доктор юридичних наук, 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура, «Теоретико-методологічні та організаційно -правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції»,

доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

 

1. Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтерес ів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики: монографія / М. М. Стефанчук. – К.: Ін Юре, 2016. – 500 с.

2. Стефанчук М. М. Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2 (54). – С. 240–249.

3. Стефанчук М. М. У пошуках оптимальної моделі реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді [Електронний ресурс] / М. М. Стефанчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3. – С. 85–99. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/7-2015/stefanchuk.pdf

4. Стефанчук М. М. До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2016. – № 1 (57). – С. 213–223. – № 8. – С. 36–41.

5. Stefanchuk M. The legal regulation of prosecutor’s office activities outside the criminal justice system according to the law of Ukraine and Poland / M. Stefanchuk // Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego /pod redakcją Mateusza Kępy, Macieja Marszała. – Wrocław, 2016.– С. 85-90.

 

1 монографія, 36 статей у фахових виданнях, участь у 19 конференціях з наданням тез, офіційне опонування 2 дисертацій, член редакційної ради юридичного журналу «Право України», керівництво 14 магістерськими дипломними роботами (Додаток А)

Національна академія прокуратури України, диплом доктора наук
ДД № 004076, МОН України,

«Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин (теоретичні та практичні аспекти)», 25.02.2015


 

Ректор Д. Г. Лукяненко

 

Завідувач кафедри С. І. Шимон

Додаток А

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів):

 

 

 

Шимон Світлана Іванівна

 

Підручники:

Сімейне право України: підручник. / [Шимон С. І. та ін.] За ред. Боднар Т. В., Кузнецової Н. С., Майданика Р. А. – К. : Юрінком Інтер. (у співав.), 2016. - 520 с.

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Shymon S. Сompliance auditing in public administration: ukrainian perspectives/ Y. Slobodianyk, S. Shymon, V. Adam // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 320-331. DOI : http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-320-331

Статті у фахових виданнях:

 1. Shymon S. I. The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and Practice Odesa national University Herald. Series: Jurisprudence. Volume 20. Issue 1 (26). 2015. P. 93104.

 2. Шимон С. І. Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої незавершене: співвідношення цивілістичних понять / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 40-46.

 3. Шимон С. І. Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 7. – С. 47–52.

 4. Шимон С. І. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. І. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 8. – С. 36–41.

 5. Шимон С. І. Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги / С. І. Шимон //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. – Випуск 29. – С. 61-69.

 6. Шимон С. І. Термінологічні проблеми категорії «майнові права» у світлі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод // С. І. Шимон // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 2. – C. 52-59.

 7. Шимон С. І. Патронат у системі встановлених державою форм сімейного виховання дитини / С. І. Шимон // Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Одинадцяті юридичні читання» - 13-14 травня 2015 р., м. Київ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 175-178.

 8. Шимон С. І. Правова природа шлюбу за сімейним кодексом України / С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. Зб. наук. праць. – 2015. – Випуск 28. – С. 151–158.

 9. Шимон С. І. Природа патронату як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. І. Шимон // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 4. – С. 8790. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2015/23.pdf

 10. Правові ознаки шлюбу за сімейним законодавством України / С. І. Шимон // Вісник Запорізького університету. – 2015. – № 3. – С. 3944.

 11. Шимон С. І. Наукова база для трансформації правової системи України / Б. І. Андрусишин, Р. В. Губань, С. І. Шимон // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2015. – Вип. 29. – С. 157-159. 

 12. Шимон С. І. Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2016. - № 15. С. 105-116.

 13. Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2017. - № 16. - С. 171-180.

 14. Шимон С. І. Право власності на бездокументарні цінні папери. / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2018. - № 17. – С. 158-169.

 15. Звернення стягнення на предмет застави – майнові права (переваги і недоліки законодавчих рішень) // Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр., 2019/18. С. 94-104.

Рецензії на друковані праці:

 1. Шимон С. І. Рецензія на монографію І. О. Ізарової «Теоретичні засади цивільного процесу Європейського союзу» // С. І. Шимон, І. С. Ярошенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 35. – ч. 1. Т. 1. – С. 171–172.

 2. Шимон С. І. Актуальне дослідження правової охорони торговельних марок в Інтернет / С. І. Шимон // Часопис Київського університету права. – 2018. – № 4 – С. 319-320.

 3. Шимон С. І. Рецензія на монографію Бабаскіна А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України. Часопис Київського університету права, 2018/1. С.311-312.

 4. Шимон С. І. Рецензія на колективну монографію "Соціально-правовий захист дітей в Україні" за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Андрусишина Б. І. / С. І. Шимон // Публічне право. - 2018. - № 1. - С. 267-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_1_35

Інші друковані правці в наукових виданнях:

 1. Шимон С. І. Наслідки недодержання письмової форми правочину: колізія закону чи кореляція фактів? Зб. наук. пр. Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової); за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2019. – С. 279-290.

 2. Шимон С. І. Моральні засади суспільства як концепт договірного регулювання майнових відносин подружжя// Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60-річчя від Дня народження Ірини Володимирівни Жилінкової / Зб. наук. пр. за ред. Р. О. Стефанчука. Харків: Право, 2019. – С. 255-263.

 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. - Київ : Юрінком Інтер, 2019 . Т. 2 / [О. О. Кот та ін.]. - 6-те вид., перероб. і допов. - 2019. - 1046 с.

 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. - Київ : Юрінком Інтер, 2019 . / [Н. С. Кузнєцова та ін.]. - 6-те вид., перероб. і допов. - 2019. - 747 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / С. І. Шимон, І. А. Галіахметов, В. О. Морозова, В. М. Чернега. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 32 с.

 2. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / С. І. Шимон, І. А. Галіахметов, І. В. Медведь, Л. В. Міхневич, Ю. О. Удовенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 36 с.

 3. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Торгівельне право» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / С. І. Шимон, І. А. Галіахметов, Б. М. Орленко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 34 с.

Участь у конференціях із наданням тез:

 1. Шимон С. І. Практична складова вищої юридичної освіти в контексті сучасної педагогічної парадигми / С. І. Шимон // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) – К. : КНЕУ, 2016 – С. 135-136.

 2. Шимон С. І. Ідея визнання права на життя зачатої дитини в контексті прав матері у сфері охорони здоров’я / С. І. Шимон // Розвиток цивільного законодавства України у контексті євроінтеграції: Матеріали Цивілістичного форуму. – 14-15 квітня 2016 р., м. Київ. – К., 2016. – С. 47-50.

 3. Шимон С. І. Проблеми узгодження концепції правоздатності зачатої дитини та правосуб’єктності вагітної жінки / С. І. Шимон // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 21-2 травня 2016 р. – С. 42-47.

 4. Шимон С. І. Фікція участі та преюдиція судового рішення в моделі групового позову / С. І. Шимон // Правова держава : історія і сучасність та перспективи формування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. М. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р. – Ужгород : УжНУ, 2018. – С. 146-148.

 5. Шимон С. І. Дидактичні принципи цивілістичних дисциплін / С. І. Шимон // Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : Матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 р.) / відп. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова : економ.-прав. ф-т : Всеукр. громад. організація «Асоціація цивілістів України». – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 35-40.

 6. Шимон С. І. Моральні засади суспільства як концепт правового регулювання (на прикладі норм публічного та приватного права) / С. І. Шимон // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 3-4 травня 2019 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. – С. 151-156.

 7. Шимон С. І. Правова охорона географічних зазначень походження товарів у контексті Угоди про асоціацію України з ЄС / С. І. Шимон // актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року) / ред. Колегія : Кузьменко О. В. та ін. – К. : Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 283-286.

Робота з аспірантами та докторантами: наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Чернега В. М. Морально-правові принципи в сімейному праві України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. М. Чернега, Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України.– К., 2015.– 20 с.

2. Клочко Т. Ю. Цивільно-правовий режим лікарських засобів як об’єктів права інтелектуальної власності: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т. Ю. Клочко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2. Офіційне опонування дисертацій: Дмитренко В. Ю., Лур’є Д. А. (2019 р.), Харченко Г. Г., Сенюта І. Я. (2018), Давидова Н.О., Простибоженко О. С., Коросташивець Ю. Г. (2017); Козелецька М. О., Лешанич Л. В. (2016); Федорченко Н. В., Губська А. В., Матвеєнко Т. Є., Менська О. А. (2015).

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Заступник Голови редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

Балюк Ірина Анатоліївна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Балюк І. А. Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору / І. А. Балюк // Правове регулювання економіки. Зб. наук. праць. — 2015. — № 15. — С. 117128.

2. Перекладач у господарському та інших судових процесах України / І. А. Балюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. С. 8992 [Електронний ресурс] Ужгородський національний університет.

3. Балюк І. А. Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир у вдосконаленні вітчизняного законодавства про кооперацію / І. А. Балюк // Історико-патріотичні студії. 2016. 2. С. 513.

5. Baliuk I. Procedural status of participants of economic legal proceedings / I. Baliuk // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3,Iss. 4. – P. 206-211.

4. Балюк І. А. Досудове врегулювання господарського спору: обов’язок чи право / І. А. Балюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (16). С.172-185.

6. Балюк І. А. Правові аспекти визначеності судового рішення як джерела права України / І. А. Балюк // Науковий вісник публічного та приватного права. Зб. наук. праць. 2019. № 1, Т.2 С.3-8.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Балюк І. А Управління підприємствами різних організаційно-правових форм / І. А. Балюк // Зб. матеріалів І міжнарод. науково-практ. конф. [Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи]. (Одеса, 25 – 26 грудня 2015 р.). – Одесса : Бондаренко М.О., 2015. – С. 270– 273.

2. Baliuk I. Administrative responsibility of business entities under the laws of Ukraine : Proceedings of the VI International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries" (United Kingdom, Cambridge, England, 24-26 May 2016).Volume VI. “Cambridge University Press”, 2016. – P. 380-386.

3. Балюк І. А. Щодо дискусійних питань господарського права і господарського процесу / І. А Балюк // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 07 жовтня 3916 р.). Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016 — С. 120123.

4. Балюк І. А. Позасудові (альтернативні) способи вирішення господарського спору / І. А Балюк // Дні науки Національного університету ”Києво-Могилянська академія” на факультеті правничих наук:матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 27 січня 2017 р.). — К. : Національний університет ”Києво-Могилянська академія”, 2017. — С.84 – 88.

5. Балюк І. А. Проблеми судового рішення господарського суду як джерела права України / І. А Балюк // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права: зб. тез доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. - Ч. 3. - С.61-63.

6. Балюк І. А. Права людини та справедливий суд / І. А Балюк // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 8–9 лютого 2019 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. – С. 32–35.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 

Борсук Наталія Яківна

 

Монографії:

1. Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія / Н. Я. Борсук.- Київ: Юрінком Iнтер, 2018. - 328 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Борсук Н.Я. Щодо доцільності законодавчої регламентації ведення реєстрів комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016.- № 5.- С.14-17.

2. Борсук Н.Я. Правові засади методології управління об’єктами комунальної власності / Н. Я. Борсук // Право і суспільство. - 2016. - № 5. Ч.2. - С. 20–25.

3. Борсук Н.Я. До проблем ефективного управління комунальною власністю в Україні / Н. Я. Борсук // Наука і правоохорона. - 2016.- № 3. - С. 275–280.

4. Борсук Н.Я. Адміністративні та соціально-психологічні методи управління об’єктами комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - № 5. - С.51–54.

5. Борсук Н.Я. Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви / Н. Я. Борсук // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 41–45. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_9.pdf.

6. Борсук Н.Я. Облік як етап управління комунальною власністю: організаційні та правові питання / Н. Я. Борсук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. - 2016. - № 6. - C.94–96.

7. Борсук Н.Я. Комунальні підприємства як об’єкти управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016. - № 6. - С.46–49.

8. Борсук Н.Я. Учет как этап управления коммунальной собственностью / Н. Я. Борсук // Журнал юридических исследований. - 2017. - № 1. - С.78–81. URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/article/16294/view.

9. Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю на прикладі діяльності спеціальностворених Фондів / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2017. - № 8. С.105–112.

12. Борсук Н.Я. Про міжгалузеву категорію «управління» / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 3. - С. 110–112.

10. Борсук Н.Я. Стадії управління комунальною власністю: проблеми законодавства та судової практики / Н. Я. Борсук // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». - 2017. - № 46. Том 1. - С.114–117.

11. Борсук Н.Я. Про планування, прогнозування та моніторинг у процесі управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2017. - № 5. Том. 1. - С. 180–182.

12. Борсук Н.Я. Знову до проблеми реєстрів об’єктів комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 4. - С.152–154.

13. Борсук Н.Я. Охорона комунальної власності: проблеми законодавства та практики правозастосування / Н. Я. Борсук // Право і суспільство. - 2017.- № 6. Ч. 2. - С.68–73.

14. Борсук Н.Я. Щодо деяких неузгодженостей законодавства, яке регламентує порядок передачі комунального майна / Н. Я. Борсук // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 5. - С. 192–194.

15. Борсук Н.Я. Проблеми управління комунальною власністю: українські реалії сьогодення / Н. Я. Борсук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2017. - № 6. - С.29–31.

16. Борсук Н.Я. Контроль у сфері управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2017. - № 11 (17).- С.36–41.

17. Борсук Н.Я. Проблеми охорони комунальної власності в Україні / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2017. - № 12 (18). - С. 80–85.

18. Борсук Н.Я. Форми управління комунальною власністю, спрямовані на відчудження майна / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2018. - № 1 (19). - С. 106–111.

19. Борсук Н.Я. Співвідношення об’єктів комунальної власності та об’єктів управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Eurasian Academic Research Journal. - 2018. - № 5 (23). - С. 126–132.

Участь у конференціях із наданням тез:

1 . Борсук Н.Я. Шляхи покращення адміністративно-правової охорони комунального майна від протиправних посягань / Н. Я. Борсук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-12 листопада 2016 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. - С.100-111.

2. Борсук Н.Я. Правова природа та сутність соціально-психологічних методів управління об’єктами комунальної власності / Н. Я. Борсук // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. - С.65–67.

3. Борсук Н.Я. Облік та безпека в управлінні комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова безпека України на сучасному етапі», м. Ірпінь, 28 листопада 2016 р. Ірпінь, 2016. - С. 16–19.

4. Борсук Н.Я. Етапи взяття на облік і передачі в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини / Н. Я. Борсук // Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 лютого 2017 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. - С.62–66.

5. Борсук Н.Я. Планування та прогнозування у процесі управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 жовтня 2017 року. Запоріжжя: «Істина», 2017. - С.69–71.

6. Борсук Н.Я. Моніторинг у процесі управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3–4 листопада 2017 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. С.81–84.

7. Борсук Н.Я. Проблемні питання визначення критеріїв об’єктів комунальної власності / Н. Я. Борсук // Сучасна університетська правова освіта і наука: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р. Том 2. Тернопіль: Вектор, 2018. - С.49–51.

8. Борсук Н.Я. Аналіз законодавства і судової практики у справах про порушення процесу управління комунальною власністю / Н. Я. Борсук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.). Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. - С.291–293.

9. Борсук Н.Я. Особливості форм управління комунальною власністю, спрямованих на використання комунального майна / Н. Я. Борсук // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 жовтня 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. – С.61–66.

Робота з аспірантами та докторантами: наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Богданець А. В. Адміністративно-правові засади підготовки юристів у закладах вищої освіти України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07/ А. В. Богданець, Дердавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України.– К., 2018.– 21 с.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Даніш С. П. (2015).

 

 

Галіахметов Ігор Абзалович

 

Монографії:

1. Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку : [монографія] / І. А. Галіахметов. – К. : КНЕУ, 2016. – 343 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Галіахметов І. А. Предмет муніципального права України: теоретико-методологічні аспекти / І. А. Галіахметов // Правове регулювання економіки – 2015 – № 5. – С. 7–20.

2. Галіахметов І. А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 37–40. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/11.pdf.

3. Галіахметов І. А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму / І. А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2016. – № 2 (34). – С. 56–61.

4. Галіахметов І. А. Колективні суб’єкти муніципального права / І. А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 5. – С. 68–71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2017/19.pdf.

5. Галіахметов І. А. Дисциплінарність як складова предмета муніципального права // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 70–73. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2018/18.pdf

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Галіахметов І. А. Інституціонально-правове забезпечення транскордонного та регіонального співробітництва територіальних громад України / І. А. Галіахметов // Právna veda a prax v treťom tisícročí: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27–28 február 2015 r. [Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice]. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – S. 40–42.

2. Галіахметов І. А. Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України / І. А. Галіахметов // Історико-політичні студії: збірник науковий праць. – Серія «Політичні науки». – 2016. – № 2 (6). – С. 27–35.

3. Галіахметов І. А. Правова інфільтрація положень угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014року в сфері місцевого самоврядування / І. А. Галіахметов // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року) : У 2 ч. – Полтава : Россава, 2017. – Ч. 2. – C. 40 – 42.

4. Галіахметов І. А. Механізм агрегації муніципального права в умовах асоціації України з Європейським Союзом / І. А. Галіахметов // International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, January. 25–26. 2019/ Arad: Izdevnieciba «Batija Publishing», [648 pages]. – P. 100–104.

5. Галіахметов І. А. Муніципальні зобов’язання ERGA OMNES та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до права Європейського Союзу / І. А. Галіахметов // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року) / ред.. колегія: Кузьменко О. В. та ін. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 235 – 238.

 

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених кваліфікаційних (магістерських) робіт.

 

 

Григоренко Олена Вячеславівна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Рябенко О.В. Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення / О.В. Рябенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 30. – Том 1. – С. 148-151.

2. Рябенко Е. Законодательства стран мира о правовом регулировании отношений в сфере репродуктивной медицины / О.В. Рябенко // Legea si Viata (республіка Молдова). – 2015. - №2. – С. 87-91.

3. Рябенко О.В. Право жінки на материнство / О.В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Випуск 6-1. – Том 1. - С. 211-215.

4. Рябенко О.В. Деякі юридичні аспекти «репродуктивного туризму» / О.В. Рябенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. – Том 1.- С. 145-149.

5. Рябенко О.В. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства / О.В. Рябенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – Випуск 17. – Том 2. - С. 35-38.

6. Григоренко О.В. Принципи реалізації прав фізичних осіб у відносинах, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій / О.В. Григоренко // Право и суспільство. – 2016. – Випуск 3. - С. 46-51.

7. Григоренко О.В. Ще раз про ознаки корпоративного права / О.В. Григоренко // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Т. 1.C. 62-65.

7. Григоренко О.В. До питання про поняття корпоративного права / О.В. Григоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2018. – Випуск 2. – Том 1. – С. 88-91.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Григоренко О.В. До питання про поняття репродуктивних прав фізичних осіб / О. В. Григоренко // Приватне право України і Європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2016. – С. 123-125.

2. Григоренко О. В. До розгляду окремих проблемних питань при реалізації права особи на репродуктивний вибір / О. В. Григоренко // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. - С. 26-28.

3. Григоренко О.В. Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини / О. В. Григоренко, М. П. Петрушко // Probl Cryobiol Cryomed 2017; 27 (2): 179 https://doi.org/10/15407/cryo27.02.179 - C. 179.

4. Григоренко О.В. Юридичні аспекти народження «дитини трьох батьків» / О. В. Григоренко // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. - Том 1. C. 19-21.

5. Григоренко О. В. Система репродуктивних прав / О. В. Григоренко // Розвиток медичного права України в контексті євро інтеграційних та глобалізацій них процесів: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 12 грудня 2018 року / ред. кол. Гревцова Р.Ю., Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. - C. 48-49.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 8-10 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

Дзяхар Галина Іванівна

 

Монографії:

1. Дзяхар Г. І. Законодавство, що регулює здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської зони / Г. І. Дзяхар, П. В. Кикоть // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 76–91.

Підручники:

1. Правове регулювання господарської діяльності : підручник / Галіахметова І. А., Дзяхар Г. І. та ін. К. : КНЕУ, 2019 (у співавторстві) (особистий внесок автора — 1,75 д.а. ).

Статті у фахових виданнях:

1. Дзяхар Г. І. Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки. – 2015. – № 15. - С. 192–202.

2. Дзяхар Г. І. Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності у нафтогазовій галузі України / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Випуск 41. – Т. 1. – С. 153–157.

3. Дзяхар Г. І. Поняття, юридична природа та види договору факторингу України / Г. І. Дзяхар // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 83–88.

4. Дзяхар Г. І. Вирішення земельних спорів господарськими судами / Г. І. Дзяхар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017. – № 27. – С. 111–117.

5. Дзяхар Г. І. Окремі питання законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. – 2019. – № 18. – С.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Дзяхар Г. І. Окремі питання господарських договорів у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи / Г. І. Дзяхар // Наука и образование без границ – 2015 : материалы XI Международной научно-практической конференции, 07-15 грудня 2015 р. – Перемишль : Nauka i studia, 2015. – ч. 5. – С. 67-70.

2. Дзяхар Г. І. Міжнародно-правові джерела забезпечення прав дітей в цифровому середовищі / Г. І. Дзяхар // Теорія і практика розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 грудня 2018 р. – Київ, 2018. – ч. ІІІ. – С. 39-40.

3. Дзяхар Г. І. Окремі правові питання виконання Угоди про асоціацію України з ЄС у нафтогазовій сфері / Г. І. Дзяхар // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: матеріали науково-практичної конференції, – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 262-265.

4. Дзяхар Г.І. Законодавство у сфері адміністративно-правового забезпечення інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі / Г. І. Дзяхар // Становление современной науки – 2019 : XV Международная научно-практическая конференция, м. Прага, Чехія, 2019. – ч. 5. – С.87-89.

5. Дзяхар Г.І. Окремі правові питання реалізації дітьми своїх інформаційних прав в Інтернет-просторі: практичний аспект / Г. І. Дзяхар // Научные горизонты – 2019 : XV Международная научно-практическая конференция, Англія, 2019. – ч. 2. – С.32-34.

 

Методичні вказівки:

1. Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Земельне право» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / О.С. Літошенко, Ю.О. Удовенко, Г.І. Дзяхар, В.Л. Чихірьов. – К. : Вид-во НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2017. – 35 с.

2.Методичні вказівки з організації проходження практики для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / Ю.О. Удовенко, Г.І. Дзяхар, Н.Ф. Ільницька, О.О. Морозова, І.С. Ярошенко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 18 с.

3. Методичні вказівки з організації проходження переддипломної практики для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / Ю.О. Удовенко, Г.І. Дзяхар, Н.Ф. Ільницька, М.В. Корінна, О.С. Літошенко, О.О. Морозова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – 18 с.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 10 студентських робіт на конференціях та круглих столах. Керівництво студентами 3 курсу юридичного факультету у 2015/2016 н.р. при наданні юридичних консультацій фізичним особам в Юридичній клініці «Соціальна справедливість».

 

 

Дядюк Анастасія Леонідівна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Gusarov K., Diadiuk A. Economic and Legal Aspects of the Franchise Agreement in the United Kingdom / K. Gusarov, A. Diadiuk. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/671

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. Офіційне опонування дисертацій: на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Березан Г. В. , Гармати О. В. (2018), Пилипишина С.С. (2019)

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Відповідальний секретар збірника наукових праць «Правове регулювання економіки».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 8 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

Замрига Артур Вікторович

 

Статті у фахових виданнях:

1. Замрига А. В. Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі / А. В. Замрига // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21. - № 5. - С. 76–81.

2. Замрыга А. В. Анализ эффективности выращивания пшеницы с использованием элементов экономико-математического моделирования / А. В. Замрыга // Наука Красноярья. - 2015. - №5. - С. 82-88.

3. Замрига А. В. Проблемні питання реалізації української сільськогосподарської продукції в країнах Європейського союзу / А. В. Замрига // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 1. - С. 135–140.

4. Замрига А.В. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / А. В. Замрига // Підприємництво, Господарство і Право. - 2016. - № 6. - С. 60–65.

5. Замрига А. В. Теоретико-правове регулювання правового статусу споживача в господарських відносинах / А. В. Замрига // Науковий журнал Право і суспільство. - 2016. - № 3. - С. 68-72.

6. Замрига А. В. Актуальні проблеми правового регулювання антимонопольних конкурентних відносин в умовах сьогодення / А. В. Замрига // Підприємництво, Господарство і Право. - 2016. - № 10. - С. 31–34.

7. Замрига А. В. Теоретико-правова природа господарських договорів в національному та європейському праві / А. В. Замрига // Науковий журнал Право і суспільство. - 2016. - № 5. - С. 60–65.

8. Замрига А. В. Проблеми господарського права в рамках вступу до ЄС / А. В. Замрига // Науковий вісник Херсонського державного університету серія: юридичні науки. - 2016. - № 6. - Т 1. - С. 140–144.

9. Замрига А. В. Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України / А. В. Замрига // Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. - 2015. - №15. - С.202-214.

10. Замрига А. В. Гармонізація українського господарського права та комерційного права країн Європейського Союзу / А. В. Замрига // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. - № 44. - С. 117–120.

11. Замрига А. В. Сучасний стан та економіко-правові перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів в Україні / А. В. Замрига // Підприємництво, Господарство і Право. - 2017. - № 6. - С. 59–63.

12. Замрига А. В. Загальні аспекти та перспективи правового регулювання контрактаціїї сільськогосподарської продукції / А. В. Замрига // Науковий журнал Право і суспільство. - 2017. - № 3. - С. 87–91.

13. Замрига А. В. Господарське договірне право як правовий інститут / А. В. Замрига // Підприємництво, Господарство і Право. - 2017. - №12. - С. 94–97.

14. Замрига А. В. Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення Антитерористичної операції / А. В. Замрига // Наукововий журнал Приватне та публічне право. - 2018. - № 1/2018. - С. 45–49.

15. State policy in the field of energy efficiency. / L. Soroka, O. Riabchenko, A. Zamryha, O. Korotun // Науковий вісник Національного гірничого університету. 2019. №4 (172). С. 141–146.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Замрига А. В. Формування організаційно-економічного механізму розвитку інноваційних процесів у рослинництві / А. В. Замрига // Формування ринкової економіки. Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях : зб. наук. пр. : [матеріли Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2015 р.] / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2015. - Вип. 33. - С. 129–134.

2. Замрига А. В. Аналіз і проблеми розвитку інноваційних процесів в рослинництві / А. В. Замрига // Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 черв. 2015 р.) : у 2 ч. / ГО «Львів. екон. фундація». Львів, 2015. - Ч. 1. - С. 59–62.

3. Замрига А. В. Формування системи управління інноваційними процесами в аграрному секторі / А. В. Замрига // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2015 р. / Ужгород. торгово-екон. ін-т Київ. нац. торгово-екон. ун-ту [та ін.] ; [редкол.: М. А. Лендєл (голов. ред.) та ін.]. Ужгород ; Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - С. 40 – 42.

4. Замрига А. В. Теоретико-правові аспекти правового статусу споживача у господарському законодавстві / А. В. Замрига // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – С. 92 - 94.

5. Замрига А. В. Проблеми реалізації права на підприємницьку діяльність в сучасній Україні / А. В. Замрига // Законність і правопорядок у сучасному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2017 р.). К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – С. 39 - 41.

6. Замрига А. В. Проблематика вдосконалення правового становища індивідуальних підприємців як суб’єктів господарських правовідносин / А. В. Замрига // Юридичні науки: Проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 42 - 46.

7. Замрига А. В. Актуальні питання господарського права в сучасних умовах сьогодення / А. В. Замрига // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 2-3 червня 2017 р. Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – С. 41 – 44.

8. Замрига А. В. Практичні та теоретичні аспекти правового статусу споживача в господарських правовідносинах крізь призму угоди про асоціацію з Європейським Союзом / А. В. Замрига // Актуальні питання юридичної теорії та практик : наукові дискусії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 1-2 грудня 2017 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. - С. 54–57.

9. Замрига А. В. Правовий статус агрохолдингу як акціонерного товариства / А. В. Замрига // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 8-9 грудня 2017 р. Херсон: Херсонський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Південний регіональний науковий центр національної академії правових наук україни, 2017. - С. 43–46.

10. Замрига А. В. Правове регулювання господарських відносин у зоні проведення антитерористичної операції / А. В. Замрига // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 9-10 лютого 2018 р. Одеса: Громадська організація «Причорноморська фундація права», 2018. - С. 24–30.

11. Замрига А. В. Проблематика тлумачення поняття «господарські договори» / А. В. Замрига // Законодавство України: недоліки, проблеми, систематизації та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. Херсон: Херсонський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Південний регіональний науковий центр національної академії правових наук україни, 2018. - С. 38–42.

12. Замрига А. В. Проблематика визначення поняття та особливостей господарської діяльності в Україні / А. В. Замрига // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: Матеріали Міжнарожної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 червня 2019 р. Львів: Західноукоаїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. - С. 102–105.

13. Замрига А. В. Гармонізація господарського законодавства України з правом Європейського Союзу. / А. В. Замрига // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15 березня 2019 р. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019. - С. 258–262.

Виконання функцій відповідального секретаря приймальної комісії юридичного факультету КНЕУ (2015р).

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 12 захищених магістерських дипломних робіт.

Зубачова Ірина Сергіївна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Зубачова І. С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні [Текст] / І. С. Зубачова // Молодий вчений. — 2015. — № 5. -С. 45-48.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Зубачова І. С. Особливості класифікації принципів судової системи / І. С. Зубачова // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10-11 квітня 2015 р. – У 2 частинах. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – Ч.1. – С. 28-29.

2. Irina S. Zubachova. Judical Reform as a Basis for the Formation of an Independent Judiciary in Ukraine/ Irina S. Zubachova // European Reforms Bulletin, 2015.- №4. - Center for European Reforms studies a.s.b.l.: Grand Duchy of Luxemburg.- Р. 197-199.

3. Зубачова І. С. Перспективи реформування діяльності Верховного Суду України / І. С. Зубачова // «Сучасний вимір держави і права»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 травня 2016 р.- Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. - С. 23-25.

4. Зубачова І. С. Шляхи підвищення ефективності судової влади в Україні / С. І. Зубачова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчості діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 20-21 травня 2016 р.)- Харків: Громадська організація «Асоціація аспірантів-юристів», 2016.- С. 29-30.

5. Зубачова І. С. Інститут конституційної скарги: переваги та недоліки / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 травня 2016 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. - С. 26-27.

6. Зубачова І. С. Повноваження Верховного Суду України: досвід Європейського Співтовариства / І. С. Зубачова // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 травня 2017 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. - С. 39-41.

7. Зубачова С. І. Історія становлення Конституційного Суду України / І. С. Зубачова // Сучасне право творення: питання теорії та практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 2-3 серпня 2017 року) – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 15-17.

 

 

Ільницька Надіра Фатехівна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Ільницька Н. Ф. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України / Н. Ф. Ільницька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. - №9. – С. 49-53.

2. Ільницька Н. Ф. Припинення юридичних осіб за законодавством України: питання термінології / Н. Ф. Ільницька // Visegrad Jurnal on Human Rights. – 2019. - №4. – С.67-72.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Ільницька Н.Ф. Співвідношення понять «державне управління», «державне регулювання», «публічне адміністрування»: сучасні тенденції / Н. Ф Ільницька // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 лютого 2018 року. Тези наукових доповідей. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - С.52-55.

2. Ільницька Н.Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України / Н. Ф Ільницька // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. - Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. - С.76-79.

3. Ільницька Н.Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності / Н. Ф Ільницька // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Київ, 29-30 березня 2018 року. - Київ.: КНЕУ. - С. 104-106.

Керівництво науковою роботою студентів:

Керівник студентського наукового гуртка «Проблеми створення та припинення суб`єктів підприємницької діяльності», витяг з п. 3.2 Протоколу засідання кафедри правового регулювання економіки від 13 вересня 2018 р. № 3

 

 

Кикоть Павло Валерійович

 

Монографії:

1. Співавтор колективної монографії Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. К. : КНЕУ, 2015.- 541/19 c. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://10.1.1.100/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (фіксований власний внесок – 0,5 д. арк).

Статті у фахових виданнях:

1. Кикоть П.В. ««Вільне небо» між Україною та ЄС: удосконалення правового регулювання та лібералізація механізмів державного управління ринку авіаційних перевезень» / П. В. Кикоть // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 1 (106). – 2018. – С. 351-359.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Кикоть П. В. Деякі питання авіаперевезень між Україною та Європою / Кикоть П. В. // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу : зб. мат. міжнар. наук-практ. конференції, 2019. – С. 265-269.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

Коломієць – Людвіг Євгенія Павлівна

 

Колективні монографії:

1. Kolomiyets-Ludwig E. Modern Approaches to Information Security Legislation Modelling // I. Dzalladova, N. Batechko, E. Kolomiyets-Ludwig // Scientific development and achievements. – Monograph. – Vol. 3 – London : Sciemcee Publishing, 2018. – 329 p. – P. 125 – 136 (ISBN 978-1-9993071-0-3)

Статті у закордонних фахових виданнях:

1. Kolomiyets-Ludwig E. P. Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration // I. M. Riepina, K. A. Andriushchenko, E. P. Kolomiyets-Ludwig // Stіedoevropský vіstník pro vіdu a výzkum. – Check Republic.- 2016 . – NR 1 (32). – Pd. 43-49. (in English).

2. Коломієць-Людвіг Є.П. Системний підхід до аналізу нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки // І. А. Джалладова, Н. Г. Батечко, Є. П.Коломієць-Людвіг [Електронний ресурс] // Електронне наукове видання «Social development and Security». – 2018. – 7 (5) – [Режим доступу] : http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/61/52 С.3 – 20 (ISSN 2522-9842).

 

 

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Kolomiyets-Ludwig Evhenia. Training Mediation Centre As An Additional Branch Of A Legal Clinic’s Services / Evhenia Kolomiyets-Ludwig [Електронний ресурс] // Justice Education for a Just Society : Theses of reports of The 8th Worldwide Conference of Global Alliance for Justice Education (Eskishehir, Turkey, July 22 – 25, 2015) [Режим доступу]: http://www.gaje.org/8th-worldwide-conference/session-abstracts/?id=5011.  

2. Коломієць-Людвіг Є. П. Інститут незалежних директорів як механізм якісного корпоративного управління / Є. П. Коломієць-Людвіг // Сучасні проблеми правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листопада 2015 р.) / Київський університет права. – К. : КУП, 2015. – С. 88-89.

3. Kolomiyets-Ludwig Evhenia. The Silk Road Economic Knowledge Tranfer / Evhenia Kolomiyets-Ludwig // Recruitment and Quality Improvement for Higher Education along the Belt and Road : Conference Manual of the Third Belt and Road Higher Education Research Conference (Qingdao, China, October 19-21, 2018) / Ocean University of China: OUC, 2018. – P.32-33.

4. Коломієць-Людвіг Є.П. Європейський кодекс електронних комунікацій як основа правового регулювання кіберпростору. / Є.П.Коломієць-Людвіг // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 15 березня 2019 р., м. Київ – К. : Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 82 – 85.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

Офіційне опонування дисертацій: на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Синюта С.Я. (2016).

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 18 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

Кохановський Велеонін Олексійович

 

Статті у фахових виданнях:

1. Кохановський В.О. Колективний позов у сфері туризму (цивілістичний аспект) / В.О. Кохановський // Право України. - 2015. - № 9. - С. 63-70.

2. Кохановський В.О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму / В. О. Кохановський // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. - Вип. 7. - С. 315-318.

3. Кохановський В.О. Зобов'язання і договір у сфері туризму: проблеми співвідношення / В.О. Кохановський // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юриспруденція". - 2017. - № 30. - Т. 2. - С. 17-20.

4. Кохановський В.О. Зобов'язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання / В.О. Кохановський // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 23. - С. 26-30.

5. Кохановський В.О. Розірвання договору про надання туристичних послуг та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договорів у сфері туризму в Україні / В.О. Кохановський // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 4. - С. 96-100.

6. Кохановский В.А. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2017. - № 1/2 (301). - С. 84-87.

7. Кохановський В.О. Зобов'язання у сфері туризму як цивільні правовідносини / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. - Вип. 46. - С. 94-103.

8. Кохановский В.А. Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма / В.А. Кохановский // Legea Si Viata. - 2018. - № 4/2. - С. 85-89.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Кохановський В.О. Розвиток туризму як явища і як сфери регулювання правом / В.О. Кохановський // Междисциплинарность как тенденция современной науки : материалы Междунар. конф. (г. Харьков, 14 февраля 2015 г.). - Харьков, 2015. - С. 58-62.

2. Кохановський В.О. Закріплення у договорах про надання туристичних послуг положень про звільнення сторін від цивільно-правової відповідальності / В.О. Кохановський // Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 листопада 2015 р.). - К., 2015. - С. 85-87.

3. Кохановський В.О. Договори у сфері туризму: історичний аспект і сучасні цивілістичні підходи до поділу на види / В.О. Кохановський // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р.). - Ужгород, 2015. - С. 75-79.

4. Кохановський В.О. Інформація як один із основних елементів у визначенні змісту, форми і умов договору про надання туристичних послуг / В.О. Кохановський // IT-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (круглого столу) (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). - Л., 2016. - С. 213-223.

5. Кохановський В.О. Міжнародний етап правового регулювання туристичних відносин і особливості розвитку туризму в Україні / В.О. Кохановський // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р.). - Одеса, 2016. - С. 425-428.

6. Кохановський В.О. Припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг у зв'язку з ненаданням чи наданням недостовірної інформації про споживчі якості туристичного продукту або включення у договір умов, які ущемлюють права туристів / В.О. Кохановський // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи : матеріали VI Міжнар. цивілістичного форуму (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.). - К., 2016. - С. 155-157.

7. Кохановський В.О. Припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг у зв'язку з істотною зміною обставин / В.О. Кохановський // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 березня 2016 р.). - К., 2016. - С. 160-162.

8. Кохановський В.О. Класифікація засобів розміщення (готелів) у туристичній сфері та її правове значення / В.О. Кохановський // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2017 р.). - Івано-Франківськ, 2017. - С. 127-130.

9. Кохановський В.О. До питання про співвідношення понять "туристичний продукт" і "туристичні послуги" з позицій цивілістики / В.О. Кохановський // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10-11 березня 2017 р.). - Одеса, 2017. - С. 64-66.

10. Кохановський В.О. Істотна зміна обставин у договорах про надання туристичного продукту / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми приватного права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. пам'яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 15 грудня 2017 р.). - Одеса, 2017. - С. 95-101.

11. Кохановський В.О. Вирішення правових питань на різних етапах розвитку туризму / В.О. Кохановський // Актуальні проблеми приватного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 лютого 2018 р.). - Х., 2018. - С. 343-346.

12. Кохановський В.О. Позитиви і ризики застосування смарт-контрактів (на прикладі відносин у сфері туризму) / В.О. Кохановський // Договір як універсальна форма правового регулювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2018. - С. 71-75.

 

 

Кулага Еліна Вікторівна

 

Підручники:

 1. Правове регулювання господарської діяльності : підручник І.А. Балюк, Л.В. Борець, І.А. Галіахметов, Г.І. Дзяхар, А.Л. Дядюк, А.В. Замрига, І.С. Зубачова, Н.Ф. Ільницька, П.В. Кикоть, Е.В. Кулага та ін. / за ред. О.С. Літошенко, І.А. Галіахметова. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2018. – 474 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Кулага Е. В. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №11. – С. 12-16.

 2. Кулага Е. В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні / Е. В. Кулага // Журнал східноєвропейського права. Тhe Journal of Eastern European Law. – 2016. – № 29. – С. 40-46.

 3. Кулага Е. В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні / Е. В. Кулага // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №6. – С. 158-164.

Участь у конференціях із наданням тез:

 1. Кулага Е. В. Договірні відносини у сфері трансферу технологій: проблемні питання / Е. В. Кулага // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності», Київ, 24 квітня 2015 року. –– К: КІОЮА, 2015. – С. 45 – 46.

 2. Кулага Е. В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи / Е. В. Кулага // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії. Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 7 грудня 2016 року. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 39-41. http://kneu.edu.ua/userfiles/ifba/Zbirnik_materialiv_konf_07_12_16.pdf.

 3. Кулага Е.В. Ключові напрями розвитку законодавства у сфері технічного регулювання відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Е. В. Кулага // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12 травня 2016 року. – К.: КНТУ, 2016. – С. 126-128.

 4. Кулага Е. В. Глобальні мережеві гроші: перспективи Bitcoin / Е. В. Кулага, А. В. Степаненко // Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики: тези І Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29 листопада 2017 року.— К.: КНЕУ, 2018. - С. 94-99 https://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/news/zbir2018.pdf.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 23 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

Літошенко Олена Святославівна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Літошенко О. С. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв’язок / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4 (232). – С. 14-17.

2. Літошенко О. С. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5 (233). – С. 67-70.

3. Літошенко О. С. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236). – С. 42-45.

4. Літошенко О. С. Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні / О. С. Літошенко // Історико-політичні студії: збірник наукових праць. – 2016. - № 2 (6). – С. 102-110.

5. Літошенко О. С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8 (246). – С. 83-87.

6. Літошенко О. С. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних держав / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9 (259). – С. 107-110.

7. Літошенко О. С. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1 (263). – С. 63-67.

8. Літошенко О. С. Право постійного користування земельною ділянкою: особливості об’єктного та суб’єктного складу / О. С. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10 (272). – С. 113-117.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Літошенко О. С. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини / О. С. Літошенко // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: зб. наук. праць. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – С. 125-128.

2. Літошенко О. С. Адаптація інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення до законодавства ЄС: окремі аспекти / О. С. Літошенко // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Дніпро, 25-26 листопада 2016 р. – Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 139-142.

3. Літошенко О. С. Особливості методології земельного права / О. С. Літошенко // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Дніпро, 3-4 березня 2017 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. – С. 59-62.

4. Літошенко О.С. Принцип пріоритетності сільськогосподарського землекористування та його значення для регулювання земельних відносин / О. С. Літошенко // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 22 червня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 96-98.

5. Літошенко О. С. Іноземні особи як суб’єкти права власності на землю / О. С. Літошенко // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 112-115.

6. Літошенко О. С. Правовий режим земельних ділянок державних і комунальних підприємств / О. С. Літошенко // Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 4 жовтня 2018 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2018. – С. 52-55.

7. Літошенко О. С. Співвідношення понять «земля» та «земельна ділянка» / О. С. Літошенко // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р., м. Дніпро – Дніпро, 2019. – С. 1019-1023.

Робота з аспірантами та докторантами: наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

1. Міловідова С. В. Попередження та протидія адміністративним правопорушенням в Україні: автореф. дис… канд. юридичних наук: 12.00.07 / С. В. Міловідова. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2016. – 20 с. Диплом кандидата наук ДК № 039283 від 13.12.2016 р.

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

 2. Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання земельного права».

 

 

Марченко Віктор Борисович

 

Статті у фахових виданнях:

1. Марченко В. Б. Формування правових засад участі України в міжнародному обміні податковою інформацією / В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 6. - С.84–89.

2. Марченко В. Б. Приєднання до плану BEPS та розвиток податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні / В. Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 301–303.

3. Марченко В. Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису / В. Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 4. - С.185-188.

4. Марченко В. Б. Адміністративно-правові засоби захисту прав платників податків / В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. - № 5. - С.89–92.

5. Марченко В. Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні / В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. - 2017. - № 2. - С.136-143.

6. Марченко В. Б. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки / В. Б. Марченко // Адміністративне право і процес. - 2016. - № 1. - С. 106–115.

Участь у конференціях із наданням тез:

 1. Марченко В.Б. Інституалізація податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні у контексті приєднання до плану BEPS / В. Б. Марченко // «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018) : У 2-х ч. Ч.1. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. - С.198-201.

 2. Марченко В. Б. Набуття чинності загальним регламентом захисту даних ЄС та його окремі наслідки для України / В. Б. Марченко // «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 8 червня 2018 року. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. - С.247-249.

 3. Марченко В. Б. (у співавторстві) Зарубіжний досвід правового регулювання криптовалют / Нечипорук М.С., Марченко В.Б. // «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» : тези І Міжнар. наук.-практ. конференції (29 листопада 2017 р.). К.: КНЕУ, 2018. С.216-219.

 4. Марченко В. Б. Щодо визначення правового статусу криптовалют в Україні / В. Б. Марченко // «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» : тези І Міжнар. наук.-практ. конференції (29 листопада 2017 р.). К.: КНЕУ, 2018.– С.208-212.

 5. Марченко В. Б. Способи гармонізації господарського законодавства України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС / В. Б. Марченко // «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2016р. Т.II. Тернопіль: Вектор, 2016. - С.303-305.

 6. Марченко В. Б. Щодо гарантій захисту працівника при покладенні на нього матеріальної відповідальності у проекті Трудового кодексу України від 26.12.2014 р. / В. Б. Марченко // «Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції в умовах євроінтеграції України: юридичні та суспільні аспекти». Матеріали Підсумкової науково-теоретичної інтернет-конференції наукового товариства студентів. ННІПП НАВС. (Київ, 23 квітня 2015 року). К: Нац. акад. внутр. справ, 2015. - С.287-288.

 7. Марченко В. Б. Проблемні питання очищення судової влади / В. Б. Марченко // «Безпека українського суспільства в концепції вступу в постіндустріальне суспільство ЄС» : зб. наук. допов. та тез учасників наук.-практ. конф., 16 груд. 2015 р., м. Київ. Європейський університет, Навч.-наук. інстит. права та безпеки підприємництва, 2015. – С. 60-62.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Д 26.006.09 у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2. Офіційне опонування на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 1) Мельниченко Р. В. «Адміністративно-правові засади податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні» (2018); 2) Рогачов Ю. М. «Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні» (2016);

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 28 захищених дипломних робіт.

 

 

Медведь Ірина Володимирівна

 

Монографії:

1. Медведь І. В. Економіко-правові проблеми розвитку системи охорони здоров’я в умовах формування соціальної правової держави // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України: Монографія / В. Ф.Опришко, Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін та ін.; За заг. ред. В. Ф.Опришка, Ф. П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 118-133.

Участь у конференції із наданням тез:

Медведь І. В. Поняття державного управління в умовах сучасних трансформаційних процесів у системі охорони здоров'я України / І. В. Медведь // Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки». Випуск 6. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 86 – 100.

 

 

Морозова Вероніка Олексіївна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Морозова В. О. Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 6. – С. 98-03.

2. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Порівняльно–аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 76-79.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Морозова В. О. Державна політика Китаю у сфері інформаційної безпеки телекомунікацій / В. О. Морозова // Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 21-22 травня 2015. – С. 230-233.

2. Морозова В. О. Межі інформаційних суб’єктивних прав у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 77-78.

3. Морозова В. О. Інформаційні права фізичних осіб у сфері охорони здоров’я за законодавством України / В. О. Морозова // Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 74-76.

4. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я України / В. О. Морозова // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції. – Запоріжжя, 2017. – С. 47-48.

5. Морозова В. О. Поняття інформаційних прав / В. О. Морозова // Європейська наука ХХІ ст. – 2017: збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції. – Przemysl: Nauka i studia, 7-15 травня 2017. – С. 33-35.

6. Морозова В. О. Інформаційні права фізичної особи у сфері охорони здоров’я в Україні як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // Передова наука – 2017: збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції. – Sheffield: Science and Education Ltd, 30 квітня-7 травня 2017. – С. 37-39.

7. Морозова В. О. Вплив освіти на процес політичної соціалізації молоді / В. О. Морозова, О. О. Морозова // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 24-25 травня 2018. – С. 213-215.

8. Морозова В. О. Можливості патентування: ключові аспекти зарубіжного та вітчизняного досвіду / В. О. Морозова, Ю. В. Бурма // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 25 червня 2018. – С. 62-63.

9. Морозова В. О. Види інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова, О. О. Морозова // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 16 січня 2019. – С.164-168.

Керівництво науковою роботою студентів:

Бурма Ю. В., Морозова В. О. Можливості патентування: ключові аспекти зарубіжного та вітчизняного досвіду / Ю. В. Бурма, В. О. Морозова // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 25 червня 2018. – С. 62-63.

 

 

Намясенко Ольга Кузьмівна

 

Монографії:

1. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Электронный ресурс] : монографія / [В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.]; за заг. ред. В. Ф. Опришка. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 541 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Намясенко О. К. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства / О. К. Намясенко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 185-188.

2. Намясенко О. К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем / О. К. Намясенко // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. – С. 185-188.

3. Namiasenko O. Impact of the EU-Ukraine association agreement on udicial reform in Ukraine: general aspects / O. Namiasenko // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2015. - № 15. – С. 275-286.

4. Намясенко О. К. Конституційне та законодавче закріплення судової спеціалізації в Україні та міжнародний досвід / О. К. Намясенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. – 2017. - № 17. – С. 92-101.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Намясенко О. К. Вирішення спорів за угодою про асоціацію України з ЄС / О. К. Намясенко // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2017: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 27 січня 2017 року). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – С. 21-25.

2. Намясенко О. К. Інституційний механізм імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС: загальна характеристика / О. К. Намясенко // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 4th International Scientific Conference. - Stuttgart, Germany, December 28, 2018. – P. 776-786.

3. Намясенко О. К. Деякі питання застосування механізму вирішення спорів за Угодою про асоціацію України з ЄС / О. К. Намясенко // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 року) / ред. колегія: Кузьменко О. В. та ін. – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 245-248.

Участь у підготовці практикуму:

 1. Господарське процесуальне право [Электронный ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. А. Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред І. А. Балюк ; ред. О. К. Намясенко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 244 с.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Відповідальний секретар редакційної колегії збірника наукових праць «Правове регулювання економіки».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник ????? захищених магістерських дипломних робіт.

Участь у семінарах:

Навчальний онлайн-спецпроект «Угода про асоціацію Україна-ЄС» підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» (15 годин).

 

 

Остапович Вячеслав Миколайович

 

Монографії:

1. Намясенко О.К., Остапович В.М. Правові аспекти реалізації права на медичну допомогу постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи / Намясенко О.К., Остапович В.М. // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : монографія / В. Ф. Опришко, О. К. Намясенко, С. М. Ратушний та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка. [Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2015. — С.269-287.

Статті у фахових виданнях:

1. Остапович В.М. Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи / В.М. Остапович // Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. - 2015. №15. - С.35-48.

2. Остапович В.М. Адміністративно-правовий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/ В.М. Остапович // Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. - 2017. - №16. - С.150-160.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Остапович В.М. Формування компетентностей студентів економічних спеціальностей в процесі викладання навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” на прикладі ліцензування медичної практики як виду господарської діяльності / В.М. Остапович // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016. — С.246.

2. Остапович В.М. Проблеми та перспективи запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:адміністративно-правовий аспект / В.М. Остапович // Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2016р., м.Київ). - К.: КТ “Забєліна — Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика”, 2016. - С.234 — 236.

3. Остапович В.М. Адміністративно-правові аспекти впровадження електронної медицини як важливої складової євроінтеграції та забезпечення медичною допомогою осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи / В.М. Остапович // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського господарського та транспортного права : Матеріали VII Міжнародної науково-парктичної конференції (06-07 квітня 2017 р., м. Київ). – К.:КДАВТ, 2017. – С. 371-374.

4. Остапович В.М. Інновації у наданні первинної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: адміністративно-правові питання / В.М. Остапович // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 147–150.

5. Остапович В.М. Адаптація законодавства України про охорону здоров’я до законодавства Європейського Союзу //Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 15 берез. 2019 р. / ред. колегія: Кузьменко О.В. та ін. – Київ : Видавничий центр “Кафедра”, 2019. – С. 116–120.

 

 

Удовенко Юлія Олександрівна

 

Статті у фахових виданнях:

1. Шматова Ю. А. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции / Ю. А. Шматова // Legea si Viata. – 2015. - № 11 - 3. - С. 134 – 138.

2. Шматова Ю. О. Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла / Ю. О. Шматова // Правове регулювання економіки. – 2015. - № 15. - С. 168- 180.

3. Шматова Ю. А. Получение женщинами – участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих / Ю. А. Шматова, Я. Подмогильная // Legea si Viata. – 2016. - №. 7/2. - С. 138 – 141 (05 д.а).

4. Удовенко Ю. О. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з переданням права власності на земельну ділянку: проблеми теорії та практики / Ю. О. Удовенко //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2018. - № 4 (109). С. 146 -158.

5. Web of Science Udovenko Y. Legal description of the factoring contract in Romania / S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. No5 Р. 251-255.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Шматова Ю. О. Отримання землі для городництва учасниками антитерористичної операції / Ю. О. Шматова // Materialy ХІ Mіеdzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» Volume 4. Prawo. Historia. Politologija. Filozofia: Przemysl. Nauka i studia. – Str. 20 – 23.

2. Шматова Ю. О. Державний контроль за використанням землі: сучасний стан і шляхи вдосконалення законодавства / Ю. О. Шматова // Materialy ХІ mezinarodni vedecko – prakticka conference «Veda a vznik – 2015». – Dil 5. Pravni vedy. : Praha. Publishing House «Education and Science»– Str. – 80 – 82 stran.

3. Шматова Ю. О. Обмеження права на представництво інтересів в господарських судах України / Ю. О. Шматова // Актуальні проблеми законодавства України : пріоритетні напрями його вдосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. Україна 14 - 15 жовтня 2016 р.), – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 55 – 58.

4. Удовенко Ю. О. Надання житлових приміщень учасникам бойових дій: теоретичні засади / Ю. О. Удовенко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17 - 18 листопада 2017 р.), - Харків : ГО «Асоціація аспірантів – юристів», 2017. – Ч. 1. – С. 133 – 135.

5. Удовенко Ю. О. Пільги на отримання земельних ділянок учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них / Ю. О. Удовенко // Сучасний рух науки: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 жовтня 2018 р. Дніпро, 2018. - С. 644 – 647.

6. Удовенко Ю. О. Мотивована відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: проблеми теорії / Ю. О. Удовенко // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії : Mіжнар. наук.- практ. конф. 30 листопада - 1 грудня 2018 р. Х : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. - Ч. 1. С. 93-96.

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 25 захищених магістерських дипломних робіт.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: 16 студентів - Копанчук М., 2016, Камарчук С., 2016, Лазаревич В., 2016, Шаманська К., 2016, Нечипорук М., 2016, Корня А., 2017, Полюхович О., 2018, Свічар О., 2018, Шматова Н., 2018, Лебович А., 2018, Тимченко В., 2019, Довгаль І., 2019, Арбіч Я., 2019, Падалка М., 2019, Теребельник А., 2019, Литвинова Л., 2019.

 

 

Чернега Віталій Миколайович

 

Монографії:

1. Чернега В. М. Принцип справедливості в контексті правових ідей сімейного права України / Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science: сollective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. С. 318-335.

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science:  

1. Cherneha V. Legal description of the factoring contract in Romania / S. Pylypenko, Y. Udovenko, // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. No5 Р. 251-255.

Статті у фахових виданнях України:

1. Чернега В. М. Оціночні поняття в сімейному праві України / В. М. Чернега // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 313–317. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_4_55.

2. Чернега В. М.  Гендерний баланс у сімейних правовідносинах / В. М. Чернега // Форум права. - 2016. - № 1. - C. 257–261. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_41.pdf.

3. Чернега В. М.  Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності / В. М. Чернега // Журнал східноєвропейського права. - 2016. - № 26.- С.  86-92. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/04/cherneha_26.pdf.

4. Чернега В. М. Принцип розумності в сімейному праві України / В. М. Чернега // Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 1. - С. 46-50. URL: http://lsej.org.ua/1_2017/12.pdf.

5. Чернега В. М. Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України / В. М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 80-84.

6. Чернега В. М. Зміст принципів верховенства права і пропорційності та способи їхнього втілення в нормах господарського процесуального права України / В. М. Чернега // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 1. - С. 146-148.URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/41.pdf.

7. Чернега В. М. Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві / В. М. Чернега // Правове регулювання економіки. - 2018. - Вип. 17. - С. 180-189.

8. Чернега В. М. Господарсько-правові дослідження у посткодифікаційний період в Україні: стан та перспективи / В. М. Чернега // Підприємництво, господарство і право.- 2018. - № 9. - С. 55-63.

9. Чернега В. М. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження) / В. М. Чернега //  Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 10. - С. 84-88.

10. Чернега В. М. Українські наукові розвідки з корпоративного права у третьому тисячолітті / В. М. Чернега // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 152-155. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/41.pdf.  

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Чернега В. М. Паритетний аспект у структурі принципу справедливості в сімейному праві / В. М. Чернега // Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи: матер. Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 21-22 травня 2015 р.). Київ: Вид-во НПУ ім. МПДрагоманова, 2015.- С. 172-175.

2. Чернега В. М. Функції засад справедливості, добросовісності, розумності, відповідності моральним засадам суспільства в сімейному праві України / В. М. Чернега // Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integra?ných procesov: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Братислава, 27-28 novembra2015 r.). Bratislava: РANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, 2015. - P. 58-61. 

3. Чернега В. М. Механізм сімейно-правового регулювання очима цивіліста-сучасника / В. М. Чернега // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: зб. матер. ІІІ-ї Наук.-практ.конф.(м. Київ, 18 березня 2016 р.). Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 196-198.

4. Чернега В. М. Nulla regula sine exceptione, або в яких виняткових випадках суб’єкт правозастосування може присудити з дочки, сина аліменти? / В. М. Чернега // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15  квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ,  2016. - С. 273-275.  

5. Чернега В. М. Договір і домовленість у сфері сімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ, 2016. - С. 267-272.

6. Чернега В. М. Чи потрібно вдосконалювати деякі законодавчі формулювання в Сімейному кодексі України? / В. М. Чернега, М. Л.  Гапійчук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VIМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ,  2016. - С. 275-278.

7. Чернега В. М., Право на шлюб: проблеми та рішення / В. М. Чернега, І. В. Ящук // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.).  Київ: КДАВТ,  2016.- С. 280-283.

8. Чернега В. М. Тлумачення оціночного поняття «надзвичайно невигідне матеріальне становище» (ч. 4 ст. 93 Сімейного кодексу України) / В. М. Чернега // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Кіровоград, 22-23 квітня 2016 р.).  Кіровоград: «КОД». 2016. - С. 45-47.

9. Чернега В. М., Cутність переважних прав у сімейному праві / В. М. Чернега, Б. Ю.  Задорожний // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: матер.VIМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.). Київ: КДАВТ,  2016. - С. 278-280.  

10. Чернега В. Н. Соответствие содержания брачного договора нравственно-правовым началам (заметки к научной дискуссии) / В. М. Чернега // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации: сб. ст. Междунар. научн.-практ. конф.  (г. Минск, 27 апреля 2016 г.). Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. - Ч. 1. - C. 197-201.  

11. Чернега В. М.  Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання / В. М. Чернега // Актуальні питання державотворення в Україні: матер. Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Київ, 20 травня 2016 р.). В 3 т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. - Т. 2. - С. 89-91.

12. Чернега В. М. Місце правосвідомості в механізмі сімейно-правового регулювання / В. М. Чернега // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матер. Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Кривий Ріг, 7 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. - С. 62-64.

13. Чернега В. М. Науково-практичні проблеми тлумачення деяких оціночних понять у сімейному праві / В. М. Чернега // Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан: матер. Всеукр. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016. - С. 242-245.

14. Чернега В. М. Гуманістичне спрямування сучасного сімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 2 грудня 2016 р.).  Кіровоград: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016.  - С. 91-93.  

15. Чернега В. М. Диферентний аспект принципу справедливості в сімейному праві України / В. М. Чернега // Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні:  зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (м. Київ, 16 грудня 2016 р.). Київ: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. - С. 122-128.

16. Чернега В. М. Проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без реєстрації шлюбу як підстава створення сім’ї / В. М. Чернега // Право, суспільство і держава: форми взаємодії: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ,13-14 cічня 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2017. - С. 36-38.

17. Чернега В. М. Проблеми неузгодження окремих положень Сімейного кодексу України / В. М. Чернега // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 січня 2017 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. - С.50-51.

18. Чернега В. М. Компромісне врегулювання сімейних відносин на основі договору та домовленості / В. М. Чернега //Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матер. наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (м. Харків, 17 лютого 2017 р. ). Харків: Право, 2017. - С. 210-213.

19. Чернега В. М. Неправозгідність усиновлення дитини особами однієї статі та шлюбів з їх участю / В. М. Чернега //Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 24 лютого 2017 р.).  Одеса: ОНУВС, 2017. - С. 152-154.

20. Чернега В. М. Юридична рівність учасників сімейних правовідносин / В. М. Чернега // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: матер. регіон. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 квітня 2017 р.). Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - С. 22-25.

21. Чернега В. М. Перешкоди до укладення шлюбу (замітки до наукової дискусії) / В. М. Чернега // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Кропивницький, 7–8 квітня 2017 р.). Кропивницький: КОД, 2017. - C. 302-305.

22. Чернега В. М.Самобутність принципів сімейного права / В. М. Чернега // Формування національної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів: матер. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 22 квітня 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. - С. 424-425.

23. Чернега В. М. Морально релевантні та морально іррелевантні нормисімейного права України / В. М. Чернега // Актуальні питання державотворення в Україні: матер. Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Київ,19 травня 2017р.). В 2 т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. - Т. 1. - С. 353-354. 

24. Чернега В. М. Тенденції розвитку сімейного законодавства, або прагнення українського законодавця відтворити європейські стандарти / В. М. Чернега // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присяч. 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.). Запоріжжя: Просвіта, 2017. - Т. 2. - С. 282-284.

25. Чернега В. М. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів: нотатки до наукової полеміки / В. М. Чернега // Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 листопада 2017 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. - С. 235-237.

26. Чернега В. М. Верховенство права у сучасному цивільному процесуальному праві України / В. М. Чернега // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 травня 2018 р.). В 2 т. Том 2. Київ, 2018. - С. 256-257.

27. Чернега В. М. Верховенство права в сучасному господарському процесуальному праві України / В. М. Чернега // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 27-28 квітня 2018 р.). Кропивницький: ПВНЗ КIДМУ, 2018. - С. 313-315.

28. Чернега В. М. Розумність строків розгляду справи судом як загальна засада господарського судочинства України / В. М. Чернега // Юриспруденція та наукові товариства у ЗВО - шлях формування правника, присвячена 57-й річниці з дня заснування навчального закладу: матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький  юридичний інститут МВС України, 2018. - С. 21-23.

29. Чернега В. М. «Квартет» заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві: спроба теоретичного та практичного осмислення / В. М. Чернега // Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. - С. 258-262. 

30. Чернега В. М. Система недоговірних зобов’язань суб’єктів підприємництва у приватному праві України / В. М. Чернега //Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми України в період євроінтеграції: зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 30 листопада 2018 р.).  Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2018.  - С. 85-88.

31. Чернега В. М. Договір між акціонерами за законодавством України / В. М. Чернега // Право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку: матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 6 грудня 2018 р.). Полтава:  Полтав. юрид. коледж Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого, 2018. - С. 165-167.

32. Чернега В. М. Вирішення комерційних спорів за участю судді / В. М. Чернега //  Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матер. регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.).  Львів: ЛьвДУВС, 2018. - С. 232-236. 

33. Чернега В. М. Право сторін на альтернативні способи врегулювання цивільних і господарських спорів на початку III тисячолітті / В. М. Чернега // Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез. IV Мжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 31 травня - 01 червня 2019 р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2019. - С. 295-297. 

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 12 захищених магістерських дипломних робіт.

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Клуб знавців бізнес-права та господарської юстиції».

Науковий керівник 8 опублікових тез доповідей студентів:

1. Ігнатюк Г. В. Строки на апеляційне оскарження у цивільному та господарському процесі (порівняльно-правовий аспект). Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 105-107.

2. Калюкін К. Б. Строки на касаційне оскарження за цивільним процесуальним та господарським процесуальним законодавством України. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 115-116. 

3. Гуляєв М. Заміна сторони у господарському процесі України. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 травня 2018 р.). В 2 т. Том 2. Київ, 2018. С. 72-73. 

4.  Бугира Р. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ у цивільному та господарському процесі. Сучасне право України: здобутки та перспективи: зб. матер. міжвузівської студентської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 02 жовтня 2018 р.). Київ: Вид-во КУТЕП, 2018. С. 100-101.

5. Гуляєв М. Концепт заміни сторони у процесуальному праві України. Сучасне право України: здобутки та перспективи: зб. матер. міжвузівської студентської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 02 жовтня 2018 р.). Київ: Вид-во КУТЕП, 2018. С. 88-91. 

6. Микулін П. Система принципів господарського судочинства України (замітки до наукової полеміки). Сучасне право України: здобутки та перспективи: зб. матер. міжвузівської студентської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 02 жовтня 2018 р.). Київ: Вид-во КУТЕП, 2018. С. 94-96.

7. Ярмоленко Я. Способи втілення принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в нормах Господарського процесуального кодексу України. Сучасне право України: здобутки та перспективи: зб. матер. міжвузівської студентської науково-теоретичної конференції (м. Київ, 02 жовтня 2018 р.). Київ: Вид-во КУТЕП, 2018. С. 97-99. 

8. Гуляєв М. О. Теоретичні проблеми визначення понять припинення цивільних та господарських зобов'язань: матер. VIII наукових читань, присвячених пам'яті В. В. Копєйчикова (м. Київ, 22 листопада 2018 р.). Київ: НАВС, 2018. С. 60-61.

 

Чихірьов Володимир Леонідович

 

Статті у фахових виданнях:

1. Чихірьов В. Л. Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні / В. Л. Чихірьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. - Випуск № 45.- Т1. - С. 123-126.

2. Чихірьов В. Л. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб / В. Л. Чихірьов // Конституційно-правові академічні студії. - 2017 . - № 2. - С. 26 -32.

Участь у конференції із наданням тез:

1. Чихірьов В. Л. Актуальні питання юридичної освіти в непрофільних вищих навчальних закладах / В. Л. Чихірьов // Правове регулювання економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах», присвяч. 20-річчю юрид. ф-ту. Відп. ред. В.Ф. Опришко. К.: КНЕУ, 2013. - № 13. - С.119-123.

Підготовка наукових повідомлень для участі в науково-практичній конференції студентів: Мельнікова К., 2016, Хащевацька Ю., 2016.

 

 

Шаталова Лариса Миколаївна

 

Монографія:

Правове регулювання діяльності Міністерства освіти і науки України: проблемні аспекти. Монографія / Л.М. Шаталова, О.В. Гулак, Л.О. Головій. За заг. ред. Ладиченка В.В. К. : ФОП Ямчинський О.В., – 2019. – 322 с. (4,2 д.а.)

Статті у фахових виданнях:

 1. Шаталова Л. М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки: Зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2015. – № 14. – С. 317-326.

 2. Шаталова Л. М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект / Л. М. Шаталова // Держава і право: Зб. наук. пр. Серія: Юрид. науки. Вип. № 68 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 179-192.

 3. Шаталова Л. М. Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України / Л. М. Шаталова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 6. С. 70-77.

 4. Шаталова Л. М. Електронізація адміністративної послуги апостилювання документів про освіту: проблеми та перспективи розвитку / Л. М. Шаталова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. – Вип. 40(2). С. 62-66.

 5. Шаталова Л. М. Особливості процедури визнання документів про освіту за новим освітнім законодавством: переваги та недоліки / Л. М. Шаталова // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 4. С. 212-218.

 6. Шаталова Л. Н. Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика / Л. М. Шаталова // «Legea si Viata». – 2016. – № 4. – С. 96-100.

 7. Шаталова Л. М. Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту / Л. М. Шаталова // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). 2016. – Т. 2, № 10 (20). С. 146-151.

 8. Шаталова Л. М. Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Право і суспільство. 2017. № 1. С. 180-183.

 9. Шаталова Л. М. Державні підприємства як суб’єкти реалізації компетенції Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] / Л. М. Шаталова // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – №. 6. – С. 289-291. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2017/87.pdf.

 10. Шаталова Л. М. Контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і науки України: теорія та практика / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки: Зб. наук. пр.К. : КНЕУ, 2018. – № 17. – С. 140-147.

Підручник:

1. Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] : підруч. / За заг. ред. І. А. Галіахметова, О. С. Літошенко. – К. : КНЕУ, 2019. – 474 с. (1 д.а.).

Навчально-методичні посібники/методичні вказівки/рекомендації:

 1. Шаталова Л. М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Господарське процесуальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Приватне право» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / В. Б. Марченко, П. В. Кикоть, Л. М. Шаталова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 37 с. (0,3 д.а.)

 2. Шаталова Л. М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правове регулювання електронної комерції» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Приватне право» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / В. Б. Марченко, П. В. Кикоть, А. В. Замрига, Л. М. Шаталова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 34 с. (0,25 д.а.)

 3. Шаталова Л. М. Програма, навчально-методичні матеріали з організації, технології проведення комплексного тренінгу та його оцінювання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Приватне право» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / А. Л. Дядюк, В. М. Чернега, Ю. О. Удовенко, Л. М. Шаталова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 29 с. (0,25 д.а.)

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Шаталова Л. М. Форми публічного адміністрування Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Інноваційні напрямки розвитку правової системи України: матеріали мiжн. наук.-практ. iнтернет-конф., м. Тернопіль, 2015. С. 43-45.

2. Шаталова Л. М. Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова //  Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. 2016. № 15. С. 48-59.

3. Шаталова Л. М. Класифікація адміністративних послуг Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Десяті економіко-правові дискусії: матеріали мiжн. наук.-практ. iнтернет-конф., м. Львів, 2016. С. 67-70.

4. Шаталова Л. М. Cучасні тенденції удосконалення процедури апостилювання документів про освіту / Л. М. Шаталова // Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали мiжн. наук.-практ. iнтернет-конф., м. Тернопіль, 2016. С. 57-60.

5. Шаталова Л. М. Особливості контрольно-наглядової діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 10-11 квітня / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С. 250-252.

6. Шаталова Л.М. Актуальні питання визначення підстав відкриття справ про банкрутство / Л. М. Шаталова // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу: Зб. матер. наук.-практ. конф., м. Київ: КНЕУ, 2019. С. 280-283.

 

 

Стефанчук Марина Миколаївна

 

Монографії:

1. Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтерес ів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики: монографія / М. М. Стефанчук. – К.: Ін Юре, 2016. – 500 с.

Статті у фахових виданнях:

  1. Стефанчук М. М. Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2 (54). – С. 240–249.

  2. Стефанчук М. М. У пошуках оптимальної моделі реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді [Електронний ресурс] / М. М. Стефанчук // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3. – С. 85–99. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/7-2015/stefanchuk.pdf.

 1. Стефанчук М. Н. Конституционное закрепление полномочий прокуратуры вне сферы уголовной юстиции: опыт зарубежных стран / М. Н. Стефанчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2015. – Nr. 2/1(12). – С. 25–29.

 2. Стефанчук М. Н. «Правовой статус прокуратуры» vs «правовой статус прокурора»: соотношение понятий в контексте реализации функции представительства интересов гражданина или государства в суде / М. Н. Стефанчук // Legea și viața. – 2015. – № 9/2 (285). – С. 86–89.

 3. Stefantschuk M. Die rechtliche Ausgestaltung der Beteiligung der Staatsanwaltschaft im Zivilverfahren im Lichte der verfassungsrechtlichen Funktion der ukrainischen Staatsanwaltschaft / M. Stefanchuk // ReOS. – 2015. – № 2. – С. 122–134.

 4. Стефанчук М. М. До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва / М. М. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2016. – № 1 (57). – С. 213–223. – № 8. – С. 36–41.

 5. Stefanchuk M. The legal regulation of prosecutor’s office activities outside the criminal justice system according to the law of Ukraine and Poland / M. Stefanchuk // Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego /pod redakcją Mateusza Kępy, Macieja Marszała. – Wrocław, 2016.– С. 85-90.

 6. Стефанчук ММ. Тектологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції / ММСтефанчук // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 4 (04). – С. 44–50.

Участь у конференціях із наданням тез:

1. Стефанчук М. М. Новели правової регламентації участі прокурора у виконавчому провадженні / М. М. Стефанчук // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відповід. ред. І. С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015. – С. 219-223.

2. Стефанчук М. М. Право власності Українського народу як складова публічного інтересу (в контексті представницької функції прокуратури України) / М. М. Стефанчук // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали I Щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 вересня 2016 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 196-199.

3. Стефанчук М. М. Захист прав тимчасово переміщених осіб як складова публічного інтересу (в контексті представницької функції прокуратури України) / М. М. Стефанчук // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції: матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 101-104.

4. Стефанчук М. М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні / М. М. Стефанчук // Закарпатські правові читання: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 19-21 квітня 2018 р.) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В. І. Смоланки, О. Я. Рогача, Я. В. Лазура. – Ужгород: Рік-У, 2018. – Т.1. – С. 406-412.

5 Стефанчук М. М. Реформування представницької функції прокуратури: quo vadis? / М. М. Стефанчук // Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квітня 2018 р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х.: Право, 2018. – С. 140-143.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

1. член спеціалізованої вченої ради К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

2. Офіційне опонування дисертацій: на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Єременка Ю., А. (2019), Іванця М. Г. (2018).

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

Член редакційної ради юоидичного журналу «Право України».

Керівництво науковою роботою студентів:

Науковий керівник 14 захищених магістерських дипломних робіт.

 

 

 

Ректор Д. Г. Лукяненко

 

 

Завідувач кафедри С. І. Шимон

 

Остання редакція: 21.10.19