Юридичний інститут

Наукові здобутки

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В 2015 РОЦІ
 
       У 2015 році професорсько-викладацький склад кафедри теорії та історії держави і права, крім навчально-виховної і методичної діяльності, здійснював також і науково-дослідну діяльність. Зокрема, викладачі кафедри виконували7 дисертаційних робіт, з них 2 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 2 кандидатські дисертації були успішно захищено: «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні» (ст. викладач Тимчик Г.С.) та “Правове регулювання концесійно-договірних відносин“ (ст. викладач Макаренко А.В.). Продовжують роботу над докторськими дисертаціями к.ю.н., доц. Риндюк В.І. (“Систематизація законодавства України: теоретичні та організаційно-правові аспекти”), к.ю.н., доц. Шаркова І.М. (“Юридична освіта Стародавнього Риму в європейській правовій культурі”) та над кандидатськими дисертаціями асист. Шаталова Л.М. (“Організаційно-правові питання діяльності Міністерства освіти і науки України”), асист. Остапович В.М. (“Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на медичну допомогу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), асист. Зубачова І.С. (“Конституційно-правові основи функціонування судової системи в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку“). К.ю.н., доц. Рижук Ю.М., к.ю.н., доц. Кожура Л.О. та к.ю.н., доц. Мачуський В.В. визначаються з темами докторських дисертацій, які плануються затвердити на вченій раді університету в наступному році.
       
      В межах тематики наукової діяльності кафедри (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права) у 2015 році було затверджено кафедральну науково-дослідну тему «Теоретико-правові та практичні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні». Науковий керівник: д.політ.н., проф. Шульженко Ф.П. Термін виконання науково-дослідної теми: січень 2016 р. - грудень 2019 р. За результатами наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри планується підготовка та видання колективної монографії, а також підготовка наукових статей, участь у конференціях тощо.
 
     Також, д.політ.н., проф. Шульженко Ф.П.; к.ю.н., доц. Шаркова І.М.; к.ю.н., Сагайдак Ю.В., к.ю.н., Макаренко А. В. беруть участь у виконанні науково-дослідної теми юридичного факультету “Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства” (державний реєстраційний номер 0115u003418; науковий керівник: д.ю.н., проф. О. В. Солдатенко). Термін виконання науково-дослідної теми: березень 2015 р. - грудень 2020 р. Члени кафедри працюють над наступними параграфами колективної монографії, що заплановано видати за підсумками дослідження:
-         §1.1 – 1.3 розділу 1 “Підписання Угоди про асоціацію з ЄС як цивілізаційний вибір України: правові аспекти” (проф. Шульженко Ф.П., доц. Шаркова І.М.) - §1.1 “Історія культурно-правового діалогу Західної Європи та України. Європейські впливи на сучасний законодавчий процес в Україні”; §1.2 “Поняття та типологія правових культур. Культурно-правова ідентифікація правової системи України”; §1.3 “Європейська культурно-правова традиція та законодавство України: сутність, генезис та етапи розвитку”;
-         §3.6 “Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань легалізації суб’єктів підприємницької діяльності” (д. політ. н., проф. Шульженко Ф.П., к.ю.н. Сагайдак Ю.В.);
-         §4.13. “Основні напрями адаптації концесійного законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (д.п.н., проф. Шульженко Ф. П., к.ю.н. Макаренко А. В.).
 
        У 2015 році викладачами кафедри було підготовлено та опубліковано 4 монографії:
1.    Попович В.М.Теорія держави і права: концепція, праксеологія і методологія розвитку. -  К.: Юрінком Інтер, 2015. – 384 с.
2.    Попович В.М.Проблеми розслідування економічних злочинів. - К.:Юрінком Інтер, 2015. – 398 с.
3.    Тимчик Г.С.[у співавторстві Калюжний Р.А.] Адміністративно-правовий статус осіб, визнаних біженцями в Україні. - К.: МП “Леся”, 2015. – 192 с.
4.    Рижук Ю. М. [співавтори Гавриш В. І., Яценко О. М., Перебийніс В. І. та ін.] Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах: Том 2: Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності. – Одеса: ВМВ, – 2015. – 174 с.
     
     Протягом року викладачами кафедри було підготовлено та опубліковано загалом 22 наукові праці в фахових виданнях по юридичній спеціальності та інших спеціалізованих виданнях:
1. Борець Л.В. Визначення непрямих податків та їх характеристика  у податковому праві України // Юридичний журнал «Право України». – 2015. - № 12.
2. Борець Л.В. До питання визначення вичерпного переліку непрямих податків у податковому праві України // Журнал «Фінансове право» Науково-дослідного інституту фінансового права НУДПС України. – 2015. - №4 (34). - С. 59-69
3. Борець Л.В. Относится ли пошлина к перечню непрямых налогов? // Міжнародний науково-практичний правовий журнал «LegeasiViata». – 2015. - №11(3) 287. - С. 28-31.
4. Зубачова І.С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. - 0,12 д.а.
5. Ієрусалімова І.О. Історико-правові аспекти становлення інституту прав людини в Україні  /  І.О. Ієрусалімова //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. –  Ужгород, 2015. – №35. - 0,4 д.а.
6. Ієрусалімова І.О. Становлення в Україні інституту права громадян на звернення: історико-правові аспекти / І.О. Ієрусалімова  //  Митна справа. – Львів, 2015. – №5/2015, ч. 2. - 0,4 д.а.
7. Кожура Л.О. Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. – Випуск 35. – Том. 1. – С.36-43.
8. Кожура Л.О. До визначення правової природи соціального захисту в Україні // Науково-аналітичний журнал "Митна справа". ‑ №5 (101). – 2015. ‑ частина 2. – С. 157-164.
9. Кожура Л.О. Принципи адміністративно-правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». ‑ 2015. – Випуск 2. – С. 136-144.
10. Кожура Л.О. Теоретичні проблеми визначення громадських організацій суб'єктами адміністративно-правового захисту // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». ‑ 2015. – Випуск 1. – Ч. 1. ‑ С. 168-175.
11. Мачуський В.В. Право кровної помсти в Київській Русі / В. В. Мачуський // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 175-179 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_32.pdf
12. Попович В.М. Визначення терміну «тіньова економіка» та іншими термінами, що відображають різні аспекти тінізації та детінізації економічних відносин // Кримінологічна енциклопедія. – 2015. -0,4 д.а.
13. Рижук Ю.М. Теоретико-правова характеристика ефективності та конкуренції як економіко-правових категорій // Підприємництво, господарство, право. – 2015. – № 5. – С. 23–27.
14. Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 179-186 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_179-186.pdf.
15. Рижук Ю.М. Юридична освіта у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: реалії сьогодення // Підприємництво, господарство, право. – 2015. – № 6. – С. 47–52.
16. Риндюк В.І. Удосконалення законодавства та його співвідношення з найбільш близькими правовими явищами // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. - № 4. - С. 35-38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2015/9.pdf
17. Риндюк В.І. Удосконалення законодавства як правотворча діяльність // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 34. – Том 1. - С. 40-43.
18. Сагайдак Ю.В. (Yulia Sagaydak). The Contracts of Kievan Rus and Byzantium. – 2015. - 0,2 д.а. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainianlaw.blogspot.com/2015/03/the-contracts-of-kievan-rus-and.html
19. Шаркова І.М.Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти // Науковий юридичний журнал “Юридична наука”. – 2015. - № 6. – С. 35-40.
20. Шаталова Л.М.Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2014-2015. - 0,5 д.а.
21. Шаталова Л.М.Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2015. - Випуск № 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - С. – 179-192.
22. Шульженко Ф.П.Конституційні та адміністративно-правові питання переформатування громадянського суспільства в Україні // Історико-політичні студії. – К.: КНЕУ, 2015. - № 3. – С. 19-27.
 
   Також, у 2015 році викладачами кафедри було успішно апробовано результати своїх наукових досліджень на 4 міжнародних та всеукраїнських конференціяхі семінарах:
1. Борець Л.В.Види юридичної відповідальності  в сфері інформаційного права // III міжнародна науково–практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” (м. Київ, НТТУ «КПІ», 20-21 травня 2015 р.). - 0,1 д.а.
2. Попович В.М.12-та міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування правової системи України» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 26-27 червня 2015 р.)
3. Риндюк В.І.Облік та інкорпорація законодавства як інформаційні передумови його систематизації // Міжнародна наукова конференція “Právna veda a prax v treťom tisícročí” (“Юридична наука та практика у третьому тисячолітті”) (м. Кошице, Словацька Республіка, Університет Павла Йозефа Шафарика, Факультет права, 27-28 лютого 2015 р.). - С. 19-22.
4. Шаталова Л.М.Форми публічного адміністрування Міністерства освіти і науки України // Мiжнародна науково-практична    iнтернет-конференцiя “Інноваційні напрямки розвитку правової системи України” (м. Тернопіль, 25 листопада  2015 р.). - 0,2 д.а
 
      Кафедрою було проведено значну роботу щодо забезпечення дисциплін навчально-методичною літературою. У 2015 році було подано до видання 5 підручників та навчальних посібників:
1.  Борець Л.В. [у співавторстві Нашинець-Наумова А.Ю.] Основи інформаційного права: навчальний посібник. - К.: Вид-во «Сталь», 2015. - 98 с.
2.    Ієрусалімова І.О. [у співавторстві д.ю.н.Орленко В.І.; за загальною редакцією проф., д.політ.н. Шульженка Ф.П.] “Історія держави і права України”. – К.: КНЕУ, 2015. - 40 д.а.
3. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В., Макаренко А.В. [у співавторстві Черненко О.А.; за заг. ред. доц., к.ю.н. В. В. Мачуського] “Правове регулювання господарської діяльності”. - К.: КНЕУ, 2015. — 152 с.
4. Попович В.М.“Проблеми теорії держави і права”. – К.: КНЕУ, 2015. - 22,5 д.а.
5. Риндюк В.І. “Нормотворча діяльність” - К.: КНЕУ, 2015. - 10 д.а.
     
         Викладачами кафедри протягом звітного періоду були підготовлені відгуки на дисертації та автореферати дисертацій, рецензії на наукові статті тощо. Зокрема, відгуки на автореферат дисертації Пундор Ю.О. за темою «Категорія «суб’єкт права» у теорії права та особливості її застосування у галузевому праві» та Балко О.О. “Інститут шлюбу за римським правом та його рецепція у континентальному типі правової системи”, представлених на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Також, д.ю.н., професор Попович В.М. приймав участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад на захисті понад 28-ти дисертацій, з них 4-ри на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; виступав як офіційний опонент по докторській та кандидатській дисертації; призначався експертом і проводив експертизу по 11-ти дисертаціям; здійснював наукове керівництво та консультаційну роботу з аспірантами та по-шукачами (7 чоловік, 3 з них – науковці КНЕУ).
       На кафедрі продовжується практика проведення кафедральних конференцій. Так, 29 жовтня 2015 р. було проведено міжкафедральний семінар на тему «Концепція розвитку навчального курсу “Проблеми теорії держави і права”» (доповідь д.ю.н. ,проф. Поповича В.М.).
 
      Слід зазначити, що на кафедрі приділяється належна увага й студентській науковій роботі. На кафедрі теорії та історії держави і права функціонують два студентські наукові гуртки: «Історія становлення та розвитку європейської правової традиції» (керівники: к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Шаркова І.М.; к.ю.н., ст.. викладач кафедри теорії та історії держави і права Сагайдак Ю.В.) та «Теорія держави і права» (керівники: к.ю.н., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права Макаренко А.В.; к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Кожура Л.О.). Засідання зазначених гуртків проводяться один раз на місяць, графік їх проведення та тематика засідань знаходиться на стенді оголошень кафедри. У роботі студентських наукових гуртків активно приймають участь близько 56 студентів 1 курсу юридичного факультету. Оскільки кафедра в основному працює зі студентами 1-го курсу, які тільки навчаються готувати свої перші наукові праці, як наслідок, максимальний успіх студентів, які приймають участь в науково-дослідній роботі – це виступ на щорічній студентській науковій конференції,що проводиться університетом.
 
     З метою моніторингу результатів інноваційної діяльності кафедри загалом та науково-педагогічних працівників, зокрема, всі викладачі кафедри мають відкритий профільу сервісі Google Академія, що є вільно доступною пошуковою системою.
Викладачі кафедри також постійно надають електронні версії своїх наукових робіт в Інституційний репозитарій ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана», що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів) створених працівниками та студентами ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет. Ознайомитися з електронними версіями наукових публікацій викладачів кафедри теорії та історії держави і права можна на офіційному сайті КНЕУ (kneu.edu.ua) за наступним посиланням:http://ir.kneu.edu.ua:8080/

 

Остання редакція: 14.12.15