Юридичний факультет

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та психології закладає психологічні підвалини майбутньої основної професійної діяльності випускників в сфері економіки та забезпечує необхідну базову підготовку з психології та дидактики до додаткової професійної діяльності як викладача економіки в закладах освіти різного рівня.

Підготовка ведеться за профілем “бакалавр — викладач економіки” на 9 факультетах і 14 спеціальностях ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Детальніше про кафедру »

Історія кафедри

Кафедра педагогіки та психології була створена згідно рішення Вченої Ради університету у липні 1993 року за погодженням з Міністерством освіти України (лист № 81-5/631 від 23.06.1993 р.) як перша кафедра психолого-педагогічного спрямування освіти в галузевих університетах України. Створення такої кафедри водночас стало й відродженням колишніх традицій. Адже ще на початку минулого століття, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, однією із складових його мети була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.

Навчальна діяльність кафедри розпочалася у вересні 1993 року спочатку на двох факультетах КНЕУ. Сьогодні психолого-педагогічні дисципліни викладаються на всіх факультетах університету, всіх формах навчання. І якщо в 1993-1994 навчальному році на кафедрі було всього 9 викладачів, то зараз працює 36 штатних осіб, серед яких: 1 доктор педагогічних наук, професор; 20 кандидатів (педагогічних, психологічних, соціологічних, економічних) наук (1 професор, 19 доцентів); 9 старших викладачів; 6 асистентів.

З 2002 року наказом № 506 від 09.02 “Про закріплення загальноуніверсистетських кафедр за факультетами та Навчальним центром” з метою вдосконалення управління навчальним процесом, науково-методичною і кадровою роботою кафедра педагогіки та психології була закріплена за юридичним факультетом.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Педагогіка
Психологія
Методика викладання права

   1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

  Курс «Методика викладання права» ( 5 кредитів) є завершальним у пакеті психолого-педагогічної підготовки бакалаврів права, як викладачів юридичних дисциплін, основною метою якого є визначення та обґрунтування компетентності сучасного викладача юридичних дисциплін

Методика викладання економіки

    1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

    «Методика виконання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності студентів, що отримують спеціальність «викладач економіки»

Педагогічна риторика

“Педагогічна риторика” (3 кредити) є складовою частиною психолого-педагогічного циклу дисциплін за вибором, вивчення якого є підставою для отримання другої спеціальності “викладач правових дисциплін”. Метою “Педагогічної риторики” є оволодіння майбутніми юристами професійними мовленнєвими уміннями.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

   Мета: навчитись ефективно управлятибудь-якою діяльністю, зокрема, навчальною, виходячи з психологічних особливостей її реалізації.Дисципліна “Психологія діяльності і навчальний менеджмент” (5 кредитів) розглядається як базова для блоку дисциплін психолого-педагогічної підготовки економістів до викладацької діяльності

Психологія та культура ділового спілкування

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Психологія та педагогіка

1. Мета. Психолого-педагогічні знання є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця з вищою освітою. Володіння психологічними знаннями допомагає людині краще пізнати свій внутрішній світ, дізнатись про закономірності його функціонування і розвитку, що є запорукою свідомого управління своєю життєдіяльністю

Юридична психологія

“Юридична психологія” (5 кредитів) є дисципліною, що синтезує психологічні та юридичні знання, визначаючи психологічні механізми в юридичній діяльності.

Педагогічна практика

Педагогічна практика завершує психолого-педагогічну підготовку студентів Університету до викладацької діяльності, що розглядається як професійне спрямування освітньо-професійно-орієнтованого циклу навчальних дисциплін: “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (загальна та вікова психологія, дидактика, управління навчальною діяльністю тощо), “Психологія спілкування” (професійне спілкування, педагогічна майстерність тощо), “Методика викладання права” (планування та проведення занять з юридичних  дисциплін для різних освітньо-вікових груп, розробка дидактичних та методичних матеріалів до занять з правової тематики, обґрунтування доцільності та ефективне застосування активних методів навчання в процесі вивчення правознавства), курсова робота з циклу психолого-педагогічних дисциплін (теоретико-практична реалізація всіх аспектів підготовки та проведення занять з права в дитячих садках, початковій, середній, старшій школі, коледжах, училищах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти)

Основи психології та педагогіки
Вступ до спеціальності (Каф. педагогіки та психології)
Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості
Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості
Практикум із загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості
Загальна психологія
Загальна психологія. Пізнавальна сфера особистості
Загальна психологія. Афективна сфера особистості
Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості
Історія психології
Методологія та методи психологічного дослідження
Основи біології і генетики людини
Анатомія і фізіологія нервової системи
Диференційна психологія
Експериментальна психологія
Етнопсихологія
Математичні методи в психології
Педагогічна психологія
Політична психологія
Психодіагностика
Психофізіологія
Психологія професійної діяльності
Психологія здоров’я
Реабілітаційна педагогіка
Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр 2011-2012 року.

Контактна інформація

Завідувач кафедри
тел. 371-61-20 (внутрішній тел. 61-20), каб. 309а , I корпус, 3-й поверх

Кафедра
371-61-05 (внутрішній тел. 61-05), каб. 306, I корпус, 3-й поверх
Адреса: 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ)

Електронна адреса: yr07@kneu.kiev.ua