Юридичний інститут

Колодій Анатолій Миколайович

Кафедра: Конституційного‚ адміністративного та кримінального права
Посада: Директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри конституційного та муніципального права цього ж Інституту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України,  академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України

       У 1988 р. з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (спеціальність «Правознавство»).

В органах внутрішніх справ із жовтня 1982 р. Пройшов шлях від курсанта спеціальної школи міліції до полковника міліції, від аспіранта до директора навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

17 травня 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Принципи правового регулирования и их реализация в деятельности милиции» (спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького).

У 1996 р. отримав вчене звання доцента.

16 квітня 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання)» (спеціальність – 12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право) (Київський університет ім. Тараса Шевченка).

У 2002 р. отримав вчене звання професора.

З 2017 р. і по теперішній час – директор навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри конституційного та муніципального права цього ж Інституту.

Напрями наукових досліджень – права, свободи та обов’язки людини і громадянина; принципи права; правове регулювання; правова система; конституційний статус органів держави та місцевого самоврядування; державне будівництво та місцеве самоврядування; основи демократії.

5 основних публікації за останні 5 років 

1. Kolodiy, A. M. 3.1 Civil Society : Doctrine and Ukrainian Practice. Ukrainian Legal Doctrine. Volume I. Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence. Kolodiy, A. M. (I:3.1). Edited by O. V. Petryshyn. Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 58 Carey Street, London WC 2A 2JF, England Printed in Great Britain, 2015. (P. 351 - 372).

2. Колодій А.М. Колодій О.А. Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / [відп. ред. А.М. Колодій]. 2018. №17. – 288 с. (С. 7 – 17).

3. Колодій А.М. Корпоративні норми. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016 - Т. 3 : Загальна теорія права / редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого – 2017. – 952 с. (С. 255 – 259).

4. Колодій А.М. Спеціалізовані норми права. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016 - Т. 3 : Загальна теорія права / редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого – 2017. – 952 с. (С. 730 – 735).

5. Колодій А. Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. - №3. – С. 62 – 65.

Дисципліни, які викладає – «Конституційне право України», «Конституційна реформа в Україні», «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», «Муніципальне право», «Теорія держави та права».

Контактна інформація: Тел. сл. 205-54-81,   

                                          e-mail: amkolodiy@ukr.net,05-54-81,

 Графік індивідуально-консультаційних годин:

Верхній тиждень: Понеділок 13:00 - 13:00

Нижній тиждень: Понеділок 13:00 - 13:00

 Номер кабінету 310, поверх 3, корпус 5.