Юридичний інститут

Кафедра конституційного та муніципального права

Кафедра конституційного та муніципального права є одним із структурних підрозділів Юридичного Інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  •  забезпечує викладання основоположних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини і громадянина, механізму органів державної влади та взаємодії між ними, особливостями зарубіжного конституціоналізму, реалізацією основоположних конституційних прав і свобод, специфікою муніципального самоврядування тощо.
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за відповідними напрямами;
  • бере участь у громадській роботі  Юридичного Інституту та Університету.    

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру


Історія кафедри

Історія кафедри розпочалася із створення у жовтні 1999 року кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету, яка відразу ж стала потужним ядром науково-практичної діяльності професорсько-викладацького складу у сфері публічного права. Згодом кафедра була перейменована в кафедру конституційного та адміністративного права.

 

Кафедра забезпечувала викладання дисциплін конституційно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового напрямів. В різні роки завідувачами кафедри були відомі вчені-юристи С. Р. Станік, О. І. Ющик, П. В. Діхтієвський, О. Д. Крупчан. На кафедрі працювала О. Г. Яновська.

У 2017 році вже у складі Юридичного інституту ДВНЗ КНЕУ була утворена кафедра конституційного та муніципального права.

 

Нині науково-педагогічний колектив кафедри становить 8 осіб: 1 доктор юридичних наук, 6 кандидатів юридичних наук та 1 старший викладач.

Завідувачем кафедри є Людмила Володимирівна Міхневич.

На кафедрі працює член-кореспондент НАПН України, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Колодій Анатолій Миколайович.

 

Кафедра конституційного та муніципального права, як для спеціальності «Право», так й інших спеціальностей університету забезпечує викладання 9 навчальних дисциплін бакалаврського рівня (конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, публічне право, муніципальне право, конституційні основи розвитку законодавства, конституційні основи гуманітарного права в Україні, демократія від теорії до практики, Конституція України та права людини, право), 8 спеціальних курсів магістерського рівня: на програмі «Публічне право» вибіркова компонента «Конституційне державотворення і процес»: конституційна реформа в Україні, проблеми виборчого і парламентського права, конституційне процесуальне право, теорія і практика конституційного правосуддя, порівняльне конституційне право зарубіжних країн, порівняльне м уніципальне право конституційні права і свободи людини і громадянина; на програмі «Приватне право»: конкурентне право) та 1 дисципліну в аспірантурі (рівень PhD): сучасна конституційна реформа в Україні.

 

Науковцями кафедри опубліковано понад 10 монографій, понад 30 підручників та навчальних посібників, значна кількість наукових статей та інших наукових матеріалів.

Дисципліни бакалаврського рівня
Конституційні право зарубіжних країн

 

Мета дисципліни: розширення у студентів кругозору, набуття знань, навичок, умінь оцінки правових явищ, не­обхідних для майбутньої професійної діяльності, вивчення основ державного права окремих країн Європи, Азії та Америки; надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок; розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання; розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів

Конституційне право України

 Мета дисципліни: формування теоретичних і прикладних знань у сфері конституційно-правових відносин, розширення у студентів кругозору, набуття умінь оцінки конституційно-правових явищ, опанування основних категорій науки конституційного права, вивчення Конституції та інших джерел, проблем взаємовідносин людини, суспільства і держави

Публічне право (Конституційне право)

Мета дисципліниформуваннятеоретичнихіпрактичнихзнаньінавичокусферідержавно-правовихтаконституційно-правовихвідносин, розширенняустудентівкругозору, набуттяуміньоцінкипублічно-правовихявищусферідержавотворення, опануванняосновнихкатегорійдисципліниконституційногоправа, вивченняКонституціїтаіншихджерел, проблемвзаємовідносинлюдини, громадянина, суспільстваідержави

Конституційні основи розвитку законодавства

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.
Тема 2. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства.
Тема 3. Концепція розвитку законодавства України.
Тема 4. Проблеми систематизації законодавства України

Конституційні основи розвитку законодавства (анотація)

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами сучасної конституційної доктрини; усвідомлення зростаючої ролі конституційного права в умовах формування правової держави; підготовка спеціалістів високого рівня для правового забезпечення органів державної влади

Муніципальне право

Мета дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про вітчизняний та зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування та особливості муніципальних систем, а також системи знань стосовно процесів становлення, розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні, механізму реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Муніципальне право (анотація)

1. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про вітчизняний та зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування, процесу становлення, розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні та засади участі населення у місцевому самоврядуванні

Демократія: від теорії до практики

1. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів необхідних знань, навичок та ставлень, пов’язаних з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною взаємодією громадян у суспільстві.

Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами освітніх програм «Правознавство», «Право громадської і політичної діяльності» та «Право національної безпеки»

Конституційні засади гуманітарного права

1. Мета опанування навчальної дисципліни – засвоєння основних норм, що визначають правовий статус людини в контексті основоположного принципу гуманізму. Вивчення даної дисципліни направлене на розуміння діючої системи правового механізму закріплення прав і свобод суб'єктів гуманітарного права, аналіз правових станів особистості та аналіз правових механізмів щодо захисту прав і свобод людини і громадянина

Конституція України та права людини
Конституція України та права людини (анотація)

1. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і прикладних знань у сфері конституційно-правових відносин, вивчення Конституції та закріплених в ній прав і свобод людини, набуття умінь самостійно аналізувати стан конституційного законодавства щодо прав людини, виробляти практичні рекомендації поведінки щодо реалізації та захисту прав і свобод

Конституційне право зарубіжних країн (вибіркова)

1.Мета опанування навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є розширення у студентів кругозору, набуття знань, навичок, умінь оцінки правових явищ, необхідних для майбутньої професійної діяльності, вивчення основ державного права окремих країн Європи, Азії та Америки