Юридичний факультет

новий номер газети «Економіст»
листопад 2015

Кафедра педагогіки та психології

 

 

 

Кафедра педагогіки та психології

 

Кафедра педагогіки та психології забезпечує підготовку майбутніх викладачів економіки  та права, а також фахівців з економічної та соціальної психології.

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки та психології була створена згідно рішення Вченої Ради університету в липні 1993 року за погодженням з Міністерством освіти України (лист № 81-5/631 від 23.06.1993 р.) як перша кафедра психолого-педагогічного спрямування в галузевих університетах України. Виникнення такої кафедри водночас стало й відродженням колишніх традицій. Адже ще на початку минулого століття, коли на базі Київських вищих комерційних курсів виник Київський комерційний інститут, однією із складових його діяльності була підготовка викладачів економіки для середніх комерційних навчальних закладів.

Очолив кафедру з початку її існування доктор педагогічних наук, професор Козаков Віталій Андрійович. Під його керівництвом були розроблені зміст та структура психолого-педагоічної підготовки майбутніх викладачів економіки. Особливості цієї підготовки розкриті в монографії «Психолого- педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: монографія та практика, яку професор В.А. Козаков підготував у співавторстві з Дзвінчуком.

З 1 грудня 2005 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Савенкова Людмила Олексіївна.

Склад кафедри:

 - заступники завідувача кафедри: доцент, кандидат психологічних наук Л.В. Музичко та доцент, кандидат психологічних наук Л.В. Корват;

 - професор, кандидат педагогічних наук: В.В. Сгадова;

 - доценти, кандидати педагогічних наук: Л.Л. Борисенко, С.М. Дубовик, Л.М. Журавська, Г.О Ковальчук, Ю.О. Матвієнко, О.Ю. Саркісова, В.Г. Чужикова, Л.В. Янчарська; кандидати психологічних наук: Є.О. Варбан, В.В. Завірюха, О.С. Козлова, Л.А. Колесніченко, О.В. Ловка; кандидат економічних наук – О.А. Булавіна;

 - старші викладачі: М.А. Богорад, О.С. Бойчук, В.В. Іванченко, Д.Г. Лавриненко, А.В. Тімакова;

 - асистент: В.В. Сироватко .

З 2002 року кафедра педагогіки та психології була закріплена за юридичним факультетом.

У 2014 р. – увійшла до складу факультету управління персоналом та маркетингу, а з 1 вересня 2015 р., у звязку з реорганізацією цього факультету, до факультету управління персоналом, соціології та психології.

 

Місія кафедри:

Ø підготовка компетентних фахівців, що мають лідерські і високоморальні якості, є конкурентноздатними на ринку праці та спроможні до ефективної участі у взаємодії в професійному, корпоративному та суспільному середовищі;

Ø проведення фундаментальних та прикладних досліджень з психології та педагогіки, впровадження їх у навчальний процес;

Ø виховання інтелектуальної, духовно багатої студентської молоді, яка буде в майбутньому здатною розкрити свій творчий потенціал.

Мета: підготовка висококваліфікованих викладачів економіки, права та фахівців у галузі психології.

Завдання:

1. Розробка нової концепції психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з економіки і права;

2. Підготовка підручників та навчальних посібників з психології та педагогіки;

3. Проведення наукових досліджень з вивчення впливу психолого-педагогічної підготовки та формування професійних якостей майбутніх економістів та фахівців права;

4. Розробка нових тренінгових програм з удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки та права й викладачів університету.


СТРУКТУРА КАФЕДРИ

Сьогодні на кафедрі працює три секції:

 •  «Психологія та педагогіка» (керівник – доцент Колесніченко Л.А.)
 •  «Навчальний менеджмент та методика викладання економіки й права» (керівник – професор Сгадова В.В.)
 • «Психологія спілкування» (керівник – доцент Варбан Є.О.)

Перелік дисциплін, які викладає кафедра:

-       «Психологія» (для студентів першого курсу факультету економіки та управління);

-       «Психологія та педагогіка» (для студентів перших курсів усіх інших факультетів університету);

-     «Психологія та культура ділового спілкування» (для студентів факультету міжнародної економіки, що вибрали цю дисципліну);

-     «Юридична психологія» (для студентів юридичного факультету, що вибрали цю дисципліну);

-     «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Методика викладання економіки за вибором студентів усіх економічних факультетів для отримання спеціальності «викладач економіки»);

-  «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Психологія спілкування», «Педагогічна риторика», «Методика викладання права» (за вибором студентів юридичного факультету для отримання спеціальності «викладач права»).

Кафедра викладає цикл дисциплін для таких напрямків підготовки майбутніх фахівців 6.030102 «Психологія» та напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта».

Спеціалізація «Економічна та соціальна психологія».  На сьогодні цей напрям підготовки є перспективним та затребувальним в галузі економіки. Професійна діяльність фахівців може здійснюватись у таких напрямках;

 • робота з персоналом (навчання, підвищення його кваліфікації, підбір та адаптація на робочому місці, управління кар’єрою,
 • робота внутрішнього бізнес-тренера та коуча;
 • психологічний супровід бізнес-проектів,
 • консультативна та психодіагностична робота,
 • робота у сфері освіти,
 • психотерапевтична діяльність (при умові…) тощо.

Напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Економіка)»

На сьогодні спеціальності в сфері професійної освіти є перспективними.

Первинні посади, які може обіймати випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за даним напрямом:

 • викладач навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації,
 • куратор, вихователь гуртожитку, вихователь професійно-технічного навчального закладу,
 • інструктор виробничого навчання, інструктор виробничого навчання робітників масових професій,
 •  майстер виробничого навчання, майстер навчального центру,
 • викладач-стажер, керівник виробничої практики,
 • технолог-наставник,
 • завідувач навчальною лабораторією, проектувальник,
 • економіст, економіст з маркетингу
 • менеджер із закупівлі, менеджер із збуту,
 • логіст тощо
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Анатомія і фізіологія нервової системи
Вікова та педагогічна психологія
Вступ до спеціальності (Каф. педагогіки та психології)
Диференційна психологія
Експериментальна психологія
Загальна психологія
Історія психології
Математичні методи в психології
Методологія та методи психологічного дослідження
Основи біології і генетики людини
Основи психології та педагогіки
Основи самоосвіти
Педагогіка
Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості
Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості
Практикум із загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості
Психодіагностика
Психологія
Психологія професійної діяльності
Психологія та педагогіка

1. Мета. Психолого-педагогічні знання є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця з вищою освітою. Володіння психологічними знаннями допомагає людині краще пізнати свій внутрішній світ, дізнатись про закономірності його функціонування і розвитку, що є запорукою свідомого управління своєю життєдіяльністю

Психофізіологія
Етнопсихологія
Методика викладання права

   1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

  Курс «Методика викладання права» ( 5 кредитів) є завершальним у пакеті психолого-педагогічної підготовки бакалаврів права, як викладачів юридичних дисциплін, основною метою якого є визначення та обґрунтування компетентності сучасного викладача юридичних дисциплін

Методика викладання економіки

    1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємоз′вязок з іншими дисциплінами навчального плану.

    «Методика виконання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності студентів, що отримують спеціальність «викладач економіки»

Педагогічна риторика

“Педагогічна риторика” (3 кредити) є складовою частиною психолого-педагогічного циклу дисциплін за вибором, вивчення якого є підставою для отримання другої спеціальності “викладач правових дисциплін”. Метою “Педагогічної риторики” є оволодіння майбутніми юристами професійними мовленнєвими уміннями.

Педагогічна психологія
Політична психологія
Психологія та культура ділового спілкування

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

   Мета: навчитись ефективно управлятибудь-якою діяльністю, зокрема, навчальною, виходячи з психологічних особливостей її реалізації.Дисципліна “Психологія діяльності і навчальний менеджмент” (5 кредитів) розглядається як базова для блоку дисциплін психолого-педагогічної підготовки економістів до викладацької діяльності

Психологія здоров’я
Психологія спілкування
Реабілітаційна педагогіка
Юридична психологія

“Юридична психологія” (5 кредитів) є дисципліною, що синтезує психологічні та юридичні знання, визначаючи психологічні механізми в юридичній діяльності.

Загальна психологія. Пізнавальна сфера особистості
Педагогічна практика

Педагогічна практика завершує психолого-педагогічну підготовку студентів Університету до викладацької діяльності, що розглядається як професійне спрямування освітньо-професійно-орієнтованого циклу навчальних дисциплін: “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (загальна та вікова психологія, дидактика, управління навчальною діяльністю тощо), “Психологія спілкування” (професійне спілкування, педагогічна майстерність тощо), “Методика викладання права” (планування та проведення занять з юридичних  дисциплін для різних освітньо-вікових груп, розробка дидактичних та методичних матеріалів до занять з правової тематики, обґрунтування доцільності та ефективне застосування активних методів навчання в процесі вивчення правознавства), курсова робота з циклу психолого-педагогічних дисциплін (теоретико-практична реалізація всіх аспектів підготовки та проведення занять з права в дитячих садках, початковій, середній, старшій школі, коледжах, училищах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти)

Загальна психологія. Афективна сфера особистості
Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості
Психологія для спец. 6104
Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.

Контактна інформація

Завідувач кафедри
тел. 371-61-20 (внутрішній тел. 61-20), каб. 309а , I корпус, 3-й поверх

Кафедра
371-61-05 (внутрішній тел. 61-05), каб. 306, I корпус, 3-й поверх
Адреса: 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ)

Електронна адреса: yr07@kneu.kiev.ua