Юридичний інститут

Кафедра кримінального права та процесу

 

Історія кафедри кримінального права та процесу розпочинається з грудня 2015 року. До цього часу кримінально-правові навчальні дисципліни (науки) викладалися фахівцями кафедри конституційного та адміністративного права. Згідно з ухвалою вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” від 24 грудня 2015 року зі складу кафедри конституційного та адміністративного права було виокремлено кафедру кримінального права та процесу, яка з цього часу функціонує як окремий структурний підрозділ юридичного факультету.

Кафедра кримінального права та процесу забезпечує викладання наступних нормативних наук (дисциплін) і вибіркових курсів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Правознавство”: “Кримінальне право”, “Кримінально-процесуальне право”, “Криміналістика”, “Кримінологія”, “Судова риторика”, “Адвокатура”, “Основи правової кваліфікації злочинів”, “Юридична відповідальність за правопорушення в сфері економіки”. Кожна дисципліна забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами.

Викладачі кафедри здійснюють плідну науково-дослідну роботу. Ними написано і опубліковано десятки наукових статей з актуальних проблем кримінального права, процесу, кримінології, видано низку навчальних, навчально-методичних посібників, практикумів, у тому числі: Васильківською І.П. “Кримінальне право України. Загальна частина” – навчальний посібник (2013 р.) та практикум (2015 р., у співавторстві), Ілікчієвою К.І. “Адвокатура та судова риторика” – практикум (2013 р., у співавторстві), Задерейко С.Ю. “Кримінально-процесуальне право” – практикум (2011 р., у співавторстві).

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність: відвідують курси підвищення кваліфікації, тематичні семінари, з тим, аби потім впровадити і застосувати найновітніші методики, інноваційні технології навчання на лекційних, семінарських (практичних) заняттях, створити найсприятливіші умови для розвитку творчих здібностей студентів.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Кримінально-процесуальне право
Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Поняття система і наука кримінального права.
Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність.
Тема 3. Поняття злочину. Класифікація злочинів.
Тема 4. Кримінальна відповідальність
Тема 5
Адвокатура

Адвокатура

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Історія розвитку адвокатури на Україні.
Тема 2. Поняття адвокатури та принципи її організації та діяльності в Україні .
Тема 3. Загальна характеристика нормативно-правових гарантій адвокатської діяльності

Кримінальне право

Курс “Кримінальне право України” належить до числа фундаментальних, базових юридичних дисциплін. Даний предмет викладається на другому курсі.
    Метою дисципліни “Кримінальне право України є виховання у студентів відповідального ставлення до кримінального закону, формування професійного юриста, здатного до прийняття самостійних рішень по  складним юридичним питанням, набуття навичок правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, суворе дотримання законності, вивчення Кримінального кодексу та інших джерел

Судова риторика
Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1.  Історичний генезис мистецтва красномовства.
Тема 2. Поняття та зміст аргументаційної діяльності.
Тема 3. Еристика  як різновид комунікативного процесу в суді.
Модуль ІІ.
Тема 4
Криміналістика
Кримінологія
Основи правової кваліфікації
Дисципліни магістерського рівня
Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.
Тема 2. Правопорушення проти власності.
Тема 3. Правопорушення в сфері господарської діяльності

Розклад занять викладачів