Юридичний інститут

Фаховий науковий збірник

До уваги викладачів та аспірантів!

 

до 31 жовтня 2016 р. приймаються наукові статті до 16-го випуску щорічного збірника наукових праць "Правове регулювання економіки" за 2016 р.

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що вимоги до змісту та оформлення наукових статей були змінені відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН України від 17.10.2012 № 1111 та загальних вимог формування міжнародних наукометричних баз.

 

Відповідно до п. 2.9. Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН України від 17.10.2012 № 1111 у фаховому виданні мають бути наявні статті англійською мовою. РЕДАКЦІЯ ЩИРО ВІТАЄ ПІДГОТОВКУ АВТОРАМИ СТАТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані літературно у науковому стилі праці з теоретичних і прикладних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки та мають наукову і практичну цінність.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ”

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:

1.Стаття повинна мати науковий характер та відповідати наведеним нижче вимогам Постанови ВАК № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.

2.Обов'язковими елементами наукової праці мають бути:

а) постановка наукової проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

б) аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких розглядається ця ж проблема (або суміжна), і на які спирається автор статті;

в) мета та завдання дослідження;

г) виклад основних результатів дослідження з аналізом та обґрунтуванням;

д) основні висновки по аналізу проблеми та їх аргументація, а також перспективи розвитку даної наукової проблематики.

3.Матеріал статті повинен бути викладеним українською або англійською мовою у науковому стилі.

Термінологія, категорії і поняття, які застосовуються автором повинні відповідати прийнятим в науці та законодавстві.

Застосування нових (власних) термінів, понять, категорій повинні належно аргументуватися автором.

Думки повинні викладатися логічно, послідовно, чітко і зрозуміло.

Слід уникати  повтору думок, їх надмірного нагромадження щодо одного предмета дослідження, а також не використовувати  занадто складних конструкцій речень, які перешкоджають з’ясуванню справжньої думки автора.

Прямі цитати допускається застосовувати тільки з україномовного джерела. Думки авторів з іномовних джерел викладаються шляхом переказу їх українською мовою з посиланням на першоджерело. Недоречно переобтяжувати наукову працю надмірною кількістю цитат.

4.Текст статті має бути належно відредагованийз наукової та літературної точок зору.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1.Стаття має подаватися до редакційної колегії у друкованому вигляді та в електронному вигляді (на СD).

 

2.Стаття друкується на одному боці стандартного аркушу формату А4, шрифтом  TimesNewRoman  розміром 14  pt

  • Поля: 2,5 (л); 2,0 (в); 2,0 (н); 1,5 (пр)

Інтервал між рядками – 1,5, до 30 рядків на сторінці.

Обсяг статті– 12-14 стандартних машинописних (комп'ютерних) сторінок

 

3.Стаття повинна містити:  

номер УДК  в лівому верхньому куті першого аркуша;

відомості про автора:прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, які розташовуються  у правому верхньому кутку першого аркуша перед заголовком

 

УВАГА! Відомості про автора мають бути перекладені на англійську мову та міститись в кінці першої сторінки у вигляді кінцевого посилання.

 

чіткий та виділений у тексті заголовок (назву), який друкується прописними літерами, розміщується посередині, крапка в кінці не ставиться;

анотація та ключові слова (5-7) українською та англійською мовами, які розміщуються під назвою;

посилання  на джерела, оформлені  згідно стандарту (приклад – [1, с. 11]);

список використаних джерелпісля викладення основного матеріалу, що оформлений відповідно до встановлених вимог;

прізвище,  ім’я та по-батькові автора, назва статті англійською мовою;

особистий підпис авторана останній сторінці.

 

 

 

 

ЗРАЗОК

 

УДК 336:621.039.586                                                                        

Фукс Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри

правового регулювання економіки

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»[1]

 

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЛІКВІДАЦІЇ  НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Досліджено правові засади фінансування заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Виявлені проблеми, які перешкоджають реалізації норм чинного спеціального законодавства, запропоновані шляхи щодо їх розв’язання.

Ключові слова:Чорнобильська катастрофа, щорічні закони України «Про Державний бюджет України», видатки Державного бюджету України, міжнародна фінансова допомога.

This research shows legalprinciples of financing activities, aimed at overcoming the consequences of theChernobyl.It concerns the problems, which hinder the implementation of thecurrent special legislation and contains suggestions for their solution.

Key words: The Chernobyl disaster, annual laws of Ukraine «On the State budget of Ukraine», expenditures of the State budget of Ukraine, international financial aid.

Постановка проблеми....

Аналіз останніх наукових досліджень. ...

Мета та завдання дослідження.

Викладення основного матеріалу.

Висновки.

 

УВАГА! Літературу необхідно подавати наступним чином: кожну позицію спочатку відповідно національним стандартам оформлення, після цього одразу в транслітерованому варіанті чи перекладі. В разі, якщо література подається в перекладі, в кінці кожної позиції необхідно зазначити мову оригіналу: [ inUkrainian], [ inRussian]

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Ярошевська. – [2-ге вид.]. - К. : В. Д «Професіонал», 2004. – 560 с. YaroshevskaV.M. Bezpekazhyttediyalnosti: pidruch. [dlyastud. vysh. navch. zakl.] / V.M. Yaroshevska. – [2-gе vyd.]. - К. : V. D«Profesional», 2004. – 560 s.

2. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 12. – С. 129.Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.03.2004 № 368«Pro zatverdzhennya Poryadku klasyfikatsii nadzvychainyh sytuatsiy tehnogennogo ta pryrodnogo harakteru za ih rivniamy» // Ofitsiynyy visnyk Ukrainy. – 2004. - № 12. – S. 129.

FUKS N. FINANCIAL AND LEGAL QUESTIONS OF LIQUIDATION OF CHERNOBYL DISASTER CONSEQUENCES

ДО СТАТТІ ПОВИННІ ДОДАВАТИСЯ :

 

CDдискз електронним варіантом тексту статтіу форматі Wordта PDF,  з позначкою назви файлу  - за прізвищем автора латинськими літерами ;

Рецензія, яка складається фахівцем-вченим у відповідній галузі права, що має науковий ступінь (для здобувачів та аспірантів наукового ступеня кандидата юридичних наук - науковим керівником);

Витягз протоколу засідання кафедри, працівником якої є автор,  про рекомендацію статті до друку.

 

ВИМОГИ ДО РЕЦЕНЗІЇ

1. Рецензія на статтю має бути складена фахівцем, що має науковий ступінь кандидата чи доктора юридичних наук.

2. Рецензія повинна містити аналіз (оцінку) основних результатів дослідження, що відображені у статті, вказувати на недоліки чи зауваження, містити висновок про відповідність встановленим вимогам, у тому числі відповідність вимогам постанови ВАК № 7-05/1 від 15 січня 2003 р., та  рекомендацію до опублікування статті у збірнику наукових праць.

3. Наукові праці аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук обов'язково рецензуються науковими керівниками.

4.Рецензія складається в одному примірнику, підписується рецензентом.

Обов’язково вказується посада, науковий ступінь та вчене звання рецензента.

Підпис рецензента – працівника іншої установи має бути засвідчений у встановленому порядку.

 

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам як за змістом, так і за оформленням, у тому числі не відредаговані, редакційна колегія не розглядає і до друку не рекомендує.

 

 

 [1]Fuks Nataliya, Candidate of Economics, Associate Professor of the Legal Regulation of Economics Department in Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, State Higher Educational Institution. 

 

Остання редакція: 29.09.17