Юридичний інститут

Кафедра міжнародного та європейського права

Шановні студенти та усіх хто цікавиться вступом до магістратури!

Каферда міжнародного та європейського права проводить набір на:

З 2019/2020 н.р. на кафедрі міжнародного та європейського права розпочинається набір на

1) бакалаврську програму (перший рівень) МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

2) магістерську програму МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО, що включає змінений та оновлений блок дисциплін міжнародно-правового спрямування.

Дисципліни обов'язкового блоку вивчення: Компоративна теорія права, Філософія права, Правові засади запобігання корупції, Методологія наукових правових досліджень, Міжнародне комерційне право, Міжнародне інвестиційне право, Правове регулювання міжнародних фінансових та валютних відносин, Право внутрішнього ринку ЄС, Міжнародний комерційний арбітраж.

А також два пакети  дисциплін на вибір:

Пакет 1: Порівняльне комерційне право, Європейське контрактне право, Право компаній ЄС, Європейське конкурентне право, Право СОТ, Захист прав людини в міжнародних комерційних відносинах.

Пакет 2: Правове регулювання підприємницької діяльності з іноземним елементом, Міжнародні комерційні договори, Правове регулювання транскордонної неспроможності, Міжнародно-правове регулювання відносин економічної конкуренції, Міжнародне митне право, Захист прав людини в міжнародних комерційних відносинах.

За довідками звертайтесь до каб.319 5-го корпусу КНЕУ, за телефоном 044-489-09-49 або електронною адресою: kmep@kneu.edu.ua

 

 

Кафедра забезпечує викладання на юридичному та інших факультетах дисциплін міжнародно-правового циклу, з більш поглибленим викладанням питань правового регулювання міжнародних економічних відносин на глобальному і регіональному (європейському рівні), а також зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра має статус профілюючої зі спеціальності «Правознавство». Кафедрою розроблені програми для студентів спеціальності «Правознавство» рівнів бакалавр права та магістр права.

Детальніше про кафедру »

Посилено увагу до такої навчальної дисципліни, яка лише впроваджується в Україні, як право Європейського Союзу. Планується викладання митного, банківського, конкурентного, аграрно права.

Коло наукових інтересів працівників кафедри досить широке і безпосередньо визначається дисциплінами, які викладаються: зокрема це проблеми гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу, особливості правової природи актів Європейського Союзу, процедур вироблення політико-правових рішень в ЄС, співробітництво держав та міжнародних організацій в економічній сфері¸ преюдиціальні рішення Суду Європейського, міжнародні комерційні угоди, європейський досвід захисту прав людини тощо.

Кафедра орієнтована на підготовку спеціалістів, що вільно орієнтуватимуться у міжнародно-правових питаннях сучасного правового простору.

Історія кафедри

Кафедра міжнародного та європейського права була створена у липні 2005 року. Виконуючим обов'язки завідувача кафедри був Ратушний Сергій Миколайович, якого пізніше було призначено заступником кафедри міжнародного та європейського права.

Первинний склад кафедри: Ратушний С.М., Києвець о.В., Печуляк В.П., Ященко К.В.,  Фастовець А.С.

Основний склад кафедри – доценти та старші викладачі, асистенти, які спеціалізуються в галузі міжнародного приватного права, міжнародного публічного права, міжнародного економічного права, права Європейського Союзу тощо.

За час існування кафедри її професорсько-викладацьким складом написано і видано чимало важливої навчально-методичної літератури, розроблено навчальні програми до вивчення різноманітних юридичних дисциплін.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Міжнародне право

МЕТА: 
                     -    ознайомити студентів юридичного факультету з загальними засадами  теорії і практики міжнародного права;            
-    допомогти студентам зрозуміти специфіку сучасних міжнародно-правових відносин;
-     розкрити основні положення галузей сучасного міжнародного права та основні напрямки його розвитку та практики застосування

Міжнародне економічне право

https://drive.google.com/file/d/1XFLW6212g4sdFeA1zVxO6LqIwsCEdElx/view?usp=sharing

МЕТА:
                   Всебічне і глибоке розуміння студентами змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі міжнародного економічного права в їх регулюванні

Право Європейського Союзу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:
–    ознайомити студентів із основними засадами виникнення і функціонування в Європі  інтеграційного об’єднання;
–    визначити основні повноваження головних інститутів Євросоюзу;
–    окреслити систему джерел права Європейського Союзу, навчити студентів проводити правовий аналіз основних системоутворюючих договорів;
–    визначити деякі особливості дії права Євросоюзу;
–    проаналізувати критерії приєднання нових членів, а також можливі варіанти співробітництва з Євросоюзом (партнерство, асоційоване членство і т

Міжнародне приватне право

МЕТА:
         - вивчення студентами юридичного факультету понятійного та категоріального апарату міжнародного приватного права, його основних та допоміжних інститутів.
 ЗАВДАННЯ: навчити студентів
–    аналізувати зміст національних нормативних актів, міжнародних договорів з питань, пов’язаних з міжнародним приватним правом;
–    встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, вірно користуватися ними;
–    пов’язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;
–    знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

https://drive.google.com/file/d/1-LJymSOWuk986WwWL6Xao0V1yGHvLlOH/view?usp=sharing

Мета дисципліни - забезпечити комплексними знаннями щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, що розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання зовнішньоекономічної діяльності, взагалі, і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь у даній галузі правозастосування

Система міжнародних організацій

МЕТА:
–    вивчення основних засад функціонування міжнародних економічних організацій;
–    аналіз системи сучасних міжнародних економічних організацій;
–    дослідження сучасного стану та перспектив співпраці України з міжнародними організаціями.
       ЗАВДАННЯ:
–    студенти повинні отримати чітке уявлення про основні засади організації та діяльності міжнародних економічних організацій;
–    засвоїти правила та процедури їх діяльності

Договори в міжнародному праві

МЕТА:
–    мати уявлення про місце та роль права міжнародних договорів в системі міжнародного права;
–    знати зміст найважливіших міжнародно-правових документів, які є джерелами права міжнародних договорів;
–    знати законодавство України, яке стосується міжнародних договорів України

Гармонізація національного законодавства з міжнародними правовими нормами

МЕТА:
–    всебічне і глибоке розуміння студентами значення і змісту гармонізації національного законодавства з міжнародними правовими нормами як об’єктивної вимоги сучасних процесів глобалізації та регіоналізації;
–     розгляд теоретичних та практичних питань гармонізації національного законодавства з міжнародними правовими нормами

Актуальні питання імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС
Методичні матеріали до написання та захисту курсових робіт (Каф. Міжн-го та Євро-го права )
Міжнародне економічне право і процес
Історія міжнародного права

Анотація 

Міжнародні відносини і світова політика

https://drive.google.com/drive/folders/1YqpsfH2tMlSXf4SDNDNNmX5IGNGBjzTo?ths=true

Теорія міжнародних відносин та Історія міжнародних відносин

Анотація 

Європейське право в галузі прав людини

https://drive.google.com/drive/folders/1YqpsfH2tMlSXf4SDNDNNmX5IGNGBjzTo?ths=true

Методичні матеріали "Теорія міжнародних відносин"

Міжнародне публічне право

Вступ до спеціальності Міжнародне право
Дисципліни магістерського рівня
Європейське контрактне право

МЕТА:
–    опанувати механізм правової оцінки конкретних ситуацій щодо укладання контрактів у господарському обороті, виконання ї умов, захисту прав сторін договірних забов’язань при реалізації норм національного права європейських країн (переважно Англії, Франції, Німеччини), а також права ЄС для оптимального вибору застосовного права при правовому забезпеченні контрактингу в процесі майбутньої професійної діяльності;
–    на прикладах компаративного вивчання таких ситуацій сформувати методологічні настонови щодо подальшого порівняльно-наукового дослідження різних правових систем, галузей та інститутів для розробки пропозиції щодо гармонізації та раціональної адаптації законодавства України до права ЄС

Міжнародне інвестиційне право

МЕТА:
–    надання студентам системи знань про особливості правового регулювання міжнародних інвестиційних відносин.
        ЗАВДАННЯ: студенти повинні знати:
–    основні багатосторонні міжнародні угоди з питань міжнародно-правового регулювання міжнародної інвестиційної діяльності та їх види;
–    спеціалізовані міжнародні економічні організації в сфері міжнародних інвестиційних відносин, правові засади їх організації, повноваження і механізми функціонування;
–    існуючи способи розв’язання міжнародних інвестиційних спорів;
–    види регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

Міжнародне митне право

 

Анотація 

https://drive.google.com/drive/folders/1YqpsfH2tMlSXf4SDNDNNmX5IGNGBjzTo?ths=true

МЕТА:
–    вивчання основних способів та методів міжнародно-правового регулювання міждержавних митних відносин;
–    аналіз основних джерел та з’ясування правового статусу суб’єктів міжнародного митного права, зокрема України

Міжнародне торгове право

МЕТА: 
  -    ознайомити студентів юридичного факультету магістерського рівня із загальними засадами  функціонування міжнародної торгової системи;            
–    допомогти студентам зрозуміти специфіку правового регулювання сучасних торгових відносин;
–    розкрити основні положення та порядок встановлення торгових відносин між державами, фізичними та юридичним особами

Право СОТ

Анотація

https://drive.google.com/file/d/1lICCizA_C-VToMz0YFWTtdzxdGmnrv-b/view?usp=sharing

Методичні матеріали 2021р.

https://drive

Міжнародний комерційний арбітраж та міжнародні комерційні договори

Робоча навчальна програма "Міжнародні комерційні договори"

https://docs.google.com/document/d/1uR47k1alfNez7u0Bp8gJYVbBnRNNn26c/edit#

Методичні матеріали "Міжнародне комерційні договори" 

Міжнародне транспортне право

Актуальні проблеми міжнародного економічного права
Право внутрішнього ринку ЄС
Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин
Сучасні концепції європейського приватного права
Міжнародне комерційне право

Анотація 

https://drive.google.com/drive/folders/1YqpsfH2tMlSXf4SDNDNNmX5IGNGBjzTo?ths=true

Методичні матеріали "Міжнародні комерційні відносини" 

Контактна інформація