Юридичний інститут

Фукс Наталія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра адміністративного та фінансового права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Вищу освіту здобула у Київському державному економічному університеті (1995 р., диплом з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація «бакалавр з економіки, викладач економіки»), (1996 р., диплом з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація «магістр ділового адміністрування» за програмою «Банківський менеджмент»); у Київському національному економічному університеті (2003 р., диплом з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація «магістр права»).

1996-1999 рр. - Київський національний економічний університет (аспірант кафедри міжнародного менеджменту).

2003 р. і дотепер – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: кафедра правового регулювання економіки (доцент, заступник завідувача кафедри); кафедра фінансового права (доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри, доцент).

1999 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Діяльність комерційних банків на фондових ринках країн ринкової економіки» за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

2016 р. – присвоєно МОН України вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки.

2016 р. – нагороджена МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти». 

Напрями наукових досліджень: проблеми фінансового та банківського права.

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Законодавчі тенденції вдосконалення державного управління вищими навчальними закладами України. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: монографія [Фукс Н.А. та ін.] ; за заг. ред. А. С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 c. (у співав.).

2. Удосконалення правового регулювання бюджетної політики в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: монографія [Фукс Н.А. та ін.] / за заг. ред. д.ю.н., проф. Кузьменко О. В. Київ: Видавничий центр «Кафедра», 2019. 678 с. (у співав.). 

3. Фукс Н.А. Теоретико-правова характеристика понять «банк» і «банківська діяльність». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 3. Т. 2. С. 68-73.

4. Фукс Н.А. Поняття «банківська послуга» і «банківська операція» в законодавстві України. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 79. С. 151-158.

5. Фукс Н.А. Формування системи законодавчих обмежень щодо діяльності банків в Україні. Правове регулювання економіки / відп. ред. А. М. Колодій: зб. наук. праць. Київ: КНЕУ, 2017. № 16. С. 119-130.

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансове право (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ, захист прав інвесторів в цінні папери (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

Підвищення кваліфікації: 

1. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», тренінг-курс «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 544349, 2010 р.);

2. Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка), сертифікат про проходження стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (2016 р.);

3. Інститут підвищення кваліфікації КНЕУ, програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 050283 – 17, 2017 р.).

Контактна інформація:

тел. сл. (044) 489-09-33
e-mail:nataliya_fuks@kneu.edu.ua
години консультацій: 16:00-17:00 п’ятниця кожного тижня
кабінет 320, 3 поверх, 5 корпус КНЕУ,
Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут "КНЕУ імені Вадима Гетьмана",
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81