Юридичний інститут

Навчально-методична робота

 

Науково-педагогічні працівники кафедри правового регулювання економіки постійно працюють на розробкою та вдосконаленням робочих програм навчальних дисциплін, методичних матеріалів до їх вивчення, методичних матеріалів для проведення семінарських занять, модульного контролю знань та ін. 

Колективом кафедри  розроблено освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальності 081 - "Право" за першим (бакалаврським) рівнем підготовки та за другим (магістерським) рівнем підготовки. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено низку навчально-методичної літератури за предметом діяльності кафедри. 

 

Навчально-наукова лабораторія з підприємницького та корпоративного права

http://advanced_study_prav_reg_ek

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-наукову лабораторію з підприємницького та корпоративного права

 

Затверджено

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Протокол № 10 від «30» березня 2017 р.

 

Голова Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Д.  Г. Лук’яненко

«30»  березня  2017 р.

 

Введено в дію наказом

від «12» червня 2017 р.     № 473

 

 

 

 

 Київ – 2017  

 

ЗМІСТ

 

 

1. Загальні положення. 3

2. Мета, принципи, цілі та завдання Лабораторії …………………………………4

3. Напрями діяльності Лабораторії5

4. Структура та кадрове забезпечення Лабораторії8

5. Організація роботи та управління. 8

6. Права та обов’язкиЛабораторії та її працівників. 9

7. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення. 10

8. Взаємодія з іншими структурними підрозділами Університету. 11

9. Ліквідація та реорганізація. 12

 

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення регламентує загальні юридичні, фінансово-економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукової лабораторії з підприємницького та корпоративного права (далі – Лабораторія), що створюється у складі навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Юридичний інститут) на базі кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет).

Назва Лабораторії російською мовою: «Учебно-научная лаборатория по предпринимательскому и корпоративному праву».

Положення визначає мету, основні завдання, функції, напрями діяльності, організаційну структуру, кадрове забезпечення Лабораторії та порядок взаємовідносин з іншими структурними підрозділами Університету.

1.2. Лабораторія створюється за наказом Ректора Університету на підставі Ухвали Вченої ради Університету.

1.3. Лабораторія є структурним підрозділом Юридичного інституту та функціонує на базі кафедри правового регулювання економіки.

Місцезнаходження Лабораторії: 03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, головний корпус ДІНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», аудиторія 531.

1.4. У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України, зокрема, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Статутом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», наказами ректора Університету, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. У сфері своєї діяльності Лабораторія співпрацює з іншими структурними підрозділами Університету, іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами, організаціями практичної сфери.

1.6. Своєю діяльністю Лабораторія сприяє створенню середовища активного розвитку і особистісного зростання викладачів, студентів, випускників Університету у галузі знань «Право».

1.7. Це Положення, а також зміни до нього затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора Університету.

2. Мета, принципи, цілі та завдання Лабораторії

 

2.1. Метою Лабораторії є ініціювання, проведення та координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень проблем підприємницького та корпоративного права, інших питань юриспруденції й упровадження результатів таких досліджень у навчальний процес.

2.2. Основними принципами дослідницької діяльності Лабораторії є здійснення наукових розробок на високому теоретичному рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем підприємницького та корпоративного права у рамках загальної наукової Концепції розвитку наукової сфери України. 

2.3. Ціллю наукової дослідницької діяльності Лабораторії є формування внеску до національної наукової школи з підприємницького та корпоративного права, вивчення зарубіжного досвіду у сфері формування правової доктрини, розширення та поглиблення наукових зв’язків Університету з міжнародними та зарубіжними національними інституціями країн Європейського Союзу, предметом діяльності яких є дослідження проблем юриспруденції; розробка проектів законодавства у сфері підприємницької діяльності та корпоративних відносин, а також правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

Ціллю Лабораторії є поєднання наукових досліджень з  освітньою діяльністю та юридичною практикою; розвиток прикладних досліджень, придатних до запровадження в навчальний процес; використання програмно-цільового підходу, за допомогою якого для дослідження окремих проблем створюються цільові програми за участі фахівців Лабораторії та інших організацій за домовленістю.

Ціллю Лабораторії є також створення умов для якісного відтворення кадрового потенціалу вітчизняної правової науки і вищої юридичної освіти.

2.4. Методи діяльності Лабораторії визначаються завданнями, для вирішення яких створено Лабораторію: залучення до дослідницької роботи в Лабораторії провідних фахівців у галузі права з числа науково-педагогічних працівників Університету та інших наукових установ та освітньо-наукових закладів; залучення та заохочення молодих науковців (зокрема, із числа аспірантів, здобувачів та студентів магістерського освітнього рівня) до проведення наукових досліджень правових проблем з метою зміцнення наукового потенціалу Університету; залучення до наукової роботи обдарованих студентів бакалаврського рівня підготовки, що сприятиме поліпшенню якості навчальної роботи серед студентів спеціальності «Правознавство».

2.5. Для вирішення завдань Лабораторії використовуються наявні наукові, методичні, методологічні та технічні можливості кафедри правового регулювання економіки Університету, а також за погодженням на умовах співпраці – наукові та матеріально-технічні можливості інших наукових установ та науково-освітніх закладів. 

2.6. Основними завданнями Лабораторії є:

 1. ініціювання та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем підприємницького, корпоративного, господарського та господарського процесуального права відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри, Університету з метою забезпечення умов дляпоглибленої підготовки правознавців, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності випускників Університету;
 2. ініціювання та проведення науково-практичних заходівз проблем підприємницького, корпоративного, господарського та господарського процесуального права;
 3. забезпечення умов для здійснення якісних освітніх послуг, проведення тренінгів, формування професійних знань, умінь та компетенцій студентів-випускників бакалаврського рівня та магістерських освітніх програм у галузі знань «Право» на основі посилення їх наукової та практичної підготовки та удосконалення змісту спеціальних дисциплін відповідно до  компетентнісного підходу;
 4. систематичне впровадження у навчальний процес тренінгових технологій, заснованих на сучасних досягненнях юриспруденції;
 5. розробка та проведення науково-практичних семінарів, тренінгів з проблем правового забезпечення підприємництва та корпоративних правовідносин, захисту прав суб’єктів підприємництва (господарювання) для студентів, викладачів, а також за замовленням інших навчальних закладів або організацій, підприємств та установ;
 6. сприяння розвитку юридичної клінічної освіти в Університеті;
 7. розвиток різноманітних форм співпраці з організаціями практичної сфери юриспруденції з метою удосконалення практичної складової вищої освіти в Університеті.

 

 1. Напрями діяльності Лабораторії

 

3.1. Науково-дослідна діяльність Лабораторії

У сфері наукової дослідної діяльності Лабораторія:

3.1.1. здійснює організаційно-технічну підтримку наукових досліджень (проведення наукових експертиз; формування наукових висновків тощо), які виконує кафедра на замовлення юридичних і фізичних осіб на основі цивільно-правових угод;

 1. ініціює та організовує наукові дослідження проблем підприємницького, корпоративного, господарського й господарського процесуального права та судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва за такими напрямами:
 2. доктринальні та практичні  проблеми підприємницького та господарського права, зокрема: удосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні; проблеми формування понятійного апарату підприємницького та господарського права; оціночні категорії підприємницького, господарського та господарського процесуального права; приватні і публічні інтереси в правовому регулюванні підприємницької діяльності; правове забезпечення стабільності підприємницького обороту; легітимація  підприємницької діяльності в Україні; підприємницька правосуб’єктність юридичних та фізичних осіб; правовий режим майна суб’єктів підприємництва; юридичні гарантії права власності та інноваційної діяльності у сфері підприємництва в Україні;правові проблеми розвитку ринку землі в Україні; правове регулювання укладення підприємницьких (комерційних) договорів; правове регулювання підприємницької діяльності у сфері освітніх послуг; проблеми законодавчого регулювання здійснення підприємницької (господарської) діяльності на тимчасово окупованій території; новації у сфері господарсько-правової відповідальності;
 3. правове забезпечення управління об’єктами публічної власності;
 4. правове забезпечення конкурентної політики в Україні, зокрема, правові засоби захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму;
 5. доктринальні та практичні  проблеми господарського процесуального права, зокрема: функції та методи господарського процесуального права; судовий захист прав та інтересів учасників економічних відносин в Україні; новації господарського процесуального законодавства в Україні;
 6. теоретичні та практичні  проблеми корпоративного права, зокрема: напрямки удосконалення корпоративного законодавства; кодифікація норм корпоративного права; корпоративні права держави; корпоративні договори; акціонерне право; здійснення та захист прав учасників корпорацій;
 7. порівняльно-правові дослідження, зокрема: право товариств (company law) в країнах Європейського Союзу та в Україні; тенденції розвитку бізнес-права в провідних країнах світу;
 8. інші актуальні проблеми юридичної науки та практики.

3.1.3. поширює результати наукових досліджень, що проводяться науково-педагогічним персоналом в рамках наукової школи кафедри правового регулювання економіки;

3.1.4. підтримує і розвиває науково-дослідницьку та матеріально-технічну базу кафедри правового регулювання економіки.

 

3.2.  Освітня діяльність Лабораторії

У сфері освітньої діяльності Лабораторія:

3.2.1. забезпечує впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;

3.2.2. організовує проведення науково-практичних заходів для студентів та викладачів за участі провідних учених та досвідчених працівників практичної сфери юриспруденції;

3.2.3. сприяє організації та проведенню навчальних занять  у формі тренінгів та із застосуванням інших форм активізації навчального процесу з таких навчальних дисциплін: господарське право; господарське процесуальне право; актуальні проблеми господарського права; актуальні проблеми господарського судочинства; земельне право; корпоративне право; інвестиційне право; вирішення господарських спорів; правове регулювання електронної комерції; недоговірні зобов’язання суб’єктів господарювання; конкурентне право; судова практика вирішення господарських спорів у різних галузях господарювання; виконавче провадження.

 

3.3. Інші функції Лабораторії:

 1. здійснення експертизи навчально-методичного забезпечення навчального процесу та сприяння вдосконаленню методичних матеріалів;
 2. моніторинг забезпеченості навчального процесу сучасною науковою та навчальною літературою;
 3. створення студентського юридичного дебатного клубу«Proetcontra» та організаційне забезпечення його засідань;
 4. організація науково-практичних заходів (семінари, студії, круглі столи тощо) за участю науково-педагогічного персоналу Університету, аспірантів, студентів, а також спеціалістів з інших науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та інших організацій;
 5. заснування (у співпраці з іншими кафедрами)  щорічної наукової конференції для молодих науковців  (аспірантів, студентів магістерського освітнього рівня) «Правничі наукові студії імені Василя Івановича Синайського»;
 6. заснування практичного лекторіуму для студентів магістерських освітніх програм із залученням провідних працівників практичної сфери;
 7. розробка науково-дослідних проектів для участі в міжнародних програмах  сприяння (фінансування) розвитку наукових правових досліджень.

 

 1. Структура та кадрове забезпечення Лабораторії

 

4.1. Загальне та оперативне керівництво всіма напрямами діяльності Лабораторії здійснює завідувач Лабораторії, який безпосередньо підпорядковується директору Інституту та завідувачу кафедри правового регулювання економіки.

4.2. Завідувач Лабораторією та його заступник призначаються та звільняються з посади наказом ректора Університету за поданням директора Юридичного інституту.

4.3. В Лабораторії можуть створюватися сектори, які формуються за предметним критерієм.

4.4. Штат працівників Лабораторії (дослідників) формується, переважно, зі штатного науково-педагогічного персоналу кафедри правового регулювання економіки.  Комплектування штату Лабораторії здійснюється в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисними призначеннями Університету, в загальному та спеціальному фондах та за рахунок грантів, господарських (цивільно-правових) угод із замовниками та ін.

Дослідження в межах діяльності лабораторії можуть виконуватися на громадських засадах з подальшим заохоченням працівників за результатами роботи.

4.5. Для виконання окремих видів робіт, які є предметом діяльності  Лабораторії, можуть залучатися: науково-педагогічний персонал інших кафедр Університету протягом основного робочого часу або на умовах сумісництва та навчально-допоміжний персонал кафедр Університету; наукові працівники та інші спеціалісти Університету, а також фахівці сторонніх організацій у вільний від основної роботи час; докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, студенти протягом основного навчального часу або у вільний від навчання час.

 

 1. Організація роботи та управління

 

5.1.Для досягнення цілей, передбачених цим Положенням, Лабораторія може складати проекти угод з науковими установами, освітніми закладами, організаціями практичної сфери юриспруденції відповідно до законодавства України та надавати їх керівництву Університету для підписання.

5.2. Питання, які не відображено в Положенні, розв’язуються в робочому порядку згідно із загальними правовими приписами, або вирішуються директором Юридичного інституту чи ректором Університету відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством за поданням завідувача Лабораторією.

5.3. Безпосереднє керівництво роботою Лабораторії здійснює завідувач Лабораторії. За відсутності завідувача лабораторії керівництво поточною діяльністю здійснює заступник завідувача Лабораторії.

5.4. Повноваження завідувача Лабораторії:

– здійснює поточне керівництво відповідно до вимог законодавства;

– забезпечує належний рівень трудової та виконавчої дисципліни;

– формує план науково-дослідних робіт, представляє його на затвердження вченої ради, організує й очолює роботу з його виконання;

 • керує та організовує роботу щодо виконання поточних і перспективних завдань Лабораторії;

– видає розпорядження, які стосуються діяльності Лабораторії;

– організовує висвітлення діяльності Лабораторії в інформаційних виданнях та на сайті Університету.

5.5. Контроль за діяльністю Лабораторії здійснює завідувач кафедри правового регулювання економіки.

5.6. Управління роботою Лабораторії регламентується розпорядженнями завідувача Лабораторії, що визначають порядок виконання тематичних планів, звітність, конкретні заходи на виконання госпрозрахункових робіт тощо.

5.7. Основним документом, що регламентує роботу Лабораторії, є дане Положення. Діяльність Лабораторії регламентується також розпорядженнями директора Юридичного інституту, завідувача Лабораторії про виконання договорів, впровадження календарного плану науково-дослідних робіт, форми і терміни контролю та звітності, які затверджуються завідувачем кафедри правового регулювання економіки.

 

 1. Права та обов’язки Лабораторії та її працівників

 

6.1. Працівники Лабораторії користуються всіма правами та несуть обов’язки, необхідні для забезпечення виробничої діяльності, захисту професійної честі та гідності.

6.2. Права Лабораторії на об’єкти інтелектуальної власності регулюються відповідно до законодавства України.

6.3. Лабораторія сприяє організації навчального процесу:

 • проведенню інтерактивних видів практичних занять згідно з робочими програмами дисциплін, розкладом та графіком навчального процесу;
 • поширенню кращого педагогічного досвіду в організації аудиторних занять.

6.4. Лабораторія сприяє удосконаленню навчально-методичної роботи:

 • розробленню дидактичних комплексів дисциплін, програм практики;
 • впровадженню в навчальний процес сучасних технологій навчання;
 • розробленню методичних рекомендацій і вказівок до виконання студентських наукових робіт;
 • проведенню   науково-методичних семінарів і тренінгів з питань організації навчальної роботи.

6.5. Лабораторія бере участь в організації наукової роботи:

 • розвиває та використовує різноманітні організаційні форми для підвищення результативності виконання наукової теми кафедри та матеріального стимулювання  науково-дослідної й освітньої діяльності;
 • бере участь у діяльності тимчасових наукових колективів, центрів та ін.;
 • створює умови для активного залучення студентської молоді до наукових досліджень, експертної та нормотворчої роботи;
 • організує участь викладачів та студентів у наукових конкурсах, семінарах, конференціях, конгресах тощо.

6.6. Лабораторія проводить маркетингову та профорієнтаційну роботу:

 • з метою розширення зв’язків із організаціями різних форм власності в галузі підготовки кадрів з вищою юридичною освітою;
 • з підтримки контактів із роботодавцями з метою уточнення рекомендованих компетенцій випускників, моніторингу якості підготовки правознавців;
 • бере участь у заходах з підвищення кваліфікації фахівців, що зайняті у сфері юриспруденції, за новими напрямами науки за профілем кафедри;
 • організовує заходи з поширення правових знань серед працівників Університету та серед населення (мешканців міста Києва).

 

 1. Відповідальність

 

7.1. Покладену на Лабораторію відповідальність несуть відповідно до  

7.2. Завідувач Лабораторією несе відповідальність за правильність планування та організацію робіт в Лабораторії, стан виробничої та трудової дисципліни, виконання планів і програм, дотримання діючого законодавства, своєчасне та достовірне ведення необхідної документації, дотримання вимог Правил внутрішнього розпорядку Університету;

7.3. Лабораторія в порядку, встановленому законодавством України, несе відповідальність за збереження документів (юридичних, управлінських, фінансових, кадрових та ін.).

 

 1. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення

 

8.1. З метою виконання функцій та реалізації завдань Лабораторія користується приміщеннями, обладнанням, закріпленим за кафедрою правового регулювання економіки, та іншим майном Університету.

8.2. Працівники Лабораторії мають право використовувати закріплене майно виключно для досягнення основних цілей діяльності Лабораторії, виконання положень посадових інструкцій.

8.3. Грошово-розрахункове забезпечення діяльності Лабораторії здійснюється через рахунки Університету.

8.4. Фінансове забезпечення діяльності Лабораторії здійснюється за рахунок: коштів Університету, коштів, що надійшли за виконані Лабораторією роботи і послуги до спеціального фонду кошторису Університету, фінансової підтримки українських, зарубіжних і міжнародних організацій, благодійних внесків фізичних і юридичних осіб, спонсорської допомоги, пожертв, грантів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 1. Взаємодія з іншими структурними підрозділами Університету

 

9.1. У процесі виконання своїх функцій Лабораторія взаємодіє зі структурними підрозділами Університету з питань, які стосуються діяльності Лабораторії:

 • кафедрами, факультетами, інститутами, коледжами, філіями та підрозділами Університету – з питань планування та реалізації виробничих завдань;
 • юридичним відділом – з питань, пов’язаних з підготовкою документів;
 • бібліотекою Університету – з питань надання необхідної періодичної, навчальної та наукової літератури.

9.2. З іншими структурними підрозділами Університету з метою організації та забезпечення її діяльності Лабораторія співпрацює через кафедру правового регулювання економіки або дирекцію Юридичного інституту відповідно до конкретних завдань і функцій.

9.3. У процесі діяльності Лабораторія може залучати технічні засоби та обладнання інших підрозділів Університету за погодженням з їх керівниками.

10. Ліквідація та реорганізаціяЛабораторії

10.1. Ліквідація або реорганізація Лабораторії здійснюється в установленому порядку наказом ректора на підставі Ухвали Вченої ради Університету.

 

В. о. директора Юридичного інституту                                Ф. П. Шульженко

 

Завідувач кафедри

правового регулювання економіки                                         С. І. Шимон      

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:    

 

Начальник фінансово-економічного відділу                            Л. Г. Кузьменко

 

Начальник відділу кадрів                                                                 А. В. Губіна

 

Головний бухгалтер                                                                   Т. П. Горелікова

 

Начальник юридичного відділу                                              Т. В. Овсяннікова

 

 

 

 

Остання редакція: 20.06.18