Юридичний інститут

Кафедра правового регулювання економіки

Кафедра правового регулювання економіки є одним з основних навчальних і науково-дослідних структурних підрозділів Юридичного інститу. Кафедра має статус випускової і профілюючої зі спеціальності «Право», зокрема, при розробці і коригуванні навчальних планів для студентів спеціальності «Право» освітнього ступеня «бакалавр» за господарсько-правовою спеціалізацією та для студентів освітнього ступеня «магістр» за програмами «Правове регулювання економіки» та «Господарське судочинство».

Детальніше про кафедру »

Сьогодні за кафедрою правового регулювання економіки закріплено 20 навчальних дисциплін. Зокрема, кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних галузевих та спеціальних правових дисциплін, як господарське, господарське процесуальне, корпоративне, земельне, інвестиційне право та ін. Оскільки кафедра правового регулювання економіки має статус випускової, то саме тут розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт випускників Юридичного інституту магістерських програм "Правове регулювання економіки" та "Господарське судочинство", методичні рекомендації щодо їх виконання та організується здійснення наукового керівництва у процесі їх підготовки. Захист магістерських дипломних робіт відбувається в екзаменаційних комісіях з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, до складу яких входять досвідчені викладачі Юридичного інститу КНЕУ.

Кафедра також організовує проходження студентами магістерського рівня підготовки юридичної практики у провідних установах нашої країни: Головному юридичному управлінні Верховної Ради України, Вищому господарському суді України, Київському апеляційному господарському суді, Господарському суді міста Києва, Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційному суді міста Києва, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, місцевих судах, Міністерстві юстиції України,  Міністерстві фінансів України, Міністерстві соціальної політики України, Національному банку України, Пенсійному фонді України, Фонді державного майна України, Антимонопольному комітеті України та інших органах державної влади, державних і приватних підприємствах, банківських установах та інших престижних базах практики.

 

Одним з напрямів діяльності кафедри є стажування викладачів в органах державної влади, вищих навчальних закладах, наукових установах, юридичних фірмах, у тому числі й за кордоном.

Важливим напрямом діяльності кафедри є керівництво студентською юридичною клінікою «Соціальна справедливість», організованою спільно з редакцією  газети Верховної Ради України «Голос України», а також здійснення функцій кураторів академічних груп (курсів) студентів Юридичного інститу денної та заочної форм навчання. Така діяльність робить можливим поєднання теорії навчання та практичної діяльності, аудиторних занять і реального життя, що є важливим для майбутніх юристів, яким доведеться розв’язувати різні практичні питання у своїй професійній діяльності.

Як усталений структурний підрозділ, як самодостатній колектив педагогів і науковців, кафедра правового регулювання економіки всі свої зусилля, потенційні можливості спрямовує на вдосконалення юридичної освіти, адже в організації навчального процесу вона орієнтується на таку професійну програму юриста, в якій рівноцінними елементами є знання, професійні навички та особистісні якості. Тому кафедра ставить перед собою завдання не лише дати студентам необхідний запас знань з кожної конкретної навчальної дисципліни, уміння і навички виконувати певну юридичну роботу (тлумачити правову норму, складати документи, виступати в суді і т. ін.), а й сформувати певну ціннісну орієнтацію майбутнього юриста через оволодіння етичними нормами професійної поведінки.

Нині особливо відчутна гостра потреба суспільства у спеціалістах, спроможних знаходити розумні, гуманні правові засоби розв’язання соціальних конфліктів. Тому випускова кафедра орієнтується на підготовку юристів майбутнього – не лише правознавців, практиків, а й нормотворців, які професійно, вільно, чесно і безстрашно слугуватимуть праву і людям.


Історія кафедри

Кафедру правового регулювання економіки можна вважати витоком Юридичного інституту, оскільки її поява стала першим кроком у заснуванні юридичного факультету в структурі КНЕУ. Її було утворено в 1996 р. в результаті поділу кафедри правознавства, що діяла у складі факультету міжнародної економіки та права, на якому здійснювалась на той час підготовка бакалаврів-юристів.

З дня заснування кафедри по серпень 2015 р. її очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  В.Ф. Опришко, який здійснював керівництво кафедрою, навчальним процесом з кафедральних навчальних дисциплін, керував магістерськими програмами. Під його керівництвом провадилися наукові дослідження, готувалися кандидатські дисертації, було започатковано видання збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», а також створено Спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій.

З вересня 2015 р. кафедру правового регулювання економіки очолює доктор юридичних наук С.І. Шимон.

 

В організації роботи кафедри з різних напрямів її діяльності важливу роль відіграють заступники завідувача кафедри, які входять до її керівного складу. У  різні періоди ці функції виконували доценти кафедри:  А. В. Омельченко (1997-1999 рр.), С. І.Шимон (1999-2004 рр.),  І. В. Медведь (2004-2007 рр.), В. М. Черешнюк (2007-2008), Н. А. Фукс (2008-2016 рр.); з лютого 2016 р. заступником завідувача кафедри є доцент Ю.О. Удовенко.

Організацію наукових досліджень викладачів кафедри, аспірантів і здобувачів покладено на заступника завідувача кафедри з наукової роботи. За історію кафедри зазначені функції виконували доценти: Т. О. Кагал (1996-2000 рр.),  Н. С. Мороховська (2000-2002 рр.), О. Ю. Нечипоренко (2002-2015 рр.); з вересня 2015 р. заступником завідувача кафедри з наукової роботи є В. Б. Марченко.

Основний професорсько-викладацький склад кафедри – доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі господарського, господарського процесуального,  корпоративного, інвестиційного, земельного права тощо. За роки існування кафедри її склад не раз змінювався, що, переважно, було пов’язано з розбудовою факультету та появою нових кафедр.

Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено і видано низку навчально-методичних посібників, розроблено робочих навчальних програм до вивчення різноманітних юридичних дисциплін. Викладачами кафедри були підготовлені магістерські програми «Правове регулювання економіки», «Господарське судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності» з відповідним методичним забезпеченням, що передбачає поглиблену спеціалізацію у зазначених сферах діяльності з орієнтацією на реально існуючий у державі ринок праці.

Саме на кафедрі правового регулювання економіки були розроблені експериментальні навчальні плани юридичної спеціальності та програма розвитку юридичного факультету, яка здобула міжнародний грант за програмою міжнародної технічної допомоги Tempus-Taсis, і в межах якої тривалий час юридичний факультет КНЕУ активно співпрацював із юридичними факультетами університетів Відня (Австрія), Марбурга (Німеччина) та Ньюкасла (Великобританія). У 2002 р. авторським колективом парцівників кафедри було розроблено ще один оригінальний проект розвитку факультету, який вдруге здобув грант Європейської комісії і був успішно реалізований з країнами-партнерами (Австрія, Італія, Великобританія). Даний проект передбачав відкриття на юридичному факультеті нової магістерської програми з міжнародного економічного права, яка функціонує з 2006 р.

Такі цікаві та вагомі для долі юридичного факультету, його зміцнення і розвитку заходи, як відкриття аспірантури з юридичних спеціальностей, заснування збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», створення юридичної клініки «Соціальна справедливість», запровадження студентського самоврядування та інші проекти були ініційовані та втілені в життя також за безпосередньої участі кафедри правового регулювання економіки.

 

Нині на кафедрі правового регулювання економіки забезпечення навчального процесу відбувається зусиллями 23-х науково-педагогічних працівників, серед яких 1 доктор юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук, а також 2-х членів допоміжного персоналу. 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Господарське право

Вивчення нормативної дисципліни "Господарське право" — важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки.
Метою дисципліни є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку укладання господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин

Господарське процесуальне право

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарськими судами та законодавства, що регулює цю діяльність, формування правової свідомості та правової культури  молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем правового забезпечення створення основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому

Правове регулювання господарської діяльності

Предмет навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”: вивчення теорії, методики та практики правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.
Метою навчальної  дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є опанування студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регулювання економіки, з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасників господарських відносин

Земельне право

Метою даної дисципліни є всебічне і глибоке розуміння студентами змісту земельних відносин, а також ролі земельного права в їх регулюванні.

Завданням дисципліни є оволодіння системою норм і принципів земельного права як складової частини національної системи права

Інвестиційне право

Вивчення дисципліни "Інвестиційне право" має важливе значення для підготовки юристів за господарсько-правовою спеціалізацією, оскільки інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Створення інвестиційного ринку — проблема не менш актуальна, ніж створення товарного ринку, оскільки товари є похідним продуктом від інвестицій

Корпоративне право

Метою дисципліни  є вивчення основних положень діяльності підприємств різних видів, правового статусу суб’єктів господарських відносин, принципів організації підприємницької діяльності та захисту економічної конкуренції.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • знати джерела корпоративного права, основні принципи та інститути корпоративного права;
  • ознайомитися з практикою застосування корпоративного законодавства державними органами, з практикою реалізації корпоративного законодавства юридичними особами;
  • уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів окремих учасників господарсько-правових відносин
Господарське законодавство (для неюридичних спеціальностей)

Зростання значення правового регулювання господарських відносин об’єктивно викликає необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює господарську діяльність. У відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки, навчальними планами КНЕУ, студенти за спеціальністю «Маркетинг» усіх форм навчання вивчають навчальну дисципліну «Господарське законодавство»

Правове регулювання туристичної діяльності (для неюридичних спеціальностей)

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є сформування у студентів розуміння правового регулювання відносин у сфері туризму, вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують надання готельних, ресторанних та санаторно-курортних послуг, навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму

Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання

«Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання» полягає у вивченні правових теоретичних і практичних організаційно-методичних основ зприпинення діяльності суб’єктів господарювання, процедури порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедур досудового та судового відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання, проведення заходів їх примусової ліквідації або реорганізації, а також у вивченні особливостей визнання певних видів суб’єктів господарювання банкрутом

Основи юридичної клінічної практики

Вивчення цієї дисципліни має за мету підготовку бакалаврів, які здатні самостійно та ініціативно використовувати правові знання, отримані для подальшої практичної роботи в різних галузях права: цивільному, трудовому, банківському, адміністративному, земельному, праві соціального забезпечення

Дисципліни магістерського рівня
Актуальні проблеми господарського права

Метою дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» є вивчення актуальних проблем господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями щодо актуальних проблем господарського права, нормативно-правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правовій діяльності та оперування основними інститутами господарського права

Конкурентне право

Метою дисципліни «Конкурентне право» є систематизоване вивчення механізму правового регулювання і захисту економічних конкурентних відносин.

Завданнями дисципліни «Конкурентне право» є формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання конкуренції, уміння використовувати норми конкурентного права на практиці, зокрема, формування у студентів цілісного уявлення про засади правового регулювання відносин, пов’язаних із конкуренцією, насамперед, регулювання монопольних утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності природних монополій), захист від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дійорганів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, правовий захист від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності

Актуальні проблеми господарського судочинства

Метою вивчення дисципліни є забезпечення системного, поглибленого вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських судах, розробка пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення господарського судочинства в Україні, що дозволить підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідальне ставлення до забезпечення правильного вирішення господарських спорів

Правове регулювання корпоративних відносин (для неюридичних спеціальностей)

Навчальна дисципліна "Правове регулювання корпоративних відносин" призначена для вивчення студентами спеціальності "Менеджмент корпорацій (АТ) " магістерського рівня денної та заочної форм навчання.

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок щодо створення господарських товариств (зокрема, акціонерних) та припинення їх діяльності, порядку розподілу та використання прибутку господарського товариства, побудови управління в господарському товаристві відповідно до чинного законодавства України

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу (для неюридичних спеціальностей)

Мета дисципліни — дати студентам теоретичні знання та практичні навики з правового забезпечення менеджменту підприємницької діяльності та діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування правових засад малого підприємництва; дослідження впливу правового регулювання на підприємницькі відносини, що виникають у процесі організації і здійснення малого підприємництва; вивчення правового механізму державного регулювання підприємницької діяльності; встановлення основ нормативно-правового регулювання права власності і договірних відносин у сфері малого підприємництва,  опанування правовими інститутами забезпечення захисту економічної конкуренції і регулювання корпоративних відносин, з’ясування особливостей трудових правовідносин в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу; визначення пріоритетних напрямів захисту прав суб’єктів малого підприємництва

Виконавче провадження

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами знань з теорії та практики виконання судових рішень господарського суду та  знань законодавства, що регулює цю діяльність.

Завданням дисципліни є оволодіння правовими нормами, що регулюють відносини, пов’язані із виконанням  судових рішень господарського суду, формування правової свідомості та правової культури  у студентів, з’ясування ними проблем  правового забезпечення процесу захисту господарських прав шляхом втілення на практиці судових рішень

Правове регулювання електронної комерції

Метою дисципліни «Правове регулювання електронної комерції» є систематизоване вивчення механізму правового регулювання електронної комерції.

Завданнями дисципліни є формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання електронної комерції, уміння використовувати норми права на практиці, зокрема, формування у студентів цілісного уявлення про засади правового регулювання відносин, пов’язаних із електронною комерцією, насамперед, регулювання комерційних утворень, захист від неправомірних дій суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, правовий режим  електронної комерції в підприємницькій діяльності

Судова практика розгляду господарських спорів у різних галузях господарювання

Метою дисципліни є поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальних знань з процесуальних особливостей вирішення актуальних категорій спорів господарським судом, системи та компетенції спеціальних господарських судів, а також  засвоєння основних засад правового регулювання господарсько-процесуальної діяльності та пріоритетності господарського суду в судовій системі України

Вирішення господарських спорів

Метою дисципліни є здобуття майбутніми юристами фундаментальних знань з питань вирішення спорів господарським судом, третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем, альтернативними органами вирішення спорів та навичок роботи із нормативними актами, що регламентують цю діяльність, найбільш поширені та актуальні питання вирішення окремих господарських спорів

Недоговірні зобов’язання суб’єктів господарювання

Метою дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів господарювання» є вивчення системи недоговірних зобов’язань, теоретичних проблем недоговірних зобов’язань як правового інституту таознайомлення студентів із новітніми тенденціями розвитку правової доктрини та юридичної практики у сфері регулювання та реалізації недоговірних зобов’язань

Перегляд судових рішень господарських судів

Метою дисципліни є здобуття майбутніми юристами фундаментальних знань з питань вирішення спорів господарським судом, третейським судом, міжнародним комерційним арбітражем, альтернативними органами вирішення спорів та навичок роботи із нормативними актами, що регламентують цю діяльність, найбільш поширені та актуальні питання вирішення окремих господарських та зовнішньоекономічних спорів

Правове регулювання діяльності підприємства (для неюридичних спеціальностей)

Метою вивчення дисципліни є поглибити знання щодо правових теоретичних і практичних основ діяльності підприємства, державної реєстрації та правового забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств, їх видів та організаційно-правових форм, договірних відносини у діяльності підприємств, правового регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах, припинення суб’єктів господарювання та особливостей правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання

Підприємницьке право (для неюридичних спеціальностей)

Мета дисципліни — дати студентам теоретичні знання та практичні навики з правового забезпечення менеджменту підприємницької діяльності та діяльності суб’єктів підприємництва.

Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування правових засад підприємництва; дослідження впливу правового регулювання на підприємницькі відносини, що виникають у процесі організації і здійснення підприємництва; вивчення правового механізму державного регулювання підприємницької діяльності; встановлення основ нормативно-правового регулювання права власності і договірних відносин у сфері підприємництва,  опанування правовими інститутами забезпечення захисту економічної конкуренції і регулювання корпоративних відносин, з’ясування особливостей трудових правовідносин в сфері підприємницької діяльності; визначення пріоритетних напрямів захисту прав суб’єктів підприємництва