Юридичний інститут

Кафедра цивільного та трудового права

Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами юридичного факультету "ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, земельного, екологічного, страхового, нотаріального законодавства.

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

      Кафедра цивільного та трудового права була створена ухвалою Вченої Ради Київського національного економічного університету у червні 2004 року і є структурним підрозділом університету, який проводить навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність. Кафедрою цивільного та трудового права вирішуються завдання за такими напрямками: навчально-методичне забезпечення наук (навчальних дисциплін), що викладаються на кафедрі, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, впровадження інноваційних форм та методів навчання, виховна робота та ряд інших.

      Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри відповідно до ухвал Вченої Ради університету та рішень Ректорату є: розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес; вдосконалення існуючих та розробка нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, оновлення паспортів навчальних дисциплін та навчально-методичних матеріалів до них відповідно до нормативних документів університету.

          Всього на кафедрі працює 15 осіб, з них 2 мають науковий ступінь доктора юридичних наук, 9 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук.

         Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання 16 навчальних дисциплін, з них:

-     11 на бакалаврському рівні навчання, а саме: римське приватне право, цивільне право України, цивільне процесуальне право, трудове право, трудове право для студентів економічних спеціальностей, право соціального забезпечення, житлове право, нотаріат в Україні, право інтелектуальної власності, сімейне право, екологічне право;

- 5 на магістерському рівні навчання: договірне право, правове регулювання страхової діяльності, авторське право та право промислової власності, правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності, охорона та захист трудових прав працівників.

      Відповідно до нормативних документів університету на кафедрі розроблено паспорти дисциплін, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали по всім наукам (навчальним дисциплінам), викладання яких забезпечується кафедрою.

      З метою оптимізації та осучаснення навчального процесу, із врахуванням новітніх досягнень юридичної науки та практики, змін в законодавстві та вимог нормативних документів університету кафедрою постійно впроваджуються новітні інноваційні форми та методи навчання. На виконання Програми інноваційного розвитку університету на кафедрі розроблена та затверджена Програма інноваційного розвитку кафедри цивільного та трудового права.

   Значна увага науково-педагогічних працівників кафедри приділяється самостійній роботі студентів, індивідуально-консультативній роботііз студентами, керівництву юридичною практикою.

        Науково-дослідна робота кафедри здійснюється у відповідності до затвердженої теми наукових досліджень 0115 U003418 «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». Наукова робота викладачів кафедри планується індивідуально, відповідно до загальних планів науково-дослідної роботи кафедри, факультету та університету.

      Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково-методичні секції, котрі здійснюють загальне наукове керівництво в межах відповідних напрямків - цивільного права та цивільного процесу, трудового права та права соціального забезпечення. На кафедрі працюють наукові студентські гуртки.

      Правове виховання молоді є однією із умов побудови правової держави. Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу під час аудиторних занять шляхом роз'яснення студентам змісту чинного законодавства та практики його застосування, під час організації самостійної роботи студентів та під час проведення індивідуальної роботи із студентами. Важливе місце у виховній роботі студентів юридичного факультету займає інститут кураторів академічних груп.

      Міжнародне співробітництво кафедри здійснюється на рівні індивідуального співробітництва окремих викладачів кафедри із зарубіжними вищими навчальними закладами Австрії, ФРН, Нідерландів, Польщі, США, Білорусі та розміщення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях. 

        Партнерська взаємодія кафедри з іншими державними, громадськими та підприємницькими організаціями здійснюється на рівні індивідуального співробітництва науково-педагогічних працівників із Спілкою юристів України, Вищим господарським судом України, Торгово-промисловою палатою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державною службою інтелектуальної власності, Центром сприяння інвестиціям та торгівлі, а також іншими організаціями.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Цивільне право України

Опис. Змістові модулі

Модуль І.

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела цивільного права України
Тема 2. Цивільні правовідносини
Тема 3. Фізичні особи як субєкти цивільного права.
Тема 4. Особисті немайнові права фізичної особи та засоби їх захисту
Тема 5

Римське приватне право та юридична фразеологія

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, система та предмет римського права.
Тема 2. Джерела римського приватного права.
Тема 3. Позови.
Тема 4. Особи.
Тема 5. Сімейні правовідносини.
Тема 6. Речі та їх класифікація

Трудове право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, предмет, метод, функції та система трудового права україни.
Тема 2. Основні принципи трудового права україни
Тема 3. Джерела трудового права україни
Тема 4. Суб’єкти трудового права україни
Тема 5

Житлове право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та предмет житлового права України.
Тема 2. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. Житловий фонд, його структура та призначення.
Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного і громадського  житлового фонду

Цивільне процесуальне право України

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Тема 4. Сторони в цивільному процесі.
Тема 5

Право соціального забезпечення

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та система права соціального забезпечення
Тема 2. Організаційно-правові основи соціального страхування
Тема 3. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Тема 4. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

Право інтелектуальної власності

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Введення до права інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства.
Тема 2. Міжнародна система правової охорони інтелектуальної власності

Нотаріат в Україні

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Нотаріат та його роль у захисті прав та інтересів, що охороняються законом. Нотаріальне процесуальне право
Тема 2. Правове положення та компетенція нотаріальних органіві уповноважених на здійснення нотаріальних дій посадових осіб
Тема 3

Сімейне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Теми 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика. Історичні форми сім`ї та шлюбу.
Теми 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейногоправа.Джерела сімейного права

Екологічне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття та джерела екологічного права України.
Тема 2. Екологічні права та обов’язки фізичних та юридичних осіб
Тема 3. Система і правовий статус органів управління і контролю в екологічної сфері

Порівняльне цивільне право

Порівняльне цивільне право  є однією із  спеціальних цивільно-правових дисциплін, що сприяє  поглибленню знань студентів щодо загальних понять цивільно-правових інститутів та особливостій  різних правових систем сучасного світу.

Метоюкурсу є вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США);  а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових правовідносин,досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що розглядаються

Трудове право для студентів економічних спеціальностей

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Поняття, система, принципи та джерела трудового права України.
Тема 2. Суб’єкти трудового права України.
Тема 3. Трудові правовідносини.
Тема 4. Колективні договори та угоди.
Тема 5

Нотаріат
Дисципліни магістерського рівня
Правове регулювання страхової діяльності

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Загально-правова характеристика страхування
Тема 2. Страхові правовідносини
Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності
Тема 4. Договір страхування
Тема 5. Правове регулювання особистого страхування

Модуль ІІ

Договірне право

Опис. Змістові модулі

Модуль І.
Тема 1. Договір та його значення. Регулювання договірних відносин
Тема 2. Укладення договору. Договірні умови
Тема 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань
Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань
Тема 5

Захист корпоративних прав у суді
Проблеми теорії цивільного права
Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності
Договірне право (К-ра цивільного та трудового права)
Актуальні проблеми цивільного права