Institute of Law

Educational Methodology Work

The following are the latest course manuals developed by the department:

1. Цивільне процесуальне право. Збірник ситуаційних задач (Civil Procedural Law. CaseBook): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2008. 12,09 друк.арк. (у співавторстві: Ярошенко І.С., Дячук С.І., Теплюк В.В.). 

2. Аграрне право (Agrarian Law): Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2009. 15 друк. арк. (Мачуська І.Б.).

3. Екологічне право (Environmental law): Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2009. 15 друк. арк. (Мачуська І.Б.).

4. Цивільно-правові дисципліни: збірник ділових ігор (Civil Law Disciplines: Business Games): Навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] /М-во освіти і науки України, ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана- Електрон. дані. К.: КНЕУ, 2009. 6 друк. арк. (Ярошенко І.С. та ін.).