Юридичний інститут

Коссе Дмитро Дмитрович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Отримав вищу юридичну освіту в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова у 2001 р. В тому ж році вступив до аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

В 2007 р. захистив дисертацію на тему: «Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних економічних зон в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

В КНЕУ на кафедрі правового регулювання економіки працює з 2014 р., викладає нормативну дисципліну «Податкове право». У 2016 році у звязку із створенням кафедри фінансового права став доцентом кафедри фінансового права. На кафедрі фінансового права викладає: податкове право, вирішення податкових спорів, фінансовий процес, міжпредметний тренінг з основ бюджетного процесу

Також викладає у аспірантурі дисципліни "Тенденції розвитку податкового права" за спеціальністю 081

Працює над докторською дисертацією «Правовий режим в економіці»

Нагороджений грамотами:

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (2004 р.),

Міністерства економіки України (2005 р.),

Кабінету Міністрів України за значний внесок у розвиток підприємництва в Україні (2010 р.).

У 2017 році в Інституті підвищення кваліфікації КНЕУ пройшов підвищення кваліфікації за програмою   «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі економічного університету» та отримав відповідне свідоцтво 12СС 02070884 / 035765; реєстрац. № 435 від 10.05.2017 р.

У 2018 році вступив до Асоціації Українських правників

Після захисту дисертації видав статті у фахових виданнях:

1. Коссе Д.Д. Правовий режим (інтеграційний та позагалузевий підхід) / Д.Д. Коссе // Часопис Київського Університету права. – 2014. – № 2. – С. 114-119.

2. Коссе Д. Д. Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України / Д. Д. Коссе // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 149-161.

3.   Коссе Д.Д. Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України / Д.Д. Коссе // Часопис Київського Університету права. – 2015. – № 4. – С. 80-85.

4.  Коссе Д.Д. Правове забезпечення інтеграційних процесів України та ЄС / Д.Д. Коссе // Часопис Київського Університету права. – 2016. – № 3 – С. 386-389.

5. Коссе Д.Д. Режим найбільшого сприяння в економіці України // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки: зб. наук. пр. /М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – С. 84–93.

Участь у конференціях із поданням тез:

1. Коссе Д.Д. Правовий режим місцевого оподаткування - сильна громада в Україні. Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи): матеріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. – Київ: Асоціація фінансового права України, 2016. – С. 98-102.

2. Коссе Д.Д. Правове забезпечення спеціального правового режиму в окремих галузях економіки України (на прикладі літакобудування). Матеріали IVМіжнародної науково-практичної конференції «Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи». – Київ.: НАУ, 2016. – С.204-208.

3. Коссе Д.Д. Асоціація Україна – ЄС: історичні та політико-правові аспекти із докладом: Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України //ДВНЗ КНЕУ імені В. Гетьмана 26 лютого 2016 року.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів: науковий керівник 12 захищених магістерських дипломних робіт.