Юридичний інститут

Основні наукові праці

 

Омельченко А.В.Про природу поняття “радянське право” // Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки в науково-технічній творчості молоді - К.:КДПІ, 1992.

Омельченко А.В.Цінні папери як об’єкт цивільних прав за чинним законодавством // Розвиток проблем психолого-педагогічної науки в науково-технічній творчості молоді - К.: УДПУ, 1993.

Омельченко А.В.Правовой статус иностранных инвесторов в Украине и защита их интересов // Рынок, предприниматель, инвестиции. Матер. Междунар. научно-практ. конф. - К.: Манускрипт, 1995.

Омельченко А.В.Правовий режим іноземного інвестування // Право власності в Україні в умовах  ринкових відносин. Тезинаук.практ. конф. - К., 1995.

ОмельченкоА.В.Ukrainian investment treaties - an assesment of progress // Welcome - 1995 - № 3.

ОмельченкоА.В.Trade dispute settlement in Ukraine // Welcome - 1995 - № 5.

- Regulation of the property rights of foreign investors in Ukraine // Welcome - 1995 - № 6.

ОмельченкоА.В.The legal regulation of labour relationship in enterprises with foreign investments // Welcome - 1995 - № 8.

ОмельченкоА.В.Legal regulation of foreign investor’s participation in privatisation in Ukraine // Ukrainian Industrialist - 1996 - № 1.

Омельченко А.В.Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. - К.: Юрінком, 1996.

Омельченко А.В.Проблеми розвитку законодавства України про режим іноземного інвестування // Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах. Зб. Наукових праць. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.

Омельченко А.В. До питання про розвиток законодавства України про іноземні інвестиції // Концепція розвитку законодавства України. Матер. Наук. Практ. Конф. - К.:Інститут законодавства Верховної ради України,1996.

Омельченко А.В. Державне управління економікою та проблеми економічної свободи особи // Майбутнє правної системи України. Тези міжнар. Наук. Практ. Конф. - К., 1996.

Омельченко А.В. Законодавство про іноземні інвестиції в системі законодавства України // Право України - 1996 - № 8.

Омельченко А.В.Боротьба з тероризмом і законодавство України // Підтекст - 1996 - № 2.

Омельченко А.В. Правові підстави інвестиційної привабливості України // Підтекст - 1996 - № 12.

Омельченко А.В. Загальний аналіз проекту Цивільного кодексу України (зауваження та пропозиції) // Підтекст - 1996 - № 15.

Омельченко А.В. Нове у правовій регламентації рекламної діяльності в Україні // Новини законодавства - 1996 -  № 34.

Омельченко А.В. Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу “Цивільне право”. - К.: КДЕУ, 1996.

Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. Довідник з правових питань. -  К.: Юрінком, 1997.

Омельченко А.В. Про концепцію та принципи державного управління іноземним інвестуванням в Україні // Державно-правова реформа в Україні. Матер. Наук.практ.конфер. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997.

Омельченко А.В. Прояви стабілізації в оподаткуванні // Юридичний вісник України - 1997 - № 15.

Омельченко А.В. Импортные операции в свете новых законов о налогообложении // Бизнес - 1997 - № 34 (у співавторстві).

Омельченко А.В. Совместная деятельность с участием резидентов: новое в организации и налогообложении // Бизнес - 1997 - № 51 (у співавторстві).

Омельченко А.В.Совместная деятельность с участием  нерезидентов: новое в организации и налогообложении // Бизнес - 1997 - № 52 (у співавторстві).

Омельченко А.В. Гуманитарная помощь в Украине: порядок оформления и налогообложение // Бизнес - 1998 - № 2 (у співавторстві).

Омельченко А.В. Иностранный инвестор и государство: организационно-правовые аспекты отношений // Бизнес - 1998 - № 3.

Омельченко А.В. Правовой статус иностранцев в Украине // Бизнес - 1998 - № 4.

Омельченко А.В.Ответственность за нарушение избирательного законодательства // Бизнес - 1998 - № 7.

Омельченко А.В. Законодательные механизмы обеспечения налоговой стабильности // Бизнес - 1998 - № 13.

Омельченко А.В.Международно-правовое регулирование иностранного инвестирования // Бизнес - 1998 - № 14.

Омельченко А.В. Развитие законодательства об иностранном инвестировании в СССР и в Украине // Бизнес - 1998 - № 22.

Омельченко А.В. Регулирование иностранного инвестирования в законодательстве Украины (общий анализ) // Бизнес - 1998  № 22.

Омельченко А.В. Державне управління іноземним інвестуванням в Україні // Державне управління: теорія і практика. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Авер‘янова В.Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998 -  432 с.

Омельченко А.В.Інвестиційне право. Навчальний посібник. - К.: Аттіка, 1999, 200 с.

Омельченко А.В. Зміст, принципи та функції державного управління іноземним інвестуванням як одним із видів зовнішньоекономічної діяльності // Правове регулювання економіки: Зб. наукових праць. Вип. 2. Голова редкол. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ, 2001, 222 с.

Омельченко А.В.В.Ф. Опришко, А.С. Фастовець. Право Європейського Союзу. Підручник. Загальна частина. - К.: КНЕУ, 2002, 460 с.

Омельченко А.В.Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою // Правове регулювання економіки: Зб. наукових праць. Вип. 4. Голова редкол. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ, 2003, 270 с.

Омельченко А.В.Економічна свобода особи: філософсько-правовий та порівняльно-правовий аналіз // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – 702 с.

Омельченко А.В.Сутність державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – 702 с.

Омельченко А.В.Методологічні аспекти дослідження правових проблем економічної безпеки держави в сфері зовнішньоекономічної діяльності України // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – 702 с.

Омельченко А.В.Гармонізація законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність з міжнародним інвестиційним правом // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – 702 с.

Омельченко А.В. Як вистояти у разі неустойки // Бухгалтерія – 2007 - № 49.

Омельченко А.В.Організаційно-правові проблеми державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 35. Одеса: Юридична література, 2007. – 512 с.

Омельченко А.В. Форми та методи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні (теоретичні аспекти) // Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. № 8. – К.: КНЕУ, 2008. – 352 с.

Вавженчук С.Я. Модернізація системи державної служби і забезпечення прав людини в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 травня, 2006 р.). – Острог, 2006. – С.77 – 80.

Вавженчук С.Я.Проблеми системності в функціонуванні виконавчої влади в Україні //  Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 – 27 квітня, 2007 р.). - Острог, 2007. – С. 15 – 16.

Вавженчук С.Я. Правова держава, демократiя та виконавча влада: конституцiйно-правовий вимiр. // Демократiя та право: проблеми взаємовпливу i взаємозалежностi : Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (26 жовтня 2007 року.). – Харкiв, "Право", 2008. – С.216 – 219.

Вавженчук С.Я. Окремi аспекти юридичної природи договору у цивiльному правi. // Тези науково-практичної конференцiї "Державна полiтика розвитку цивiльної авiацiї XXI столiття: економiчний патрiотизм i стратегiчнi можливостi України". Малий i середнiй бiзнес (право, держава, економiка) – 2008. – № 1–2. – С. 238- 243.

Вавженчук С.Я. Проблемні питання відповідальності учасників договірних відносин у сфері електроенергопостачання.// Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2008. – № 3–4. – С.63 – 68.

Вавженчук С.Я. До питання договірної відповідальності за договорами на постачання електроенергії. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009р. – №1 (10) – С. 51 – 56.

Вавженчук С.Я.Особливості правового регулювання відповідальності перевізника за незбереження вантажу по договору повітряного перевезення. // Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України: Матеріали науково-практичної конференції Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету, Київ, 19 – 20 лютого 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - С. 283 – 287.

Вавженчук С.Я.Сутність поняття «конституційні трудові права». // Форум права. Науковий журнал. – 2009. – №3 – С.89 – 93.

Вавженчук С.Я.Конституційні гарантії трудових прав та свобод // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №4 – С.181–186.

Вавженчук С.Я.Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. - №9 – C. 12–14.

Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. - №10 – C. 12–15.

Вавженчук С.Я.Деякі проблеми виокремлення окремих видів договорів та їх місце у системі договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. - №11 – С. 14–16.

Вавженчук С.Я.Окремі аспекти юридичної природи договорів з взаємопогодженими умовами  та договорів приєднання. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №12 – С. 24 – 26.

Вавженчук С.Я.Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин. // Право України,  2009р. – №12  – С. 191 – 195.

Вавженчук С.Я.Правові проблеми обмеження та звільнення  від відповідальності перевізника за договорами повітряного перевезення вантажу. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009р. – №4 (13) – С.45–48.

Вавженчук С.Я.Правова природа договірної відповідальності у разі порушення договору на постачання електроенергії. // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практич. конф. м.Ужгород, 17-19 грудня 2009р. / Редколегія: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. –К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – С.62– 69.

Вавженчук С.Я.Співвідношення Конституції України та міжнародно-правових договорів як джерела трудового права. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м.Луганськ, 21–22 квітня 2010р./ За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 47–51.

Вавженчук С.Я.Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – №1 – С. 45–49.

Вавженчук С.Я. Державний захист та охоронаконституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – №2 [Електронний ресурс]. С. 54–59.

Вавженчук С.Я.Особливість співвідношення Конституції України як джерела трудового права та міжнародно-правових договорів // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2010. – №13. – С. 247–251.

Вавженчук С.Я.Теоретико-правові питання динаміки укладення договорів. // Бюлетень міністерства юстиції України, 2010. –  № 4–5 (102–103)  – C.110 – 118.

Вавженчук С.Я.Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 216с.

Вавженчук С.Я.Збірник наукових праць науково-дослідної  лабораторії з розроблення  законодавчих та  інших нормативно-правових актів навчально-наукового  інституту психології, менеджменту, соціальних та  інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки.  - Т.1 "Проекти нормативно-правових актів" / За заг. ред. д.ю.н., професора  А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. - 257 с. (Вавженчук С.Я. в співавторстві, С. 213-218, 219-228)

Вавженчук С.Я.Збірник наукових праць науково-дослідної  лабораторії з розроблення  законодавчих та  інших нормативно-правових актів навчально-наукового  інституту психології, менеджменту, соціальних та  інформаційних технологій  Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки.  - Т.2 "Практичні  рекомендації " / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т.  Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. -  Харків: Титул, 2010. - 316 с. (Вавженчук С.Я. в співавторстві, С. 126-129, 267-274).

Вавженчук С.Я.Форма зміни або розірвання договору, як елементи  охорони цивільних та трудових прав. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2010. – №2 – С.19–22.

Вавженчук С.Я.Логічні межі понять сторін та предмету договору як елементів договору купівлі-продажу // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2010. – №3 – C.31-34.

Вавженчук С.Я.Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період. // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 1 (23) – С. 20 – 24.

Єфімов О.М.Валютно-гривнева  ціна договору оренди // «Бухгалтерія», № 6 (889),  08.02.2010,  64-65

Єфімов О.М.Оптимизация налогообложения.Возвратная финансовая помощь (договор ссуды)//  «Справочник экономиста», 31.03.2010.

Єфімов О.М.Утриматися від дії: є й така послуга // «Бухгалтерія», № 15 (898), 12.04.2010, 43-46

Єфімов О.М.Векселя в национальной валюте // «Мала енциклопедія нотаріуса», № 2 (50), квітень 2010, 164-167

Єфімов О.М.Правовые и налоговые последствия прекращения договора аренды// «Бухгалтер и Закон», № 09 (40), 01.03.2010-07.03.2010

Халаїм Н.О.Майнові права інтелектуальної власності на результати творчості, створені за цивільно-правовим договором (стаття) // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2005. - №5. – С. 21-23.

Халаїм Н.О.Зміст права на промисловий зразок: теоретичний аспект (стаття) // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2008. - №1. – С. 20-23.

Халаїм Н.О. Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності (стаття) // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2008. - №2. – С. 15-18.

Халаїм Н.О. Зміст права на промисловий зразок: майнові права інтелектуальної власності (стаття) // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2008. - №3. – С. 21-26.

Ярошенко І.С. Система соціального захисту в Україні: шлях до реформування // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 1. – 2000. – С.207-212 (0,3 д.а.)

Ярошенко І.С. Становлення права соціального забезпечення в системі європейського права // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 2. – 2001. – С.199-206 (0,3 д.а.)

Ярошенко І.С. Історичний розвиток інституту соціального захисту // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 3. – 2002. – С.230-238 (0,4 д.а.)

Ярошенко І.С. Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 4. – 2003. – С.232-239 (0,3 д.а.)

Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навчально-методичний посібник для СРС. – К.: КНЕУ, 2003.

Ярошенко І.С. Правознавство: Підручник (у співавторстві)/ За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003. Гл. Х. Основи права соціального забезпечення (с. 479-512). Гл.16 (у співавторстві) Основи процесуального права в Україні. Параграф 2. Основи цивільного процесу (с. 684-693)

Ярошенко І.С. Формування Європейської системи соціального захисту // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2004 р.). – К.: КНЕУ, 2004. – С. 445-448 (0,2 д.а.)

Ярошенко І.С. Державно-правові засади соціального захисту // Науковий потенціал світу ’2004: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (1-15 листопада 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 49 – С. 24-26 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Навчально-методичний посібник для СРС. – К.: КНЕУ, 2004. – 96 с.

Ярошенко І.С. Соціальне страхування як одна із державно-правових засад соціального захисту // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 5. – 2005. – С. 245-258 (0,7 д.а.)

Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. 2 – лютого 2005 р. – К.: КНЕУ, 2005. – У 2 т. – Т. 2. – С. 349-351(0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.

Ярошенко І.С. Правові аспекти адресної державної соціальної допомоги // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 6. – 2006. – С. 127-138 (0,5 д.а.)

Ярошенко І.С. Формування практичних навичок студентів при вивченні цивільного процесуального права як засіб підвищення конкурентоспроможності фахівців у галузі права // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – К.: КНЕУ, 2006. – У 2 т. – Т. 1. – С. 409-410 (0,1 д.а.)

Ярошенко І. С. – § 4 «Правове забезпечення захисту соціальних прав в умовах формування ринкових відносин» с. 185-201 / Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П.Шульженко, О.О.Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. — 702 с.

Ярошенко І.С. Сутність державного управління у сфері соціального захисту // Юридична Україна. – 2007. – №10. – С.27-35 (0,7 д.а.)

Ярошенко І.С. Удосконалення практичної складової навчального процесу при вивченні цивільного процесуального права // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. 6 – 8 лютого 2007 р. – К.: КНЕУ, 2007. – У 2 част. – Част. 1. – С. 585-587 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Соціальний захист як правова категорія // Ставайки съвременна наука – 2007. Материали за Vмеждународна научна практична конференция. 1-15 октомври 2007 г. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД. – Т.7. – С. 23-25 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Страховий стаж у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Юридична Україна. – 2008. – №3. – С.65-69 (0,4 д.а.)

Ярошенко І.С. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт і наукових рефератів (у співавторстві: Ярошенко І.С., Шимон С.І., Мельник Ю.В., Черешнюк В.М.). – К.: «Знання», 2008. – 33 с.

Ярошенко І.С. Досвід організації контролю якості знань студентів з дисципліни право соціального забезпечення //Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. 5 – 8 лютого 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – У 2 т. – Т. 2. – С. 582-583 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Система органів державного управління соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. - №7 (45). – С.9-16 (0,5 д.а.)

Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право. Збірник ситуаційних задач: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (у співавторстві: Ярошенко І.С., Дячук С.І., Теплюк В.В.) – К.: КНЕУ, 2008. – 208 с. (12,09 д.а.)

Ярошенко І.С. Наказне провадження: питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. - №8 (46). – С.18-24 (0,4 д.а.)

Ярошенко І.С. Законодавство України про соціальний захист // Юридична Україна. – 2008. – №9. – С.63-67 (0,4 д.а.)

Ярошенко І.С. Оптимізація практичної складової процесу підготовки фахівців-юристів // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Зб. матеріалів наук.-метод. конф., жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 188-190 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С., Синенко С.В. Трудове право України: Робоча програма для студентів напряму підготовки «Правознавство» КУТЕП (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: Видавництво «КУТЕП», 2008. – 110 с. (4,6 д.а.)

Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Робоча програма для студентів напряму підготовки «Правознавство» КУТЕП (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: Видавництво «КУТЕП», 2008. – 110 с. (2,5 д.а.)

Ярошенко І.С. Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій у студентів-юристів // Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. 3-4 лютого 2009 р. – К.: КНЕУ, 2009. – У 2 т. – Т. 2. – С. 731-732 (0,1 д.а.)

Ярошенко І.С. Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. - №8 (58). – С.45-53 (0,6 д.а.)

Ярошенко І.С. Поняття заочного провадження в цивільному процесуальному праві України // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 9. – 2009. – С. 271-278 (0,5 д.а.)

Цивільно-правові дисципліни[Электронный ресурс]: збірник ділових ігор / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ред. І. С. Ярошенко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : КНЕУ, 2009. - 120 с.

Ярошенко І.С. Забезпечення реалізації права студентів на одержання максимальної кількості балів за поточну успішність з дисципліни «Цивільне процесуальне право» // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 2 лютого 2010 р.: у 2 т. – Т. 2. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 592-594

Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення // Електронний дистанційний курс. – К.: КНЕУ, 2010. – 365 с. (15,2 д.а.) http://do.kneu.kiev.ua/SCRIPT/0601_01/ scripts/serve_home.

Ярошенко І.С. Завдання наукової складової у навчальному процесі // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квітня 2011 р.: у 2 т. – Т. 2. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 429-431

Ярошенко І.С. Деякі аспекти пенсійного забезпечення військовослужбовців, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 травня 2011 р. – К.: КНЕУ, 2011. – 446 с. – С.177-180

Ярошенко І.С., Ізарова І.О. Цивільне процесуальне право // Електронний дистанційний курс. – К.: КНЕУ, 2011. – 365 с. (15,2 д.а.) http://do.kneu.kiev.ua/SCRIPT/0601_01/ scripts/serve_home.

Некоторые особенности метода гражданского процессуального права // Гражданский процессуальный кодекс РФ: десятилетний опыт и перспективы осуществления защиты прав и законных интересов граждан: материалы межвузовской науч.-практ. конф. (Тула, 27-28 сентября 2012 года) / отв. ред. О.Г. Дьяконова; РПА Минюста России, Тульский филиал. – М.: РПА Минюста России, 2012. – 200 с. – С. 112-117

Ярошенко І.С. Актуальні питання римського цивільного процесу // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 11-12. – 2012. – С. 278-290 (0,5 д.а.)

Особливості аудиторної роботи із студентами при викладанні процесуальних дисциплін // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют.2012 р.: у 2 т. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2012. – 554 с.- С. 350-352

Правознавство[Электронный ресурс] : підручник / [Ф. П. Шульженко, О. Д. Крупчан, Л. В. Міхневич та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 320 с. - Електрон. видання.(Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право (0,5 д.а.))

Римське приватне право[Электронный ресурс] : підручник / І.О. Ізарова, І.С. Ярошенко, О.А. Рассомахіна, Т.М. Вахонєва; за заг. ред. І.О. Ізарової; – К.: КНЕУ, 2013. – 204 с. - Електрон. видання.(Ярошенко І.С. Захист прав (1,5 д.а.) (с.74-107))

Актуальні питання правозастосування та реалізації права на судовий захист у цивільному процесі України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»/ Ред. кол.: Д.О. Мельничук (голова) та ін. – К., 2013. – Вип.182, - ч. 3. – 284 с. С. 137-142 (0,5 д.а.)

Цивільне процесуальне право: підручник / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519 с. (41,9 д.а.) (І.С. Ярошенко 9 д.а.)

Міщук М.О., Ярошенко І.С.Трудове право України. Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. / М.О. Міщук, І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 276 [4] с. (13,5 д.а.) (2 д.а. - мої)

Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту»за ред. чл.-кор. НАН України В.Ф. Опришка. – К.: Парламентське видавництво, 2014. – 627 с. (І.С. Ярошенко – Вступ до розділу Х, статті 56-59 (с. 433-453) 1 д.а.)

Ярошенко І.С. Цивільний процесуальний кодекс України: актуальні питання кодифікації // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) // за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 416 с. – С.402-405

Мачуська І.Б. Голос України “Жодних податків” 25 листопада 2004 р. № 222-223.

Мачуська І.Б.Голос України “Чи варто чекати на орендну плату” 2 грудня 2004 р. №228.

Мачуська І.Б.Голос України “ Усе про пай” 12 січня 2005 №4.

Мачуська І.Б. Голос України “ Дізнайтесь про проект підтримки” 19 січня 2005 р. №9.

Мачуська І.Б. Голос України “ Для сада – 130 гивень, для будинка – 170.” 28 січня 2005 №16.р.

Мачуська І.Б.Голос України “І вчитель має право на землю” 16 лютого 2005 р. №29.

Мачуська І.Б. Голос України “Кадастр” 13 квітня 2005 р. № 67.

Мачуська І.Б. “Проблемні лекції як складова удосконалення змісту освіти”: Тези науково-методичної конференції “Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої освіти”: Зб. матеріалів науково-метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – У 2 т. – Т.1.- К.: КНЕУ, 2006 – 412 с.

Мачуська І.Б. Тези науково-методичної конференції: “Методичні засоби формування професійних компетенцій фахівців”.

Мачуська І.Б. Земельне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2005 – 129 с.

Мачуська І.Б. Земельне право. Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2006.

Мачуська І.Б. Аграрне право. Навчальний посібник”  - К.: КНЕУ, 2007.

Мачуська І.Б.Міжнародна науково-практична  конференція “Ключевые аспекты научной деятельности – 2008”(16-30 січня) 2008 р. “Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами: Столипінська аграрна реформа.” “Ключевые аспекты научной деятельности – 2008” (16-30 січня) 2008 р. Польша.

Мачуська І.Б. Міжнародна науково-практична  конференція «Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в період трипільської культури» Матеріали 5 міжнародної науково практичної конференції «Основні проблеми сучасної науки», 2009. – 88 с.

Мачуська І.Б. Наукова конференції КНЕУ 2008 р. “Формування інноваційної особистості студента-юриста як складова вищої освіти”.Зб. матеріалів науково-метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2008 р. – У 2 т. – Т.1.- К.: КНЕУ, 2006 – 420 с.

Мачуська І.Б. Науково-практична конференція КНЕУ 2008 р. “Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти”. Зб. матеріалів науково-метод. конф., жовтень 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

Мачуська І.Б. Збірник Луганського Східноноукраїнського університета  “Управління земельними ресурсами в період столипінської аграрної реформи” 2008. Збірник Луганського Східноноукраїнського університета. Луганськ, 2008. – 272 с.

Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Збірник «Правове регулювання економіки», К.: КНЕУ, 2009.

Мачуська І.Б. Теоретико-правові аспекти визначення поняття «земля» // Збірник «Правове регулювання економіки», К.: КНЕУ, 2010.

Демченко Н.М. Боротьба з прогулами: про що слід пам'ятати роботодавцю Журнал “Праця і закон” № 05( 125) травень 2010, - С.15-16.

Демченко Н.М. Пільги молодим спеціалістам    Журнал “Праця і закон” № 09 (129) вересень 2010, - С. 25-26.

Демченко Н.М. «Проблеми визначення понять "науково-педагогічні працівники" та "професорсько-викладацький склад".»  Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф.,  Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю.П., Старко О.Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – с. 170-172.    

Правове регулювання контрактної форми трудового договору в Україні: проблемні питання. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми   державотворення в сучасних умовах». 29-30 листопада 2010р. м.Київ: у 3 томах. – К.:Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т. 2. – 128с. С. 40-41        

Демченко Н.М. Роль науково-інноваційних методів у процесі викладання дисципліни «Нотаріат в Україні». Зб. наук.-метод. конф.: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку (12 квітня 2011р.), т.2. – К.: КНЕУ, 2011. – С.284-286. 

Демченко Н.М. Трудові відносини з пенсіонерами. Журнал “Праця і закон” № 8 (140) серпень 2011, - С. 8-10.       

Демченко Н.М. Види та порядок надання відпусток. Журнал “Праця і закон” № 12 (144) грудень 2011, - С. 28-30.     

Демченко Н.М. Контракт як особлива форма трудового договору. Журнал “Праця і закон” № 9 (153) вереснь 2012, - С. 8-13.       

Демченко Н.М. Пенсія для наукових та науково-педагогічних працівників. Журнал “Праця і закон” № 10 (154) жовтень 2012, - С. 16-19.      

Демченко Н.М. Вища школа в Україні: історико-правові аспекти. «Прав. регул. екон.». Зб. наук. пр. / [Відп. ред. В.Ф. Опришко]. 2012. № 11-12. 1-504. С. 474-482.  

Демченко Н.М. Досвід проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Цивільне право України». Зб. наук.-метод. конф.: – К.: КНЕУ, 2012.      

Демченко Н.М. Наукові джерела у проведенні семінарських занять з права соціального забезпечення України. Зб. наук.-метод. конф.: Від викладання дисциплін до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності. – К.: КНЕУ, 2013.         

Демченко Н.М. Проблеми якості підбору кадрів науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України.     Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки юристів в непрофільних вузах», юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 2013.

Демченко Н.М. Гарантії та компенсації, оплата праці при службових відрядженнях. Журнал “Праця і закон” № 2 (158) лютий 2013, - С. 15-18.      

Демченко Н.М. Надання допомоги по безробіттю. Журнал “Праця і закон” № 5 (161) травень 2013, - С. 43-45.     

Демченко Н.М. Страйк.  Журнал “Праця і закон” № 12 (168) грудень 2013, - С. 30-32.       

Демченко Н.М. Призначення пенсії за віком: алгоритм дій.  Журнал “Праця і закон” № 4 (172) квітень 2014, - С. 36-39.        

Демченко Н.М. Цивільне процесуальне право: підручник [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін..]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519, [1]с.      (розд. 12, п. 12,7) с. 218-219.   

Богданець А.В. Модернізація правового регулювання державного управління системою вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / О.Ю. Нечипоренко, А.В. Богданець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Випуск 22. – Частина І. – Том 2. – С.116-119.

Богданець А. Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та проблеми її законодавчого забезпечення / А. Богданець // Студентський юридичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 128-135.

Богданець А.В. Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів у непрофільних вищих навчальних закладах/ А.В. Богданець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки юристів в непрофільних вузах» (м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 8 жовтня 2013 року). – 2013. – № 13. – С. 123-130.

Богданець А.В. Вища юридична освіта як об’єкт публічного адміністрування/ А.В. Богданець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 18-19 квітня 2014 р.).

Богданець А.В. Організаційно-правові засади працевлаштування випускників юридичних факультетів / А.В. Богданець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток державностіта права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 26–27 вересня 2014 р.).

Богданець А.В. Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання / А.В. Богданець // Правовe рeгулювання eкономiки: зб. наук. праць. / М-во освiти i науки України, ДВНЗ «Київ. нац. eкон. ун-т iм. В. Гeтьмана»; вiдп. рeд. В. Ф. Опришко.– 2014. – № 14.

Богданець А.В. Сутність автономії вищого навчального закладу / А.В. Богданець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»: (м. Одеса, Україна, 13-14 лютого 2015 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 60-63.

Богданець А.В. Поняття та ознаки державного управління підготовкою юристів у непрофільних вищих навчальних закладах / А.В. Богданець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки – 2015. – Вип. 1. – Том 2. – С. 148-151.

Богданець А.В. Особливості державного замовлення на підготовку юристів з вищою освітою в Україні / А.В. Богданець // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 18. – С. 72-81.

Богданець А.В. Окремі аспекти якості юридичної освіти у непрофільних вищих навчальних закладах / А.В. Богданець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства» (м. Київ, Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 15-16 квітня 2015 р.).

Богданец А.В. Министерство образования и науки Украины: к проблеме определения административно-правового статуса/ А.В. Богданец // Legea si Viata. – 2015. – № 11. 

Кожушко С. І. Ідеї синергетики і синкретизму у методології трудового права / С. І. Кожушко // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С.165-168. (наукометричне видання)

Кожушко С. І. Герменевтичний метод як процес еволюції предмета трудового права / С. І. Кожушко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 14. – С. 116-118.

Кожушко С. Юридическая экспансия предмета трудового права Украины: системно-компонентный аспект / С. Кожушко //Legea ?i via?a. – 2015. – № 6. – С.38-41. (наукометричне видання)

Кожушко С. И. К вопросу воздействия социальной энтропии на систему трудового права / С. И. Кожушко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2015. – № 33. – Т. 2. – С. 185-188.

Кожушко С. І. Доктрина трудового права України: гуманістично-концептуальний аналіз / С. І. Кожушко // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6-2. – Т. 2 –С.107-111.

Кожушко С. Модификация трудового права Украины / С. Кожушко // Legea ?i via?a. – 2014. – № 5. – С. 130-132. (наукометричне видання)

Кожушко С. І. Імператив в еволюції предмета трудового права / С. І. Кожушко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 8. – С. 193-195.

Кожушко С. І. Ідеологічна доктрина як основа визначення предмета трудового права / С. І. Кожушко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 24. – Т. 2. – С. 184-187.

Кожушко С. І. Доктринальне визначення предмета трудового права / С. І. Кожушко // Митна справа. – 2013. – № 3. – Ч. 2, книга 3. – С. 346-350.

Кожушко С. І. Місце державних санітарних норм і правил у системі джерел трудового права / С. І. Кожушко / Соціальне право України:науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1 (2). – С. 66-78.

Кожушко С. І. Організаційно-трудові відносини у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного нагляду / С. І. Кожушко, К. М. Буяло // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 487-491. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12kcicen.pdf(наукометричне видання)

Кожушко С. І. Особливості визначення правового статусу посадових осіб Державної санітарно-епідеміологічної служби України / С. І. Кожушко, К. М. Буяло //Форум права. – 2011. – № 4. – С. 386-392. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kciccu.pdf. (Електронне наукове фахове видання)

Кожушко С. І. Основні засади та принципи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект / С.І. Кожушко, І. А. Галіахметов // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2011. – № 6. – С.135-147. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik06(Електронне наукове фахове видання)

Кожушко С. І. Проблема збереження трудових правовідносин при реорганізації виробництва/ С. І. Кожушко // Форум права. – 2010. – № 4. – С.482-486. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/index.htm(Електронне наукове фахове видання)

Кожушко С. І. Щодо суб’єктів трудового права / С. І. Кожушко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 1. – С. 133-134.

Кожушко С. І. Правові проблеми визначення структури трудових правовідносин / С. І. Кожушко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 268-272. // [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/index.htm. (Електронне наукове фахове видання)

Кожушко С. І. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспектива / С. І. Кожушко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С.42-44.

Кожушко С. І. Особливості предмета трудового права в сучасних умовах /С. І. Кожушко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 229-232.// [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1.htm (Електронне наукове фахове видання)

Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с.З грифом МОН України «Рекомендовано…» (Лист МОН України № 1/ 11-11797.1 від 22.12.2010 р.)(у співавторстві – 6.4. Правові основи професійної підготовки персоналу ОВС С.217-225. (Кожушко С.І.)

Правознавство для державних службовців [Електрон. ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Міхневич, С. І. Кожушко, І. А. Малютин ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –Електрон. текстові дані. –К. : КНЕУ, 2013. –166 с. –Назва з титул. екрану. –Електрон. версія друк. вид. – ISBN978-966-483-706-1 : Б. ц.

Трудове право України : Навчально-методичний дистанційний комплекс /С. І. Кожушко. – К.: КНЕУ, 2010. – 229 с. – [Електрон. ресурс] – Режим доступу:http//do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-460-2)

Виноградова Г. В. Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві: Монографія(у співавт.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003, - 138 с.

Виноградова Г. В.  Систематизація валютного законодавства як необхідна передумова розвитку відносин міжнародного кредитування// Конституція України та проблеми систематизації законодавства: зб. наук. праць // [редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. – Вип. 5. – С. 178-184.

Виноградова Г. В.  Іноземні кредити: проблеми законодавчого забезпечення// Віче. – 1999. – № 4. – С. 39-44.

Виноградова Г. В.  Деякі проблеми систематизації інвестиційного законодавства України в контексті необхідності розширення  можливих форм залучення іноземного капіталу// Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень 1999 року,  м. Київ. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 427-429.

Виноградова Г. В.  Коментар до Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”. - К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. – 397 с. (у співавторстві).

Виноградова Г. В.  Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання // Право України. – 2000. – № 1. – С. 66-70.

Виноградова Г. В. Іноземне інвестування в позиковій формі: його правова природа // Право України. – 2000. – № 6. – С. 55-58.

Виноградова Г. В.  Проблемы реализации гарантий для иностранных инвесторов в случае изменения законодательства//Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001.– № 2. – С. 14-16.

Виноградова Г. В.  Сучасні проблеми міжнародного приватноправового регулювання  іноземного інвестування в позиковій формі  в Україні// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 45 (Частина ІІ), 2004. – С. 178-192.

Виноградова Г. В. Деякі аспекти захисту інформації з обмеженим доступом в міжнародному приватному праві (до постановки питання) //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 53 (Частина ІІ), 2005. – С. 121-129;

Виноградова Г. В. Окремі питання регулювання професійної таємниці в міжнародно-правових джерелах та використання досвіду в законодавстві України // Український часопис міжнародного права. – 2006. - № 1. – С. 152-159.

Виноградова Г. В. Інвестиційна діяльність // Керівниковіпідприємства про право (довідник). – Харків: Ксилон, 2001. – С. 93-107.(у співавт.)

Виноградова Г. В. Деякі питання  законодавчого  забезпечення  захисту комерційної таємниці (у співавт.)//Юридичний журнал. – 2004. – № 12 (30). – С. 28-31.

Виноградова Г. В. Деякі питання правового забезпечення інформаційної безпеки підприємницької діяльності// Праця і закон. – 2004. – № 22 (46). – С. 8-14.

Виноградова Г. В. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання  регулювання  та використання досвіду в законодавстві України// Юридичний журнал. – 2006. – № 4 (46). – С. 68-73.

Виноградова Г. В. Державна інформаційна політика: Програма для студентів спеціальності 7.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” – К.: ДАКККіМ, 2003. – 20 с.

Виноградова Г. В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид-во „Юстініан”, 2006. – 176 с.

Виноградова Г. В. Інформаційне право України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – 144с.

Виноградова Г. В. Завдання та тести з курсу «Цивільне право України» (Загальна частина): Практикум. – К.: Юстініан, 2008. – 48 с.

Виноградова Г. В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту» (у співавторстві). – К.: Парламентське видавництво., 2014. – 670 с.

Виноградова Г. В. Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального призначення//Юридична наука. – 2015. – № 1. – С. 21-29.

Виноградова Г. В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми//Юридична наука. – 2015. – № 2. – С. 15-21.

Виноградова Г. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження маневреного житлового фонду//Юридична наука. - 2015. – № 5. – С. 30-37.

Майданик Н. І., Майданик Р. А. Ломбардні операції в Україні (практика і проблеми правозастосування) // Науково-практична стаття// Бізнес. – 1999. – 31 травня. – № 22 (333).

Майданик Н. І. Правова природа задавнених зобов’язань //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 26–28. Фахове видання

Майданик Н. І. Правова природа задавнених зобов’язань // Тези Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (5–6 листопада 2004 року). – Хмельницький: Ви-дво ХУУП, 2004. – С. 189–190.

Майданик Н. І. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов’язань з гри і парі // Наукова стаття // Право України. – 2005. – № 1. –  С. 109–112. Фахове видання

Майданик Н. І. Зобов’язання з гри і парі (цивільно-правова природа) // // Юридична Україна.­  2005. – № 4. – С. 54–58. Фахове видання

Майданик Н. І. Договір розіграшу (поняття і цивільно-правова природа) // Тези VIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (28–29 квітня 2005 року). – Острог:правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 262. –С. 263.

Майданик Н. І. Договір лотереї (поняття і правова природа) // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 45–49. Фахове видання

Майданик Н. І. Договір азартної гри (цивілістичні аспекти) Наукова стаття // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 32­–37.Фахове видання

Майданик Н. І.Договір парі (цивільно-правова характеристика) Наукова стаття // Юридична Україна.­ 2005. – № 8. – С. 28–34.Фахове видання

Майданик Н. І. Цивільно-правове регулювання зобов’язань з гри та парі (порівняльний аналіз іноземного законодавства) Наукова стаття // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 78­–81.Фахове видання

Майданик Н. І. Договір розіграшу (цивільно-правова характеристика) Наукова стаття // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2006. – № 3. – С. 107–116.Фахове видання

Майданик Н. І. Переддоговірні відносини у цивільному праві України:поняття, природа, реалізаціяНаукова стаття // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1 (145). – С. 58–61.Фахове видання

Майданик Н. І. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві:еволюція, поняття, порівняльна характеристика Наукова стаття // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2 (146). – С. 56–59.Фахове видання

Майданик Н. І. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави, правова природаНаукова стаття // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3 (147).– С. 105–110.Фахове видання

Майданик Н. І. Правове регулювання відносин власності Навчальна програма для студентів // К.:Академія муніципального управління. – 2007. – 28 с.

Майданик Н. І. Глава 3. Стадія укладення договору § 4. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення; § 5. Особливості укладення окремих видів договорів Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – (896 с.). – С. 191–194, 195–197.Гриф МОН Укр.

Майданик Н. І. Глава 53. Договори азартної гри Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.; за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – (1200 с.). – С. 1092–1106.гриф МОН Укр.

Майданик Н. І. Глава 27 Представництво Підручник //  Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.). – С. 555–574.гриф МОН Укр.

Майданик Н. І. Глава 12 (§ 5) Порядок укладення договору Підручник // Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – (1176 с.). – С. 246–249. гриф МОН Укр.

Майданик Н. І.Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі: науково-практичний посібник Науково-практичний посібник // Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі / Н. І. Майданик. – К, Алерта, 2013. – 36 с. (Серія «Курс цивільного права».)

Майданик Н. І.Тема 16 «Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі»: практикум Практикум //  Права людини в сфері охорони здоров’я: практикум / за ред. Р. А. Майданика. – К.: Алерта, 2013. – (116 с.). – С. 103–115.

 

Майданик Н. І. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: навчально-методичний комплекс (для денної форми навчання): навчально-методичний комплекс Навчально-методична праця //  Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: навчально-методичний комплекс (для денної форми навчання) / уклад.: Стефанчук Р. О., Київець О. В., Майданик Н. І., Безмащук Ю. Ю., Нецька Л. С., Кравчук В. М., Сивак М. М., Тесленко А. М., Левківський Б. К., Турлова Ю. О. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 60 с.

 

Остання редакція: 29.02.16