Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри здійснювались протягом 2014-2015 н. р. по декількох напрямах, об’єднаних спільною темою  «Політичні та соціально-економічні трансформації українського суспільства: від ретроспектив до сьогодення»  (керівник - д.політ.н., проф.  Дудко І.Д.) До досліджень в межах цієї кафедральної теми залучені всі викладачі кафедри. 

Конкретизованими напрямками дослідницької роботи викладачів кафедри політичної історії є:

 • Динаміка трансформації суспільних відносин українського суспільства протягом історичної ретроспективи його розвитку;
 • Етнічні та націотворчі процеси в суспільних відносинах на теренах сучасної України;
 • Ключові проблеми зовнішньої політики і міжнародних відносин у ХІХ-ХХІ ст.;
 • Європейські цивілізаційні процеси у історичний період буття людства;
 • Формування української інтелігенції, її роль у суспільно-політичних процесах;
 • Проблеми розвитку системи освіти в Україні на сучасному етапі та шляхи їх подолання;
 • «Українське питання» у міжнародних відносинах в період між світовими війнами у контексті соціальних процесів повоєнного світу;
 • Євроінтеграційні процеси і Україна;
 • Меценатство і українське суспільство на рубежі 19-20 ст.;
 • Основні чинники динаміки формування людських спільнот;
 • Право і економіка тюрків у період раннього Середньовіччя.

Персонально викладачі кафедри орієнтовані на наступні напрями дослідження:

Професор Дудко І. Д. у своїх працях протягом року присвятила увагу проблемам міжнародних відносин на сучасному етапі, проблемам євроінтеграційних орієнтирів України.

Професор Зайцева З. І. у своїх працях розкриває актуальні аспекти наукової і суспільно-політичної діяльності української інтелігенції на рубежі ХІХ-ХХ ст., а також проблемам інституціоналізації української науки.

Доцент Сацький П. В. у своїх публікаціях досліджував проблеми українського питання в системі міжнародних відносин у 1920-1930-ті рр., тюркського права у період раннього Середньовіччя.

Доцент Погорєлова І.С. розглядає проблеми міжнародних відносин в районі АТР, політики щодо АТР адміністрації США.

Доцент Ніколаєва Т.М. розглядає питання участі українських підприємців др. пол. ХІХ ст. в культурному і суспільно-політичному житті України.

Асистент Топчій О.С. вивчає проблеми інтелігенції Чернігівщини в 1920-30-ті рр.

Асистент Хан Є.В. спрямовує наукову діяльність на вивчення процесу реалізації Болонського процесу в РФ.

Результатами наукової діяльності викладачів кафедри в 2014-2015 навчальному стали:

 • Індивідуальна монографія доцента Сацького П.В. Экономика и право тюрок раннего Средневековья. ? Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2015. – 180 c.
 • Підготовка наукових статей і матеріалів

За 2014-2015 н.р. викладачами кафедри опубліковано 28  позицій наукових матеріалів, у тому числі статті  у фахових наукових виданнях, а також у виданнях, зареєстрованих в міжнародній наукометричній базі даних.

 • Участь викладачів кафедри в наукових конференціях

Протягом 2014-2015 н.р. викладачі кафедри взяли участь у роботі 18 наукових і науково-методичних (у тому числі міжнародних) конференціях і наукових семінарів.

Актуальність проблем дослідження підтверджується їх цитуванням через інтернет платформу Google Академія, де на сьогодні зареєстровані всі викладачі кафедри. Здійснюється поповнення репозитарію ДВНЗ КНЕУ науковим доробком викладачів кафедри.

Невід’ємною складовою наукових здобутків кафедри є доробок Інституту історії українського суспільства (ІІУС), який функціонує в межах наукового парку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» з 2012 р. Основу кадрового забезпечення Інституту складають викладачі кафедри політичної історії.

На засадах ІІУС готується збірник наукових праць «Історико-політичні студії». Протягом 2014/15 н.р. було видано другий і підготовлено до друку третій випуск збірника. Підготовлено документи щодо реєстрації збірника в переліку фахових МОН України.

Інститут історії українського суспільства ініціював проведення на базі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край». Організацію і проведення конкурсу підтримано Національною спілкою краєзнавців України, Асоціацією туристичних операторів України, Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. На конкурс подано 25 робіт з областей України, і м. Києва. Підведення підсумків конкурсу у формарті підсумкової всеукраїнської наукової інтернет-конференції проведено в травні 2015 р. За результатами конкурсу заплановано підготовку інтернет-ресурсу маловідомих туристичних місць України, розробка бізнес-проектів з їх подальшою можливою комерціалізацією через Науковий парк ДВНЗ КНЕУ і бізнес-форум.

Традиційним напрямом наукової діяльності викладачів кафедри є опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня, підготовка відгуків на автореферати дисертаційних робіт, рецензій на монографічні роботи й іншу наукову продукцію.

Викладачі кафедри (д.політ.н., доц. Дудко І.Д., д.і.н., проф. Зайцева З.І.) здійснюють наукове керівництво з підготовки дисертаційних робіт пошукачів наукового ступеня.

На кафедрі діють 2 наукових студентських гуртка: Історична кінофільмотека радянської доби (Науковий керівник доц. Сацький П.В.);  Трипільська цивілізація: культура хліборобів стародавньої Європи (Науковий координатор доц. Ніколаєва Т.М.).

Викладачі кафедри надають суттєву допомогу студентам щодо підготовки виступів на щорічних загальноуніверситетських наукових студентської конференціях.

Остання редакція: 18.12.15