Юридичний інститут

Вийшов новий електронний номер газети «Економіст»

Кафедра теорії та історії права

Кафедра теорії та історії права є одним із структурних підрозділів юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів юридичної спеціальності та вибіркових дисциплін “Правознавство” і "Конституція України та права людини" – для студентів інших спеціальностей Університету;
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень (12.00.01); філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та процесів (23.00.02);
  • бере участь у громадській роботі факультету та Університету.    

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Проблеми теорії держави і права», «Методологія науково-правових досліджень», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Вступ до спеціальност: юридична деонтологія (тренінг-курс)», «Соціологія права»«Філософія права», «Нормотворча діяльність», "Права людини в державно-правових концепціях світу", "Права людини: система та механізм забезпечення", "Правові системи сучасності" – для студентів юридичного факультету; а також  «Правознавство» і "Конституція України та права людини" – для студентів інших спеціальностей Університету.

Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою. Так, за останні 3 роки викладачами кафедри опубліковано понад 100 наукових праць. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Історія держави і права зарубіжних країн

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Предмет і методологія історико-правової науки. Первісне (додержавне) право.
Тема 2. Східна державно-правова традиція. Особливості формування держави і права в країнах Стародавнього Сходу.
Тема 3. Виникнення європейської державно-правової традиції

Історія держави і права України

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет і джерела історії держави і права України. Періодизація історії держави і права України.
Тема 2. Поява рабовласницьких держав на території України в VІІ ст. до н. е. — VІ ст. н. е. Розвиток рабовласницького права.
Тема 3

Нормотворча діяльність

Нормотворча діяльність

Опис.

Модуль І.

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності

Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні

Тема 3. Нормотворча техніка

Тема 4. Правотворчі помилки

Тема 5

Правознавство

Зміст за темами.

Тема 1. Основи теорії держави і права.
Тема 2. Основи конституційного права України та права людини .
Тема 3. Основи адміністративного права України.
Тема 4. Основи фінансового,  податкового  та  банківського  права України.
Тема 5. Основи цивільного та сімейного права України

Теорія держави і права

Опис. Змістові модулі

Блок 1

Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.
Тема 2. Виникнення та сутність держави.
Тема 3. Форми держави.
Тема 4. Функції держави.
Тема 5. Механізм та апарат держави.
Тема 6

Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)

Опис. Змістові модулі.
Модуль І.
Тема 1. "Вступ до спеціальності: юридична деонтологія" як навчальна дисципліна
Тема 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
Тема 3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
Філософія права

Соціологія права
Теорія держави і права для спеціальності "Міжнародний бізнес"
Юридична деонтологія (тренінг-курс)

Модуль І
ТЕМА 1. Вступ до спеціальності: юридична деонтологія як навчальна дисципліна.
ТЕМА 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
ТЕМА  3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
ТЕМА  4

Історія політичних і правових учень
Конституція України та права людини
Права людини в державно-правових концепціях світу
Права людини:Cистема та механізм забезпечення

методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Права людини: система та механізм забезпечення» галузь знань0304 “Право”

спеціальність6.030401 “Правознавство”, спеціалізація

Дисципліни магістерського рівня
Проблеми теорії держави і права

Опис.

Модуль І.

ТЕМА 1. Теорія держави і права як наука: сучасний погляд.

ТЕМА 2. Проблеми методології теорії держави і права.

ТЕМА 3. Державорозуміння: історичний огляд та сучасні підходи.

ТЕМА 4

Методологія науково-правових досліджень
Контактна інформація

Завідувач кафедри – професор, доктор політ. наук Шульженко Ф.П., телефон: 371-61-43 
Телефон кафедри:  371-61-48
Електронна адреса: tdp_kneu@mail.ru, ktheor@kneu.edu.ua

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1 каб. 533