Юридичний інститут

Нормотворча діяльність

Нормотворча діяльність

Опис.

Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності.
Тема 2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні.
Тема 3. Нормативно-договірна правотворчість.
Тема 4. Нормотворча техніка.
Тема 5. Правотворчі помилки.
Тема 6. Експертиза проектів нормативно-правових актів.
Тема 7.Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Модуль ІІ.
Тема 8. Законодавчий процес.
Тема 9. Підзаконна нормотворчість органів державної влади.
Тема 10. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної
нормотворчості.

 

Викладацький склад:
кандидат юридичних наук, доцент Риндюк В.І.;
кандидат юридичних наук, доцент  Гришко О.М.

Тривалість: 120 год, кредити ЕСТS — 4, семестр — 3.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
 
Очна форма навчання:
лекції (загальний обсяг — 16 академічних годин);
практичні заняття (загальний обсяг — 32 академічних годин);
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин);
самостійна робота студента (загальний обсяг — 60 академічних годин).
Заочна форма навчання:
контактні заняття (загальний обсяг — 14 академічних годин);
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин);
самостійна робота студента (загальний обсяг — 94 академічних годин).
Підсумковою формою контролю знань за даною дисципліною є залік.
Оцінювання знань проводиться за результатами поточного контролю.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність
роботи на практичних або контактних заняттях; виконання модульних завдань;
виконання студентом індивідуальних завдань.
Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету