Юридичний інститут

Теорія права

Опис. 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
 
Тема 1. Теорія права як наука: її предмет, функції, методологія та місце в системі юридичних та інших суспільних наук.
Тема 2. Походження права і держави (Еволюція права, суспільства, держави, соціального регулювання).
Тема 3. Поняття права (феномен права).
Тема 4. Право в системі соціального регулювання суспільних відносин.
Тема 5. Норма права.
Тема 6. Джерела та форми права.
Тема 7. Нормативно-правовий акт як основна форма права в Україні.
Тема 8. Система права та система законодавства: поняття, структура та співвідношення.
Тема 9. Правотворча діяльність та систематизація законодавства.
Тема 10. Правосвідомість, правова культура та правове виховання.
Тема 11. Правова система: поняття та сучасна типологія.
 
ДРУГИЙ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
 
Тема 12. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.
Тема 13. Безпосередня реалізація і застосування норм права.
Тема 14. Тлумачення норм права.
Тема 15. Правова поведінка та правопорушення (юридично значуща поведінка).
Тема 16. Юридична відповідальність та державно-правовий примус.
Тема 17. Правове регулювання суспільних відносин.
Тема 18. Законність та правопорядок.
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
 
Тема 19. Держава як категорія теорії права.
Тема 20. Форма держави та її законодавче закріплення.
Тема 21. Механізм держави та його нормативне закріплення.
Тема 22. Держава і особа. Права людини.
Тема 23. Демократична держава та її законодавче закріплення в Україні.
Тема 24. Громадянське суспільство та правова соціальна держава: правова основа співвідношення та взаємодії.
Тема 25. Політична система суспільства та її правове закріплення.

 

Викладацький склад:
 доктор політичних наук, професор Шульженко Ф.П.,
 доктор політичних наук, професор Невмержицький Є.В., 
кандидат юридичних наук, доцент Риндюк В.І.,
кандидат юридичних наук, доцент Макаренко А.В.

Тривалість: 240 год., кредити ЕСТS — 8, семестр — 1,2.

 
ФОРМИ НАВЧАННЯ
Очна форма навчання:
лекції (загальний обсяг — 64 академічних годин);
семінарські заняття (загальний обсяг — 80 академічних годин);
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 24 академічних годин);
самостійна робота студента (загальний обсяг — 68 академічних годин).
Заочна форма навчання:
контактні заняття (загальний обсяг — 28 академічних годин);
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 24 академічних годин);
самостійна робота студента (загальний обсяг — 184 академічних годин).
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю. Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Остання редакція: 24.08.17

Публікаціі з предмету