Юридичний інститут

Наукова діяльність

Викладачі кафедри опублікували в 2018 р. 5 наукових статей в зарубіжних фахових журналах, які входять до Міжнародних науковометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (Шимон С. І., Григоренко О.В., Стефанчук М.М., Удовенко Ю.О., Чернега В.М.). Це такі праці:

В науково-метричній базі Skopus:

Григоренко О. В.Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини О. В. Григоренко М. П. Петрушко// Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27. – № 2. – С. 179. (Probl of Cryobiology andCryomedicine 2017; 27(2): 179 http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1322

В науково-метричній базі Web of Science:

Shymon S. Сompliance auditing in public administration: ukrainian perspectives/ Y. Slobodianyk, S. Shymon, V. Adam // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 320-331.

Стефанчук М.М. Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми.Патологія. 2018. Том 15. № 2(43)., С. 242-247)

Udovenko V. Legal description of the factoring contract in Romania., S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha. Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 251-255.

Cherneha V. Legal description of the factoring contract in Romania., S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha. Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 251-255.

У 2018 р.  професорсько-викладацький склад кафедри також опублікував 22 наукові праці в українських фахових наукових виданнях; 18 брошур - Методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін; взяли участь у 31 науковому заході, у тому числі в 27 науково-практичних конференціях.

У період 2014-2019 рр. за безпосередньої участі науково-педагогічних працівників кафедри підприємницького та корпоративного права  видано 9 монографій, 2 підручники, 5 навчальних посібників, 4 практикуми, 2 навчально-методичні посібники, 20 методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін, понад 220 праць у фахових наукових виданнях, понад 200 тез повідомлень на науково-практичних конференціях.

У вказаний період вийшли друком, зокрема, такі одноосібні монографії членів кафедри:

Борсук Н. Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія / Н. Я. Борсук. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 328 с.

Стефанчук М. М. Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді: проблеми теорії та практики: монографія / М. М. Стефанчук. – Київ: Ін Юре, 2016. – 500 с.

Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку : монографюія / І. А. Галіахметов. – К. : КНЕУ, 2016. – 343 c.

Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин : монографія / Світлана Іванівна Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

Враховуючи потреби юридичної науки та практики професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у розробці загальноінститутської теми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». Так, у 2019 р. доценти кафедри Коломієць-Людвіг Є.П., Кулага Е.В., Марченко В.Б. підготували розділ до колективної монографії за вказаною тематикою, присвячений проблемам розвитку законодавства України про торгівлю та електронну комерцію у звязку зі створенням зони вільної торгівлі. 

 

У березні 2019 р. доцент кафедри Борсук Н. Я. успішно захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

У вересні 2018 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук успішно захистила Шаталова Л. М. 

Доценти кафедри Коломієць-Людвіг Є.П. та Чернега В.М. працюють над докторськими дисертаціями; старші викладачі кафедри Дзяхар Г.І., Ільницька Н.Ф., Медведь І.В., Морозова В.О., Остапович В.М. працюють над кандидатськими дисертацями.

У період 2014-2018 рр. працівниками кафедри підприємницького та корпоративного права захищено 3 докторські дисертації (Шимон С. І., Стефанчук М. М., Борсук Н.Я.) та 9 кандидатських дисертацій (Балюк І. А., Григоренко О. В., Замрига А. В., Коломієць-Людвіг Є. П., Кохановський В.О., Орленко Б. М., Сагайдак Ю. В., Чернега В. М., Шаталова Л. М.). 

 

 

Остання редакція: 19.04.19