Юридичний інститут

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота викладачів кафедри протягом 2014-2015 н.рр. орієнтовувалась на подальшу розробку і забезпечення викладання нормативних наук для спеціальностей  бакалаврського рівня ДВНЗ КНЕУ – «Історія українського суспільства», «Історія України», «Історія українського суспільства», «Історія європейської цивілізації»; вдосконалення процесу викладання вибіркової дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.». 

З метою методичного забезпечення нормативних наук колективом кафедри підготовлено низку навчальних посібників і методичних розробок

  • Історія українського суспільства: навч.посіб. /[І.ДДудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін..]; наук.ред д-ра політ.н. І.Д.Дудко. – К.:КНЕУ, 2011. – 597 с. (отримав гриф МОН України)
  • Історія українського суспільства: навч.-метод.посіб. для сам ост.вивч.дисц. /[І.Д.Дудко (кер.кол.авт.), З.І.Зайцева, Н.М.Довганик та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. -  249 с. (отримав гриф МОН України)
  • Зайцева З.І. Етнокультурне життя в українських землях Австро-Угорщини ( ХІХ – початок ХХ ст.):  Навчально-методичний посібник.  – К.: Книги – ХХІ, 2010. – 84 с.
  • Зайцева З.І.  Українське суспільство наприкінці ХVІІІ  – у першій половині ХІХ ст.: Навчально-методичний посібник.  – К.: Фоліант, 2010. –  65 с.
  • Ніколаєва Т.М. Тематика контрольних робіт з дисципліни «Історія українського суспільства» та методичні рекомендації щодо їх виконання. – К.:КНЕУ, 2011. – 56 с.
  • Ніколаєва Т.М., Обметко О.М. Індивідуальні та тестові завдання з дисципліни «Історія українського суспільства». – К.: КНЕУ, 2011. – 72 с.

Вибіркова дисципліна «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початку ХХІ ст.». викладається з урахуванням наступних, підготовлених на кафедрі навчальних посібників:

  • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початок ХХІ ст. Навчальний посібник /[ Салабай В.Ф., Дудко І.Д., Борисенко М.В., Чуб М.П.]. - К.:КНЕУ, 2006. - 368 с., (отримав гриф МОН України)
  • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початок ХХІ ст. ?Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /[Салабай В.Ф., Дудко І.Д., Борисенко М.В., Чуб М.П.]. - К.: КНЕУ, 2006. –  200 с. (отримав гриф МОН України)

В навчальному процесі використовується підготовлена викладачами кафедри із залученням відомих спеціалістів колективна монографія: Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність: колективна монографія. /кер. кол авт.і наук. ред.. д.політ.н., проф. І.Д. Дудко; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – 478 с.

На кафедрі функціонує методичний й методологічний семінар, діяльність якого протягом 2014-2015 н. рр. спрямовувалась на розробку методичних підходів викладання нормативних наук,вибіркової дисципліни,  а також обговорення найбільш дискусійних питань сучасного соціально-економічного і політичного розвитку України.

Викладачі кафедри здійснюють роботу по підготовці рукопису навчального посібника і навчально-методичного посібника для самостійного вивчення науки «Історія європейської цивілізації», а також вибіркових дисциплін «Історія і культура Києва», «Історія світової культури», завершення яких планується протягом 2015-2016 та 2016-2017 н.р..

Остання редакція: 24.06.15