Юридичний інститут

Науково-методична рада Юридичного інституту

«ЗАТВЕРДЖЕНО»    Вченою Радою навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Протокол № 9  від 19 травня 2017 р. Голова вченої ради   Л. В. Міхневич

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Науково-методична рада Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Юридичний інститут) є постійно діючим органом з дорадчим голосом, який здійснює, у разі необхідності, сприяння і допомогу в науковій та навчально-методичній роботі в Юридичному інституті, розробляє рекомендації щодо удосконалення навчального процесу з урахуванням досягнень сучасної юридичної науки та дидактики правознавства, впровадження новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання тощо.

1.2. Науково-методична рада Юридичного інституту (далі – Науково-методична рада) у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту», наказами та інструктивними листами МОН України, нормативними документами ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), розпорядженнями директора Юридичного інституту, а також цим Положенням.

 

2. Напрями діяльності Науково-методичної ради

2.1. Основними напрямами діяльності (завданнями) науково-методичної ради є:

  1. сприяння розвитку системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Юридичному інституті шляхом аналізу рівня наукового та методичного забезпечення окремих навчальних дисциплін і внесення пропозицій щодо його покращення;
  2. аналіз якості навчально-методичного забезпечення поточного та підсумкового контролю з навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрами, що входять до Юридичного інституту;
  3. аналіз якості навчально-методичного забезпечення атестації студентів бакалаврського та магістерського освітніх рівнів – випускників Юридичного інституту і формування пропозицій щодо його вдосконалення;
  4. аналіз якості наукового керівництва магістерськими дипломними роботами;
  5. моніторинг стану наукового та методичного рівня викладання окремих навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрами, що входять до Юридичного інституту (за запитом керівництва кафедри або за дорученням Дирекції Юридичного інституту), та сприяння поширенню кращого досвіду;
  6. координація науково-методичної роботи кафедр, які входять до Юридичного інституту;[A1]
  7. надання кафедрам, які входять до Юридичного інституту, роз’яснень та консультацій щодо застосування нормативних документів Університету з наукової та навчально-методичної роботи (за запитом кафедр).

 

3. Організація роботи Науково-методичної ради

 

3.1. Науково-методична рада діє відповідно до плану роботи Науково-методичної ради, або за окремим дорученням Вченої ради чи Дирекції Юридичного інституту, або за спеціальним запитом керівництва кафедри, що входить до Юридичного інституту.

План роботи Науково-методичної ради складається на навчальний рік і схвалюється на першому засіданні ради.

3.2.Склад Науково-методичної ради, її голова, заступник і секретар затверджуються вченою радою Юридичного інституту за поданням директора Юридичного інституту. До складу Науково-методичної ради входять представники професорсько-викладацького складу всіх кафедр Юридичного інституту та представники студентського самоврядування.

3.3. Строк повноважень Науково-методичної ради становить 2 навчальні роки.

3.4. Робота в складі Науково-методичної ради враховується в розділах щодо видів організаційної та методичної роботи індивідуальних планів роботи викладача.

3.5. Робота Науково-методичної ради здійснюється у формі робочих груп та засідань ради, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, і які можуть проводитися в реальному та он-лайн режимі.

Робочі групи мають тимчасовий характер і формуються головою (за його відсутності – заступником голови) зі складу членів ради для виконання конкретного завдання. Результати діяльності робочої групи оформлюються письмово у вигляді інформаційної довідки, висновку чи рекомендацій і розглядаються на засіданні Науково-методичної ради.

3.6. Всі засідання Науково-методичної ради оформлюються протоколом, який веде секретар ради, підписує голова ради (заступник голови) та секретар.

3.7. Засідання Науково-методичної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від загального складу членів ради. Рішення є прийнятим, якщо підтримується більшістю членів, присутніх на засіданні ради.

Рішення Науково-методичної ради з усіх питань за напрямами її діяльності мають виключно рекомендаційний характер.

3.5. Звітування про результати діяльності Науково-методичної ради здійснюється в рамках загального підведення підсумків діяльності Юридичного інституту або за результатами виконання окремих доручень Дирекції Юридичного інституту чи запитів керівництва кафедр.

 

4. Права та обов’язки Науково-методичної ради

 

4.1. Науково-методична рада має право:

4.1.1. робити запити та одержувати від керівників кафедр, науково-педагогічних чи інших працівників Юридичного інституту для ознайомлення необхідні документацію, матеріали, інформацію щодо напрямів своєї діяльності чи виконання запитів керівництва кафедр і доручень Дирекції Юридичного інституту;

4.1.2. отримувати відповідне матеріально-технічне, організаційне та інше сприяння від структурних підрозділів, посадових осіб, науково-педагогічних чи інших працівників Юридичного інституту;

4.1.3. для виконання окремих завдань за погодженням із Директором Юридичного інституту та завідувачами відповідних кафедр залучати як консультантів, експертів, рецензентів науково-педагогічних та інших працівників Юридичного інституту, або фахівців з інших підрозділів університету чи інших установ, що компетентні у відповідних питаннях;

4.1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення наукового та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, організації навчального процесу на окремих кафедрах і Юридичному інституті в цілому.

 

 

4.2. Члени Науково-методичної ради зобов’язані:

4.2.1. брати особисту участь у роботі ради за всіма напрямами діяльності, у т.ч. у засіданнях ради, у складі робочих груп, у підготовці матеріалів для розгляду на засіданні ради та ін.;

4.2.2. виконувати доручення голови (заступника голови) ради щодо напрямів діяльності (завдань) Науково-методичної ради та дотримуватися рішень, ухвалених на засіданні ради;

4.2.3. усіляко сприяти підвищенню наукового та методичного рівня організації навчального процесу в Юридичному інституті.

 

5. Порядок введення в дію Положення

 

         5.1. Дане Положення набуває чинності після його затвердження Вченою радою Юридичного інституту.

         5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися рішенням Вченої ради Юридичного інституту за ініціативою Директора або членів Вченої Ради інституту, або членів Науково-методичної ради.

 

 

 

В. о. директора Навчально-наукового інституту

«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський

національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»      Шульженко Ф. П.


 [A1]Додала по НМРаді КНЕУ