Юридичний інститут

Кафедра конституційного та муніципального права

Кафедра конституційного та муніципального права є одним із структурних підрозділів Юридичного Інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  •  забезпечує викладання основоположних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини і громадянина, механізму органів державної влади та взаємодії між ними, особливостями зарубіжного конституціоналізму, реалізацією основоположних конституційних прав і свобод, специфікою муніципального самоврядування тощо.
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за відповідними напрямами;
  • бере участь у громадській роботі  Юридичного Інституту та Університету.    

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру


Історія кафедри

Історія кафедри розпочалася із створення у жовтні 1999 року кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету, яка відразу ж стала потужним ядром науково-практичної діяльності професорсько-викладацького складу у сфері публічного права. Згодом кафедра була перейменована в кафедру конституційного та адміністративного права.

 

Кафедра забезпечувала викладання дисциплін конституційно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового напрямів. В різні роки завідувачами кафедри були відомі вчені-юристи С. Р. Станік, О. І. Ющик, П. В. Діхтієвський, О. Д. Крупчан. На кафедрі працювала О. Г. Яновська.

У 2017 році вже у складі Юридичного інституту ДВНЗ КНЕУ була утворена кафедра конституційного та муніципального права.

 

Нині науково-педагогічний колектив кафедри становить 8 осіб: 1 доктор юридичних наук, 6 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

Завідувачем кафедри є Людмила Володимирівна Міхневич.

На кафедрі працює член-кореспондент НАПН України, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Колодій Анатолій Миколайович.

 

Кафедра конституційного та муніципального права, як для спеціальності «Право», так й інших спеціальностей університету забезпечує викладання 9 навчальних дисциплін бакалаврського рівня (конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, публічне право, муніципальне право, конституційні основи розвитку законодавства, конституційні основи гуманітарного права в Україні, демократія від теорії до практики, Конституція України та права людини, право), 8 спеціальних курсів магістерського рівня: на програмі «Публічне право» вибіркова компонента «Конституційне державотворення і процес»: конституційна реформа в Україні, проблеми виборчого і парламентського права, конституційне процесуальне право, теорія і практика конституційного правосуддя, порівняльне конституційне право зарубіжних країн, порівняльне м уніципальне право конституційні права і свободи людини і громадянина; на програмі «Приватне право»: конкурентне право) та 1 дисципліну в аспірантурі (рівень PhD): сучасна конституційна реформа в Україні.

 

Науковцями кафедри опубліковано понад 10 монографій, понад 30 підручників та навчальних посібників, значна кількість наукових статей та інших наукових матеріалів.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Конституційне право України

    Мета дисципліни: формування теоретичних і прикладних знань у сфері конституційно-правових відносин, розширення у студентів кругозору, набуття умінь оцінки конституційно-правових явищ, опанування основних категорій науки конституційного права, вивчення Конституції та інших джерел, проблем взаємовідносин людини, суспільства і держави

Конституційне право зарубіжних країн

    Мета дисципліни:розширення у студентів кругозору, набуття знань, навичок, умінь оцінки правових явищ, не­обхідних для майбутньої професійної діяльності, вивчення основ державного права окремих країн Європи, Азії та Америки; надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок; розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Муніципальне право

     Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про вітчизняний та зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування та особливості муніципальних систем, а також системи знань стосовно процесів становлення, розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні, механізму реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Конституційні основи розвитку законодавства
Демократія: «від теорії до практики»
Публічне право (Конституційне право)

    Мета дисципліни: формування теоретичних і практичних знань і навичок у сфері державно-правових та конституційно-правових відносин, розширення у студентів кругозору, набуття умінь оцінки публічно-правових явищ у сфері державотворення, опанування основних категорій дисципліни конституційного права, вивчення Конституції та інших джерел, проблем взаємовідносин людини, громадянина, суспільства і держави

Конституційні засади гуманітарного права

    Мета дисципліни:в контексті підготовки фахівців для спеціальності «Право» полягає в поглибленому засвоєнні положень правозахисного простору на основі набуття навичок для професійної діяльності,  умінь оцінки процесів, що функціонують у системі гуманітарного права, опанування поняття загальносоціального права,  прав людини в Україні, вивчення діючої системи правового регулювання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, біженців та осіб які потребують додаткового захисту, іноземців, іммігрантів, осіб з  інвалідністю, військовослужбовців, Конституції України,  рішень Конституційного Суду України, Загальної декларації прав людини, Женевської конвенції про захист жертв війни

Конституційні основи розвитку законодавства

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Тема 2. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства.
Тема 3. Концепція розвитку законодавства України.
Тема 4. Проблеми систематизації законодавства України