Юридичний інститут

Колодій Анатолій Миколайович

Кафедра: Кафедра конституційного та муніципального права
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України,  академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України

У 1988 р. з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (спеціальність «Правознавство»). В органах внутрішніх справ із жовтня 1982 р. Пройшов шлях від курсанта спеціальної школи міліції до полковника міліції, від ад’юнкта до професора кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ. Стаж науково-педагогічної роботи складає майже 30 років.

17 травня 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Принципи правового регулирования и их реализация в деятельности милиции» (спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького). У 1996 р. отримав вчене звання доцента.

16 квітня 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання)» (спеціальність – 12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право) (Київський університет ім. Тараса Шевченка). У 2002 р. отримав вчене звання професора.

Колодій А.М. виступив співавтором проектів Законів України «Про закони і законодавчу діяльність в Україні», «Про опублікування законів», «Загальноправовий галузевий класифікатор», «Загальна концепція державно-правової реформи в Україні», «Концепція розвитку законодавства України на 1997 - 2005 роки», «Концепція правоохоронної діяльності в умовах формування демократичної правової держави в Україні» та ін.

Виступив рецензентом низки законопроектів, зокрема «Про Кабінет Міністрів України», «Про статус народного депутата України», «Про органи внутрішніх справ», «Про міліцію», «Про територіальний устрій в Україні», «Про свободу совісті та релігійну діяльність в Україні», «Про місцеву міліцію (госпрозрахункову)», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про боротьбу з корупцією», «Про попереднє ув’язнення», «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», проектів Указів Президента України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Секретаріат Президента України», проекту наказу Міністра юстиції України «Концепція створення та функціонування ювенальних судів в Україні» тощо.

Підготував понад 40 висновків на конституційні запити Конституційного Суду України та 7 висновків на проекти Постанови Пленуму Верховного Суду України.

Колодій А.М. є головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 та 12.00.02, членом спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Підготував 5 докторів і 25 кандидатів юридичних наук. Наразі є науковим консультантом по 7 докторських дисертаціях, науковим керівником 7 аспірантів.

Входить до складу редакційних колегій низки наукових видань, зокрема «Наукового вісника Національної академії внутрішніх справ», «Вісника Центральної виборчої комісії», «Вибори та демократія», «Юридична наука», «Публічне право» та ін.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2003 р.), подякою Прем’єр-міністра України (2014 р.), здобув нагороду «Кращий працівник МВС України» (2006 р.). Загалом має 98 нагород таінших заохочень. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (друга категорія).

Підготував понад двісті наукових праць, зокрема 33 підручники та навчальні посібники, монографія, 84 статті, видання енциклопедичного характеру, виступив співавтором 3-ох коментарів до Конституції України.

Колодій А.М. є співавтором перших вітчизняних навчальних підручників з «Теорії держави і права», «Основ конституційного права України», «Правознавства», «Державного будівництва і місцевого самоврядування», «Прав, свобод та обов’язків людини і громадянина», що мають гриф МОН.