Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри цивільного та трудового права.

   Наукова діяльність викладачівкафедри цивільного та трудового права зосереджена на дослідженні пріоритетних напрямківцивільного права і процесу,порівняльного цивільного права,договірного права, римського права, сімейного права, екологічного права, трудовогоправа, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності.

   Викладачами кафедри підготовлено 54 наукові публікації, загальний обсяг яких складає 81др.арк., що здійснюються за такими напрямками: цивільне та сімейне право (Омельченко А.В., Єфімов О.М., Білоусова Н.О., Вавженчук С.Я., Богданець А.В., Руденко Л.В., Кравець Н.І.), цивільне процесуальне право (Ярошенко І.С., Єфімов О.М., Куколевська Ж.Д.), трудове право (Кожушко С.І., Міщук М.О., Демченко Н.М., Руденко Л.В., Богданець А.В.), римське право (Виноградова Г.В., Руденко Л.В.), право соціального забезпечення (Ярошенко І.С., Міщук М.О., Кравчук Т.В., Демченко Н.М.), нотаріат в Україні (Демченко Н.М.), екологічне право (Мачуська І.Б., Кравчук Т.В., Богданець А.В.), договірне право (Омельченко А.В., Вавженчук С.Я., Білоусова Н.О.), порівняльне цивільне право (Омельченко А.В.), житлове право (Куколевська Ж.Д., Кравець Н.І.).

   Професорсько-викладацьким складом кафедри досліджується ряд актуальних на сьогодні питань в рамках міжкафедральної наукової теми: «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

   У травні 2015 року на кафедрі було проведено науково-методичний семінар за темою «Проблемні питання застосування нового Закону України «Про вищу освіту». 

   Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

   Викладачами кафедри здійснюється керівництво студентськими науковими роботами в рамках роботи наукових гуртків, а також в рамках підготовки до студентських наукових конференції.

  В чотирнадцятому випуску збірника наукових праць КНЕУ «Правове регулювання економіки» опубліковані статті Омельченка А.В., Виноградової Г.В., Богданець А.В.Викладачі кафедри взяли активну участь у науково-методичній конференції викладачів ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана «Творчий потенціал кафедр та факультетів в інноваційному розвитку дослідницького університету».

  На кафедрі працюють науково-методичні секції: цивільного права та процесу (керівник – к.ю.н., доцент Білоусова Н.О.) і трудового права та права соціального забезпечення (керівник – к.ю.н., доцент Ярошенко І.С.), в рамках яких здійснюються: розгляд пропозицій щодо впровадження інноваційних технологій, новітніх форм та методів навчання, розширення наукової складової навчального процесу; оновлення методичних матеріалів, що використовуються в навчальному процесі; аналіз та вдосконалення методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

   Про пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що  викладачі кафедри здійснюють роботу над кандидатськими дисертаційними дослідженнями (Куколевська Ж.Д., Кравець Н.М., Демченко Н.М., Руденко Л.В.) та докторськими дисертаціями (Кожушко С.І.). У 2014 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук доцентом кафедри Вавженчуком С.Я., старшим викладачем кафедри Мачуської І.Б. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

    Активну участь викладачі кафедри беруть у рецензуванні та обговоренні наукових статей, дисертаційних робіт, підготовці відгуків на автореферати дисертацій.

Остання редакція: 03.11.15