Юридичний інститут

Фаховий науковий збірник

 

Збірник «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 

Засновано ДВНЗ «Київський національний економічний університет» у 2000 р.

(Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4420 від 25.07.2000 р.)

 

Збірник є фаховим виданням з юридичних наук: включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук – Постанова ВАК № 2-03/9 від 14.11.2001 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 р.

У збірнику публікуються статті, підготовлені на високому науковому рівні, які мають важливе теоретичне та практичне значення, відповідають тематиці журналу, вимогам Міністерства науки і освіти України до фахових видань (Наказ МОНМС України Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15.01.2018  №32) та вимогам до оформлення публікацій у виданнях з індексом цитування, які включені до міжнародних науковометричних баз даних.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» один раз на рік.

Мови збірника: українська, російська, англійська.

На сторінках видання публікуються наукові статті за такими рубриками: теорія та історія держави і права; філософія права; конституційне та муніципальне право; адміністративне, фінансове, податкове право; цивільне та господарське право і процес; трудове право; право соціального забезпечення; земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право; кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право; кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність; міжнародне право та порівняльне правознавство; питання реалізації угоди про асоціацію України з ЄС; вища школа та професійна підготовка юристів.

 

З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка,

завітайте на сторінку видання pre.kneu.edu.ua

Остання редакція: 21.01.20