Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Кафедра кримінального права та процесу здійснює навчально-методичне забезпечення закріплених за нею дисциплін відповідно до затверджених навчальних планів підготовки фахівців-юристів.

Науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права та процесу займаються розробкою і втіленням інноваційних освітніх продуктів, у тому числі новітніх навчальних програм, креативних курсів лекцій, навчальних курсів, орієнтованих на застосування сучасних методів викладання.

Викладачами кафедри підготовлено низку навчально-методичних праць, серед яких:

  • Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / І.П. Васильківська. – К.: КНЕУ, 2010. – 111 с.
  • Кримінально-процесуальне право: Практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко. – К.: КНЕУ, 2011. – 202 с.
  • Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посібник / І.П. Васильківська. – К.: КНЕУ, 2013. – 295 с.
  • Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум / І.П. Васильківська, Є.І. Бондаренко. – К.: КНЕУ, 2015. – 267 с.
  • Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум / І.П. Васильківська, І.О. Рощина, О.С. Олійник. – К.: КНЕУ, 2018. – 281 с.