Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Навчально-методичне забезпечення згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365, передбачає наявність:

усіх затверджених в установленому порядку освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;

програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми;

методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти;

навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від мови навчання.

Розроблення, експертиза і впровадження навчально-методичного забезпечення в Університеті постійно здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри підприємницького та корпоративного права.

Кафедра підприємницького та корпоративного права – випускова кафедра, яка станом на кінець 2021 року відповідає за виконання освітньо-професійних програм: "Приватне право" (другий/магістерський рівень), "Правове регулювання економіки" (післядипломна освіта); а також освітньо-наукової  прогами "Право" (третій/освітньо-науковий рівень) і підготовку здобувачів вищої освіти, бере активну участь у формуванні навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, що передбачає:

– розроблення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, підручників, навчальних посібників, дистанційних курсів (електронних освітніх ресурсів), інших навчально-методичних матеріалів та їх експертизу;

– організацію видання підручників (навчальних посібників);

– організацію розміщення в системі управління навчальним контентом дистанційних курсів (електронних освітніх ресурсів);

– моніторинг якості освіти та навчально-методичного забезпечення, у тому числі за міжнародними освітніми програмами;

– соціологічні дослідження, пов’язані з освітньою діяльністю;

– розроблення пропозицій про напрямки освітньої політики Університету.

Колективом кафедри розроблено освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальності 081 - "Право" за першим (бакалаврським) рівнем підготовки ("Правознавство") та за другим (магістерським) рівнем підготовки ("Приватне право", "Правове регулювання економіки"). 

У 2018 р. розроблено й опубліковано 18 Методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівня навчання.  Оновлено 24 та розроблено 7 нових  Робочих  програм навчальних дисциплін, а також Методичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін.

У 2020–2021 навч. році були розроблені Робочі програми навчальних дисциплін, які є новими освітніми компонентами відповідних освітньо-професійних програм Університету, зокрема "Методика вирішення юридичних казусів у сфері приватного права", "Конкурентне право", "Захист прав споживачів", "Порівняльне комерційне право" та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою навчальних і навчально-методичних видань. Так за 2015–2021 рр., зокрема, було видано такі підручники та посібники:

Балюк І. А. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб / І. А. Балюк. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244 с. – Назва з титул. екрану.

Шматова Ю. О. Земельне право : практикум / Ю. О. Шматова. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 220 с.

Сімейне право України : підручник / [Шимон С.І. та ін.] За ред. Боднар Т. В., Кузнецової Н. С., Майданчика Р. А. – К. : Юрінком Інтер. (у співав.). 2016. – 520 с

Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. А. Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред І. А. Балюк, О. К. Намясенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244, [4] с. – Назва з титул. екрану.

Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] : підруч. / [ І. А. Балюк, Л. В. Борець, І. А. Галіахметова та ін.] ; за ред.: О. С. Літошенко, І. А. Галіахметова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – 342, [2] с. – Назва з титул. екрану.

Остання редакція: 21.01.22